Etap II- Diagnoza potrzeb społeczności szkolnej i analiza wyników badania. (Etap II)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    14.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Do badania potrzeb wybraliśmy różnorodne i aktywizujące narzędzia diagnozy zaproponowane przez Fundację Szkoła z Klasą 2.0, które otrzymaliśmy w pakiecie. Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie tego badania (szczegóły w tabeli ). Do diagnozy uczniów z klas 4-8 włączyliśmy Samorząd Uczniowski oraz wychowawców. Plakaty i materiały piśmiennicze niezbędne do przeprowadzenia diagnozy przygotowali członkowie Zespołu z Klasą 2.0 i uczniowie.

 

Zadanie/odbiorcy

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

 

spotkanie Samorządu Uczniowskiego,

zredagowanie pytania kluczowego

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie

p. Teresa, p. Justyna

 

koordynator

Zespół 2.0

30 października 2018

przygotowanie plakatów do badania uczniów klas 1-8 (ciastków, kreta)

uczniowie, członkowie SU

Iwona Mierzejewska

29- 31 października 2018

sonda dla klas 4-8

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie

p.Teresa, p. Justyna

5-9 listopada 2018

przeprowadzenie badania za pomocą ciastka i kreta w klasach 1-8

wychowawcy klas 1-8

Zespół 2.0

31 października- 15 listopada 2018

burza mózgów, klasy 4-8

wychowawcy klas 4-8

Zespół 2.0

15-20 listopada 2018

zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji w klasach 1-3, podczas których uczniowie narysują wymarzoną szkołę lub stworzą wspólnie makietę szkoły

wychowawcy klas 1-3

Zespół 2.0

15-30 listopada 2018

gra „Szkoła na czasie” dla klas 1-8

wychowawcy klas 1-8

Zespół 2.0

8- 30 listopada 2018

Dokonaliśmy pewnych zmian. Wykorzystaliśmy dodatkowo trzy narzędzia: choinki marzeń (dla uczniów i rodziców - badanie wykonanaliśmy podczas spotkań z rodzicami w grudniu), zdania niedokończone (badanie wykonaliśmy w grudniu) i sygnalizacja świetlna (kl. 1-8; ostatnie działanie, wykonaliśmy  je w styczniu). Ostatnie narzędzie bardzo uporząddkowało nam zebrany materiał badawczy, pozwoliło wybrać z bogatego wachlarza propozycji te najistotniejsze (kolor zielony). Uczniowie głosując, wybierali 5 priorytetowych dla nich obszarów, którymi chcą zająć się w tym roku szkolnym.

Zespół 2.0 sam opracował i przygotował nowe narzędzia diagnostyczne. Postanowiliśmy też wykorzystać ciastka do badania potrzeb nauczycieli.

 Wyniki badań poszczególnych grup zebraliśmy i załączyliśmy w tabeli.

Wyniki badania potrzeb  i oczekiwań- klasy 1-3

(uczniowie wybrali 9 propozycji z 12)

 

Wyniki badania potrzeb  i oczekiwań-kl. 4-8

(uczniowie wybrali 15 propozycji z 34)

Wyniki badania potrzeb  i oczekiwań- rodzice

Wyniki badania potrzeb  i oczekiwań- nauczyciele

 

-  komputery i konsole do gier w świetlicy (6 klas)

- nowe toalety (6 klas)

- pokój wyciszenia (4 klasy)

- sala zabaw dla uczniów (3 klasy)

- możliwość brania zwierzaków do szkoły (3 klasy)

-zajęcia na pływalni sportowe- piłka nożna (3 klasy)

- zmniejszyć hałas na korytarzach  (2 klasy)

- dłuższe przerwy (2 klasy)

- krzesła z oparciem do rąk (1 klasa)

 

 

 

-możliwość używania telefonów podczas lekcji i na przerwach (np. jedna długa przerwa z telefonem-  podczas długiej przerwy)- ( 10 klas)

-brak prac domowych (8 klas)

-remont łazienek (5 klas)

- rolety w salach i w łazienkach (opcjonalnie zasłony w łazienkach)- (4 klasy)

-radiowęzeł ( 3 klasy)

-zajęcia na basenie również dla klas 4-8 (3 klasy)

- wyremontować salę gimnastyczną na górze (3 klasy)

-kebeb w sklepiku szkolnym, pizza na obiad, 2 śniadanie w szkole (3 klasy)

-mniej podręczników do noszenia (2 klasy)

-więcej dyskotek (2 klasy)

- za dużo klas w sali gimnastycznej na w-f podczas 1 lekcji (2 klasy)

