Nasze małe i wielkie odkrycia „Od Wrotkowa do Europy” (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Otwartość

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  14.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Na spotkaniu Zespołu 2.0 w dniu 7.02.2019 r. przeanalizowaliśmy nasze propozycje realizacje celu na bieżący rok szkolny. Stwierdziliśmy, że wszystkie propozycje szeroko angażują społeczność szkolną, ale nie wszystkie na wszystkich poziomach.

Propozycja pierwsza: „Odkryj Wrotków – historia jest wśród nas” angażuje zarówno klasy 1 – 3 jak i 4 – 8 i 3 gimnazjalne, druga „Odkrywamy Lublin” angażuje uczniów klas piątych i szóstych, zaś trzecia  „Poznajemy ciekawe miejsca w Europie - stolice krajów anglo- i niemieckojęzycznych" angażuje uczniów klas 4 – 8 i 3 gimnazjalnych. Propozycja druga i trzecia wynikają z planu pracy szkoły na bieżący rok szkolny, dlatego postanowiliśmy połączyć wszystkie trzy propozycje w jedną: Nasze małe i wielkie odkrycia „Od Wrotkowa do Europy”, gdyż wtedy w realizację  będą zaangażowani wszyscy uczniowie szkoły od klasy 1 do 8 i 3 gimnazjalnej.

