Definiowanie celu dla szkoły . (Etap II)


  • Kategoria:

    Obywatelstwo

  • Dodano:

    13.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Podczas kolejnego spotkania zespołu zostały wyodrębnione obszary w kategorii obywatelstwo, które będą podlegać naszym badaniom. Dokonując wstępnej segregacji wzięłyśmy pod uwagę problematykę innych programów i projektów realizowanych w szkole, aby się nie powtarzała. 

Plan badań potrzeb:

1. Udostępnienie skrzynki pomysłów.

2. Przeprowadzenie w czterech losowo wybranych klasach pierwszych i drugich ankiety na temat relacji i demokracji panujących w szkole.

3. Przeprowadzenie badania metodami: kret i ciastek (pomysłu na zmiany w szkole).

4. Przeprowadzenie w klasach trzecich sondy na temat współczesnego patriotyzmu młodego pokolenia Polaków.

5. Przeprowadzenie wywiadu grupowego z członkami Samorządu Uczniowskiego na temat samorządności w naszej szkole.

6. Przeprowadzenie dyskusji wśród członków Rady Pedagogicznej na temat samorządności i aktywności obywatelskiej w szkole.

7. Przeprowadzenie ankiety wśród przedstawicieli rodziców w poszczególnych klasach.

8. Przeprowadzenie wywiadu indywidualnego z członkiem Rady Dzielnicy.

W trakcie realizacji naszego planu badań dokonałyśmy tylko niewielkich zmian w doborze pytań ankietowych.  Po wykonaniu pierwszej tury badań wycofałyśmy większość pytań dotyczących samorządności i relacji międzyludzkich , gdyż ankietowani w przeważającej większości wskazywały, że ten obszar dobrze funkcjonuje w szkole. Uczniowie, rodzice i nauczyciele dobrze również ocenili wyposażenie szkoły i jego wykorzystywanie podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Większość badanych najgorzej oceniła udział uczniów w organizacjach społecznych, charytatywnych i ekologicznych oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Oferta szkoły wg uczniów jest wszechstronna ale zbyt mało pomysłów samych uczniów brane jest pod uwagę przy realizacji działań tych organizacji.   

 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Wnioski z przeprowadzonych badań:

1. Uczniowie znają swoje prawa w szkole .

2. Znane są przez wszystkie badane grupy zasady wyboru Samorządu Uczniowskiego oraz jego opiekuna. Na  zebraniach samorządu poruszane są problemy przestrzegania praw ucznia, ale nie zawsze jego ustalenia i propozycje są przedstawiane wszystkim uczniom.

3. Duża część uczniów nie bierze udziału w działaniach organizacji uczniowskich  na terenie szkoły i nie jest tym zainteresowana. podobnie uważają nauczyciele.

4. W szkole zbyt rzadko prowadzone są debaty i inne akcje na temat ważnych problemów społecznych.

5. Wg. większości rodziców i uczniów szkoła dobrze spełnia swoje zadania wychowawcze, uczy tolerancji i kulturalnych sposobów rozwiązywania konfliktów, społeczności klasowe są dobrze zintegrowane.

6. Jeszcze zbyt słabo jest zaaranżowana przestrzeń rekreacyjna dla uczniów na patio.

7. Uczniowie są zainteresowani problemami społeczności lokalnych(dzielnica, miasto) ale nie chcą się angażować w akcje społeczne organizowane przez władze lub organizacje społeczne.

8. Uczniowie klas młodszych chętnie się angażują w akcje charytatywne organizowane przez szkołę.

9. Rodzice dobrze oceniają działania szkoły na płaszczyźnie wychowawczej, edukacyjnej oraz jej wyposażenie, ale większość nie widzi potrzeby włączania się w pracę szkoły.

10. Uczniowie wg nauczycieli w większości powielają postawy swoich rodziców pod względem zainteresowania współczesnymi problemami państwa i społeczności lokalnej, nie wierzą w możliwość dokonania istotnych zmian przez swoje zaangażowanie.

