Otwarci na świat (Etap IV)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    07.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Obszar "otwartość" w naszej szkole realizowany był w dwóch płaszczyznach: otwarci na siebie (swoje potrzeby, pomoc innym) oraz otwarci na przyrodę (chronimy środowisko naturalne, opiekujemy się przyrodą), zgodnie z założonym celem: "Szkoła pomaga ludziom i środowisku w aspekcie wyrównywania szans w nauce i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi".

1. Otwarci na siebie.

W ramach tego obszaru zrealizowaliśmy następujące działania: 

- Dzień Tolerancji, podczas którego propagowaliśmy ideę uprzejmego zwracania się do osób przebywających w najbliższym otoczeniu (kolegów, koleżanek, nauczycieli, pracowników szkoły). W szkole zawisły plakaty informujące o znaczeniu słowa „Tolerancja” i małe karteczki, na których uczniowie dopisywali swoje slogany, np. „Jesteś super!”, „Pozostań sobą.”, „Spójrz, to Twój dzień!”. Pomysłowość uczniów i ich kreatywność nie miała końca. Akcja została przeprowadzona w oparciu o wyniki ankiety, z której wynikało, że trzeba popracować w szkole nad kulturalnym i serdecznym zwracaniu się do drugiej osoby.

- Zorganizowanie Przedświątecznej Zbiórki Żywności. Przed Świętami Bożego Narodzenia w szkole zorganizowaliśmy zbiórkę żywności. Akcja prowadzona była we współpracy z mazowieckim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża. Dary zostały przekazane dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Ze względu na to, że hojność nie miała granic i oprócz żywności do koszy trafiały kosmetyki i zabawki, część darów trafiła do rodzin wielodzietnych.

- Szkolna wymiana książek. Celem akcji było spowodowanie, aby uczniowie naszej szkoły znaleźli wspólne tematy do rozmów. Akcja polegała na tym, że uczniowie wymieniali się książkami ze swojej domowej biblioteczki, co przy okazji promowało czytelnictwo w szkole i miało wpływ na poprawę czytelnictwa.

- Poczta walentynkowa. Uczniowie adresowali do siebie kartki, na których znajdowały się miłe i życzliwe dla odbiorcy życzenia walentynkowe. Dnia 14 lutego amor rozdawał kartki. W szkole przez tydzień poprzedzający to wydarzenia na korytarzu szkoły stał przystrojony na czerwono stolik z pudłem udekorowanym serduszkami.

- Założenie grup pomocowych. Idea powstała w oparciu o wyniki ankiety, w której odnotowaliśmy bardzo niski wynik dotyczący systematycznego przyswajania przerobionego podczas lekcji materiału. Uczniowie z klas starszych podczas zajęć świetlicy pomagali swoim młodszym kolegom w obrabianiu zadań domowych. Ze względu na fakt, że spółka, która zarządza naszą szkoła, posiada w naszym budynki również  oddziału przedszkolne, uczennice z klasy 4 czytały książki maluchom podczas zajęć przedszkolnych.

2. Otwarci na przyrodę.

- Serca z recyklingu. Jest to akcja łącząca obszar otwartości w aspekcie społecznym i przyrodniczym. Uczniowie wykonywali ozdoby w kształcie serca z doczepionymi miłymi i życzliwymi cytatami. Elementem ekologicznym było to, że serca zostały wykonane z papieru makulaturowego.

- Całoroczna zbiórka baterii. Akcja prowadzona jest w szkole we współpracy z firmą REEBA. Polega na zbiórce baterii, co powoduje że baterie nie są wyrzucane do śmieci i w ten sposób nie zanieczyszcza środowiska.

- Hodowla parapetowa. Uczniowie z klasy 4 i 6 prowadzili projekt przyrodniczy „Zdrowo i kolorowo”, który polegał na założeniu hodowli roślin użytkowych i roślin ozdobnych. Uczniowie opiekowali się roślinami, obserwowali wzrost i rozwój roślin, ucząc się szacunku do przyrody.

- Szkolna akcja „Kochamy zwierzaki”. Uczniowie pod opieką osób dorosłych przynosili do klasy zwierzęta, którymi się opiekują. Prezentowali wygląd i sposób życia swoich podopiecznych wyświetlając prezentacje multimedialne, gdzie umieszczone były informacje dotyczące naturalnego środowiska życia zwierząt. Uczniowie z klasy poznawali dietę zwierząt i ich zachowanie.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Wszystkie działania, które zostały w szkole przeprowadzone, były wcześniej bardzo dokładnie przemyślane. Pracowaliśmy w oparciu o ankiety, które przeprowadziliśmy w momencie przystąpienia do programu. To w dużej mierze one wskazały nam kierunek działania. Braliśmy pod uwagę również chęci do pracy uczniów.

Podczas IV etapu zrezygnowaliśmy z umieszczenia na korytarzu ściany dobrych uczynków. Po części działanie to zostało zrealizowane podczas dnia życzliwości, a powtarzanie działań byłoby nudne i mało atrakcyjne dla naszych uczniów.

Trudnym do zorganizowania przedsięwzięciem okazało się stworzenie grup pomocowych, jednak akcja udała się. Wymaga ona dopracowania w kolejnych latach.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

We wszystkie akcje organizowane w szkole uczniowie aktywnie włączali się, realizując główne założenia programu. To uważamy za sukces. Obserwacja tych działań pozwoliła nam wywnioskować, że podejście uczniów do siebie i otoczenia jest pozytywne, a relacje między nimi właściwe. Udało nam się wyhodować rośliny, którymi uczniowie opiekowali się realizując zapisy w harmonogramie dzienniczka obserwacji. Pod koniec roku szkolnego uczniowie zabrali sadzonki roślin do domu i opiekują się nimi dalej. Dużym powodzeniem cieszyła się zbiórka żywności. Sam fakt, że w koszach znaleźliśmy również kosmetyki i zabawki świadczy o tym, że w akcję z dużym zaangażowaniem włączyli się rodzice uczniów. Do PCK dary zawiezione zostały samochodem dostawczym.

Efekty działań naszych uczniów pozwoliły nam ocenić, że program przebiegł zgodnie z założeniami.

Wśród uczniów ewaluację przeprowadziliśmy prowadząc podczas zajęć zabawę „Zielone, czerwone”. Nauczyciel odczytywał  pytania dotyczące programu i naszych działań, a uczniowie odpowiadali zielonymi i czerwonymi karteczkami. Wśród badanych uczniów wiedziała jaki jest sens przeprowadzonych działań.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Działania, które podjęliśmy w szkole miały na celu rozwikłać niektóre problemy dotyczące życzliwego odnoszenia się do siebie uczniów. Taki był nasz cel przewodni. Z pewnością nie udało nas się zażegnać wszystkich sporów, jednak z pewnością stosunki między uczniami poprawiły na się, na co również wskazują wyższe oceny z zachowania w całej szkole.

Dopracowania wymagają grupy pomocowe. Należy w przyszłości wyznaczyć dyżury uczniów, którzy będą pomagać młodszym kolegom. Nauczyciel świetlicy powinien sprawować większą kontrolę podczas procesu pomocy uczniom w odrabianiu prac domowych, aby w zadaniach nie pojawiały się błędy.