Uważamy, że już od najmłodszych lat należy kształtować właściwą postawę uczniów do dziedzictwa własnego regionu, jako części Polski i Europy, poprzez poznawanie tradycji, zwyczajów historii. Wdrażać do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Musimy dołożyć starań, aby uczeń był świadomy własnej tożsamości i wartości i otwarty na inne społeczności i kultury. Stąd tytuł projektu: Nasze małe i wielkie odkrycia „Od Wrotkowa do Europy”. Propozycja ta wprowadzi do szkoły nowe rozwiązania i zmianę w szkole na lata. Jest to projekt uniwersalny, ponieważ w jego realizacji może uczestniczyć i znaleźć dla siebie miejsce każdy uczeń, od klasy 1 do 3 gimnazjalnej. 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Cel dla szkoły: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,  w jeszcze szerszym zakresie, wykorzysta TIK i nowatorskie metody nauczania  do kształtowania u uczniów otwartości, ciekawości świata (najbliższego otoczenia, kraju i świata), postawy szacunku i tolerancji, otwartości na inne kultury,  umiejętności poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań,  aby uczniowie byli przygotowani do dalszej edukacji, ale też do życia  w rozwijającym się społeczeństwie.
Wybrana propozycja realizacji celu:  Nasze małe i wielkie odkrycia  „Od Wrotkowa do Europy”
Odkryj Wrotków – historia jest wśród nas:  Spotkania i wywiady uczniów z seniorami, mieszkańcami dzielnicy. Uczniowie zaproszą do projektu przedstawicieli klas, chętnych rodziców, seniorów. Poznają osoby i wydarzenia teraźniejsze i z przeszłości Wrotkowa, stroje z dawnych lat.  Uczniowie udokumentują spotkania (zrobią zdjęcia i  napiszą relacje ze spotkań, które zamieszczą na stronie szkoły).
Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora funkcjonującym na Osiedlu. Uczniowie nawiążą relacje z Seniorami, w celu wzmocnienia więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne spędzanie czasu, wspólne działania  lub wspólne hobby. Przeprowadzą wywiady ze starszymi członkami klubu, które poszerzą ich wiedzę na temat historii osiedla, na terenie którego znajduje się szkoła. Uczniowie w miarę możliwości zaoferują pomoc i odwiedziny.
Nawiązanie współpracy z Klubem Osiedlowym „Źródło” funkcjonującym w pobliżu szkoły. Uczniowie dowiedzą się o różnych formach spędzania czasu wolnego, możliwościach rozwijania własnych talentów w okolicy szkoły, do której uczęszczają.
Wycieczka
„W poszukiwaniu starego Wrotkowa”.
Uczniowie przejrzą archiwa szkolne, zbiory biblioteczne i albumy rodzinne w poszukiwaniu fotografii przedstawiających ciekawe historycznie miejsca, a następnie odszukają je obecnie i sfotografują - poznają w ten sposób Wrotków. 
Stworzeni albumu „Wrotków dawniej i dziś”. Uczniowie zdobędą wiedzę o regionie i powiążą ją z faktami historycznymi. Uczniowie przygotują fotoreportaż - opowiadanie historii Wrotkowa za pomocą zdjęć (miejsce/obiekt  w przeszłości i obecnie, opiszą te miejsca, obiekty).
Wykonanie planu zagospodarowania terenu wokół szkoły. Uczniowie przygotują wydruki planu okolic szkoły, skorzystają ze stron internetowych np. www.googllemaps.com, www.mapire.eu, geoportal.gov.pl, geoportal.lublin.eu itp. Dzięki temu poszerzają swoją wiedzę i umiejętności zarówno informatyczne jak i geograficzne. Uczniowie wraz z opiekunem wychodząc w teren i porównując obiekty znajdujące się na wydrukowanych mapach ze stanem obecnym poznają zarówno dzień dzisiejszy jak historię dzielnicy, w której znajduje się szkoła. Uczniowie analizując i opracowując w grupach zebrane materiały  nawiązują właściwe relacje, wzbogacają swoją wiedzę i rozwijają zainteresowania. Przygotowują plan zagospodarowania wybranego fragmentu terenu wokół szkoły według własnego pomysłu, lepiej rozumieją problemy społeczne, podają własne argumenty i pomysły, szukają sposobów rozwiązania problemów z jakimi boryka się osiedle. Uczniowie przedstawiając własne pomysły zagospodarowania ternu przybliżają społeczności szkolnej miejsca użyteczności publicznej na Osiedlu oraz własne potrzeby i pomysły.
Gra terenowa „Nasz Wrotków” Grupa  gimnazjalistów przygotuje „Konkursowy szlak po Wrotkowie”. W grze terenowej wezmą udział przedstawiciele wszystkich klas 7 i 8.  Ustalone zostaną stacje bazowe na terenie dzielnicy, uczniowie przygotują mapy – wykorzystanie TIK, quiz wstępny (zastosowanie aplikacji Kahoot), zadania konkursowe dla grup, zakodowane kodami QR.  Uczestnicy gry terenowej, pogłębią wiedzę o swoim osiedle, zastosują  w praktyce matematyczne umiejętności (skala, mapa, zamiana jednostek długości, powierzchni), będą współpracować w grupie, uczyć się zdrowej rywalizacji.
Badanie poziomu hałasu w najbliższym otoczeniu (w szkole podczas przerw, w rożnych miejscach Wrotkowa i w innej dzielnicy). Uczniowie dowiedzą się, jaki wpływ na zdrowie, wydajność pracy i koncentrację ma hałas. W jaki sposób mogą zwalczać hałas.
Badanie czystości wody rzeki Bystrzycy na poziomie osiedla Nałkowskich. Uczniowie dokonają oceny jakości wody w rzece Bystrzycy (odczyn, obecność jonów metali, zanieczyszczeń widocznych, zawartość tlenu w wodzie), opracują wyniki i przygotują dokumentację. Wyniki pomiarów przedstawią całej społeczności szkolnej. Uczniowie podejmą przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia stanu jakości wody.
Uczniowie współorganizatorami Dnia Otwartego w naszej szkole:
Kodowanie i elementy robotyki dziś i jutro.
Uczniowie koła komputerowego Kodujemy w 30 zaplanują i zrealizują zadania w ramach oferty naszej szkoły: Kodowanie i elementy robotyki dziś i jutro. Wcielą się w role przewodników, mentorów, którzy będą otwarci na przybyłych gości i  za pomocą metody Uczymy innych wprowadzą ich w świat kodowania. Pokażą, dlaczego kodowanie i elementy robotyki są ważne nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłości. Przeprowadzą w kilku równoległych grupach: warsztaty kodowania bez komputera, warsztaty z programowania małych robotów ozobotów, z klockami LegoWedo2, pokaz możliwości robotów mBotów, Lego Mindstorms.
„Odkrywamy Lublin”: Gra terenowa dotycząca Unii Lubelskiej. Uczniowie poznają historię Polski i regionu, odkryją zabytki Lublina oraz miejsca związane z Unią Lubelską. Ponadto nauczą się współdziałania, pracy w grupach oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz otwartości na inną kulturę.
Ozdoby wielkanocne inspirowane sztuką ludową. Uczniowie poznają i będą kultywować tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Wykorzystają motywy ludowe z regionu lubelskiego do wykonania ozdób wielkanocnych (kartek, pisanek, stroików, palm).
"Poznajemy ciekawe miejsca w Europie - stolice krajów anglo- i niemieckojęzycznych”. Konkurs na prezentację multimedialną – wybrana stolica kraju anglo – lub niemieckojęzycznego. Uczniowie zdobędą wiedzę o atrakcjach turystycznych stolic krajów anglo- i niemieckojęzycznych, wiedzę na temat zwyczajów panujących w danym kraju. 
Poznajemy Wiedeń – stolicę Austrii. Uczniowie poznają zabytki Wiednia – stolicy Austrii. Wiedza uczniów zostanie sprawdzona za pomocą Quizu o Wiedniu.
Wycieczka edukacyjna do Wiednia i Czech dla klas ósmych i 3 gimn. Uczniowie będą tolerancyjni,  otwarci na inne kultury, będą potrafili świadomie poznawać Europę. Uczniowie będą sprawnie posługiwać się językiem obcym w komunikacji z osobami z innych krajów.
Dni  Europejskie Uczniowie poznają inne kultury, będą tolerancyjni wobec innych kultur, otwarci, ciekawi świata, zdobędą nowe umiejętności językowe, będą przygotowani do życia w wielokulturowym społeczeństwie.
Festiwal projektów Szkoły z Klasą 2.0 Uczniowie zaprezentują społeczności szkolnej i w Klubie Osiedlowym  efekty prac grup projektowych.

