Etap II- Badanie potrzeb wśród społeczności szkolnej. (Etap II)


 • Kategoria:

  Solidarność

 • Dodano:

  22.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Badanie potrzeb przebiegało dwutorowo.

Podczas lekcji wychowawczych oraz zajęć w klasach I- III nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat hasła: SOLIDARNOŚĆ.

W czasie zajęć wykorzystaliśmy KRETA, CIASTKA oraz plakat : WEŹ SZKOŁĘ W SWOJE RĘCE.

Uczniowie chętnie wypowiadali się na plakacie z kretem na temat: W jakiej szkole chcieliby się uczyć ? (chmurki), Jakie działania w naszej szkole są według nich  skuteczne?( budynek szkoły), Co utrudnia nam podejmowanie działań ( krecie korytarze).

Na Ciastku uczniowie zapisywali swoje skojarzenia z terminem Solidarność oraz działania, które według nich mogą być najbardziej wartościowe, aby ten cel osiągnąć.

Na plakacie z tegorocznym hasłem programu uczniowie  przyklejali na swoich dłoniach propozycje działań solidarnościowych. Stworzyli również własny pomysł plakatu z budynkiem szkoły.

Z uzyskanych od uczniów informacji wynika, że:

- są zadowoleni z podejmowanych działań tj.: akcje i zbiórki charytatywne np. Góra Grosza, Unicef, zbiórki żywności i kocy dla schroniska, pomoc dzieciom na Filipinach, współpraca z TPD, zajęcia edukacyjne dla młodszych, cykliczne zbiórki pieniędzy dla hospicjum, kiermasze z ciastami.

Do proponowanych przez nich   zmian należą:
- spotkania międzypokoleniowe: uczenie dziadków używania komputera, wieczornice z emerytowanymi nauczycielami, babciami i dziadkami, warsztaty prowadzone przez babcie i dziadków, wspólne podejmowanie działań.

- działania na rzecz młodszych: prowadzenie zajęć dla młodszych uczniów, organizowanie akcji czytania, wyjścia do kołobrzeskich przedszkoli.

Badaniu ( w formie ankiety)  zostali poddani także przedstawiciele rodziców. 

Jakie Państwa zdaniem działania w ramach obszaru " Solidarność" są mocną stroną naszej szkoły"? 

Z badani wynika, że:

- udział uczniów w programie „ Solidarność. Podaj dalej” uczy uczniów solidarności, tolerancji, uwrażliwia na „ inność”.

- udział we wszystkich akcjach wolontariatu sprawia, że uczniowie czują się potrzebni, a także rozwijają w sobie empatię.

- uczniowie bardzo chętnie dzielą się z potrzebującymi, biorąc udział w kiermaszach, zbiórkach odzieży, żywności itp.

Jakie są Pana/ Pani propozycje akcji na nowy rok szkolny?

Do propozycji rodziców na ten rok szkolny należą:
- cykliczność akcji z poprzednich lat;

- odwiedziny osób samotnych w domach pomocy społecznej oraz w szpitalu;

- współpraca w przedszkolami;

- przygotowywanie upominków dla samotnych.

W jaki sposób Pan/Pani będzie mógł wesprzeć proponowaną inicjatywę?

Według deklaracji w ankiecie możemy liczyć na wsparcie rodziców w postaci:
- czynnych kwest wspólnie z uczniami;

- pomoc w transporcie uczniów i artykułów;

-opieka nad dziećmi w czasie wyjść;

- dostarczanie fantów na loterię oraz artykułów do przekazania dla potrzebujących

- przygotowywanie upominków dla samotnych.

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Postawione pytania oraz otrzymane wyniki badań potwierdziły, że zarówno uczniowie jak i ich rodzice widzą potrzebę podejmowania działań w zakresie wolontariatu, solidarności z osobami starszymi, samotnymi lub współpracy wielopokoleniowej. 

Do najważniejszych wniosków należą: 

 1. Wiele podejmowanych działań przez szkołę spotyka się z dużą aprobatą ze strony rodziców oraz uczniów.
 2. Obie grupy chętnie angażują się w akcje solidarnościowe i deklarują udział w kolejnych.
 3. Z podawanych przez obie grupy propozycji wynika, że chętnie zaangażują się w działania wymagające większej aktywności tj. spotkania wielopokoleniowe (współpraca z przedszkolami lub osobami starszymi, samotnymi).

 

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Szkoła szerzy ideę solidarności międzypokoleniowej, poprzez  łamanie bariery między pokoleniami i kultywowanie  współpracy różnych grup wiekowych z naszymi uczniami na terenie szkoły, w najbliższym otoczeniu oraz w środowisku lokalnym.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Myśląc o działaniach solidarnościowych, uwzględniając również otwartość na wielopokoleniowość, pojawiły się podczas „ burzy mózgów” następujące propozycje:

 1. Współpraca z przedszkolami znajdującymi się w naszej okolicy: czytanie książeczek, cykliczne wizyty, organizowanie zajęć na terenie szkoły dla młodszych kolegów, zabawa karnawałowa dla dzieci na terenie szkoły.
 2. Pielęgnowanie  współpracy uczniów starszych z uczniami młodszymi: prowadzenie dla nich cyklicznie zajęć, zabawa karnawałowa dla klas I- III przygotowana przez starszych kolegów, odrabianie lekcji z dziećmi młodszymi w świetlicy szkolnej. 
 3. Rozwijanie współpracy międzypokoleniowej: współpraca z Klubem Seniora oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 

W ramach współpracy chcielibyśmy, aby każda z grup przekazała to, co potrafi najlepiej: nauka haftowania, szycia, decoupage itd. przeprowadzona dla uczniów, nauka obsługi komputera dla naszych gości. Zależy nam również na wspólnym przedsięwzięciu ( np. wspólny spektakl), z którego dochód zostanie przekazany na szczytny cel.

 

Zapisane propozycje wpisują się w cel sformułowany na ten rok, dotyczą solidarności i współpracy wielopokoleniowej, podejmowania współnych działań, dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem przez wszystkie uczestniczące w projekcie grupy wiekowe, zarówno na terenie szkoły, jak i poza jej murami. 

Są spójne z wnioskami z zanalizy zasobów i badania potrzeb. W tym roku zależy nam, aby zaangażować jak największą liczbę osób ze społeczności szkolnej w działania solidarnościowe, nie ogranicząjąc się jedynie do zbiórek czy akcji charytatywnych, ale skupiając się na działaniach bardziej angażujących.