Diagnoza potrzeb (Etap II)


1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Pytania kierowane do młodzieży jak odbierają swoich kolegów, czy czują się dobrze w grupie rówieśniczej.

Pytania do psychologów i pedagogów szkolnych o wnioski z pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pytania kierowane do asystentów osób niepełnosprawnych o opinię na temat funkcjonowania dzieci w szkole.

 

Ankiety zostały przeprowadzone na godzinie wychowawczej, rozmowy indywidualne z uczniami w trakcie zajęć rewalidacyjnych, rozmowy ze specjalistami szkolnymi.

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

To jest wniosek całej grupy badanych, również psychologów, pedagogów i asystentów.

Nie wszyscy uczniowie czują się dobrze w społeczności szkolnej.

 

Psycholodzy, pedagodzy, asystenci osób niepełnosprawnych, a także inni nauczyciele zauważają problem odizolowania wielu dzieci od grupy rówieśniczej.  

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Cel wyjściowy:

Integracja młodzieży.

Jak?

Poprzez realizację powierzonych zadań.

Jakich?

Różnych wydarzeń.

Gdzie?

Odbywających się na terenie szkoły.

Po co?

Żeby zachęcić ich do wspólnego działania. 

 

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Propozycja1

Integracja młodzieży poprzez WSPÓLNĄ realizację powierzonych zadań podczas organizacji wydarzeń odbywających się na terenie szkoły, aby ZACHĘCIĆ ich do wspólnego działania. 

Organizacja wojewódzkiego konkursu dla młodzieży gimnazjalnej i szkoł podstawowych.

Organizacja turnieju gier sieciowych.

Organizacja Dni Otwartych Szkoły.

 

Propozycja2

Zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych:

-  zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne

- zajęcia usprawniające kompetencje społeczne

- trening umiejętności społecznych

Propozycja3

Pogadanki z uczniami na temat budowania relacji w grupie rówieśniczej