Bezpieczeństwo i zaufanie (Etap II)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Źródło:

    Bezpieczeństwo i zaufanie w szkole

  • Dodano:

    14.03.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Do przeprowadzenia badania podzieliliśmy nasz zespół na 2 grupy. Jedna drużyna przygotowała i przeprowadziła ankiety, druga wraz z nauczycielami w klasach zebrała i podliczyła wyniki.

Do badania potrzeb przygotowaliśmy opis i zdefiniowaliśmy:

1.ankiety (pytania, sposób jej przeprowadzenia, współpraca z nauczycielami). Każdy z nas miał za zadnie pomoc danemu nauczycielowi w przeprowadzeniu ankiety, którą opracowaliśmy wspólnie. Dookreślane były na bieżąco wątpliwości, uwzględniane sugestie, ostatecznie wybraliśmy pytania z zakresu bezpieczeństwa, które najlepiej definiują problemy do przepracowania w naszej szkole.

2. metody wizualizacji bezpieczeństwa lub jego braku w określonych obszarach: tarczy na których uczniowie wyceniali poczucie bezpieczeństwa i zaufania w klasie (inni uczniowie, wychowawca, nauczyciel) z innymi klasami (na tle całej społeczności szkolnej) i ogólnie na terenie szkoły ( gospodarstwo, park, internat).

 

Zadaliśmy pytania:

1. Czy czujesz się bezpieczny w szkole?

a. Tak

b. Nie

c. Czasami

2. Czy zachowania agresywne występują często w szkole?

a. Tak

b. Nie

3. Czy w szkole są uczniowie, których się boisz?

a. Tak

b. Nie

 

4. Z jakimi przejawami agresji miałeś/aś do czynienia w szkole?

a. znęcanie się nad młodszymi i słabszymi

b. wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy

c. agresją poprzez telefon (sms) lub Internet

d. wandalizm (niszczenie sprzętu lub własności innych uczniów)

e. kopanie, bicie

f. popychanie, szarpanie

e. przemoc słowna (przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie)

f.  grożenie, zastraszanie, szantażowanie, dokuczanie

 

5. Który z programów prowadzonych przez szkołę kojarzysz?

a. Cyfrowobezpieczni.pl

b. Cybernauci

c. Twoje dane- Twoja sprawa

6. Kogo najczęściej informujesz, kiedy doświadczasz bezpośrednio przemocy w szkole?

a. wychowawcę

b. dyrekcję (kierownictwo) szkoły

c. pedagoga

d. rodziców

e. kolegów

 

7. Co robisz w sytuacji, kiedy jesteś świadkiem zachowania agresywnego w szkole?

a. nie reaguję

b. informuję osobę dorosłą (nauczyciela, pracownika szkoły)

c. włączam się do bójki

d. podejmuję próbę załagodzenia konfliktu

 

8. Co robisz, kiedy inny uczeń czy uczniowie stosują wobec Ciebie przemoc?

a. idę do nauczyciela i informuję go o sytuacji

b. bronię się, biję, oddaję

c. próbuję rozmawiać i wyjaśniać sytuację

d. ignoruję zaczepki

e. uciekam, odchodzę

f. płaczę

g. nic nie robię

 

9. W jakim czasie najczęściej dochodzi do przemocy?

a. przed lekcjami

b. na przerwie

c. na lekcjach

d. po lekcjach

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Przeprowadziliśmy badanie w przeciągu kilku dni. Ankiety były anonimowe, rozdane na lekcjach dla wszystkich klas w tym samym czasie. Przed ich wypełnieniem młodzież została dokładnie poinformowana o tym czego badanie dotyczy oraz poproszona o szczere, pisane wg własnych przemyśleń i doświadczeń odpowiedzi.

Grupa, którą badaliśmy to młodzież ze wszystkich klas, w tym 4 klasy I, 5 klas II, 4 klasy III i 3 klasy IV. Daje nam ten wynik 16 klas z których łącznie w ankiecie wzięło udział 272 uczniów.

Odpowiedzi dosyć miarodajne wyłuszczyły nam pole do pracy. Najważniejsze wnioski po przeprowadzonej analizie badania:

- uczniowie najczęściej spotykają się z przemocą słowną (przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie) - 62%

- największe zaufanie spośród wymienionych młodzież ma do swoich kolegów - 43%

- w sytuacji niebezpiecznej młodzież : ignoruje zaczepki 42% i podejmuje próbę złagodzenia konfliktu: 43%, choć niepojącym się wydaje odpowiedź w 32% podejmowanie "oddania", bicia - może to powodować eskalację konfliktu i sytuacji niebezpiecznych.

- najwięcej, bo 51% uczniów wypowiedziało się, że zauważają formy przemocy najczęściej podczas przerw między lekcjami.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Celem szkoły po przeprowadzonych badaniach jest zminimalizowanie poczucia zagrożenia, tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły, zwiększenia zaufania uczniów do nauczycieli/ pedagoga/ wychowawców.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Realizację celu planujemy przez działania mające uświadamiać potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno w sferze fizycznej jak i bezpieczeństwa w sieci naszych uczniów. Staramy się realizować również zajęcia budujące zaufanie społeczności uczniowskiej do nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Po odbytej dyskusji plenerowej podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu:

- zajęć z zakresu tworzenia poczucia wspólnoty i jedności: wolontaryjne, intergracyjne

- działań z zakresu wzmożenia poczucia bezpieczeństwa

- uświadamianie zagrożeń płynących z sieci, przekazywania i wpólnego tworzenia informacji poznawczych w tym zakresie.