Uczniowie zaproszą do projektu przedstawicieli klas, chętnych rodziców, seniorów. Poznają osoby i wydarzenia teraźniejsze i z przeszłości Wrotkowa, stroje z dawnych lat.  Uczniowie udokumentują spotkania (zrobią zdjęcia i  napiszą relacje ze spotkań, które zamieszczą na stronie szkoły).

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,  w jeszcze szerszym zakresie, wykorzysta TIK i nowatorskie metody nauczania  do kształtowania u uczniów otwartości, ciekawości świata (najbliższego otoczenia, kraju i świata), postawy szacunku i tolerancji, otwartości na inne kultury,  umiejętności poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań,  aby uczniowie byli przygotowani do dalszej edukacji, ale też do życia  w rozwijającym się społeczeństwie.

Wybrana propozycja realizacji celu: Nasze małe i wielkie odkrycia „Od Wrotkowa do Europy”.

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Odkryj Wrotków – historia jest wśród nas:  Spotkania i wywiady uczniów z seniorami, mieszkańcami dzielnicy.

 1. Ułożenie pytań.
 2. Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami.
 3. Przygotowanie fotorelacji ze spotkań.

Marzec – kwiecień 2019 r.

p. Paulina Daniewska z uczniami z grupy projektowej

Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora funkcjonującym na Osiedlu.

 1. Skontaktowanie się z przedstawicielami funkcjonującego na Osiedlu Klubu Seniora i ustalenie zasad współpracy.
 2. Przeprowadzenie wywiadów ze starszymi członkami klubu na temat „Historia i dzień dzisiejszy naszego osiedla”.
 3. Opracowywanie zebranych materiałów.
 4. Przedstawienie wyników pracy w Klubie Seniora i w szkole.

