ABC BEZPIECZEŃSTWA (Etap IV)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  03.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Cel dla szkoły: Nasza szkoła uczy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, podejmowania właściwych decyzji w trosce o dobro własne i innych, organizując spotkania oraz akcje dotyczące różnych aspektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. 

Wybrana propozycja realizacji celu: „ABC BEZPIECZEŃSTWA” – prowadzenie intensywnych  działań  wychowawczych, zmierzających do poprawy sytuacji w szkole.

Z entuzjazmem przystąpiliśmy do realizacji zaplanowanych działań. Członkowie zespołu pozostawali w stałym kontakcie, a każdy miał przydzielone określone zadania i grupę uczniów chętnych do pomocy w ich realizacji. Podczas trzech miesięcy odbyło się kilka spotkań wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.

Na przełomie marca i kwietnia wychowawcy i nauczyciele przeprowadzili cykl zajęć poświęconych zasadom zachowania podczas lekcji i przerw. Przypomniane zostały regulaminy szkolnych pracowni, stołówki, biblioteki i wycieczek. Prowadzący lekcje podkreślali, jakie są konsekwencje braku odpowiedzialności u dzieci. Następnie Zespół Szkoły z Klasą opracował prezentację na temat szkodliwości nałogu palenia papierosów i e-papierosów, co było odpowiedzią na zdiagnozowany wcześniej problem. Wychowawcy poświęcili tej tematyce godzinę zajęć z klasami, zwracając szczególną uwagę na potrzebę dbałości o zdrowie własne i innych. Na kolejnych lekcjach omówione zostały inne problemy związane z zagrażaniem zdrowiu i bezpieczeństwu, np. jazdy i skoków na rowerach, aktywności w sieci, kontaktów z nieznajomymi.  Poruszane problemy stały się punktem wyjścia do opracowania klasowych kodeksów „ABC BEZPIECZEŃSTWA”. Dzieci wybrały te problemy, które często występują w klasie i szkole. Wyraziły wolę zmiany sytuacji, co zaowocowało spisaniem kodeksów. Zostały one podpisane przez uczniów i wyeksponowane we wszystkich klasach.

Wspólnie z Samorządem Uczniowskim ustalono przebieg „SZKOLNEGO DNIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA”. Podczas zebrania rady pedagogicznej dopracowano szczegóły harmonogramu i przyjęto go do realizacji. Ogłoszony został przy tym konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych uczniów pod hasłem „Bezpieczny w szkole”.

Względy organizacyjne spowodowały, że akcja przebiegała w dwóch odsłonach. We wtorek, 28 maja 2019 r. uczniowie klas I-III podjęli działania projektowe przy udziale nielicznych rodziców. Dzieci pracowały w grupach klasowych, omawiały zagadnienia dotyczące bezpiecznego zachowania w szkole i jej otoczeniu. Niektóre klasy dopracowywały kodeksy klasowe. Wszyscy wykonywali prace pod hasłem „Bezpieczna przerwa”. Rysunki zostały wyeksponowane na filarach szkolnego korytarza i przymocowane do przygotowanych przez pracowników obsługi kartonach. Na koniec odbyło się spotkanie ze szkolną pielęgniarką, podsumowujące poruszaną tematykę. Zwieńczeniem akcji była prezentacja wyników konkursu plastycznego i wręczenie nagród uczniom klas młodszych.

Dzień później miał miejsce finał akcji, na który zaproszony został wójt i dyrektor gminnej biblioteki. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w zajęciach na temat zdrowia i bezpieczeństwa. Wykorzystane zostały przygotowane przez zespół materiały i konspekty. Przedstawiciele klas rywalizowali w e-konkursie wiedzy. Pielęgniarka szkolna przybliżyła uczniom klas 4-6 zagadnienia związane ze szkodliwością papierosów, e-papierosów i napojów energetycznych. Dla klas najstarszych zorganizowano spotkanie z policjantem, który uświadomił młodzieży konsekwencje prawne ich nieprzemyślanych zachowań. W międzyczasie odbyło się zebranie przedstawicieli wszystkich klas starszych i prezentacja klasowych kodeksów. Na ich podstawie opracowano SZKOLNY KODEKS „ABC BEZPIECZEŃSTWA”. Został on zaprezentowany społeczności szkolnej podczas spotkania wszystkich klas na hali i wspólnie przyjęty do realizacji. Wtedy także podsumowano wyniki konkursu plastycznego i e-konkursu wiedzy oraz wręczono nagrody.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

W trakcie realizacji działań napotkaliśmy na utrudnienia zewnętrzne i wewnętrzne. W kwietniu odbywały się egzaminy ostatnich klas, były też święta, przez co na prace wychowawczą pozostało mało czasu. Byliśmy także zmuszeni zmienić zaplanowany wcześniej termin finału akcji, a nawet rozbić go na dwa dni ze względu na zaplanowane wcześniej wycieczki i konkursy. Względy organizacyjne spowodowały, że konieczne było skumulowanie działań na dzień finału, chociaż wcześniej planowaliśmy rozłożenie w czasie. Zauważyliśmy też, że niektórzy nauczyciele nie angażowali się w projekt i zdawkowo realizowali zadania. Na dzień finału zaproszeni zostali chętni rodzice uczniów, ale do szkoły przyszło tylko kilka osób. Spontanicznie wprowadzone zostały zmiany w zakresie pracy z uczniami. Zaplanowane scenki dramatyczne zostały zastąpione e-materiałami, które z jednej strony są dla dzieci bardziej atrakcyjne, ale też nie wymagają od nich większego wysiłku.

