Weźmiemy szkołę we własne ręce! (Etap III)


 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  23.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Odbyliśmy cykl spotkań roboczych w ramach zespołu „Szkoły z klasą  2.0”. Rozmawialiśmy także z nauczycielami, Samorządem Uczniowskim, a także losowo wybranymi uczniami naszej szkoły i ostatecznie, po intensywnej burzy mózgów postanowiliśmy zorganizować  „Szkolne Dni Bezpieczeństwa i Zaufania”, stanowiące cykl  imprez oraz wydarzeń szkolnych   w celu wzmocnienia relacji  w środowisku szkolnym oraz utrwalenia  znajomości zasad  bezpiecznego zachowania się uczniów  w szkole i poza nią. Uważamy, że działania te pomogą zaangażować dużą liczbę uczniów oraz nauczycieli. Mamy nadzieję na owocną współpracę z rodzicami, co z pewnością wzmocni ich relację ze szkołą i wszystkim nam da poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

Działania  uwzględniają wszystkie wymagane w projekcie kryteria.

1)      Współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów – dzięki dyżurom uczniowskim czy akcji „Przerwa na wesoło”, uczniowie będą mieli szansę zaangażować się w życie szkoły oraz wykazać swą kreatywność.  Uczniowie wezmą też udział w licznych konkursach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i zaufaniem.

2)       Szerokie zaangażowanie społeczności szkolnej - uczniowie wraz z wychowawcami,  nauczycielami  i rodzicami będą uczestniczyć w spotkaniach                         z psychologiem, policjantem oraz ratownikiem medycznym

3)      Wprowadzenie do szkoły nowych rozwiązań - stworzenie cyklicznej imprezy „ Szkolne Dni Bezpieczeństwa i Zaufania”

4)      Wprowadzenie trwałej zmiany w szkole – organizacja akcji „Aktywna przerwa” na sali gimnastycznej,  promującej zdrowy  i bezpieczny styl życia.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Lista działań i spodziewanych rezultatów:

 Cel:

 Szkoła tworzy wśród uczniów i społeczności szkolnej atmosferę bezpieczeństwa i zaufania,  angażując ich w działania mające na celu stworzenie przyjaznego klimatu w najbliższym otoczeniu szkoły.

 

 Wybrana propozycja realizacji celu: zorganizowanie „Szkolne Dni  Bezpieczeństwa i Zaufania”, w ramach których odbywać się będą imprezy oraz wydarzenia szkolne   w celu wzmocnienia relacji  w środowisku szkolnym oraz utrwalenia  znajomości zasad  bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole i poza nią.

 

 

 Główne działania zaplanowane w programie:

 

 

 Spodziewane rezultaty - co, w odniesieniu do celu szkoły, zamierzamy osiągnąć przez działanie: 

 

 1. Zorganizowanie spotkań i prelekcji dla rodziców, nauczycieli i uczniów mających na celu kształtowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości        i zaufania w środowisku szkolnym i poza nim

 

 • Rodzice i  nauczyciele, uczestniach  w spotkaniach i prelekcjach poznają mechanizmy zachowań uczniowskich w grupie rówieśniczej, utrwalą zasady bezpieczeństwa na drodze oraz procedury postępowania  w sytuacji udzielania pierwszej pomocy, uświadomią sobie wady i zalety korzystania przez dzieci z Internetu
 • Uczniowie  uświadomią sobie konsekwencje zachowań , wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów społecznościowych, przypomną sobie  zasady bezpiecznego funkcjonowania na drodze, przyswoją sposoby udzielania pomocy w nagłych wypadkach, a także zaczną lepiej funkcjonować  w grupie rówieśniczej dzięki zapoznaniu się          z psychologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami rządzącymi zachowaniami typowymi dla osób w  ich wieku
 • Wśród całej społeczności szkolnej wzrośnie świadomość  poczucia bezpieczeństwa i  wzajemnego zaufania 

 

 2. Zorganizowanie bezpiecznych i przyjaznych przerw międzylekcyjnych

 

 • Uczniowie, poprzez zaangażowanie się  w dyżury uczniowskie czy akcje „Aktywna przerwa”, a także „Przerwa na wesoło” wykażą się kreatywnością, zyskają pewność siebie, uświadomią sobie wartość wzajemnej współpracy i wagi bezpieczeństwa wśród uczniów i całej społeczności szkolnej
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły odczują satysfakcję ze swego zaangażowania w pracę,  dzięki poprawie stopnia  bezpieczeństwa na przerwach i zaktywizowaniu uczniów

3. Przeprowadzenie konkursów oraz akcji służących wzmocnieniu relacji w środowisku szkolnym oraz utrwaleniu znajomości zasad bezpiecznego zachowania się uczniów              w szkole i poza nią

 • Uczniowie nauczą się empatii w stosunku do innych, dostrzegą   i docenią talenty oraz  zdolności swoich kolegów, będą respektować ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa                w szkole i poza nią,
 • Nabędą pewności siebie oraz zwiększą swą motywację do samorozwoju i pracy nad sobą,
 • Nauczyciele, uczniowie i cała społeczność szkolna wzmocni pozytywne relacje w otaczających ich środowisku

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogram działań:

 

  

Cel: Szkoła tworzy wśród uczniów i społeczności szkolnej atmosferę bezpieczeństwa i zaufania,  angażując ich w działania mające na celu stworzenie przyjaznego klimatu w najbliższym otoczeniu szkoły.

