Niemożliwe nie istnieje w ZSPS w Kielcach - etap IV - Krok przed metą (Etap IV)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    02.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Podczas realizacji zadań i działań projektu postanowiliśmy pracować zgodnie z harmonogramem :

I. Zorganizowaliśmy Spotkanie dla Rodziców, podczas którego przedstawiliśmy harmonogram działań projektowych i wspolnie z rodzicami omówiliśmy najważniejsze aktualne problemy, które są przeszkodą na drodze Dobrych relacji w szkole. Rodzice poztywnie zaakceptowali plan działań, podjęli chęć właczenia się w zadania i poprosili, by grono pedagagogiczne pochylilo się nad WSO i wprowadzilo zmiany w wystawianiu propozycji ocen za I i II semestr, tak by ich nie zaniżać, a ocena była adekwatna do ocen cząstkowych na dany dzień i motywowała ucznia do dlaszej pracy. Rodzice zaproponowali, iż sami wskażą i zaprojektują swoją Strefę Informacyjną w szkole. Zwrócili się też z prośbą, by administrator e- dziennika wprowadził zmiany w systemie przydzielania loginów i zorganizował dyżur ( raz na 2 tygodnie, tak by mógł wspomagać rodziców w odzyskaniu utraconego hasła i sprawnego posługiwania się e- dziennikiem).

II. Kolejne spotkanie zorganizowaliśmy dla przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, podczas którego młodzież wyraziła poztywną opinię na temat planu działań projektu " Szkoła z klasą " - zaproponowała też pomoc w wykonaniu wlasnej Strefy Informacyjnej, tak by polepszyć komunikację w szkole, oraz zaproponowała promocję szkolnego profilu Facebooka, tak by każdy mógł przekazywać zdjęcia i informacje, o tym co robi i co się dzieje w szkole. Uczniwie pomogli też w utowrzeniu do storny FB aplikacji Messenger, która jest im znana i chętnie się nią poslugują. Dzięki tej aplikacji poprawi się komunikacja między uczniami, rodzicami, a administracją profilu. Młodzież podzieliła się na grupy, które mają relaizować zadania projektowe, tak by każdy mógł na nie wpływać i je realizować.

III. Trzecie, ostatnie spotkanie w tej części działań zostalo przez panią Dyrektor wpisane, w harmonogram pracy Rady Pedagogicznej, Podczas spotkania grono pedagogiczne zostało poinformowane o wnioskach płynących ze spotkań z uczniami i rodzicami. Rada pedagogiczna poztywnie ustosunkowała się do prośby rodziców i uczniów i wprowadziła zmiany w WSO ( propozycja oceny za I i II sem) oraz zapoznała się z harmoogramem i celem pracy szkoły w projekcie Szkoła z klasą 2.0.

IV. Stworzyliśmy Strefę Informacyjną w szkole - do działań projektowych włączyła się cała społeczność szkolna : rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy. Poszczególne grupy społeczności szkolnej wskazywały, miejsca w szkole, które są adekwatne do ich potrzeb, oraz te, które nie spełniają swoich zadań. Podczas organizacji strefy każdy mógł decydować, gdzie się znajduje tablica informacyjna, jak wygląda, jakiej jest wielkości i co ma zawierać. Praca na tą częścią projektu przebiegała sprawnie, nauczycliśmy się wspólpracoować ze sobą, słuchać się wzajemnie i zrozumieliśmy potrzeby innych grup społeczności szkolnych. W czasie montowania, wyboru tablic uczestniczyli wszysycy i każdy z obecnych wyrażał swoją opinię i podejmował decyzję.

V. Zorganizowaliśmy Warsztaty metodą WORLD CAFE dla uczniów. Podczas spotkania młodzież opracowała regulamin dla dyżurnych klasowych, tak by ujednolicić zadania dyżurnego oraz poprawić relację dyzurny - uczeń - nauczyciel - pracownik. Nowy regulamin dyżurnego zostanie omówiony na spotkaniu Samorządu Uczniwoskiego i wprowadzony w życie z nowym rokiem szkolnym. Młodzież też rozmawiała nad szkicem nowego regulaminu Samorządu Uczniowskiego, tak by zawierał punkty dotyczące korzystania z telefonów , na terenie szkoły i zmiany obuwia. Poporawa dobrych relacji nie może się obejść w naszej szkole, bez dobrego opracowania zasad używania telefonów, tak by wypracować kompromis. Uczniowie postanowaili też podjąć się opracowania regulaminu i remontu korzystania z pokoju Samorządu Uczniowskiego.

