W szkole jest OK! (Etap II)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Dodano:

    18.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Przeprowadziliśmy dwa z trzech zaplanowanych badanń ankietowych:

1. badanie ankietowe wśród nauczycieli - na 22 ankiety zwrócono 20 wypełnionych ankiet

2. badanie ankietowe wśród uczniów - na 36  ankiet (klasy III, IV, V, VI) zwrocono wypełnionych 36 ankiet

 

Formularze przeprowadzonych ankie w załączniku

 

Nie udało nam sie przeprowadzić badania ankietowego wśrod rodziców - jest zaplanowane na 22 stycznia (zebrania z rodzicami podsumowujące Iszy semestr) 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Po badaniu nauczycieli:

- nauczyciele stosują regularnie trzy elementy OK: określanie celu lekcji, kryteria sukceu i informację zwrtoną. Sporadycznie stosowane są samoocena ucznia i ocena koleżeńska. 

 

Po badaniu uczniów: uczniowie w ankietach wskazali, że chcieliby mieć większy wpływ na przebieg lekcji lub metody realizacji treści (np. chcieliby prowadzić lekcję) 

Informacja zwrotna pozwala uczniom naprawiac błędy i zachęca ich do nauki. 

 

Wnioski: szkoła jest przygotowana do  stosowania wszystkich elementów OK

 

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Stosując ocenianie kształtujące doceniamy zaangażowanie i wkład pracy nauczycieli i uczniów w realizację procesu edukacyjnego w naszej szkole, aby  uzyskać lepsze efekty w nauce. 

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

1. uczniowie przygotują mapy mentalne o OK-ju na podstawie swoich doświadczeń w szkole

2. aktywny udział w realizacji interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych