Kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych – praca w grupach. (Etap II)


 • Kategoria:

  Wiedza użyteczna

 • Dodano:

  25.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

     Na początku grudnia w naszej szkole we wszystkich klasach przeprowadziliśmy badanie dotyczące umiejętności zdobywanych w szkole, lekcji i miejsc w szkole. Ankieta w klasach 5-6 była przedstawiona w formie pytań, na które uczniowie udzielali odpowiedzi na planszach, co przedstawiają poniższe zdjęcia.

Poszczególnym klasom przekazano następujący zestaw pytań:

 1. Jakie umiejętności, które zdobywasz w szkole, są najbardziej przydatne w codziennym życiu?

 2. W jakich codziennych sytuacjach wykorzystujesz w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole?

 3. Które miejsca w szkole lubisz najbardziej i dlaczego?

 4. Które miejsca wymagają zmian i dlaczego? Podaj swoje propozycje tych zmian.

 5. Jak powinna wyglądać lekcja, abyś najlepiej zapamiętał przekazywane na niej treści?

     W starszych klasach (7,8 i 3 gimnazjum) skorzystaliśmy z metody „Walizka i kosz”. Nauczyciel wyjaśnił uczniom, co oznacza „walizka”, a co „kosz”. Do Walizki uczniowie wkładali wszystko to, co uważają za ważne, co im się podoba i co chcą ze sobą „zabrać” natomiast do „kosza” rzucano wszystko to, co uznają za niepotrzebne i co im się nie podoba.

Z odpowiedzi, jakich udzieliły poszczególne klasy, wybraliśmy te, które najczęściej się pojawiały bez wskazywania ich ilości liczbowo.

Jakie umiejętności, które zdobywasz w szkole, są najbardziej przydatne
w codziennym życiu?

- matematyka i liczenie

- język polski (pisanie, czytanie, ortografia)

- język angielski , języki obce

- biologia (ciało człowieka- klasy 7,8, 3 gim)

 

W jakich codziennych sytuacjach wykorzystujesz w praktyce wiedzę
i umiejętności zdobyte w szkole?

- w sklepie

- w innych krajach ( języki)

- na w-f – sprawność fizyczna

 

Które miejsca w szkole lubisz najbardziej i dlaczego?

- sala gimnastyczna

- plac zabaw/ podwórko/ boisko

- pracownia audiowizualna

- sala artystyczna

- sala fizyczno – chemiczna

 

Które miejsca wymagają zmian i dlaczego? Podaj swoje propozycje tych zmian.

- żadne

- unowocześnienie i odświeżenie toalet

 

Jak powinna wyglądać lekcja, abyś najlepiej zapamiętał przekazywane na niej treści?

- praca w grupach

- cisza

- zabawne sytuacje

-  miła atmosfera

- dobre tłumaczenie

- różnorodnie i kreatywnie

- pokazywane są filmy.

 

Na pytania zawarte w ankiecie online odpowiedzi udzielali również nauczyciele naszej szkoły.

Liczba ankietowanych: 17

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi na poszczególne pytania

1. Jakie umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole są najbardziej przydatne w codziennym życiu?

- kompetencje językowe

- krytyczne myślenie

- kompetencje społeczne

- samodzielność

- umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz pisania

2. W jakich codziennych sytuacjach uczniowie mogą wykorzystywać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole?

- komunikacja w społeczeństwie

- wszelkie sytuacje związane z pieniędzmi (sklep, bank, kredyty itp.)

- wyszukiwanie i filtrowanie potrzebnych informacji

3. Które miejsca w szkole (wokół szkoły) są atrakcyjne dla uczniów i dlaczego?

to przede wszystkim miejsca zapewniające uczniom intymność, poczucie prywatności, swobodny kontakt z rówieśnikami :

            - tył szkoły

            - szatnie

Również takie miejsca , które pozwalają aktywnie spędzać czas :

            - boiska szkolne

            - plac zabaw

4. Które miejsca w szkole (wokół szkoły) wymagają zmian i dlaczego?

- sale lekcyjne (pracownie)

- szatnie

- tył szkoły i przestrzeń przed budynkami

- powinna być sala do spędzania długich przerw w szkole

- powinna być sala cichej pracy i kafejka internetowa

5. Proszę podać propozycję, jaką mają Pani/Pan na zagospodarowanie tych miejsc.

- ławki przed budynkiem B

- doposażyć plac zabaw

- tył szkoły : więcej ławek z palet; hamaki, miękkie poduchy – strefa relaksu

- sala do cichej pracy  z komputerami do korzystania w celach edukacyjnych

6. Jak według Pani/ Pana powinna wyglądać lekcja, aby uczeń najlepiej zapamiętał przekazywane na niej treści?

- ogrom odpowiedzi dotyczył aktywizowania uczniów (uczniowie muszą być częścią lekcji, powinni być zaangażowani w lekcję, powinni móc sami wszystko zrobić,
a nauczyciel tylko wskazuje kierunek)

- lekcja powinna działać na wiele zmysłów

- na lekcjach powinno się uczniom pokazywać praktyczną stronę tego, o czym się uczą.

