ABC BEZPIECZEŃSTWA (Etap III)


 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  04.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Wybór jednego sposobu realizacji postawionego celu nie był łatwy. Zespół przeprowadził konsultacje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, uczniami i przedstawicielami rodziców, a następnie podczas spotkania wspólnie zdecydowaliśmy się na „ABC BEZPIECZEŃSTWA”, czyli prowadzenie intensywnych działań wychowawczych, zmierzających do poprawy sytuacji w szkole. Kierowaliśmy się zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami. O naszym wyborze zdecydowało przekonanie, że uda nam się zaangażować szeroką społeczność, dorosłych i dzieci oraz gości. Poza tym działania przebiegać będą na kilku płaszczyznach, co pozytywnie wpłynie na ich efekt. Mogą w nich uczestniczyć uczniowie wszystkich klas.  Atrakcyjna forma, możliwość wykazania się pomysłowością oraz element rywalizacji dodatkowo uatrakcyjnią  nasz plan. Dzięki podjętym staraniom u dzieci wzrośnie świadomość potrzeby bezpiecznego zachowywania się i odpowiedzialności za siebie i innych.

Nasza propozycja uwzględnia następujące kryteria:

a)      współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów – uczniowie wezmą udział we wszystkich działaniach, będą je projektować i prezentować: stworzą klasowe kodeksy, wykażą się pomysłowością podczas gier dramatycznych, będą współorganizować Szkolny Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa, wystartują w konkursie,

b)      szerokie angażowanie społeczności szkolnej – w działaniach wezmą udział całe zespoły klasowe, rodzice dzieci, szkolna pielęgniarka, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i gminnej biblioteki,

c)      wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań – na podstawie klasowych propozycji wypracowany zostanie SZKOLNY KODEKS „ABC BEZPIECZEŃSTWA”,

d)      wprowadzanie trwałej zmiany w szkole – założenia kodeksu będą realizowane w bieżącym i kolejnym roku szkolnym, natomiast SZKOLNY DZIEŃ ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA stanie się imprezą cykliczną.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Tabela działań i spodziewanych rezultatów

Cel dla szkoły: Nasza szkoła uczy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, podejmowania właściwych decyzji w trosce o dobro własne i innych, organizując spotkania oraz akcje dotyczące różnych aspektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. 

Wybrana propozycja realizacji celu: „ABC BEZPIECZEŃSTWA” – prowadzenie intensywnych  działań  wychowawczych, zmierzających do poprawy sytuacji w szkole.

Główne działania zaplanowane w
programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

Przeprowadzenie cyklu godzin wychowawczych na temat bezpiecznego zachowania w szkole.

 1. Uczniowie poszerzą wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w szkole; uświadomią sobie potrzebę dbania o zdrowie własne i innych oraz konieczność ponoszenia konsekwencji za  nieodpowiedzialne czyny.
 2. Dzieci poznają negatywny wpływ papierosów na zdrowie człowieka.
 3. Uczniowie będą właściwie reagować na przejawy łamania zasad w grupie rówieśniczej.

Opracowanie klasowych propozycji KODEKSU „ABC BEZPIECZEŃSTWA”.

 1. Dzieci wspólnie zdecydują o wyborze istotnych dla nich problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Opracują klasowe kodeksy w dowolnej formie graficznej.
 2. Klasy zobowiążą się do przestrzegania przyjętych zasad, co bardziej je zintegruje. Wzrośnie świadomość współodpowiedzialności za siebie i innych.
 3. Nauczyciele i rodzice zaangażują się w tworzenie kodeksów, wspierają dzieci.

Zorganizowanie „SZKOLNEGO DNIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA”.

