NASZA SZKOŁA W NASZYCH RĘKACH (Etap II)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    05.02.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Badanie potrzeb przebiegało na wielu płaszczyznach. 27 listopada 2018 roku wszyscy rodzice uczniów naszej szkoły zgromadzeni na zebraniu ogólnym wypełnili kupon ewaluacyjny. Na tym zebraniu byli obecni również nauczyciele, dlatego również nauczyciele uzupełniali taki sam kupon. Kupon i zliczone głosy zamieszczam w załączniku. W grudniu dzieci z oddziałów przedszkolnych głosowały za pomocą emotikonów, a klasy I-III pracowały metodą wyjściówki. Natomiast uczniowie klas IV-VIII pracowali metodą ściana opinii. Badanie udało się przeprowadzić prawie w całości zgodnie z planem - nauczyciele wypełnili kupon ewaluacyjny nie w styczniu tylko w grudniu, ponieważ byli obecni na zebraniu ogólnym z rodzicami.

Pytania z kuponu ewaluacyjnego dla rodziców i uczniów:

Jakie działania w naszej szkole są podejmowane najrzadziej?

Jakie wydarzenia powinny odbyć się w naszej szkole, aby rozwijać postawy antydyskryminacyjne?

Jakie działania główne rozwijające OTWARTOŚĆ powinny być podjęte w naszej szkole?

Jakie działania w naszej szkole można podjąć, by przestrzeń szkolną dostosowywać do potrzeb uczniów?

Jakie działania należy podjąć, by uczniowie poznawali różne kultury?

Jakie działania należy podjąć, by uczniowie poznawali wielokulturową tradycję Polski?

Dzieci z oddziałów przedszkolnych dokonały głosowania za pomocą kolorowych uśmiechniętych minek położonych przy odpowiedniej propozycji (dzieci kładły minki przy: ilustracjach dzieci z różnych stron świata, stroju indyjskim - sari, słodycze z różnych stron świata: ciastka francuskie i ciasto brownie, zdjęcia osób potrzebujących - bezdomni, biedne dzieci, zdjęcia osób niepełnosprawnych i z Zespołem Downa, zdjęcia różnych regionów Polski).

Te same materiały zostały przedstawione uczniom z klas I-III - po przeprowadzonych zajęciach, na których dzieci wykonywały plakaty z przygotowanych materiałów, wychodząc z sali, uczniowie przyklejali do plakatów uśmiechnięte minki.

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Rodzice chcą, by ich dzieci otwierały się na inne kultury i osoby, które różnią się od ich dzieci pod różnym względem. Postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole. Wśród postawionych rodzicom pytań najwięcej odpowiedzi dotyczyło właśnie zagadnień związanych z tym, co dla rodziców i uczniów jest nieznane lub mało znane (działania na rzecz osób niepełnosprawnych - plakaty, gazetki, ukazanie ich „inności” jako wartości, dobra i piękna; poznawanie nowych kultur; organizacja Dni Kultury - stroje, potrawy, plakaty, degustacje potraw; wycieczki krajoznawcze dla uczniów). Odpowiedzi nauczycieli były troszkę inne (Dzień Autyzmu i Dzień Osób z Zespołem Downa, konkurs dla uczniów „Szanuję inność”, pokazy filmowe dla rodziców; fototapety edukacyjne na świetlicy, na korytarzach; zaproszenie przedstawicieli innych krajów (np. misjonarki, studenci). Odpowiedzi nauczycieli i rodziców i tak naprawdę dotyczą jednej płaszczyzny, dlatego myślimy, że uda nam się zaplanować działania uwzględniające zarówno opinie rodziców, jak i nauczycieli.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych opowiedziały się za degustacja słodkości (28 głosy na 43 dzieciaków), ale kolorowe minki pojawiły się też przy stroju indyjskim (9/43) oraz za pomocą potrzebującym (6/43).

Nieco inaczej wyglądały wyniki w klasach I-III: 25 za degustacja słodkości (25/37), 5 za pomocą potrzebującym, 3 za poznawaniem strojów z różnych stron świata, 3 za wycieczkami po Polsce i 1 głos za poznawaniem osób chorych i z dysfunkcjami.

Mamy taką obserwację, że młodsze dzieci wybierają to, co dla nich przyjemne i konkretnie doświadczalne.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Nauczyciele, uczniowie, a także rodzice otwierają się na inne narody, mniejszości etniczne i narodowe poprzez poznawanie kultury, obyczajów, a także ich wyjątkowości po to, żeby dostrzegać, szanować, a przede wszystkim zrozumieć tych, którzy są odmienni kulturowo oraz tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

1. zorganizowanie Dni Kultury - planowane na maj, uczniowie przygotują plakaty o wybranych krajach, kulturach, przygotują wraz z rodzicami potrawy degustacyjne oraz w miarę możliwości muzykę, stroje i tańce

2. uwrażliwianie uczniów i rodziców na inność ludzi (choroby, dysfunkcje) - gazetki, pogadanki dla uczniów i rodziców, projekcja filmu "Cudowny chłopak" dla uczniów klas IV-VIII, pogadanki poprowadzone przez nauczycieli wspomagających z naszej szkoły

3. zorganizowanie akcji pomocy dzieciom z przedszkola w Maganzo w Tanzanii (marzec-kwiecień) - połączenie uwrażliwienia na potrzebujących, a zarazem ukazanie innej kultury; przygotowanie gazetki o przedszkolu, zbiorka przyborów szkolnych oraz przygotowanie kiermaszu, z którego dochód zostanie przesłany na rzecz przedszkola

Wszystkie planowane działania odpowiadają na potrzeby rodziców, uczniów i nauczycieli. Są to również konkretne odpowiedzi na postawiony przez nas cel.