Jestem obywatelem Polski. (Etap II)


  • Kategoria:

    Obywatelstwo

  • Źródło:

    zespół nauczycieli biorących udział w programie

  • Dodano:

    07.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Na przełomie listopada i grudnia na terenie szkoły przeprowadziliśmy badanie potrzeb. Badanie przebiegło zgodnie z planem. W klasach IV-VIII na lekcjach wychowawczych przeprowadziliśmy anonimowe ankiety, w których uczniowie mieli odpowiedzieć na 5pytań otwartych. Uczniowie zostali wcześniej poinformowani do jakich celów służyła ankieta i jaka forma odpowiedz może być wykorzystana. Uczniowie chętnie wypełnili ankiety i udzielali nawet dość rozbudowanych odpowiedzi (w załączniku - ankieta dla klas IV-VIII).Natomias w klasach 0 -III wychowawcy klas przygotowali krótkie pogadanki podczas, których zadawali pytania: Co to jest Polska? Co oznacza słowo ojczyzna? Kto to obywatel Polski? Czy ty jesteś już obywatelem Polski?Czy możesz podać przykład sławnego Polaka?Czy wiesz jaki jubileusz  teraz obchodzimy?

W klasach IV-VIII na podstawie ankiet możemy śmiało stwierdzić, że nasi uczniowie posiadają już dośc znaczną wiedzę na temat naszego kraju i jego historii, sławnych Polaków (pytania2,3,4).Jednak nie do końca wiedzą co oznacza być obywatelem i jak oni jako młodzi Polacy mogą zaznaczyć swoją przynależność do społeczności naszego kraju(pytania 1,2).Natomiast młodsi uczniowie zupełnie nie wiedzieli co oznacza słowo obywatel i że oni są też obywatelami Polski.Dużo wiedzieli o symbolach narodowych, podaniach i legendach,potrafili podać kilka przykładów sławnych Polaków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Wnioski:

- uczniowie klas starszych posiadają wiedzę na temat Polski i jej historii

- uczniowie klas młodszych nazywają i rozpoznają  symbole narodowe oraz podają przykłady sławnych Polaków

- zarówno uczniowie starsi jak i młodsi wiedzą jaki jubileusz obchodzimy

-zarówno starsi jak i młodsi uczniowie nie wiedzą co oznacza być obywatelem i że już teraz mogą jako obywatele RP zaznaczyć swoją przynależność

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Szkoła uczy  współodpowiedzialności za losy Polski poprzez szerzenie wiedzy obywatelskiej wśród społeczności szkolnej na terenie szkoły i poza nią  w celu przygotowania do życia w społeczeństwie opartego na szcunku do tradycji i historii oraz odpowiedzialności za własne państwo.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

ÓWNE DZIAŁANIA SPODZIEWANE EFEKTY

1.Zajęcia szerzące wiedzę obywatelską w ramach godzin wychowawczych i lekcji języka polskiego i historii.

 

- poszerzenie wiedzy obywatelskiej ucznia

-wzmocnienie poczucia dumy z bycia Polakiem

-wzbudzenie szcunku do dziedzictwa kulturowego

2.Działania społeczności szkolnej.

 

 

 -rozwijanięcie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych

-pełnienie różnych ról społecznych

-zbudowanie poczucia wspólnoty

3.Włączenie rodziców w propagowanie postaw obywatelskich.

 

 

 -rozbudzenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej

-kultywowanie tradycji 

- propagowanie postaw obywatelskich