11. Wszystkie badane grupy uważają, że szkoła dobrze prezentuje swoją działalność w społeczności lokalnej ale mało skutecznie włącza ją do prowadzonych przez siebie akcji.

12. Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i infrastrukturę wykorzystywaną przez uczniów.

13. Członek Rady Dzielnicy uważa, że szkoła pełni ważną funkcję w społeczności lokalnej ale uczniowie pełnoletni, mieszkańcy dzielnicy nie angażują się w rozwiązywanie jej problemów np. nie byli zainteresowani budżetem obywatelskim.

14. Wszystkie grupy badane uważają, że słabe zaangażowanie uczniów w akcje organizowane w szkole, dzielnicy i mieście wynikają z przeładowania programów nauczania (przedmioty ogólne i zawodowe) oraz ich szybszym usamodzielnianiem się (podejmowanie pracy).

15. Zajęcia dodatkowe w większości nastawione są na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych oraz zawodowych, zbyt mało zajęć mających na celu rozwijanie talentów uczniów ( wniosek uczniów).

16. Uczniowie źle oceniają działaczy ze współczesnego życia społeczno-politycznego, nie mają autorytetów.

17. Uczniowie czują się związani ze Śląskiem, ale nie potrafią wskazać przykładów patriotyzmu lokalnego w których sami mogliby się zaangażować.

18. Oferta szkoły dotycząca imprez, akademii i projektów jest różnorodna i ciekawa, brane są pod uwagę propozycje uczniów.

19. Uczniowie szybko podejmują pracę zarobkową, w większości nie widzą szans rozwoju zawodowego w naszym regionie.

19. Nauczyciele kształtują u uczniów postawy tolerancji, odpowiedzialności, życzliwości i samodzielności.

20. Uczniowie obcokrajowcy szybko się integrują ale reszta uczniów niewiele wie na temat kultury i obecnej sytuacji na Ukrainie. 

Pytania dotyczyły różnych obszarów: relacji międzyludzkich, przestrzeni szkolnej oraz wokół szkoły, współpracy ze środowiskiem lokalnym, samorządności w szkole, wyposażenia szkoły, autorytetów i wzorów postępowania dla uczniów, oferty imprez i zajęć dodatkowych , związków ze Śląskiem i społecznością lokalną. Postawione pytania pomogły określić, że relacje międzyludzkie w szkole są dobrze postrzegane przez wszystkie grupy społeczności szkolnej, również wyposażenie szkoły nie budzi większych zastrzeżeń. Część problemów, na które zwróciły uwagę diagnozowane grupy jest rozwiązywana w toku realizacji innych programów lub projektów. Dlatego wybrałyśmy powtarzające się, ważne zagadnienia, które jeszcze nie zostały ujęte w innych planach.

Uczniowie chcieliby, aby zajęcia pozalekcyjne nie były nastawione prawie wyłącznie na sferę edukacji, ale aby mogli rozwijąć również swoje inne zainteresowania i talenty. Duża część młodzieży pesymistycznie podchodzi do kwestii swojego rozwoju zawodowego . Badania uwidoczniły również, że wg uczniów szkoła za mało jest otwarta na współpracę ze społecznością lokalną i problemy społeczne dotykające współcześnie Śląsk . Również zbyt mała liczba uczniów angażuje się w działania organizacji szkolnych.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Szkoła szerzy wiedzę wśród uczniów i społeczności lokalnej o współczesnych problemach na rynku pracy włączając do aktywnego działania na rzecz wyrównywania szans społecznych.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Propozycja 1 - Giełda Rozwoju Zawodowego :
- otwarte debaty,  w tym  z wykorzystaniem elementów design thinking,  pod roboczym tytułem ,,Szkoła przygotowująca do zawodu XXIw." w ramach działań Szkolnego Klubu Dyskusyjnego,

- spotkania uczniów z pracodawcami działającymi w środowisku lokalnym ( oczekiwania pracodawcy a oczekiwania pracownika),

- otwarte spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy (problemy na lokalnym rynku pracy),

- otwarte warsztaty prowadzone przez pracowników i studentów Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (jedynej wyższej uczelni w dzielnicy) dotyczące własnej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wypaleniu zawodowemu, skutkom wykluczenia cyfrowego.