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Wiedza i umiejętności zdobyte w szkole

Zdecydowana większość uczniów jako umiejętności najbardziej przydatne
w codziennym życiu wskazała matematykę oraz język polski i angielski. Uczniowie wykorzystują te umiejętności szczególnie podczas dokonywania zakupów oraz wyjazdów zagraniczn

Miejsca w szkole

Ulubionymi miejscami uczniów w szkole okazały się place zabaw i boiska szkolne,
a także sale lekcyjne, a więc miejsca, w których mogą przebywać wspólnie. Spora grupa uczniów jako miejsca, w których dobrze się czuje i lubi spędzać czas wskazała także pracownie specjalistyczne (salę komputerową, bibliotekę, salę artystyczną oraz jadalnię). Większość uczniów nie czuje potrzeby większych zmian w szkole, choć wskazali, że unowocześnieniu i odświeżeniu powinny podlegać toalety.

Lekcje

Elementem dobrej lekcji, który uczniowie cenią sobie najwyżej, jest przede wszystkim cisza i skupienie. Duża grupa uczniów zasygnalizowała także potrzebę pracy
w grupach.

WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie ankiet wypełnionych przez społeczność szkolną, do najważniejszych zagadnień, do których powinna odnosić się zmiana w szkole, należy kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych. Większy nacisk powinno położyć się na pracę w grupie i budowanie dobrej atmosfery w zespole. Uczniowie wyraźnie wskazali na potrzebę wspólnego spędzania czasu i naukę aktywnego słuchania,
a także zdolność do kompromisu.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Stworzenie sytuacji zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i przy realizacji imprez z kalendarza szkolnego i zajęć pozalekcyjnych, które sprzyjają kształtowaniu
i doskonaleniu umiejętności społeczno- emocjonalnych uczniów i są okazją do pracy w grupach.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Podczas burzy mózgów udało nam się wygenerować następujące propozycję realizacji naszego celu: 

 •  Praca w zespołach klasowych w czasie lekcji. Ważnym celem tych działań jest pokazanie uczniom potrzeby współpracy z różnymi osobami, uzyskiwania   kompromisu, ukończenia zadania w określonym czasie.
 •  Praca w zespołach międzyklasowych. Uczniowie poszczególnych klas będą brali udział w rozgrywkach sportowych. Istotnym celem tych działań jest   oswojenie uczniów z poczuciem zwycięstwa i porażki oraz z rywalizacją.
 •  Festiwal projektów. Uczniowie w ciągu trzech dni w grupach dziesięcioosobowych będą realizować wybrany przez siebie projekt.

W ramach tych propozycji chcemy przeprowadzić poniższe działania:

 • Praca zespołowa i metoda projektów – dominującą formą pracy na wszystkich lekcjach. Nauczyciele wszystkich przedmiotów będą przywiązywać szczególną uwagę do realizacji zadań poprzez pracę uczniów w grupach. Uczniowie będą dobierani w grupy na różne sposoby: wybór grupy przez liderów klasowych, losowy wybór grupy, wybór grupy według preferencji uczniów.
 • Praca w zespołach międzyklasowych. Uczniowie w czasie długich przerw będą uczestniczyć w rozgrywkach z piłki nożnej. Zostanie wyłoniona najlepsza grupa. Ponadto, w czasie Spartakiady, uczniowie będą rywalizować w różnych konkurencjach. Każdy uczeń otrzyma kartkę z nazwami konkurencji i będzie miał za zadanie wziąć udział w każdej z nich. Za wytrwałość, czyli przejście we wszystkich konkurencjach otrzyma nagrodę. Odbędą się również konkurencję drużynowe np. rzucanie do celu, gra w piłkę za pomocą mopa.
 •  Tydzień projektowy. Nauczyciele określili temat główny Festiwalu Projektów: Czas. Każdy nauczyciel w ramach ogólnego tematu przedstawi temat czasu pod kątem nauczanego przedmiotu. Tematy zostaną przekazanie uczniom. Uczniowie dokonają wyboru tematu szczegółowego i zapiszą się do grupy. Podczas trzech dni pod okiem nauczyciela, uczniowie będą pracowali projektowo nad realizacją wybranego przez siebie projektu. Uwieńczeniem Festiwalu Projektów będzie zaprezentowanie efektów pracy na forum szkoły. Celem tych działań jest przede wszystkim wdrożenie uczniów do dokonywania wyboru oraz pracy z kolegami z różnych klas.

     Zaproponowane działania mają pokazać uczniom za pomocą doświadczenia, czyli przeżycia danej sytuacji, jak radzić sobie z emocjami i jak odnaleźć się społeczności uczniowskiej. W wyniku uczestnictwa w różnych działaniach uczniowie nabędą wiedzę użyteczną związaną z takimi pojęciami jak: współpraca, kompromis, tolerancja, wytrwałość, zwycięstwo, porażka, rywalizacja, dokonywanie wyborów, realizacja założonego celu, prezentacja publiczna. Bez wątpienia doświadczenia te będą praktycznym wstępem do samodzielnego życia w przyszłości.

     Uczniowie podczas wypełniania ankiet wielokrotnie zapisywali chęć pracy w grupach. Twierdzili, że najlepiej zapamiętują treści z lekcji, gdy mogą je omówić
w małych zespołach, przenieść na dużą kartkę papieru, a na końcu zaprezentować efekty swojej pracy. Uczniowie wykazywali również potrzebę spędzania wspólnego czasu. Podczas pracy w grupach nie tylko wykonują powierzone im zadanie, ale również mają możliwość nawiązania ciekawych relacji rówieśniczych.