Wiemy, czego chcemy! (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Obywatelstwo

 • Dodano:

  19.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Postanowiliśmy założyć w szkole spółdzielnię uczniowską. Głównymi celami działania spółdzielni uczniowskich jest nauka kooperacji, kształtowanie umiejętności zespołowego działania, budowanie aktywności uczniów. Cele te są w całości spójne z celem szkoły sformułowanym w ramach porgramu Szkoła z klasą 2.0.

Wybrane działanie sprzyja w ogromnym stopniu zaangażowaniu uczniów, ale poza tym pozwala na rozwijanie współpracy pomiędzy wszystkimi członkami społeczności uczniowskiej. Założenie spółdzielni jest działaniem innowacyjnym, zupełnie nowym rozwiązaniem, stosowanym w celu obudzenia aktywności i motywacji uczniów do działania. Zmiana wywołana działaniem będzie miała charakter trwały i znacząco wpłynie na sposób funkcjonowania szkoły. Umożliwi realizowanie wizji "szkoły marzeń" wyłaniającej się z diagnozy przeprowadzonej na I i II etapie programu. 

Pomysł jest oryginalny, w najbliższej okolicy (gmina, powiat) nie działa podobne rozwiązanie. Istnieje możliwość połączenia działań szkoły w różnych programach i akcjach realizowanych w placówce. Taka spójność sprzyjać będzie efektywności. 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Tabela działań i spodziewanych rezultatów

Cel dla szkoły:

 Szkoła uczy aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez budowanie współodpowiedzialności za przestrzeń edukacyjną szkoły oraz umożliwianie współdecydowania o niej przez wszystkich członków społeczności uczniowskiej. 

 

Wybrana propozycja realizacji celu:  Założenie Spółdzielni Uczniowskiej

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

 1. Zebranie grupy uczniów chętnych do założenia spółdzielni uczniowskiej.

Uczniowie samodzielnie zgłoszą się do działania w ramach spółdzielni uczniowskiej. Poznają cele i możliwości, jakie ma spółdzielnia. Zyskają przekonanie, że współdecydują o tym, co dzieje się w ich szkole.

 1. Utworzenie spółdzielni

(ukonstytuowanie się jej podczas pierwszego walnego zgromadzenia)

 

Uczniowie wybiorą spośród siebie zarząd spółdzielni, uchwalą jej statut, wspólnie zdecydują o tym, na co i w jakiej części przeznaczane będą dochody generowane przez spółdzielnię.

Wspólnie z opiekunami opracują plan działania na pierwsze miesiące działalności spółdzielni.

 1. Założenie sklepiku szkolnego i prowadzenie go

Uczniowie – członkowie spółdzielni podejmą działania mające na celu rozpoczęcie działalności sklepiku szkolnego.

Wybiorą miejsce i przygotują je z pomocą chętnych rodziców.

Podejmą współpracę z radą rodziców w celu zdobycia funduszy na rozpoczęcie działalności.

Opracują plan i harmonogram pracy w sklepiku.

 

 

 1. Przeprowadzenie akcji promujących zdrowie

Uczniowie włączą się w akcję „Szkoła promująca zdrowie”, przygotowując działania zachęcające do picia wody i zdrowego odżywiania się. Będą aktywnie działać na rzecz dobra społeczności szkolnej.

Fundusze z działalności spółdzielni przeznaczone będą na nagrody dla klas „żyjących zdrowo” w postaci poduszek, worków i puf do siedzenia.

 1. Utworzenie stref relaksu w klasach lub na korytarzu szkolnym.

Uczniowie wspólnie zdecydują o sposobie wykorzystania zgromadzonych środków pieniężnych na zmianę przestrzeni szkoły na bardziej przyjazną.

 1. Promowanie działalności spółdzielni

Członkowie spółdzielni będą aktywnie działać na rzecz jej rozwoju i rozszerzania działalności.

 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły:  Szkoła uczy aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez budowanie współodpowiedzialności za przestrzeń edukacyjną szkoły oraz umożliwianie współdecydowania o niej przez wszystkich członków społeczności uczniowskiej. 

Wybrana propozycja realizacji celu: Założenie Spółdzielni Uczniowskiej

Główne działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania w ramach działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

 1. Zebranie grupy uczniów chętnych do założenia spółdzielni uczniowskiej.

 

- uzyskanie zgody dyrektora

 

-ogłoszenie inicjatywy na forum szkoły

 

 

- przygotowanie plakatów

 

- przygotowanie ogłoszeń na stronę internetową

 

- zebranie listy chętnych (zapisy)

do 28.02.2019r.

 

28.02.2019r. (podczas apelu podsumowującego miesiąc)

28.02.2019r.

 

 

28.02.2019r.

 

 

 

15.03.2019r.

Agnieszka Martowicz

 

Agnieszka Martowicz

 

 

 

uczennice klasy VI

 

 

Agnieszka Martowicz

 

 

 

uczennica klasy VII

 

 

 

 

 1. Utworzenie spółdzielni

- zmiana zapisu statutu szkoły, wyznaczenie opiekuna

 

- pierwsze zebranie założycielskie

 

- wybór nazwy (gadająca ściana)

 

-głosowanie nad propozycjami nazwy

 

-Walne Zgromadzenie (powołanie spółdzielni, przyjęcie statutu, wybór władz)

 

- opracowanie planu działalności SU

do 26.03.2019r. podczas zebrania rady pedagogicznej

 

 

9.04.2019r.

 

od 10 do 17.04.2019r.

 

 

24.04.2019r.

 

 

do 10.05..2019r.

 

 

 

 

do 25.05.2019r.

Zespół 2.0 – nauczyciele

 

 

 

opiekun SU

 

komitet założycielski SU

 

opiekun, komitet założycielski

 

opiekun, komitet założycielski

 

 

 

zarząd SU, opiekun

 1. Założenie sklepiku szkolnego

- wybór miejsca

 

- przygotowanie miejsca

 

- zdobycie funduszy na rozpoczęcie działalności (porozumienie z samorządem uczniowskim)

 

- wybór i zakup asortymentu

do 25.05.2019r.

 

do 30.05.2019r.

 

 

do 30.05.2019r.

 

 

 

 

 

 

do 5.06.2019r.

zarząd SU

 

zarząd SU, chętni rodzice, zespół 2.0

 

zarząd SU

 

 

 

 

 

 

członkowie SU

 1. Przeprowadzenie akcji promującej zdrowie

- promocja zdrowych produktów w sklepiku szkolnym

 

- konkurs na logo „Szkoły promującej zdrowie”

 

- konkurs „Zdrowa klasa”

od 6.06.2019r.

 

 

 

do 10.06.2019r.

 

 

 

31.10.2019r.

członkowie SU

 

 

 

zespół 2.0 – nauczyciele

 

 

członkowie SU, zespół 2.0

 1. Utworzenie stref relaksu

- wybór miejsc, zakup poduszek, worków sako, siedzisk

do 31.12.2019r.

członkowie SU

 1. Promowanie działalności spółdzielni

- stała promocja działań spółdzielni

przez cały okres działania

członkowie SU, opiekun