- nowe siatki do bramek na boisku szkolnym (1 klasa)

-wycieczki rowerowe ( 1 klasa)

-automaty z jedzeniem  (1 klasa)

- lepsze nagłośnienie podczas uroczystości szkolnych(1 klasa)

 

 

 

-remont łazienek

-radiowęzeł

-szatnia

-świetlica dla uczniów klas 4-8

-zajęcia dodatkowe dla uczniów np. język angielski, język niemiecki, sportowe

 

- nowy sprzęt RTV

-działające komputery w pokoju nauczycielskim i w klasach

-szafki na materiały

-wyposażona sala do zajęć do życia w rodzinie

- nowy rzutnik i komputer do sali 28

 

 Badając oczekiwania społeczności szkolnej zadaliśmy następujące pytania:

-Co pomaga Ci w nauce? (ciastek, kret, makieta, sonda, rysunek)

-Co przeszkadza Ci w nauce? (ciastek, kret, makieta, sonda)

- Jaki masz pomysł na spędzanie wolnego czasu po lekcjach w szkole?(burza mózgów)

- Na jakie zajęcia pozalekcyjne chciałabyś/ chciałbyś uczęszczać? (burza mózgów)

 

* Zdania niedokończone:

1.Moją pasją jest………………………………………………………

2. Nie wyobrażam sobie pasji do nauki bez………………………….

3. W mojej szkole najbardziej lubię…………………………………….

 

Cały proces badawczy dokumentowaliśmy na padlecie oraz na stronie Fb szkoły.

https://padlet.com/sp1pisz/d357t605hrec

https://www.facebook.com/SP1-Pisz-180736922499989/

 

 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

W wyniku badania przeprowadzonego w klasach 1-3  udało nam się stworzyć wizję zmian, jakich oczekują uczniowie w zakresie funkcjonowania szkoły. Najmłodsi oddali swój głos m.in.rysując. Zwrócili uwagę na potrzebę realizacji pasji sportowych, rysowali boiska szkolne, ale także piękne, kolorowe sale lekcyjne.

Uczniowie klas starszych oczekują przede wszystkim  możliwości używania telefonów podczas lekcji i na przerwach (np. jedna długa przerwa z telefonem), remontu łazienek i sali gimnastycznej, rolet lub zasłon w toaletach,

Ważnym wnioskiem z badania jest kwestia hałasu. Badani zwrócili uwagę na potrzebę ciszy, spokoju, której im brakuje. Z pewnością należy zaplanować działania zmierzające do wyeliminowania tego problemu.

Zdaniami niedokończonymi dali nam wskazówkę, ze ich pasją jest szeroko pojęta nauka. Mimo wielu zajęć dodatakowych, kółek zainteresowań nadal mają potrzebę mówienia o swoich zainteresowaniach plastyką, muzyką, przyrodą, historią, językiem polskim, językiem angielskim i matematyką.

Nie wyobrażają sobie rozwijania pasji bez inspirujących nauczycieli, odpowiedniej atmosfery, właściwego sposobu nauczania, dobrze wyposażonych sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny oraz Internet.

Dzięki przeprowadzonym badaniom znamy oczekiwania uczniów, na ich podstawie będziemy planować działania. Odpowiedzi na postawione pytania pozwoliły nam poznać oczekiwania i potrzeby społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli) dotyczące reorganizacji przestrzeni szkolnej, wykorzystania narzędzi TIK w edukacji, realizacji marzeń o idealnej szkole. Zależało nam także na informacji, co pomaga im w nauce i rozwijaniu pasji oraz jakie czynniki utrudniają im naukę.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Rozbudzamy ciekawość świata poprzez odkrywanie swoich mocnych stron, nauczanie przez doświadczenie, spotkania z ludźmi z pasją i inspirujące lekcje, zajęcia, projekty.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

I. Reorganizacja przestrzeni szkolnej - sala gimnastyczna na II piętrze, szatnie i łazienki.

II. Aranżowanie sytuacji dydaktycznych i dotyczących sfery relaksu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii:

-Festiwal Talentów i Pasji,

-Lekcje z pasją (prezentacje uczniowskie) - promowanie swoich pasji.

III. Włączanie uczniów i rodziców w działania mające wpływ na rozwijanie pasji w oparciu o cele i kryteria sukcesu:

- spotkania z ciekawymi ludźmi, ekspertami, w tym nauczycielami z pasją,

- konkursy recytatorskie ( np. Gałczyńskiego, Krzywoszewskiego, Walentynkowy),

- Noc Odkrywców, Patriotów, Polonistów, Matematyków, Bohaterów Książkowych,

- nauczanie przez doświadczanie.