BEZPIECZEŃSTWO W NASZEJ SZKOLE (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  21.02.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Badanie potrzeb szkoły w zakresie bezpieczeństwa przeprowadziliśmy w grudniu. Pracowaliśmy zgodnie z założonym planem, zrealizowaliśmy wszystkie jego założenia, a nawet zaistniała konieczność wprowadzenia dodatkowych zadań. Szczegółowy zakres działań został ustalony z  nauczycielami i przedstawicielami uczniów podczas specjalnego zebrania, a następnie informacja została przekazana społeczności szkolnej, w tym rodzicom dzieci za pomocą dziennika elektronicznego.

W pierwszym etapie przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którym objęto 28 nauczycieli, ponad 200 uczniów i ponad 100 rodziców.

Nauczycielom zadano m. in. takie pytania:

        1. Czy uczniowie czuja sie w szkole bezpiecznie?

        2. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje Pan/Pani w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów?

        3. Jakie efekty przynoszą podjęte działania?

        4. Jak reaguje Pan/Pani na łamanie przez uczniów ustalonych zasad i norm?

        5. W jaki sposób wzmacnia Pan/Pani właściwe zachowania uczniów?

        6. Co zdaniem Pana/Pani może zrobić szkoła, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczniów?

 

Rodzice zostali poproszeni o wypowiedzenie się w następujących kwestiach:

 1. Czy szkoła zapewnia uczniom oraz innym osobom w niej przebywającym bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i pracy?
 2. Czy Pana(i) zdaniem dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?
 3. Jak Pan(i) ocenia organizację pracy szkoły pod względem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa (ochrona przed przemocą, napastowaniem, ucieczkami ze szkoły, wejściem osób obcych)?
 4. Czy w szkole spotykały/spotykają Pana(i) dziecko ataki agresji i przemocy?
 5. Co Pana(i) zdaniem należałoby zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo w szkole?

Natomiast uczniowie odpowiedzieli na następujące pytania:

 1. Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole (1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa).
 2. Czy w szkole zetknąłeś/aś się z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej?
 3. Jakie niepożądane zachowania zdarzają się w naszej szkole?
 4. Czy znasz prawa i obowiązki, zasady zachowania oraz normy obowiązujące w szkole?
 5. Czy Ty przestrzegasz zasad i norm obowiązujących w szkole?
 6. Czy Twoim zdaniem uczniowie przestrzegają w szkole obowiązujących norm?

Ankietowani stwierdzili, że dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Znają zasady i normy, ale nie zawsze się do nich stosują, świadomie je łamią. Nauczyciele reagują na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów, stosują różne metody w tym zakresie. Rodzice uczniów zaznaczyli, że szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy dzieci. Wszyscy ankietowani zwrócili jednak uwagę na to, że wśród uczniów zdarzają się zachowania niepożądane, dlatego konieczne są działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci w szkole. Nauczyciele zaproponowali organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej, psychologiem, bieżące kontrolowanie zachowania dzieci, szczególnie podczas przerw, wzmocnienie współpracy z rodzicami oraz doposażenie szkolnego monitoringu. Z kolei rodzice podkreślili konieczność częstych rozmów z dziećmi, uświadamiania konsekwencji ich zachowania i bieżącej kontroli postepowania uczniów.

Wyniki badania ankietowego przedstawiają ogólny zarys sytuacji w naszej szkole. Aby móc podjąć konkretne działania, potrzebne są informacje szczegółowe. Zespół „Szkoły z klasą” podjął decyzję o przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i ich rodziców. Opracowano kwestionariusze, dostosowane do potrzeb badanej grupy, ale pozwalające na zbiorcze zestawienie udzielanych odpowiedzi. Wywiadu udzieliło indywidualnie 21 uczniów klas starszych oraz grupowo 7 klas młodszych, 9 rodziców, 7 pracowników szkoły i 27 nauczycieli. Wyniki badania przedstawiają się następująco:

1.       Czy w naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie?        

Tak – 64                        Nie – 3

W opinii ogółu badanych uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, co jest zbieżne z wynikami ankiety.

2.       W jaki sposób dba się o bezpieczeństwo dzieci?

W odpowiedzi na to pytanie najczęściej wskazywano dyżury nauczycieli na korytarzach, rozmowy z uczniami, upomnienia, bieżące pomaganie dzieciom, ustalanie i wdrażanie zasad, kontrakty klasowe, monitoring, sprowadzanie uczniów po lekcjach do szatni, programy profilaktyczne. Podkreślono także fakt zamontowania na schodach listew antypoślizgowych, pilnowanie porządku przez panią woźną oraz szybkie naprawy dokonywane przez pana konserwatora.

3.       W jakich miejscach na terenie szkoły dochodzi do zachowań niebezpiecznych?

Odpowiedź na to pytanie okazała się bardzo pomocna w perspektywie planowania kolejnych działań. Okazało się, że zdaniem badanych takim miejscem jest szkolne podwórko i plac zabaw po zakończeniu lekcji, korytarze, szatnie, okolice hali sportowej oraz toalety chłopców.

4.       W jaki sposób można poprawić bezpieczeństwo w szkole?

Badani zwrócili uwagę na potrzebę wzmocnienia dyżurów nauczycieli. Podkreślili też potrzebę wyciągania konsekwencji względem uczniów świadomie łamiących ustalone normy. Prócz tego należy wzmocnić edukację najmłodszych dzieci, wdrażać ich do przestrzegania zasad, uczyć właściwego zachowania podczas przerw. Konieczne jest poprawienie monitoringu szkolnego, wymiana sprzętu. Należy podjąć działania zapobiegające szerzeniu się zwyczaju palenia papierosów wśród uczniów.

