Dobre relacje (Etap I)


1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Jesteśmy szkołą integracyjną i zależy nam bardzo na dobrych relacjach pomiędzy wszystkimi uczniami.

Nasza szkoła prowadzi zajęcia rewalidacyjne, np. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Tam specjaliści rozwawiają z uczniami i "zbierają informacje o ich potrzebach", które przekazują wychowawcom.

No godzinach wychowawczych zaprezentowaliśmy uczniom popularnego ciastka, który symbolizował Kolegę z klasy (jaki jest)

Na przedmiotach zawodowych - w mniejszych już grupkach (10 osobowych) uczniowie opisywali jak postrzegają kolegów z klasy. Miało być ogólnie, ale wyszło personalnie (wiadomo teraz którzy są fajni, a którzy wredni i złośliwi)

Tak więc uczniowie potwierdzili naszą tezę, że obszar relacji wymaga pracy. 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Za pomocą dziennika elektronicznego - zostały rozesłane wiadomości do całej społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i rodziców. Do programu dołączyli secjaliści szkolni- psycholodzy i pedagodzy. 

Na godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki, na zebraniach z rodzicami.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Mocne strony to doświadczona kadra pedagogiczna. Słabe strony - mała liczba zajęć pozalekcyjnych integrujących społeczność szkolną. Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać - imprezy okolicznościowe integrujące społecznośc szkolną. 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Według nowej ustawy dotyczącej nauczania indywidualnego (nie może się ono odbywać w szkole) wielu naszych uczniów będących na nauczaniu indywidualnym do tej pory - podjęło naukę w oddziałach. Chcemy monitorować jak sobie radzą i wspierać ich w relacjch z rówieśnikami.

Jak uczniowie odbierają swoje własne relacje w grupach rówieśniczych, a takze jak postrzegają nauczycieli. Co moglibyśmy zmienić aby czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie, chętnie uczęszczali na zajęcia i wynosili z nich jak najwięcej.

Uczniowie w tym wieku niechętnie mówią o swoich odczuciach, a jeśli nawet to zachowują pewną "poprawność". Damy im możliwośc wypowiedzenia się anonimowo (chociaż po części)  wykorzysując  ciastka, który już się sprawdził.  

Będą na początek 2 ciastki:

!. Nauczyciel, z którego inni mogą brać przykład to ....

2. Nayczyciel, który powinien coś zmienić to ..... (co powinien zmienić)