- przygotowanie stanowisk i prezentacja specyfiki poszczególnych zawodów przedstawiana przez uczniów KCEZ dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych,  rodziców oraz osób chcących zmienić zawód z wykorzystaniem zasobów szkoły np. studia nagrań muzycznych, pokazy mody zaprojektowanej i uszytej przez uczniów, innowacje budowlane.

Propozycja 2 - Możesz pomóc sobie i innym :

- utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni wymiany dóbr i umiejętności,

- prowadzenie ogólnodostepnych, otwartych nie tylko dla uczniów, zajęć rozwijających talenty prowadzonch przez samych uczniów np. zajęcia z : tańca nowoczesnego, jogi, robótek ręcznych,języka ukraińskiego, kurs komputerowy, 

- przeprowadzenie organizowanej przez Samorząd Uczniowski imprezy ,, Pokaż jaki masz talent",

- zielone otoczenie szkoły ( konkurs na projekt ekologicznego zaaranżowania przestrzeni patio jako terenu odpoczynku i rekreacji dla uczniów i pracowników szkoły oraz wdrożenie go przez uczniów pod opieką nauczycieli).

- włączenie młodzieży w ramach działalności Szkolnego Koła Charytatywnego  w pracę parafialnej świetlicy dla dzieci (pomoc w odrabianiu zadań domowych, wspólne gry i zabawy).

Propozycja 3 : Szkoła i dzielnica - wpółpraca dla dobra wszystkich :

- współpraca z Radą Dzielnicy w celu wzajemnej  wymiany opinii i propozycji rozwiązywania problemów społeczno- ekologicznych dzielnicy (wspólne redagowanie gazetki dzielnicowej),

- przygotowanie i aktualizacja gazetki ściennej dotyczącej aktualnych problemów społecznych dzielnicy i miasta redagowanej przez uczniów (artykuły, zdjęcia, wywiady ) pod opieką Samorządu Szkolnego,

- realizacja programu Młody Badacz w współpracy z uczniami innych szkół (badanie stanu środowiska w Katowicach i okolicznych miastach  oraz określenie działań na poziomie lokalnym mającym wpłayw na ochronę środowisk),

- otwarta debata na temat przyczyn i skutków emigracji młodzieży z naszego regionu oraz polityki władz samorządowych 

Biorąc pod uwagę wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb szkoła może kształtować wiele umiejętności potrzebnych we współczesnym świecie przede wszystkim w działalności zawodowej . Nasze propozycje mają na celu kształtowanie postaw obywatelskich głównie w odniesieniu do społeczności lokalnej, zachęcenie większej ilości uczniów do zainteresowania się problematyką społeczną . Kształtowane będą umiejętności merytorycznej i kulturalnej wymiany poglądów. Większa liczba uczniów może zaangażować się w akcje lokalne a szkoła będzie otwarta dla mieszkańców dzielnicy. Zostanie zagospodarowana zgodnie z propozycjami uczniów przestrzeń wokół szkoły. Jednocześnie uczniowie jak i członkowie społeczności lokalnej będą mogli skorzystać zgłębiając problematykę społeczną zwłaszcza naszego regionu, rozwijać swoje talenty lub  niwelować określone braki i wyrównywać szanse . Jesteśmy pewne, że zaproponowane działania (w większości propozycje uczniów)  zaktywizują większą część młodzieży a każdy chętny znajdzie dla siebie obszar który go zainteresuje. Szkoła będzie mogła najlepsze propozycje kontynuować również w kolejnych latach.

Niestety z powodu specyfiki organizacji zajęć w tego typu szkole musimy trochę ograniczyć ilość i zakres czasowy propozycji realizacji celu, uczniowie klas maturalnych mogą realizować zadania tylko przez niepełne dwa miesiące a uczniowie klas drugich i trzecich w maju odbywają praktyki zawodowe w większości poza terenem szkoły. Tak więc na realizację celu pozostają nam dwa miesiące.