Szkoła z klasą (Etap III)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    07.04.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Wybralismy propozycję: szkoła otwarta dla wszystkich. O naszym wyborze zadecydowały rodzaje działań, które są najoodpowiedniejsze               w odniesieniu do wniosków, jakie wyciągnęliśmy w poprzednim etapie.

Uwzględnia ona kolejno 4 kryteria:

1) wspóltworzenie wprowadzonej zmiany przez uczniów - spotkania ze społecznością z zewnątrz, działania w ramach małej przedsiebiorczości       ( odwiedzanie szkół średnich, zakładów pracy rodziców, urzędów, poczty itp, wymiana pocztówkowa z innymi szkołami w Polsce i na świecie, spotkania z rodzicami i nauczycielami, działalność biblioteki międzyuczniowskiej, integrowanie klas - starszy czyta młodszemu, odwrócone lekcje - starsi uczniowie prowadzą ciekawe zajęcia dla młodszych;

2) szerokie angażowanie społeczności szkolnej - angażowanie rodziców do organizowania wycieczek do ich zakładów pracy, wspólnych spotkań, aktywnego udziału w lekcji - czytanie + zabawy i doświadczenia; zaangażowanie uczniów do współorganizacji wszelkich uroczystości i imprez szkolnych, biblioteki międzyuczniowskiej, prowadzenia lekcji i czytania w klasach młodszych, gier i zabaw międzyklasowych, do aktywnego udziału w pozalekcyjnych kołach zainteresowań; pomoc innym pracownikom szkoły w porządkowaniu klas i ogrodu oraz przy wydawaniu posiłków przez uczniów; współorganizowanie warsztatów, zajęć otwartych, prelekcji dla rodziców - uczniów - nauczycieli;

3) wprowadzenie do szkoły nowych rozwiązań - aktywny udział rodziców w życiu szkoły; zawierzenie uczniom i zezwolenie im na częstsze podejmowanie działań dotyczących środowiska szkolnego; integrowanie rodziców - uczniów - nauczycieli ( wspólne warsztaty, zajęcia, imprezy ); 

4) wprowadzenie trwałej zmiany w szkole - umożliwienie uczniom większego udziału w życiu szkoly i samodzielnego podejmowania niektórych decyzji; zachęcanie rodziców do szerokich działań mających na uwadze dobro uczniów i szkoły; 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

działania w ramach malej przedsiebiorczości - otworzenie uczniom drzwi na świat, pomoc w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji; 

wymiana pocztówkowa, gry i zabawy miedzyklasowe - zintegrowanie uczniow, poprawa relacji uczniowskich podczas pracy w grupach;

spotkania z rodzicami, warsztaty, prelekcje - poprawa relacji szkoły z rodzicami, większe zrozumienie dla obu stron;

odwrócone lekcje, biblioteka miedzyuczniowska, czytanie młodszym, koła zainteresowań - przekonanie uczniów, że szkoła jest dla nich, że to oni tworzą jej klimat, że ich zaangażowanie w jej życie jest bardzo ważne;

pomoc innym pracownikom szkoly - pielęgnowanie uczuć wyższych tj: empati, zrozumienia, chęci niesienia pomocy;

spotkania ze społecznością z zewnątrz - doskonalenie umiejętności porozumiewania się z obcymi ludźmi oraz nawiazywania nowych kontaktów         i znajomośći; 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

DZIAŁANIA DO WYKONANIA

ZADANIA

TERMINY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNE OSOBY

Spotkania ze społecznością z zewnątrz;

Wyjazd do Urzędu Miasta w Katowicach – zwiedzanie budynku, skarbca, poznanie pracy urzędników oraz operatorów numeru 112;

Zaproszenie Pani, która prowadzi lekcję o grzybach – oglądanie eksponatów.

Spotkanie z autorką wierszy dla dzieci.

12.04.19r.

 

 

12.05.19r.

 

13.03.19r.

 

 

Wychowawcy klas;

Dni otwarte szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych;

Poznanie szkół, ich kierunków i profili;

Marzec – kwiecień

2019

Wychowawca klasy VIII i III G;

Zwiedzanie zakładu pracy rodziców;

Poznanie zawodów, zapoznanie się z regulaminami         i zasadami pracy w firmie;

10.05.19r.

Wychowawca klasy I;

Wycieczka na pocztę;

Wysyłanie pocztówek do uczniów innych szkół;

26.02.19r.

Wychowawca klasy I;

Spotkania z rodzicami;

Dzień Babci i Dziadka;

Warsztaty wielkanocne;

Dzień Matki, spotkania przy ognisku;

22,23,24 styczeń

11,12 kwiecień

25.05, 01.06, 08.06

Wychowawcy klas I – III;

Wychowawcy klasy I i II;

Wszyscy wychowawcy;

Działalność biblioteki międzyuczniowskiej;

Wypożyczanie książek wśród uczniów;

 Październik - maj;

Wychowawca i uczniowie klasy VII;

Starszy czyta młodszemu;

Rodzice i dziadkowie czytają dzieciom;

Październik - maj;

Wychowawcy klas I – III;

Odwrócone lekcje;

Starsi uczniowie prowadzą ciekawe zajęcia dla młodszych;

Maj – czerwiec;

Wychowawcy klas oraz uczniowie klasy VIII i III G;

Gry i zabawy międzyklasowe;

Integrowanie klas;

Maj – czerwiec;

Wszyscy wychowawcy

i uczniowie;

Dyżury na przerwach

i po lekcjach;

Podczas przerw obiadowych dyżurni pomagają przy wydawaniu posiłków a po zajęciach w porządkowaniu klas i boiska szkolnego;

Wrzesień – czerwiec;

Wszyscy pracownicy szkoły;

Koła zainteresowań;

Budzenie w uczniach  zainteresowań  w różnych dziedzinach oraz integrowanie ich podczas wspólnych działań;

Październik – czerwiec;

Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań;

Prelekcje;

Spotkania specjalistów z rodzicami w celu zapoznania ich z procesem podejmowanych działań wobec ich dzieci, przybliżenie im specyfiki różnych form i metod pracy;

Listopad – czerwiec;

Nauczyciele specjaliści;