Nasze działania zostały dokładnie zaplanowane. Uczniowie wcześniej poznali harmonogram prac i już na wstępie mieli możliwość wyrażania opinii i korygowania schematu prac. Na bieżąco wysłuchiwaliśmy ich opinii. W dniu finału większość dopytywała się o szczegóły poszczególnych etapów prac, dlatego udzielaliśmy potrzebnych wskazówek. Wysłuchaliśmy także wrażeń i spontanicznej oceny uczestników e-konkursu wiedzy. Z zebranych informacji wynika, że taka forma sprawdzania wiedzy i rywalizacji spotkała się z aprobatą młodzieży. Ważną informacją było także spore zainteresowanie konkursem plastycznym. Liczba prac świadczy o pozytywnym odbiorze naszych propozycji działań.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Kontrolę skuteczności działań przeprowadziliśmy w kolejnych dniach na trzech płaszczyznach.

a)      Nauczyciele zostali poproszeni o wypełnienie karty oceny. Zapytaliśmy o zaangażowanie dzieci w działania, aktywność, współpracę. Prosiliśmy o wybranie formy, która wzbudziła największy entuzjazm uczniów oraz o ocenę skuteczności akcji i adekwatności propozycji w odniesieniu do potrzeb. Okazało się, że największym zainteresowaniem cieszył się e-konkurs wiedzy. Młodzież pozytywnie oceniła spotkanie z policjantem, natomiast dzieci młodsze były zadowolone z możliwości zaprezentowania prac plastycznych na korytarzu. Zdaniem nauczycieli walorem akcji, prócz poruszanych tematów, była współpraca całego środowiska szkolnego.

b)      W dniu 30 maja odbyło się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Przedstawiciele uczniów przeprowadzili indywidualne mini-wywiady z rodzicami odwiedzającymi szkołę. Każdemu zadawano 3 pytania:

- czy wie Pni/Pan, dlaczego szkolny hol jest tak udekorowany?

- czy dziecko przekazało informacje o podejmowanych przez szkołę działaniach?

- jak Pani/Pan ocenia te działania?

Uczniowie zebrali informacje od ponad czterdziestu osób. Z ich relacji wynika, że większość dzieci opowiadała o działaniach prowadzonych w szkole. Rodzice podkreślali ważność i potrzebę edukowania dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa.

c)       Uczniowie zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii za pomocą narzędzi pozyskanych z zasobów Szkoły z klasą. Dzieci młodsze wykorzystały do tego tarczę, a starsi uczniowie – kupon ewaluacyjny. Ich opinie były spójne: przeprowadzone zajęcia uznali za skuteczne, nowatorskie i potrzebne.

d)      Na koniec odbyło się zebranie Zespołu szkoły z Klasą z uczniami i Samorządem Uczniowskim. Podczas spotkania omówiono efekty współpracy i wyciągnięto wnioski na przyszłość.

Wszystkie działania zostały zrealizowane. Na podstawie zebranych informacji uważamy, że założony cel został osiągnięty. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, poznali negatywne skutki palenia papierosów, czynnie zaangażowali się w planowanie działań klasowych i szkolnych. Dzięki temu dokonała się integracja środowiska szkolnego, wzrosło poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski:

 1. Uczniowie potrzebują ciągłego uświadamiania konieczności dbania o bezpieczeństwo w różnych jego aspektach.
 2. Prowadzenie działań wychowawczych winna poprzedzić dokładna diagnoza sytuacji uwzględniająca stanowisko uczniów.
 3. Młodzież wymaga zachęty i stworzenia jej możliwości do aktywnego włączenia się w życie szkoły i poprawę jej funkcjonowania.
 4. Różnorodne i nowe dla dzieci metody pracy podnoszą atrakcyjność prowadzonych działań, a zaangażowanie całej społeczności szkolnej pozytywnie wpływa na ich efekt.
 5. Mimo starań nie udało się włączyć wszystkich nauczycieli w pracę na rzecz budowania postaw uczniów.
 6. Rodzice uczniów wolą obserwować działania szkoły niż aktywnie w nich uczestniczyć.

Rekomendacje:

 1. Należy podejmować działania mające na celu niwelowanie szerzenia się nałogów, niewłaściwych przyzwyczajeń i niebezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Konieczne jest, by w bieżącym i przyszłym roku szkolnym realizowany był SZKOLNY KODEKS „ABC BEZPIECZEŃSTWA”. Jego założenia zostaną włączone do programu wychowawczego szkoły.
 3. Należy opracować skuteczne metody edukowania najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa podczas przerw.
 4. Istnieje potrzeba większego angażowania rodziców i wszystkich nauczycieli w podejmowane działania na rzecz dzieci.
 5. Trzeba pozwolić uczniom wykazać się aktywnością i kreatywnością, pozwolić młodzieży współorganizować, a nie tylko odbierać działania edukacyjne i wychowawcze.