Etap III - "Czas zakasać rękawy!" (Etap III)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    12.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb, doszliśmy do wniosku, że w tym roku powinniśmy skupić swoje działania wokół dzieci - przede wszystkim wyposażyć uczniów, nauczycieli oraz rodziców w kompetencje konieczne do budowania dobrych relacji z i między uczniami.

Ponieważ jest to nasza pierwsza edycja programu, założyłyśmy, że nasze działania w tym roku przygotują naszych uczniów do bardziej samodzielnych działań w przyszłym roku. Jesteśmy młodą szkołą i  wciąż budujemy naszą społeczność szkolną. Przeważającą grupą uczniów naszej szkoły są uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, dlatego mamy nadzieję zbudować w nich poczucie wpływu na życie szkoły i współodpowiedzialności za panujące wewnątrz relacje. Zaangażowanie rodziców w ten proces również sprawi, że rodzice poczują się częścią społeczności, nie tylko biernych obserwatorów.

Znając problemy współczesnej szkoły, wiemy, że obszar rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów jest zaniedbany. Tworzone programy profilaktyczne często istnieją tylko na papierze. Przekazując dzieciom kompetencje intra- i interpesonalne przekzujemy najbardziej wartościową wiedzę, która będzie na nich oddziaływać do końca życia.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

 

Działania

Oczekiwane efekty

1. organizacja warsztatów w zespołach klasowych na temat nazywania oraz rozpoznawania emocji swoich i innych;

 

Dzięki tejpropozycji mamy nadzieję przekazać uczniom wskazówki oraz podstawowe kompetencje konieczne do efektywnej komunikacji i budowaniu dobry relacji z otoczeniem.  Spodziewamy się, iż realizacja tych działań będzie sprzyjać budowaniu głębokich, szczerych i przyjaznych relacji międzyrówieśniczych, tworzeniu realnej społeczności szkolnej opartej na komunikacji, empatii i wysokiej samoocenie naszych uczniów. 

2. organizacja spotkań z psychologiem dla rodziców - warsztaty z cyklu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców";

Rozszerzanie kompetencji wychowawczych rodziców powinno przełożyć się również na funkcjonowanie naszych uczniów w szkole. Relacje jakich doświadczą w środowisku domowym przenosić będą poza nie. Rodzice dzięki zdobywanym umiejętnościom będą w stanie efektywniej wspierać swoje dzieci w codziennych wyzwaniach.

3. szkolenia dla kadry pedagogicznej z zakresu aktywnych metod nauczania i uczenia się, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracy w chmurze.

Z kolei szkolenia dla kadry pedagogicznej stworzą dla nauczycieli przestrzeń do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy do planowania atrakcyjnych dla uczniów zajęć w przyjaznej atmosferze opartej przede wszystkim na bliskiej relacji między uczniami oraz nauczycielem. Poszerzanie kompetencji nauczycieli sprzyjać również będzie poprawie ich komfortu pracy.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów w zespołach klasowych

do końca roku szkolnego, w toku bieżacej pracy klasy (zakładamy zajęcia raz w tygodniu)

wychowawcy klas

warsztaty z cyklu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – spotkania raz w miesiącu

psycholog szkolny we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

szkolenia dla kadry pedagogicznej z zakresu aktywnych metod nauczania i uczenia się oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych

II semestr roku szkolnego 2018/2019:

09.02., 23.02., 09.03., 23.03., 06.04., 11.05.2019 r.

dyrektor szkoły