Diagnoza potrzeb (Etap II)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    04.02.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Badanie potrzeb realizowaliśmy na kilku płaszczyznach i etapowo. Diagnozowaliśmy uczniów, nauczycieli i rodziców w ramach naszego obszaru. Robiliśmy to zgodnie z planem i naszymi potrzebami. Chcieliśmy się dowiedzieć od społeczności szkolnej, czy nasz system oceniania spełnia ich potrzeby i czy nasi uczniowie czują się doceniani. Z naszch badań wynika, że system oceniania i doceniania należy usprawnić. Nie wszyscy uczniowie czują się sprawiedliwie oceniani. Uważają, że niektórzy nauczyciele faworyzują uczniów i to daje im poczucie niesprawiedliwości. Ponadto oczekują informacji zwrotnej dla siebie. Chcą wiedzieć, skąd biorą się ich oceny i co należy poprawić, by te oceny były wyższe. Zaskoczyło nas to, że niektórzy wymieniali nauczycieli z nazwiska, którzy stosują IZ. Na plan pierwszy wysunęli się nam poloniści.

Jeśli chodzi o docenianie, to podobnie jak wyżej, uczniowie chcieliby być bardziej doceniani za swoje zzangażowanie i pracę na terenie szkoły. Nie tylko za zawody , konkursy, ale także za pomoc innym, przygotowywanie prezentacji, czy zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych.

Oprócz ankietowania przeprowadziliśmy badanie za pomocą KRETA, którego wykorzystaliśmy w celu zbadania przede wszystkim oczekiwań w tym zakresie uczniów, ale i także wyłapania ewentualnych przeszkód. Wyniki z KRETA zostały uwiecznione na Gadającej Ścianie, którą zorganizowaliśmy na korytarzu głównym szkoły, by i nauczyciele, i rodzice i sami uczniowie mogli czytać wyniki diagnozy.

Jeśli chodzi o nauczycieli, to na pytania czy stosują ocenę wspierającą rozwój ucznia, odpowiadali w większości, że tak. Uczniowie otrzymują IZ przede wszystkim do prac pisemnych, gdzie nauczyciel zaznacza błędy, które należy poprawić. Natomiast nie wszyscy nauczyciele podają uczniom cele lekcji, by ułatwić im uczenie się. Wszyscy natomiast dostrzegają potrzebę powszechnego stosowania OK w szkole i nad tym chcą pracować.

Rodzice natomiast bardziej krytycznie wyrazili swoją opinię na temat oceniania i doceniania w szkole. Uważają, że wszyscy nauczyciele powinni stosować OK z informacją zwrotną. Uważają, że zdecydowanie to pomaga ich dzieciom w uczeniu się. Uważają, że w OK powinni nauczyciele oprócz słabych stron, wskazywać i te mocne strony ucznia, bo tym właśnie go doceniają. Jeśli chodzi o docenianie, to uważają, że powinno to się odbywać w formie punktów dodatnich lub po prostu poprzez pochwałę. 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Na podstawie ankiet wysunęliśmy następujące wnioski:

1. Wszyscy nauczyciele powinni przejść szkolenie w ramach OK i udzielania rzetelnej IZ.

2. Każdy nauczyciel powinien stosować IZ , aby wspierać rozwój ucznia.

3. Każdy nauczyciel powinien podawać na swojej lekcji cele, które ułatwiają uczenie się.

4. Powinniśmy doceniać naszych uczniów również za zaangażowanie, chęć pomocy czy przygotowywanie się do dodatkowych zajęć na terenie szkoły.

5. Każdy uczeń i jednocześnie rodzi powinien znac NaCoBeZu do prac pisemnych.

Powyższe wnioski ukierunkują naszą zmianę.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Nasza szkoła będzie wspierała wszechstronny rozwój ucznia poprzez stosowanie OK i rzetelnej IZ. Zostaną wprowadzone inne formy sprawdzania wiedzy uczniów i doceniania, m.in. tworzenie prezentacji, prac projketowych, tworzenie lapbooków, gier edukacyjnych, map myśli.Działania te będą miały na celu wzmocnienie pewności siebie uczniów oraz rozwijanie ich kreatywności.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

1. Zorganizowanie szkoleń na temat stosowania OK i formułowania IZ. ( nauczyciele)

2. Zorganizowanie warsztatów uczenia się dla uczniów ( jak uczyć się skutecznie).

3. Zorganizowanie Szkolenego Festiwalu Nauki - promowanie pracy metodą projektów, docenienie zaangażowanych w prace projektowe, wyłonienie talentów.