5.       Proszę ocenić relacje zachodzące między uczniami pod kątem wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Badani ocenili relacje jako bardzo dobre i dobre.

6.       W jaki sposób te relacje można zmienić na lepsze?

Celem poprawy relacji należy prowadzić częste rozmowy z uczniami, tworzyć przyjazną atmosferę, uczyć dzieci empatii. Dorośli winni wspierać dzieci, dawać im pozytywne wzorce, uczyć kultury. W tej kwestii ważne są zabawy integracyjne, wspólne wycieczki.

7. Proszę ocenić relacje zachodzące między uczniami i nauczycielami pod kątem wzajemnego szacunku    i zrozumienia.

Badani ocenili je jako bardzo dobre i dobre.

8.       W jaki sposób te relacje można zmienić na lepsze?

W tej kwestii badani przedstawili wiele propozycji. Najczęściej podkreślano potrzebę poświęcania czasu uczniom, kształcenie szacunku względem nauczycieli, dawanie dobrego przykładu, częste rozmowy z dziećmi, współpracę z rodzicami.

Wyniki przeprowadzonych badań stały się tematem spotkania Zespołu „Szkoły z klasą” z samorządami klas starszych. Wspólnie omówione zostały wnioski z ankiet i wywiadów. Okazało się, że dzieci mają sporo uwag i ciekawych spostrzeżeń, które uzupełniły pozyskane informacje. Ustalono, że najbliższa lekcja wychowawcza w każdej klasie będzie realizowała temat „JAK POPRAWIĆ BEZPIECZEŃSTWO I BUDOWAĆ ZAUFANIE W SZKOLE?”. Uczniowie przygotowali karteczki, które zostały przez nich przypięte na tablicy w holu. I tak przed świętami powstała nasza pierwsza „Gadająca ściana”. Każdy mógł dodać swój głos, opinię na podany temat. Nauczyciele klas młodszych przeprowadzili z dziećmi zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w szkole. Uczniowie przygotowali prace plastyczne, które zostały zaprezentowane na gazetce. Wszystkim działaniom towarzyszyła redakcja szkolnej gazetki. W wiosennym numerze pisemka ukaże się obszerny artykuł pt. „Weźmy szkołę w nasze ręce”. Natomiast podczas grudniowej wywiadówki wychowawcy przestawili rodzicom efekty dotychczasowych działań, omówili wyniki ankiet i wywiadów. Rodzice uczniów mieli możliwość zaproponowania zmian i uzupełnienia „Gadającej ściany”.

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Wyniki podjętych działań trochę nas zaskoczyły. Mamy świadomość tego, że w naszej szkole sprawa bezpieczeństwa uczniów jest priorytetem. Dzieci dobrze się tu czują, nauczyciele dbają o integrację zespołów klasowych, szczególnie z uwagi na obecność osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dopiero rozmowy z uczniami klas starszych uświadomiły nam, że mimo wszystko mamy nad czym pracować. To właśnie dzieci wskazały miejsca w szkole wymagające wzmocnienia kontroli. Arkusze wywiadów, postawione w nich pytania oraz spotkanie z samorządami klas starszych umożliwiło określenie najważniejszych problemów, które wymagają podjęcia konkretnych działań. I już na tym etapie można stwierdzić, że nastąpiła pierwsza zmiana w naszej szkole – zdanie uczniów stało się decydujące. Prócz tego powstała refleksja na temat słabej aktywności Samorządu Uczniowskiego.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Nasz cel:

Nasza szkoła uczy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, podejmowania właściwych decyzji w trosce o dobro własne i innych, organizując spotkania oraz akcje dotyczące różnych aspektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. 

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Propozycje realizacji celu:

 1. Zorganizowanie spotkań dla uczniów, nauczycieli i rodziców (oddzielnie) z przedstawicielem policji na temat demoralizacji młodzieży lub pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, dotyczącym wpływu papierosów na organizm człowieka.
 2. Opracowanie mapy zagrożeń na podstawie zapisów szkolnego monitoringu. Uświadomienie uczniom szkodliwości niektórych ich działań.
 3. „ABC BEZPIECZEŃSTWA” – prowadzenie intensywnych  działań  wychowawczych, zmierzających do poprawy sytuacji w szkole:

        - przeprowadzenie cyklu godzin wychowawczych na temat bezpiecznego zachowania w szkole; opracowanie prezentacji multimedialnych i omówienie ich              treści; przygotowanie przez uczniów scenek sytuacyjnych obrazujących sposoby  właściwego reagowania na przejawy łamania zasad;

        - opracowanie klasowych propozycji KODEKSU „ABC BEZPIECZEŃSTWA”, na podstawie których powstanie kodeks szkolny,

        - zorganizowanie „SZKOLNEGO DNIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA”.

Zaproponowane działania pozwalają na realizację postawionego celu. Uwzględniają wyniki badania potrzeb szkoły i w są zbieżne z analizą jej zasobów. Cel będzie mógł być realizowany tylko na zasadzie ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej, przy zaangażowaniu szkolnej pielęgniarki i współpracy z zaproszonymi gośćmi.