Otwartość w naszej szkole (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Otwartość

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  02.02.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Zespołu Nauczycieli 2.0 wchodzi 17 osób. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że badanie potrzeb społeczności szkolnej będzie miało formę debaty plenarnej, czyli swobodnej dyskusji  w małych grupach, wywiadu indywidualnego z nauczycielami, pracownikami administracyjnymi i obsługi  i z przedstawicielami rodziców. Wstępnie zaplanowaliśmy, że badanie potrzeb społeczności szkolnej przeprowadzimy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia 2018 r.  Nie udało się to w grudniu, ze względu na dużą absencję i uczniów i nauczycieli. W związku z tym przełożyliśmy badanie na styczeń 2019 r. uwzględniając w swoich planach uroczystości szkolne (szkolny koncert kolęd) i prace nauczycieli wynikających z końca semestru (przygotowanie wyników klasyfikacji na 9 stycznia 2019 r. i sprawozdań za pierwszy semestr na radę podsumowującą). Ale wszystkie zaplanowane działania udało się zrealizować w styczniu 2019 r.

Opis przebiegu badania potrzeb:

Na potrzeby badania potrzeb całej społeczności szkolnej podzieliliśmy się na dwa zespoły zadaniowe.

Pierwszy zespół zadaniowy odpowiedzialny był za przygotowanie debat klas 4- 8 i 3 gimn. a także klas 0-3 z przedstawicielami poszczególnych klas  i opracowanie wniosków (Joanna, Anna W., Anita, Anna N., Iwona D., Małgorzata L. Ewa M., Renata, Wojtek P.).  Pytania zostały skonsultowane i zaakceptowane przez wszystkich Nauczycieli 2.0. Ustaliliśmy, że debata w klasach 4-8 i 3 gimn. odbędzie się 11 stycznia 2018 r. a w klasach 1 - 3 18 stycznia 2018 r. Terminy debat uzależnione były od innych uroczystości szkolnych i prac nauczycieli wynikających z końca semestru (przygotowanie wyników klasyfikacji na 9 stycznia 2019 r. i sprawozdań za pierwszy semestr na radę podsumowującą).

Drugi zespół zadaniowy odpowiedzialny był za przeprowadzenie wywiadu indywidualnego, jawnego z nauczycielami, pracownikami administracyjnymi i obsługi, rodzicami (Marcin Sz., Łukasz M., Justyna S., Anna D., Kamila Ch. Beata G., Ela W.). Ponieważ w szkole uczy 120 nauczycieli, zespół podjął decyzję, że wywiad zostanie przeprowadzony z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych i zadaniowych, przedstawicielami rodziców i przedstawicielami pracowników niepedagogicznych – do 22 stycznia 2018 r.

Po ustaleniu i zaakceptowaniu planu działań koordynator poprzez dziennik elektroniczny wysłał zaproszenie na debatę do wszystkich wychowawców klas. W dniu debaty liderzy – koordynatorzy uczniowscy z klasy ósmej: Aleksandra Dz i Aleksandra K odwiedziły każdą klasę 4 – 8 i 3 gimn. i zaprosiły przedstawicieli na debatę.

Debata szkolna w klasach 4 -8 i 3 gimn. odbyła się w środę 11 stycznia 2019 r. w sali 08. Nad jej przebiegiem czuwały: p. Joanna Poniatowska, p. Anna Widerska. Moderatorami panelu uczniowskiego byli liderzy – koordynatorzy uczniowscy z klasy ósmej: Aleksandra D, Wiktoria K, Hanna K, Paulina N, Aleksandra K, Kacper W, Wiktor D, Gabriel W. Uroczystego otwarcia debaty dokonała pani Joanna Poniatowska, która przypomniała uczniom, że w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła już po raz ósmy uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”, w ramach którego do realizacji w szkole został wybrany cel:  Otwartość.

Prowadząca przypomniała również, na czym polega prawidłowa debata, zwracając uwagę między innymi na to, że każdy uczeń może wypowiedzieć swoje zdanie jak i kontrargumenty w sposób kulturalny. Następnie pani Anna Widerska sprawdziła, czy uczniowie rozumieją zagadnienia do dyskusji  i tak rozpoczęła się debata wokół czterech zagadnień: Które metody nauczania uważasz za najbardziej pomocne w poznawaniu otaczającego Cię świata?, Jakie działania nauczycieli uważasz za najbardziej innowacyjne i zgodne z nowymi trendami?, Które z metod uczenia się uważasz za najbardziej skuteczne?, W jaki sposób poznajesz swoje najbliższe otoczenie? Skąd czerpiesz informacje na jego temat?

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas 4- 8 i 3 gimnazjalnych, po dwóch uczniów z każdej klasy, którzy zostali losowo podzieleni na cztery grupy. Uczniowie w każdej grupie otrzymali pytania do przedyskutowania. Liderzy zapisywali wszystkie pomysły i propozycje na wcześniej  przygotowanych arkuszach papieru. Po upływie wyznaczonego czasu, członkowie debaty zostali zapoznani z kolejnym pytaniem. W ten sposób zebraliśmy odpowiedzi na wszystkie interesujące nas zagadnienia.

Zebrane odpowiedzi:

Które metody nauczania uważasz za najbardziej pomocne w poznawaniu otaczającego świata?

 • nauka z internetem
 • prace w grupach
 • samodzielna nauka (książka)
 • projekty
 • wymiany uczniowskie
 • pomoc uczniowska
 • korzystanie z tablic interaktywnych
 • prezentacje
 • wycieczki edukacyjne
 • zajęcia dodatkowe
 • mapy myśli, notatki
 • słuchanie nauczyciela
 • tłumaczenie tekstów w różnych językach
 • filmy edukacyjne
 • praca praktyczna
 • pokazy edukacyjne
 • spotkania z przedstawicielami innych kultur
 • doświadczenia
 • OK zeszyt
 • metoda oceniania
 • pomoce naukowe (encyklopedia)
 • gry terenowe
 • nauka przez zabawę
 • mapy tematyczne
 • ciekawostki
 • korepetycje
 • uczymy innych
 • odwrócona lekcja

Jakie działania nauczycieli uważasz za najbardziej innowacyjne i zgodne z naszymi trendami?

 • skojarzenia
 • lekcje w terenie
 • gry logiczne
 • wycieczki
 • filmy
 • praktyczna praca domowa
 • nauka przez zabawę
 • spotkania autorskie
 • warsztaty
 • mapy myśli
 • prace w grupach
 • robienie projektów
 • dzielenie się swoimi zainteresowaniami przez uczniów
 • lekcje multimedialne
 • wykorzystanie współczesnych tekstów kultury
 • kreatywne prowadzenie lekcji

Które z metod uczenia się uważasz za najbardziej skuteczne?

 • Filmy edukacyjne
 • Prace dla chętnych
 • Odrabianie pracy domowej
 • Sprawdzanie pracy domowej
 • Gry edukacyjne
 • Rozmowa z nauczycielem
 • Lekcje z tablicą multimedialną
 • Powtarzanie wiedzy
 • Nauka ze znajomymi
 • Wzajemna pomoc w lekcjach (pomoc koleżeńska)
 • Doskonalenie wiedzy przez Internet
 • Kreatywne robienie ściąg
 • Spotkania autorskie
 • Prezentacje multimedialne
 • Lekcje prowadzone przez uczniów
 • Nauka przez zabawę
 • Notatki/brudnopis
 • Lekcje w terenie
 • Dodatkowe zajęcia
 • Plakaty
 • Praca w grupie
 • Pokazy naukowe
 • Doświadczenia
 • Wycieczki i inne wyjścia edukacyjne
 • Nauka przez skojarzenia
 • Nauka z gośćmi z poza  szkoły
 • Wyszukiwanie ciekawostek.

W jaki sposób poznajesz swoje najbliższe otoczenie?

Poprzez:

 • czynne uczestnictwo w lekcjach
 • rozmowy z rówieśnikami
 • wycieczki i inne wyjścia edukacyjne
 • wspólne projekty
 • uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań
 • gry i zabawy zespołowe
 • lekcje w terenie
 • poznawanie osób innych narodowości
 • spotkania ze znanymi ludźmi
 • wywiady i sondy uliczne

Skąd czerpiesz informacje na jego temat?

 • z rozmów z ciekawymi ludźmi
 • z Internetu
 • z książek
 • z czasopism, magazynów
 • od nauczycieli
 • od rodziców, przyjaciół
 • na lekcjach
 • z atlasów, map, encyklopedii, dzieł sztuki
 • z podręczników
 • z filmów
 • ze zdjęć
 • z prezentacji
 • z przewodników
 • wymian uczniowskich
 • z ankiet

Debata w klasach 1 – 3 przebiegała trochę inaczej, ze względu na wiek uczestników. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatów, w formie plastycznej,  ilustrujących odpowiedzi na pytanie: w których formach zajęć uczestniczą najchętniej i dzięki którym najwięcej się uczą? Nad przebiegiem debaty czuwała p. Anna Widerska i p. Joanna Poniatowska.  Moderatorami panelu uczniowskiego byli uczniowie klasy ósmej: Aleksandra Dz., Wiktoria K., Hanna K., Wiktor D., za dokumentację fotograficzną Kacper W. W efekcie powstały piękne plakaty. Zebrane odpowiedzi w rozmowie z uczniami, nt. co przedstawiają rysunki:

Plakat I

 • prace plastyczne
 • malowanie
 • rysowanie
 • lepienie z plasteliny
 • praca w grupach
 • wycieczki
 • gry planszowe
 • wycieczki edukacyjne
 • czytanie książek
 • spotkania z osobami z innych kultur i narodów
 • filmiki, prezentacje
 • praca z komputerem
 • pisanie

Plakat II:

 • Zabawy ruchowe
 • Wycieczki szkolne
 • Robotyka
 • Zajęcia artystyczne i manualne
 • Oglądanie filmów
 • Zajęcia dodatkowe
 • Spotkania z ciekawymi osobami i celebrytami
 • Uprawianie różnych sportów
 • Gra na instrumentach
 • Gry planszowe
 • Pisanie w zeszytach i robienie notatek
 • Zajęcia ze zwierzętami.
 • Wykonywanie zadań matematycznych
 • Czytanie książek
 • Praca z komputerem
 • Wyjścia terenowe i różne gry oraz zabawy

 Plakat III

 • zapisywanie informacji
 • praca  z komputerem
 • czytanie
 • wycieczki edukacyjne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia plastyczne
 • karty pracy

 Plakat IV

 • rysowanie, malowanie
 • obliczenia matematyczne
 • praca w grupie
 • nauka z komputerem
 • wspólna zabawa
 • rozmowa z innymi
 • wycieczki terenowe
 • czytanie
 • pisanie
 • nauka przy muzyce
 • wycieczki
 • sport
 • wyjścia terenowe
 • nauka języków obcych
 • doświadczenia
 • spotkania z gośćmi

Relacja z dedat znajduje się na stronie internetowej   SP 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

 

Wyniki wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielami rodziców:

1. Które z działań podejmowanych w szkole uważa pan/pani za najbardziej sprzyjające kształtowaniu postawy otwartości na świat oraz umiejętności rozwiązywania problemów?

Odpowiedzi rodziców:

 • programy profilaktyczne
 • wycieczki edukacyjne
 • wycieczki zagraniczne
 • angażowanie uczniów do udziału w konkursach i uroczystościach szkolnych
 • wolontariat
 • spotkanie autorskie z pisarzami

2. Które z działań podejmowanych w szkole uważa pan/pani za innowacyjne?

Odpowiedzi rodziców:

 • ocenianie kształtujące
 • nauka kodowania i programowania
 • szachy
 • gry terenowe

3. Na jakie innowacje i nowe trendy szczególnie powinni zwrócić nauczyciele w procesie nauczania i wychowania?

Odpowiedzi rodziców:

 • wykorzystanie tik na lekcjach
 • wymiana międzynarodowa
 • profilaktyka uzależnień od internetu i telefonów komórkowych
 • poznawanie innych religii i kultur

4. Jakie działania powinni podejmować nauczyciele w celu pogłębienia otwartości na społeczność lokalną i współpracę z nią?

Odpowiedzi rodziców:

 • organizowanie uroczystości z lokalnymi instytucjami
 • zapraszanie przedstawicieli lokalnych instytucji na uroczystości
 • rozpoznanie problemów dzielnicy: współpraca z mopr, policją, wykorzystanie bazy rekreacyjnej (zalew, las)
 • gry terenowe na terenie osiedla i dzielnicy
 • konkursy o tematyce lokalnej
 • spotkania z radnymi

 

Wyniki wywiadu przeprowadzonego z nauczycielami:

Pytania zostały zdane 38 nauczycielom.

1. Jakie działania podejmuje pan/pani w celu kształtowania u uczniów postawy otwartości i tolerancji wobec innych społeczności i kultur?

 • Przekazywanie informacji na temat kultury, tradycji, warunków życia innych krajów
 • Organizowanie dyskusji na temat tolerancji, nietolerancji, stereotypów, otwartości
 • Omawianie treści dotyczących uchodźctwa, imigracji, ksenofobii i ich przyczyn,
 • Wykonywanie przez uczniów plakatów, prezentacji multimedialnych, pisanie prac  popularyzujących tolerancję
 1. Tworzenie prac plastycznych na temat „ Różnokulturowość”, „Mój świat„

2. Jakie innowacje i nowe trendy uważa pan/pani za najbardziej sprzyjające kształtowaniu postawy otwartości na świat oraz umiejętności rozwiązywania problemów?

 • Nauka języków obcych
 • Nauka rozwiązywania problemów przez negocjacje i mediacje
 • Pomoc uczniom w odkrywaniu własnych zainteresowań, mówieniu o sobie, swoim hobby,
 • Wolontariat, uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, zbiórki darów
 • Projekty e-Tweening
 • Wymiana zagraniczna młodzieży
 • Komunikacja poprzez portale społecznościowe

3. Które metody uważa pan/pani za najbardziej efektywne w procesie nauczania i wychowania?

 • Projekty edukacyjne
 • Metody aktywizujące - drama, gry dydaktyczne,
 • Wykorzystanie TIK
 • Filmy edukacyjne
 • Wycieczki dydaktyczne
 • Wykład podający
 • Spotkana ze świadkami historii
 • Debaty

 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Wnioski z przeprowadzonej  z  udziałem  uczniów klas 1- 3 debaty na temat otwartości:

Uczniowie z klas 1-3  podzieleni byli na 4 grupy. Każda z grup odpowiadała na jedno, to samo, pytanie:  „Przedstaw na rysunku to, co najbardziej lubisz robić na lekcjach oraz dzięki czemu najłatwiej się uczysz". W efekcie powstały plakaty. Najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami były:

 • prace plastyczne (w różnych formach rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny)
 • spotkania z gośćmi, ciekawymi osobistościami (dzieci wymieniały również gości z zagranicy)
 • wycieczki i wyjścia terenowe
 • czytanie.

Te cztery aktywności pojawiały się najczęściej. Często również uczniowie wymieniali pracę w grupach (gry i zabawy) oraz pracę z komputerem. Mniejszą popularnością cieszyły się karty pracy, pisanie, czy rozwiązywanie zadań.

Głównym wnioskiem nasuwającym się z debaty klas 1-3 jest to, że dzieci najlepiej uczą się działając np. poznając świat w terenie lub rozmawiając z ciekawymi ludźmi lub gdy tworzą prace plastyczne oraz, że dzieci efektywniej uczą się wspólnie w grupie.

Wnioski z przeprowadzonej  z  udziałem  uczniów klas 4-8 i 3 gim. debaty na temat otwartości:

Na podstawie udzielonych przez uczniów odpowiedzi na cztery pytania, dotyczące  skuteczności metod uczenia się i nauczania, sposobu poznawania otaczającego świata oraz najbliższego otoczenia nasuwają się następujące wnioski:

1. Uczniowie za najbardziej innowacyjne działania nauczycieli, zgodne z ich trendami  uważają: lekcje w terenie, wycieczki, spotkania autorskie, warsztaty, prowadzenie projektów, pracę w grupach,  lekcje  z wykorzystaniem multimediów, kreatywne prowadzenie lekcji oraz zadawanie praktycznych prac domowych.

2. Uczniowie uważają, że  w poznawaniu otaczającego świata najbardziej pomocne są im następujące metody:  nauka z Internetem,  praca w grupach,  dzięki której uczą się od siebie nawzajem, wymiany uczniowskie, korzystanie z tablic interaktywnych, zajęcia dodatkowe, wycieczki  oraz filmy edukacyjne, spotkania z przedstawicielami innych kultur, doświadczenia, prezentacje oraz  gry terenowe.

3. Uczniowie cenią sobie skuteczne metody  i formy uczenia się.  Najbardziej efektywnie uczą się dzięki:  filmom edukacyjnym, pracom dodatkowym,  grom edukacyjnym,  wykorzystywaniu na lekcji tablicy interaktywnej,  kreatywnym robieniu ściąg, wzajemnej pomocy koleżeńskiej, prowadzeniu lekcji przez uczniów, korzystaniu z Internetu, wyjściom edukacyjnym oraz lekcjom  w terenie.

4. Uczniowie poznają swoje najbliższe otoczenie na różne sposoby: są to różnorodne działania, w  których  współpracują z  ludźmi  z różnych środowisk, z rówieśnikami i dorosłymi np. poprzez rozmowy, wyjścia, wspólne projekty, zabawy i gry zespołowe, uczestnictwo w kołach zainteresowań, spotkania ze znanymi ludźmi, sondy uliczne, spotkania z  ludźmi innych narodowości, rozmowy z rodzicami. Inne, skuteczne źródła poznawania najbliższego otoczenia to według uczniów: Internet, książki, przewodniki,  filmy, zdjęcia, czasopisma, magazyny, wymiany uczniowskie, prezentacje.

Wniosek końcowy z debaty klas 4 - 8 i 3 gimn.:

Uczniowie rozumieją pojęcie otwartości jako dobry, niczym niezakłócony  kontakt  z  dorosłymi i  rówieśnikami, możliwość spotkania z ciekawymi, znanymi ludźmi,  możliwość wyjścia poza szkołę i uczenia się poprzez  ciekawe wyjazdy edukacyjne i lekcje w terenie. Otwartość ma dla uczniów również szersze znaczenie; oznacza otwartość na inne kultury, chęć ich poznania, chociażby dzięki wymianom uczniowskim. Wszystkim działaniom, które uczą otwartości, zmierzają do poznania  świata  powinno towarzyszyć stałe korzystanie  z TIK-podkreślają uczniowie.

Wnioski z wywiadu z przedstawicielami rodziców:

1. Za najbardziej sprzyjające kształtowaniu postawy otwartości na świat oraz umiejętności rozwiązywania problemów rodzice uznali szczególnie: programy profilaktyczne, wycieczki edukacyjne, wycieczki zagraniczne, angażowanie uczniów do udziału w konkursach i uroczystościach szkolnych, wolontariat, spotkanie autorskie z pisarzami.

2. Rodzice uważają, że najbardziej innowacyjnymi działaniami w szkole są: ocenianie kształtujące, nauka kodowania i programowania, szachy, gry terenowe.

3. Zdaniem rodziców, w procesie nauczania i wychowania nauczyciele powinni zwrócić uwagę na: wykorzystanie tik na lekcjach, wymianę międzynarodową, profilaktykę uzależnień od internetu i telefonów komórkowych, poznawanie innych religii i kultur.

4. Według rodziców, na pogłębienie otwartości na społeczność lokalną i współpracę z nią, wpłynie organizowanie przez nauczycieli z lokalnymi instytucjami uroczystości, zapraszanie przedstawicieli lokalnych instytucji na uroczystości, rozpoznanie problemów dzielnicy: współpraca z mopr, policją, wykorzystanie bazy rekreacyjnej (zalew, las), gry terenowe na terenie osiedla i dzielnicy, konkursy o tematyce lokalnej, spotkania z radnymi.

Wnioski z wywiadu z nauczycielami:

Pytania zostały zdane 38 nauczycielom uczącym większości przedmiotów.

1. Wszyscy nauczyciele biorący udział w wywiadzie zgodnie stwierdzili, że kształtowanie u uczniów postawy otwartości i tolerancji wobec innych społeczności i kultur jest ważnym aspektem kształcenia i wychowania.

100% wychowawców realizuje takie tematy na godzinach wychowawczych, a nauczyciele języków obcych, j. polskiego historii,  wosu,  przedmiotów artystycznych - na zajęciach dydaktycznych. Pod ich kierunkiem uczniowie wykonują plakaty, prezentacje, piszą prace popularyzujące tolerancję, wykonują prace plastyczne.

