Planowanie realizacji celu -etap 3 (Etap III)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Dodano:

    28.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Główną propozycją realizacji celu dla naszej szkoły jest stworzenie strefy relaksu dla uczniów naszej szkoły. W przeprowadzonych ankietach uczniowie często wskazywali na brak miejsca w szkole gdzie mogliby przebywać podczas dłuższych przerw między lekcjami, miejsca, gdzie uczniowie mogliby dzielić się swoimi pasjami np. w postaci wystaw prac plastycznych lub cyklicznych występów artystycznych. Podczas konsultacji i burzy mózgów nasi uczniowie narzekali na zbyt małą świetlicę i niedostateczną ilość miejsc do siedzenia na przerwach. Dodatkowo, uczniowie sygnalizowali, iż podczas przerw panuje zbyt duży hałas (pochodzący głównie z radiowęzła). W związku z powyższym uznaliśmy stworzenie miejsca odpoczynku, relaksu  jak również przestrzeni dla indywidualnych aktywności uczniów za niezbędne w naszych działaniach projektowych.

Mamy nadzieję na szerokie zaangażowanie uczniów w akcję stworzenia miejsca relaksu począwszy od wykonania projektu tego miejsca. Planujemy zorganizować konkurs skierowany do uczniów, na projekt aranżacji przestrzeni przeznaczonej do aktywności pozalekcyjnej. Następnie, zostaną przeprowadzone zajęcia z przedsiębiorczości podczas, których wybrane klasy stworzą kosztorys wybranego projektu. Kolejnym etapem będzie pozyskanie środków na zakup potrzebnych elementów wystroju i sprzętu które miałyby znaleźć się w strefie relaksu. Jednym z pomysłów jest zorganizowanie przez uczniów i nauczycieli wydarzenia artystycznego  podczas którego zbierane będą środki na realizację projektu oraz kiermaszu rzeczy używanych. Do wszystkich tych przedsięwzięć postaramy się zaangażować rodziców aby wsparli nasze działania np. poprzez wykupienie tzw. biletu-cegiełki podczas wydarzenia artystycznego. Mamy również w planach poszukiwanie sponsorów wśród lokalnych przedsiębiorców. Co więcej, montaż oraz zakup zamówionego sprzętu odbędzie się z pomocą pracowników technicznych szkoły spełniając tym samym kryterium szerokiego zaangażowania społeczności szkolnej w realizację projektu. Końcowym etapem będzie inauguracja strefy relaksu, którą uświetni występ artystyczny naszych uczniów, warsztaty z rękodzieła i wystawy prac plastycznych / fotograficznych.

Opisany powyżej projekt będzie przedsięwzięciem innowacyjnym w naszej szkole pod względem celu akcji jak również sposobu przeprowadzenia jej realizacji. Przewidywany efekt naszych działań to stworzenie na lata miejsca przeznaczonego na aktywność pozalekcyjną uczniów, dzielenie się swoimi pasjami i zainteresowaniami oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w oczach uczniów. Niewątpliwie wpłynie to na pozytywna atmosferę w naszej szkole, zintegruje społeczność szkolną, zwiększy motywację do nauki.

    

 

 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

 1. Organizacja konkursu na projekt miejsca-strefy relaksu.

Efekty: stworzenie projektu miejsca relaksu, aktywizacja uczniów do działań pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowań uczniów

2. Przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości-tworzenie kosztorysu projektu

Efekty: oszacowanie kosztów projektu, poszerzanie wiedzy uczniów na temat przedsiębiorczości, rozwijanie umiejętności planowania wydatków

3.Organizacja wydarzenia artystycznego w celu pozyskania środków na realizację projektu

Efekt: pozyskanie funduszy na realizację projektu, aktywizacja uczniów, promocja szkoły ,budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, rozwijanie pasji uczniów, prezentacja umiejętności i talentów uczniów, angażowanie rodziców  w życie szkoły

4.   Inauguracja miejsca relaksu

Efekt: udostępnienie uczniom miejsca odpoczynku oraz przeznaczonego na prezentowanie  swoich zainteresowań i pasji, zbudowanie dobrych relacji między uczniami i pozostałymi członkami społeczności szkolnej, pozytywny stosunek uczniów do przebywania w szkole.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

  1. Konkurs na projekt strefy relaksu

15.03.2019

Marzena Mikulska

 

  1. Przeprowadzenei zajęć z przedsiębiorczości, stworzenie kosztorysu projektu

29.03.2019

Natasza Mikulska

  1. Organizacja wydarzenia artystycznego, kiermaszu rzeczy używanych-pozyskanie funduszy na realizację projektu

30.04.2019

Sylwia Kozyra

Kinga Dębska

Konrad Piotrowski

  1. Inauguracja strefy relaksu

Koniec maja 2019

Natasza Mikulska, zespół projektowy