VI. Zorganizowaliśmy spotkanie metodą WORLD CAFE dla nauczycieli. Podczas warsztatów grono pedagogiczne opracowało wzór sprawozdania Szkolnych Zespołów Przedmiotowych, tak by był czytelny i przejrzysty dla wszystkich i by treści przekazywane podczas raportu nie powtarzały się i zawierały tylko istotne i potrzebne treści. Udał nam się też opracować system przesyłania informacji o wydarzeniach, którymi chcemy się podzielić w Internecie. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły otrzymał nowy adres emeilowy na tej samej domenie ( adres łatwy do zapmaietania - skladajacy sie z imienia i nazwska ) - jako poczta slużbowa. dzięki ujednoliceniu domeny i adresu - komunikacja znacznie się poprawi.

VII. Dodatkowym, nie planowanym działaniem, ale bardzo cennym i ważnym dla nas była organizacja Dnia Otwartego Szkoły w czasie strajku. To ważne wydarzenie promujące naszą szkołę zorganizowali głownie uczniowie, rodzice, pracownicy przy niewielkiej grupie niestrajkujących nauczycieli. Mlodzież we wspólpracy z pozostalymi członkami szkoły aktywnie włączyła się w działania. Uczniowie samodzielnie opracowali harmonogram i przebieg wydarzenia, włączyli innowacyjne metody promocji wydarzenia, przyporwadzając mlodszych kolegów i koleżanki oraz promując szkołę w swoich bylych szkołach i miejscowaowściach. Dzięki wspolpracy z pracownikami i rodzicami Dzień Otwarty przebiegł wyjątkowo sprawnie, zgrmoadził wielu gości. Podczas przygotowań i w trakcie nauczycliśmy się współpracy, słuchania siebie i poprawiliśmy relacje miedzy nami.

VIII. '' Godzina dla Ziemi " - akcja zorganizowana z inicjatywy uczniów i przeprowadzona zgodnie z wypracowanymi podczas World Cafe, wytycznymi. Klasa II a postanowiła zachęcić społęczność szkoły do działań ekologicznych i zorganizowała akcję społęczną, której celem była promocja akcji światowej WWF " Godzina dla Ziemi". Uczestnicy wydarzenia zorganizowali je tak, by każdy obecny w szkole dowiedział się o wydarzeniu. Zasady przebiegu informacji uczniowie opracowali podczas działań projektu " Szkoła z klasą 2.0 "

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

  Pojawiły się trudności :

Strajk Kwietniowy był trudnym i smutnym czasem dla społeczności szkolnej. Dlatego zabrakło nam czasu na relizację wszystkich zadań, a te punkty, które udało nam się zrealizować przebiegały w szybkim tempie i zapewnie poświęcliliśmy tym działań mniej czasu, niż zazwyczaj. Dlatego też nie udało nam się w pełni zrealizować następujących zadań :

I. Spotkanie metodą WORLD CAFE - z całą społecznością szkolną. Przełozyliśmy to działanie na wrzesień 2019.

II. Opracować z młodzieżą projekt remontu pokoju Samorządu Uczniowskiego. Przełożyliśmy to działanie na I sem, 2019/ 2020.

III. Zorganizować szkolenie dla nauczycieli o tematyce budowania zespołu. Wpisaliśmy to szkolenie w tematykę szkoleń dla rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020.

Celem naszych działań było zadbanie o dobre relację między wszystkim członkami społeczności szkolnej, tak by poprawić atmosferę i pracę w szkole. Strajk nie sprzyja takim zachowaniom. Podzieł grono pedagogiczne na dwie grupy starjkujących i niestrajkujących, oraz wpłynął na relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Dlatego wszystkie działania projektowe, które przeprowadziliśmy po strajku wymagały od nas zaczynania od początku, czyli budowania zespołu i wyjaśniania celów założeń dla szkoły.

 Jak sprawdzaliśmy opinię odbiorcy:

1. Przede wszystkim obserwacja reakcji, zachowań, ilości osób przystępujących do działań.

2. Rozmowy i wywiady indywidualne. Rozmawialiśmy z przedstawicielami każdej grupy społeczności szkolnej, wysluchiwaliśmy uwag i pomyslów.

3. Badaliśmy ilość wejść i komentarzy na Facebooku i liczbę wysłanych wiadomości przez aplikację Messenger.

Wszystkie sugestie i reakcje ze storny odbiorców zostały przez nas analizowane i wpisane w działania. Tak naprawdę opinia odbiorców działaniań stała się dla nas kluczowa i pomogła podczas realizacji działań. Na pomysły i opinie reagowaliśmy już na etapie przygotowań lub samej pracy, co pozwoliło nam na finalizacji działania już bez poprawek. Okazało się, że sam etap wykonawczy danego działania sprzyja wyrażaniu opinni i zbieraniu informacji.

 

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Sukces projektu będzie widoczny w kolejnych latach pracy szkoły. Jednak już dziś ,wykorzystując narzędzia badawcze zaproponowane przez  twórców programu, staraliśmy się wskazać plusy i minusy naszych działań.

I. Obserwacja frekwencji i reakcji osób zaangażowanych w działania były dla nas cennym żródłem informacji. Duże zaangazowanie się w organizację Sfery Informacyjnej wszystkich członków społeczności szkolnej, a następnie korzystanie i uzupelnianie na bieżąco tablic świadczą o tym, że bylo to działanie potrzebne i ułatwiło przepyw informacji w szkole, a co za tym idzie atmosferę pracy i relacje między ludżmi.

II. Rozmowy indywidaulane i praca w grupach podczas działań WORLD CAFE - ukazały, że społeczność szkolna dobrze współpracuje w zespole, należy tylko dostarczyć nam  nowowczesnych i innowacyjnych metod pracy, które opierają się na pracy w grupie. Działania te ukazały też, że pracując nad wspólnym celem powinniśmy wysłuchać opini wszystkich i potrafimy wypracować kompromis. A takie zachowania sprzyjają budowaniu dobrej atmosfery i dobrych relacji. Zauwązyliśmy też jak ważną rolę pełnią prowadzący. Lider grupy powinien mieć wiedzę, jak kierować grupą i tworzyć dany zespół.

III. Podsumowanie projektu w zespole - dzielenie się uwagami i spostrzeżeniami, które zebraliśmy podczas pracy w grupie projekowej są ważną lekcją na przyszłość. Udało nam się stworzyć zespól, w którym mimio różnicy zdań i poglądów można pracować w dobrej atmosferze.

IV. Obserwacja zachowań w Internecie - liczba polubień i komentarzy przy postach informujących o wydarzeniach - zwiększenie zarówno ilości użytkowników jak i ilości polubień świadcżą, iż nasze działania przyniosły skutek. Wspólne świetowanie i promowanie sukcesów szkoły ma duże znaczenie w celu budowania dobrych relacji. Każdy czuje się zauważony i doceniony.

 

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Niemożliwe nie istnieje w ZSPS w Kielcach. Tytuł nadany naszym działaniom w projekcie " Szkoła z klasą 2. 0 " w pełni charakteryzuje społeczność szkolną. Potrafimy podjąć wyzwania, które wydają się trudne i nierealne. Dzięki udziałowi w projekcie poznaliśmy nowe narzędzia badawcze i nauczyliśmy się z nich korzystać w celu poprawy jakości pracy szkoły. Podczas realizacji zadań zrozumieliśmy, na czym polega praca zespołowa, jak ważna jest rola lidera grupy. Poprawilliśmy znacząco przepływ informacji w szkole, który dotąd stanowił główne żródło konfliktów i nieporozumień . Przed nami jeszcze długa droga do mety, ale pierwszy krok już za nami. Wiemy, że dobre relacje i atmosfera pracy są dla kazdego członka społeczności bardzo ważne i wszystkim nam zależy na tym, żeby nasza szkoła była takim przyjaznym i otwartym dla każdego miejscem. Zmieniamy się na lepsze.

Rekomendacje :

 I. Pragniemy kontynuować podjęte w tym roku działania poprzez organizację procesu diagnozy z nowymi rocznikami młodzieży ;

1. " Gadająca ściana "

2. Diagnoza klas I - Ciastek i Kret ,

3. Diagnoza Rodziców - Ciastek i Kret.

II. Przeprowadzimy szkolenia dla Rady Pedagogicznej w temacie :

1. Nowoczesnych sposobów zarządzania i metod pracy w zespole ( w tym metody Design Thinking).

2. Jak być dobrym lidere, grupy.

III. Wykorzystamy opinie i kreatywność młodzieży i rodziców podczas tworzenia harmonogramu wydarzeń w nowym roku szkolnym :

1. Udział Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w tworzeniu harmonogramu,

2. Udział Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców  w pisaniu scenariuszy i rezyserowaniu akademii, wydarzeń itd,

3. Udział Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w remoncie pokoju Samorządu Uczniowskiego.

IV. Organizacja Spotkania Integracyjnego " Łączy nas ZSPS " dla wszystkich członków społeczności szkolnej.