Harmonogram działań realizacji celu. (Etap III)


  • Kategoria:

    Obywatelstwo

  • Źródło:

    ustalenia zespołu

  • Dodano:

    27.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Propozycja 1 - Giełda Rozwoju Zawodowego
O naszym wyborze zadecydowały głównie wyniki ostatniej ewaluacji pracy szkoły, badania przeprowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego i pedagoga oraz wnioski wysuwane przez wychowawców i Radę Rodziców. Wskazują one, że wielu uczniów ma problemy z identyfikacją siebie jako przyszłym pracownikiem w wyuczonym  zawodzie lub nie widzi szans na własny rozwój zawodowy po ukończeniu szkoły. Również jednym z głównych problemów społecznych dzielnicy jest niedostosowanie sporej części młodych mieszkańców do wymogów współczesnego rynku pracy.

 Współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów - w planowane działania włączą się różne grupy społeczności szkolnej. Najważniejsze jest dla nas to, żeby to uczniowie poczuli, że mają wpływ na to, co dzieje się w ich szkole, że nie muszą być tylko odbiorcami różnych działań, ale także ich twórcami. Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy tworzona zmiana jest bardzo ważna dla uczniów; wielu z nich już w trakcie nauki podejmuje lub ma taki zamiar pierwszą pracę chcąc się szybko usamodzielnić.

Szerokie angażowanie społeczności szkolnej – chcemy, aby nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice ale także przedstawiciele społeczności lokalnej wiedzieli, jakie działania realizowane są w szkole oraz aby mogli się w nie włączyć. Uczniom i nauczycielom oddawana będzie odpowiedzialność za poszczególne zadania,  a konkretne działania będą kierowane do różnych grup.

Wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań – chcemy wprowadzać nowe, kreatywne rozwiązania np. otwarte zajęcia rozwijające talenty i umiejętności prowadzone przez uczniów (np. zajęcia z języka ukraińskiego prowadzone przez uczniów obcokrajowców). Niektóre  działania nawiązują do szkolnej tradycji np. giełda zawodów, ale największą innowacją w tym elemencie będą mini warsztaty prowadzone przez uczniów dla uczniów.

Wprowadzenie trwałej  zmiany w szkole – chcielibyśmy kontynuować  działania prowadzące do zmiany ( po dokonaniu ewaluacji), która będzie dotyczyła nie tylko obecnych uczniów, ale trwale wpisze się w tradycję działalności Naszej szkoły. Będziemy chcieli w kolejnych latach przynajmniej częściowo wykorzystać doświadczenia w realizacji tej zmiany a szczególnie nawiązanie trwałej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

1.Otwarta debata  w tym  z wykorzystaniem elementów design thinking,  pod tytułem ,,Szkoła przygotowująca do zawodu XXIw." w ramach działań Szkolnego Klubu Dyskusyjnego.

Poprzez czynny udział w debacie (wcześniej na lekcjach języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie uczniowie poznają zasady formalne, którymi kieruje się debata) mogą przedstawić wnioski z własnych obserwacji, będą mogli wystosować własne argumenty i poszukać sposobów aktywnego dostosowania do współczesnego rynku pracy.

2.Spotkania uczniów z pracodawcami działającymi w środowisku lokalnym  oraz przedstawicielami wyższych uczelni, głównie o profilu technicznym.

Uczniowie, rodzice, absolwenci, członkowie społeczności lokalnej będą mogli dowiedzieć się, czego oczekują lokalni przedsiębiorcy od współczesnego pracownika oraz co mogą zaoferować swoim pracownikom, jak wygląda w praktyce prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Mogą również uzyskać informacje potrzebne do kontynuowania edukacji lub zmiany zawodu.

3. Otwarte spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy (problemy na lokalnym rynku pracy).

Zaproszeni goście (uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice, społeczność lokalna) dowiedzą się o specyfice lokalnego rynku pracy, zawodach deficytowych oraz działaniach Powiatowego Urzędu Pracy np. kursach kwalifikacyjnych.

4.Otwarte warsztaty prowadzone przez pracowników i studentów Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej  dotyczące własnej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,stresu związanego z podjęciem pierwszej pracy, wypalenia zawodowego, skutków wykluczenia cyfrowego.

Uczniowie, rodzice, społeczność lokalna będą mogli wziąś udział ćwiczeniach pomagających w przygotowaniu i własnej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, sposobach rozładowania stresu związanego z poszukiwaniem i podjęciem pierwszej pracy. Pracownicy szkoły, rodzice będą mogli od specjalistów dowiedzieć się jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawisku wypalenia zawodowego oraz wykluczenia cyfrowego. 

5. Przygotowanie stanowisk i prezentacja specyfiki poszczególnych zawodów przedstawiana przez uczniów KCEZ dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych,  rodziców oraz osób chcących zmienić zawód z wykorzystaniem zasobów szkoły np. studia nagrań muzycznych, pokazy mody zaprojektowanej i uszytej przez uczniów, innowacje budowlane.

Uczniowie pod opieką nauczycieli i przy pomocy innych pracowników szkoły przygotują stanowiska na tzw. giełdę zawodów; wyłonione zostaną grupy organizacyjne które zaprojektują poszczególne elementy składowe oraz przygotują scenariusze prezentacji w tym również multimedialne, wykorzystane zostaną dostępne zasoby szkoły oraz umiejętności i talenty uczniów aby stanowiska były jak najbardziej atrakcyjne a jednocześnie oddawały specyfikę zawodów. Podczas giełdy dla uczniów gimnazjów, szkół podstawowych, rodziców i innych zainteresowanych nasi uczniowie będą prezenterami,  będą również prowadzić mini warsztaty np. realizacji nagrań w studiu muzycznym, badania składu gleby przy sadzeniu roślin, projektowania ubiorów.

6. Prowadzenie ogólnodostępnych, otwartych nie tylko dla uczniów, zajęć rozwijających talenty prowadzonych przez samych uczniów :zajęcia z  tańca nowoczesnego, jogi, języka ukraińskiego, kurs komputerowy. 

Uczniowie wykorzystując zasoby szkoły oraz korzystając z pomocy nauczycieli i innych pracowników szkoły chcą prowadzić otwarte zajęcia rozwijające talenty lub dodatkowe umiejętności. Uczniowie  mogą uczyć się różnych metod i form prowadzenia zajęć (metoda odwróconej lekcji) a korzystający z nich mogą doskonalić swoje umiejętności. Obie grupy (prowadzący i uczestnicy zajęć) kształtować będą postawy kreatywnego wykorzystania czasu wolnego dla rozwoju osobistego.

 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogram działań w formie tabeli w załączniku.

Cel :Szkoła szerzy wiedzę wśród uczniów i społeczności lokalnej o współczesnych problemach na rynku pracy włączając do aktywnego działania na rzecz wyrównywania szans społecznych.

Wybrana propozycja realizacji celu : Zorganizowanie ,, Giełdy Rozwoju Zawodowego"