 

 1. Na podstawie klasowych propozycji powstanie kodeks szkolny. W obecności zaproszonych gości zostanie on spisany przez przedstawicieli nauczycieli, uczniów, rodziców. Dzięki temu nastąpi wymiana poglądów i  integracja środowiska szkolnego.
 2. Dzieci, rodzice i goście wezmą udział w spotkaniu z pielęgniarką na temat przeciwdziałania nałogowi palenia papierosów i e-papierosów. Działanie to pozytywnie wpłynie na postawę młodzieży i uświadomi konieczność dbania o zdrowie swoje i innych.
 3. Zorganizowane zostaną konkursy na temat zdrowia i bezpieczeństwa, w prowadzenie których zaangażowani zostaną rodzice, nauczyciele i goście. Uczniowie wykażą się umiejętnościami plastycznymi i wiedzą na omawiane wcześniej tematy. Nawiążą pozytywne relacje, będą się wzajemnie motywować do pracy.  
 4. W środowisku szkolnym wzrośnie poczucie bezpieczeństwa i świadomości, że wszyscy za nie odpowiadają.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogram działań

Cel dla szkoły: Nasza szkoła uczy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, podejmowania właściwych decyzji w trosce o dobro własne i innych, organizując spotkania oraz akcje dotyczące różnych aspektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. 

Wybrana propozycja realizacji celu: „ABC BEZPIECZEŃSTWA” – prowadzenie intensywnych  działań  wychowawczych, zmierzających do poprawy sytuacji w szkole.

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania
(od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Przeprowadzenie cyklu godzin wychowawczych na temat bezpiecznego zachowania w szkole.

 

 

 

 

 

 

1. Przeprowadzenie lekcji na temat zachowania podczas przerw, regulaminów pracowni, wycieczek szkolnych. Uświadomienie konsekwencji nieodpowiedniego zachowania.

marzec – kwiecień

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, bibliotekarz, woźna

 

2. Przygotowanie prezentacji na temat szkodliwości nałogu palenia papierosów. Omówienie problemu.

marzec - kwiecień

 

zespół „Szkoły z klasą”, wychowawcy klas

 

3. Lekcja na temat innych działań uczniów zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu w szkole.

kwiecień

 

wychowawcy klas, pedagog szkolny, uczniowie

 

4. Prezentacja scenesytuacyjnych obrazujących sposoby właściwego reagowania na przejawy łamania zasad bezpieczeństwa.

kwiecień – maj

 

uczniowie, wychowawcy klas

 

Opracowanie klasowych propozycji KODEKSU „ABC BEZPIECZEŃSTWA”.

 

 

 

1.Przypomnienie omówionych tematów. Wybór najważniejszych problemów, które często występują w szkole.

kwiecień – maj

 

wychowawcy klas, uczniowie

 

2. Opracowanie klasowego kodeksu w wybranej formie plastycznej. Wyeksponowanie go w sali.

maj

 

 

uczniowie, wychowawcy klas

 

 

Zorganizowanie „SZKOLNEGO DNIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Opracowanie SZKOLNEGO KODEKSU „ABC BEZPIECZEŃSTWA” na podstawie klasowych propozycji.

15 lub 22 maja 2019 r.

 

Samorząd Uczniowski, dyrektor, rodzice, goście, zespół „Szkoły z klasą”

2. Spotkanie uczniów i rodziców z pielęgniarką; prelekcja na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

15 lub 22 maja 2019 r.

 

zespół „Szkoły z klasą”, dyrektor, pielęgniarka

 

3. Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Bezpieczny w szkole”.

15 lub 22 maja 2019 r.

 

zespół „Szkoły z klasą”

 

4. Przeprowadzenie e-konkursu wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa w szkole.

15 lub 22 maja 2019 r.

 

zespół „Szkoły z klasą”, wychowawcy klas, dyrektor

5. Prezentacja kodeksu, przyjęcie go do realizacji oraz podsumowanie wyników konkursu i całej akcji.

15 lub 22 maja 2019 r.

 

 

Samorząd Uczniowski, goście, dyrektor, rodzice, zespół „Szkoły z klasą”

 

6. Prezentacja prac na szkolnym korytarzu.

15 lub 22 maja 2019 r.

zespół „Szkoły z klasą”