Marzec


Kwiecień


Maj 2019 r.

 

p. Anna Dębicka z uczniami grupy projektowej

Nawiązanie współpracy z Klubem Osiedlowym „Źródło” funkcjonującym w pobliżu szkoły.

 1. Skontaktowanie się z animatorami Klubu Osiedlowego „Źródło” i ustalenie zasad współpracy.
 2. Przygotowanie harmonogramu spotkań.
 3. Wspólne imprezy integracyjne.
 4. Podsumowanie wspólnie podjętych działań

Luty 2019 r.
Luty 2019 r.

Marzec/kwiecień/maj
Maj 2019 r.

p. Anna Dębicka z uczniami grupy projektowej

Wycieczka
 „W poszukiwaniu starego Wrotkowa”.

 

 1. Wyjście z uczniami do biblioteki i archiwum szkolnego w celu odszukania starych fotografii przedstawiających ciekawe historycznie zdjęcia osiedla.
 2. Wybranie i zeskanowanie starych fotografii.
 3. Opracowanie w grupie projektowej trasy i programu wycieczek.
 4. Opracowanie harmonogramu wyjść grup projektowych.
 5. Wyjście grup na wycieczki.
 6. Odszukanie miejsc ze starych fotografii.
 7. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej miejsca lub obiektu.
 8. Przygotowanie fotorelacji z wyjść.
 9. Zamieszczenie fotorelacji na stronie szkoły.

Kwiecień / Maj 2019 r.

Uczniowie z  p. Paulina Daniewska

 

 

Uczniowie z  p. Joanną Poniatowską
p. Joanna Poniatowska

Uczniowie z  p. Pauliną Daniewską,
p. Wojciechem Pojętą, nauczycielami wych. fiz.,
przyrody, matematyki

Stworzeni albumu „Wrotków dawniej i dziś”.

 1. Opisanie miejsc ze zdjęć.
 2. Obróbka skanów i zdjęć wykonanych podczas wycieczki.
 3. Dopasowanie skanów starych fotografii do odpowiadających im zdjęć, wykonanych podczas wycieczki.
 4. Wykorzystanie TIK do wykonania fotoreportażu –  historii Wrotkowa za pomocą zdjęć (miejsce/obiekt  w przeszłości i obecnie, opiszą te miejsca, obiekty).

Maj 2019 r.

Uczniowie z  nauczycielem j. polskiego

p. Joanna Poniatowska z uczestnikami koła komputerowego, p. Wojciech Pojęta z uczniami grupy projektowej
p. Paulina Daniewska z uczniami  grupy projektowej

Wykonanie Planu zagospodarowania terenu wokół szkoły.

 1. Przygotowanie wydruku planu okolic szkoły (np. ze stron internetowych www.googllemaps.com, www.mapire.eu, geoportal.gov.pl, geoportal.lublin.eu itp.).
 2. Wyjście z uczniami w teren i porównanie obiektów znajdujących się na mapach ze stanem obecnym.
 3. Analiza zebranych materiałów i  naniesienia zmian na mapy.
 4. Przedstawienia pomysłów uczniów na zagospodarowanie wybranego fragmentu terenu wokół szkoły podczas zebrań z rodzicami i na korytarzu szkolnym.

Luty/marzec 2019 r.

 

Kwiecień 2019 r.

Kwiecień 2019 r.


Maj 2019 r.

 

Uczniowie z  p. Anną Dębicką

Gra terenowa „Nasz Wrotków”

 1. Wyłonienie spośród uczniów grupy organizatorów gry terenowej.
 2. Ustalenie tras poruszania się grup konkursowych oraz stacji bazowych
 3. Przygotowanie map dzielnicy.
 4. Opracowanie zadań konkursowych oraz pytań do Quizu wstępnego
 5. Przeprowadzenie gry terenowej

marzec 2019r.

