Szkoła Podstawowa nr 112 w Warszawie (Etap III)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    07.03.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

 Realizacja celu: Zakup szafek i warsztaty dla uczniów.

"Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole".

W tym roku szkolnym juz zrealizowalismy cel jakim jest zakup i montaż szafek uczniowskich. Dzieciom, rodzicom i nauczycielom bardzo zależało na tym, żeby zorganizować przestrzeń, w której mogliby zostawiać podręczniki i nie nosić ciężkich plecaków. Dzięki staraniom Pani dyrektor udało się zrealizować ten ważny postulat. Wprowadzona zmiana ma charakter trwały i przez lata będzie służyła uczniom.

Drugim ważnym zadaniem, które zrealizujemy jest zorganizowanie zajęć o charakterze informacyjno-profilaktycznym.

Dzieci w czasie spotkań ze specjalistami i funkcjonariuszami straży miejskiej, pogłębią swoja wiedzę i umiejętności z zakresu bezpiecznego funkcjonowania w środowisku szkolnym i poza nim. Planujemy zajęcia o charakterze warsztatowym, tak żeby uczniowie zdobyli umiejetności, którymi moga dzielić się z rówieśnikami.

Chcemy, żeby dzieci odbyły szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Swoją wiedzą i nowymi umiejętnościami dzielić się będą z rówieśnikami i rodziną.

Planujemy, żeby trwałym i namacalnym efektem tych zajęć było powstanie "Kodeksu bezpiecznego zachowania ucznia". Dzięki takiej formie pracy, dzieci będą współtworzyć wprowadzona zmianę i będzie ona angażowała liczną społeczność szkolną.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

1.Warsztaty z psychologiem i pedagogiem - rezultat to podniesienie świadomosci uczniów w zakresie istniejących zagrożeń i sposobie właściwego reagowania w takiej sytuacji.

2. Cykl zajęć z funkcjonariuszami straży miejskiej - spodziewany rezultat to nabycie kompetencji radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

3. Szkolenie prowadzone przez ratowników medycznych dla nauczycieli i uczniów - nauczyciele i  uczniowie zdobędą praktyczną umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Poprawi to poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Spodziewamy się, że nasi uczniowie zdobędą wiedzę i utrwalą umiejetność radzenia sobie w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu. Tym samym zwiększy się świadomość całej społeczności szkolnej w zakresie funkcjonowania we współczesnym świecie, istniejących w nim zagrożeń  i sposobu radzenia sobie z nimi.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

1. Montaż szafek szkolnych - luty 2019r.

2.Warsztaty z psychologiem i pedagogiem- termin: 18-29 marca, 1-5 kwietnia, 13-17 maja.Osoby odpowiedzialne to psychologowie szkolni i pedagog szkolny. Główne działania i zadania:

a) Określenie sytuacji, które można zakwalifikować do grupy trudnych lub zagrażających bezpieczeństwu społeczności szkolnej (np. na terenie szkoły, cyberprzemoc, sytuacje kryzysowe). Zadania  stojące przed uczniami i nauczycielami to poprawa bezpieczeństwa fizycznego w szkole, bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

b)Tworzenie możliwości rozwijania umiejętności zaspokajania potrzeb fizycznych, psychicznych, społecznych zgodnie z normami etycznymi, szkolnymi i prawnymi.

3. Cykl zajęć z funkcjonariuszami straży miejskiej - termin; marzec, maj.  Główne działania to dostarczanie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na temat przyczyn, konsekwencji i odpowiedzialności zachowań zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.

4.Szkolenie prowadzone przez ratowników medycznych dla nauczycieli i uczniów - termin dla nauczycieli to luty, dla uczniów 6 marca. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniu z zakresu Pierwszej Pomocy wg wytycznych ERC 2015.

5.Uczniowie w klasach stworzą książki "Kodeks bezpiecznego zachowania". Projekt powstanie w miesiącach maj - czerwiec.