 

 Wybrana propozycja realizacji celu: zorganizowanie „Szkolne Dni Bezpieczeństwa i Zaufania”, w ramach których odbywać się będą imprezy oraz wydarzenia szkolne  w celu wzmocnienia relacji  w środowisku szkolnym oraz utrwalenia  znajomości zasad  bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole i poza nią

 

 Główne działania     zaplanowane w   programie

 

 

 Zadania do wykonania w ramach danego działania

 

 Termin realizacji zadania

 (od - do)

 

 Osoba odpowiedzialna

 za zadanie

 

  1. Zorganizowanie spotkań i prelekcji dla rodziców, nauczycieli i uczniów mających na celu kształtowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości i zaufania                     w środowisku szkolnym i poza nim

 

 

 

1.Przeprowadzenie warsztatów plastycznych nt. „Uczeń bezpieczny na drodze”

 

 

 

2. Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat ” Bezpieczeństwo i zaufanie w Internecie”

 

 

 

 

3.Przeprowadzenie warsztatów z ratownikiem medycznym na temat zasad udzielania pierwszej pomocy

 

 

4. Przeprowadzenie przez psychologa prelekcji dla rodziców na temat „Moje dziecko w grupie rówieśniczej”

 

 marzec/kwiecień

 

 

 

 

kwiecień/maj

 

 

 

 

 kwiecień/maj

 

 

 

kwiecień/maj

 

Nauczyciel plastyki, nauczyciel techniki,  członkowie szkolnego zespołu "Szkoły z klasą 2.0",

 

Społeczny Inspektor Pracy, Wychowawcy  klas, członkowie szkolnego zespołu "Szkoły z klasą 2.0",uczniowie , nauczyciele, rodzice

 

Wychowawcy  klas, członkowie szkolnego zespołu "Szkoły z klasą 2.0", uczniowie, nauczyciele

 

Psycholog, pedagog szkolny, członkowie  szkolnego zespołu „Szkoły z klasą 2.0”, rodzice

 2. Zorganizowanie bezpiecznych i przyjaznych przerw międzylekcyjnych

1.Zorganizowanie dyżurów uczniowskich wspomagających nauczycieli

 

 

 

 

 

 

2. Zorganizowanie  akcji „Aktywna przerwa”, służącej aktywnemu spędzaniu czasu na sali gimnastycznej, promującemu zdrowy i bezpieczny styl życia

 

 

3. Zorganizowanie akcji „Przerwa na wesoło”, służącej twórczemu wykorzystaniu długiej przerwy przez młodszych uczniów

  

 marzec- maj

 

 

 

 

 

 

 

marzec-maj

 

 

 

marzec- maj

Wychowawcy, pani woźna, pan konserwator, panie sprzątaczki, członkowie szkolnego zespołu "Szkoły z klasą. 2.0", Samorząd Uczniowski, uczniowie klas IV-III oddział gimnazjum

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie, członkowie szkolnego zespołu „Szkoła                 z klasą 2.0”

 

Nauczyciele edukacji  wczesnoszkolnej wraz z członkami szkolnego zespołu "Szkoły z klasą 2.0", Samorząd Uczniowski, dyrekcja 

3. Przeprowadzenie konkursów oraz akcji służących wzmocnieniu relacji w środowisku szkolnym oraz utrwaleniu znajomości zasad bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole i poza nią

1. Zainicjowanie „Wieczoru filmowego” , którego celem będzie projekcja filmu o trudnych relacjach w środowisku rówieśniczym

 

2. Przeprowadzenie konkursu „Mam talent”

 

 

3. Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego pt„Żeby kózka nie skakała, czyli o bezpieczeństwie wokół nas”

 

4. Konkurs na plakat „Uczeń bezpieczny w szkole            i poza nią”

marzec

 

 

marzec

 

 

 kwiecień

 

 

kwiecień

Samorząd Uczniowski wraz  z opiekunami, wychowawcy klas

 Samorząd Uczniowski wraz       z opiekunami oraz członkami zespołu „Szkoła z klasą 2.0”

 

Nauczyciele języka polskiego  oraz członkowie zespołu „Szkoła z klasą 2.0”

 

 Nauczyciel plastyki oraz członkowie zespołu „Szkoła z klasą 2.0”