2. Za najbardziej sprzyjające kształtowaniu postawy otwartości na świat oraz umiejętności rozwiązywania problemów nauczyciele uznali szczególnie: dostarczanie uczniom wiedzy na  temat kultury, tradycji, religii innych krajów ( 84%), podejmowanie działań wolontariackich (80%) organizowanie wymiany zagranicznej młodzieży, realizację projektów na temat wielokulturowości, tolerancji ( 76%), naukę rozwiązywania problemów przez negocjacje i mediacje (60%), naukę języków obcych ( 46%).

3. 100% nauczycieli jako metody najbardziej efektywne w procesie nauczania i wychowania, wskazało te, oparte na działaniu uczniów, gry i wycieczki dydaktyczne, projekty edukacyjne oraz szerokie stosowanie TIK.

4. Biorący udział w wywiadzie pracownicy szkolnej administracji  na postawione pytanie – Co jest mocną strona szkoły ? – bez namysłu wskazało bardzo dobrze wykształconą i stale doskonaląca się kadrę nauczycieli oraz wyjątkowo dobrą bazę szkoły. Jak stwierdzili pracownicy wyposażenie szkoły gwarantuje dalszy rozwój technologiczny i wielokierunkowy rozwój uczniów.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,  w jeszcze szerszym zakresie, wykorzysta TIK i nowatorskie metody nauczania  do kształtowania u uczniów otwartości, ciekawości świata (najbliższego otoczenia, kraju i świata), postawy szacunku i tolerancji, otwartości na inne kultury,  umiejętności poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań,  aby uczniowie byli przygotowani do dalszej edukacji, ale też do życia  w rozwijającym się społeczeństwie.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Propozycja 1:

„Odkryj Wrotków” – historia jest wśród nas – projekt międzyprzedmiotowym mający na celu odkrywanie najbliższej okolicy: odkrywanie historii dzielnicy, aby przekazać  ją dalej, umiejętność selekcji informacji, szacunek dla ludzi starszych – wolontariat uczy empatii, otwieranie się na nowe wartościowe znajomości, komunikacja międzypokoleniowa. Wykorzystanie wiedzy matematycznej w praktycznym działaniu, podczas realizacji zadań projektowych: rysowanie mapy osiedla, wraz z najważniejszymi obiektami. Zaangażowanie uczniów do przygotowania i przeprowadzenia gry terenowej „Nasz Wrotków”.

Działania projektowe:

 • Spotkania i wywiady uczniów z seniorami.
 • Wycieczka „Poznaj Wrotków”.  
 • Gra terenowa „Nasz Wrotków”.
 • Stworzeni albumu „Wrotków dawniej i dziś”
 • Szkolny Festiwal prezentujący działania projektowe i angażujący wszystkich uczniów szkoły.

Propozycja 2:

„Odkrywamy Lublin” - Popularyzacja wiedzy o regionie w powiązaniu z faktami historycznymi w Polsce. Kształcenie poczucia przynależności do „małej ojczyzny”.  Korzystanie z TIK podczas realizacji zadań projektu. Doskonalenie pracy w grupach, zespołach. Gra terenowa dotycząca Unii Lubelskiej.

Działania:

 • Gra terenowa dotycząca Unii Lubelskiej.
 • Szkolny Festiwal prezentujący działania projektowe i angażujący wszystkich uczniów szkoły.

Propozycja 3:

"Poznajemy ciekawe miejsca w Europie - stolice krajów anglo- i niemieckojęzycznych".  Poznanie innych kultur, uczenie tolerancji wobec innych kultur, kształtowanie u uczniów otwartości na świat, doskonalenie  umiejętności językowych, przygotowanie uczniów do życia  w wielokulturowym społeczeństwie, wykorzystanie TIK.

Działania:

 • Wycieczki dydaktyczne do Anglii, Włoch, Austrii – poznawanie tradycji,  historii i kultury innych państw.
 • Przygotowanie relacji z wycieczek  w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 • Prezentacja na stronie szkoły.
  Dni międzykulturowe  -  mające na celu uświadomienie dzieci o różnorodności kulturowej i zaszczepienie w nich tolerancji i otwartości na inne kultury - każdy dzień  tygodnia przez tydzień będzie poświęcony innemu krajowi, dzieci przebiorą się w stroje kojarzące się z tym krajem.
 • Konkurs na najlepszy strój. Quizy dotyczące danego kraju (jedzenie, tańce narodowe, ciekawe miejsca, flagi, symbole,itp.).