 

kwiecień 2019r.


maj 2019r.

p. Elżbieta Wojtowicz
p. Justyna Sójka
p. Łukasz Moskal
p. Marcin Szymański
w/w nauczyciele wraz z  uczniami – grupą organizatorów

Badanie poziomu hałasu w najbliższym otoczeniu (w szkole podczas przerw, w rożnych miejscach Wrotkowa i w innej dzielnicy).

 1. Zainstalowanie aplikacji umożliwiającej pomiar natężenia dźwięku.
 2. Ustalenie z uczniami warunków wykonywania badania.
 3. Wykonanie pomiarów  w szkole podczas przerw, w różnych miejscach osiedla Wrotków oraz dla porównania w innej dzielnicy.
 4. Opracowanie wyników pomiarów, sprawdzenie dopuszczalnych norm i wyciągnięcie wniosków
 5. Przygotowanie plakatów informujących o wpływie hałasu na zdrowie człowieka oraz o sposobach jego zwalczania.

marzec 2019 r.


Kwiecień 2019 r.
Kwiecień 2019 r.

 

p. Ewa Malec z uczniami grupy projektowej

Ozdoby wielkanocne inspirowane sztuką ludową.

 1. Przygotowanie materiałów na ozdoby.
 2. Wykorzystanie motywów ludowych z regionu lubelskiego do zaprojektowania ozdób wielkanocnych.
 3. Wykonanie ozdób według projektów.

Marzec / kwiecień 2019 r.

p. Iwona Drozdowska – Orłowska z uczniami koła technicznego

Badanie czystości wody rzeki Bystrzycy na poziomie osiedla Nałkowskich.

 1. Wycieczka Wojewódzki Inspektorat OchronyŚrodowiska w Lublinie laboratorium ds. Badania jakości wody.
 2. Przygotowanie harmonogramu badań.
 3. Przeprowadzenie badań przez zespoły projektowe.
 4. Opracowanie wyników i działań prewencyjnych zmierzających do poprawienia jakości wody w rzece.
 5. Prezentacja wyników projektu.

 Marzec / kwiecień 2019

 

 

 

 Maj 2019 r.

p. Małgorzata  Lasota – Czubińska z uczniami klas 8

Uczniowie współorganizatorami Dnia Otwartego w naszej szkole:
Kodowanie i elementy robotyki dziś i jutro.

Przygotowanie w grupach 3 osobowych warsztatów metodą Uczymy innych przez uczniów klas ósmych – uczestników koła Kodujemy w 30:

 1. kodowania bez komputera (na macie edukacyjnej),
 2. z programowania małych robotów ozobotów,
 3. warsztaty z klockami LegoWedo2,
 4. pokaz możliwości robotów mBotów, Lego Mindstorms.

Marzec 2019 r.

p. Joanna Poniatowska z uczniami koła Kodujemy w 30.

 

 

„Odkrywamy Lublin”: Gra terenowa dotycząca Unii Lubelskiej.

 1. Podział zadań.
 2. Opracowanie zadań do gry.
 3. Ustalenie harmonogramu wyjść.
 4. Wyjścia klasowe i udział klas 5 w grze.

Marzec / kwiecień 2019 r.

p. Anna Widerska oraz wszyscy wychowawcy klas 5

"Poznajemy ciekawe miejsca w Europie - stolice krajów anglo- i niemieckojęzycznych”

Konkurs na prezentację multimedialną – wybrana stolica kraju anglo – lub niemieckojęzycznego.

 

 1. Opracowanie regulaminu konkursu.
 2. Uczniowie klas VI – VIII oraz 3 gimnazjalnych przygotują prezentacje multimedialne (12 slajdów) o wybranej stolicy kraju anglo- lub niemieckojęzycznego.
 3. Sprawdzenie i ocena zgodna z kryteriami podanymi w regulaminie.
 4. Opracowanie wyników konkursu, wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Marzec  2019 r.

p. Anna Nakonieczna
p. Anita Pasik
p. Kamila Choina
wszyscy nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

 

Poznajemy Wiedeń – stolicę Austrii.

 1. Przygotowanie pytań i punktacji.
 2. Wykorzystanie TIK do opracowania Quizu  wiedzy o Wiedniu.
 3. Przeprowadzenie quizu wiedzy we wszystkich klasach ósmych.
 4. Ogłoszenie wyników.
 5. Wyciągnięcie wniosków.

Kwiecień – maj 2019 r.

p. Anna Nakonieczna

wszyscy uczniowie klas ósmych

 

Wycieczka edukacyjna do Austrii i Czech – Wiedeń – Morawski Kras.

 1. Przygotowanie programu i harmonogramu wycieczki, wypełnienie karty wycieczki.
 2. Zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczki.
 3. Zwiedzanie najsłynniejszych zabytków Wiednia, poznanie historii i kultury kraju.

Maj 2019 r.

p. Anna Nakonieczna
uczniowie klas ósmych i 3 gimnazjalnych.

nauczyciele – opiekunowie

Konkurs na najlepszy kostium kojarzący się z krajami anglo- i niemieckojęzycznymi, który odbędzie się podczas Dni Europejskich

 

 1. Opracowanie regulaminu konkursu (jak uczniowie mają się przebrać każdego dnia).
 2. Poinformowanie uczniów o konkursie.
 3. Ocena kostiumów przez Jury konkursu według kryteriów podanych w regulaminie.
 4. Fotorelacja z przebiegu konkursu każdego dnia.
 5. Wyłonienie laureatów.
 6. Wnioski na przyszłość.

Kwiecień/maj 2019 r.

p. Anita Pasik, p. Kamila Choina, uczniowie klas
IV - VIII

Quiz wiedzy na temat krajów anglojęzycznych.

 

 1. Przygotowanie pytań i punktacji.
 2. Zapoznanie uczniów z założeniami quizu.
 3. Wykorzystanie TIK do wykonania quizu.
 4. Wyznaczenie uczniów, którzy przeprowadzą quizu w poszczególnych klasach.
 5. Wyłonienie zwycięzców.
 6. Wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

 Kwiecień/maj 2019 r.

p. Anita Pasik,

p. Kamila Choina, uczniowie klas IV - VIII

Konkurs plastyczny „Ciekawe miejsca w krajach anglo- i niemieckojęzycznych

 1. Sporządzenie regulaminu konkursu.
 2. Poinformowanie uczniów o konkursie.
 3. Powołanie jury.
 4. Zebranie i ocena prac zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie..
 5. Wyłonienie zwycięzców.
 6. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród podczas Dni Europejskich.
 7. Wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Kwiecień/maj 2019 r.

p. Anita Pasik,

p. Kamila Choina, uczniowie klas IV - VIII

 

Dni Europejskie

 

 

 

 

 

Festiwal projektów Szkoły z Klasą 2.0

 

 1. Opracowanie programu i harmonogramu Dni Europejskich.
 2. Zapoznanie uczniów z program i harmonogramem.
 3. Uczniowie klas IV i V – przygotują wystrój sal lekcyjnych w barwach danego kraju i gazetki tematyczne (symbole, plakaty).

 

 

 1. Opracowanie harmonogramu Festiwalu.
 2. Zapoznanie uczniów z program i harmonogramem.
 3. Wyznaczenie koordynatorów uczniowskich, którzy będą odpowiedzialni za prezentację poszczególnych projektów, za dekoracje.
 4. Przygotowanie zaproszeń i zaproszenie gości.
 5. Prezentacja grup projektowych podczas Festiwalu.

Kwiecień/maj 2019 r.
Kwiecień/maj 2019 r.

p. Anita Pasik,

p. Kamila Choina
 

Zespół Nauczycieli 2.0, Koordynatorzy Uczniowscy