W szkole jest OK (Etap I)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Dodano:

    15.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Społeczność naszej szkoły wybrała obszar ocenianie i docenianie. Nauczyciele w sierpniu i we wrześniu uczestniczyli w szkoleniu z elementów Oceniania kształtującego (II etapy), decyzją Rady Pedagogicznej wprowadzono zmiany w WSO na bieżący rok szkolny, uwzględniające wprowadzanie OK.

Chcemy stać się szkołą, która pracuje metodą oceniania kształtującego, nauczyć dzieci stosowania oceny koleżeńskiej, zasad prawidłowej samooceny i używania oraz wykorzystania przez nauczycieli informacji zwrotnej. Naszym celem jest motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy i doskonalenia się oraz rozwijania swoich mocnych stron z zastosowaniem motywatorów OK.

Zależy nam na kształtowaniu umiejętności społecznych wszystkich uczniów poprzez zaangażowanie każdego w różne inicjatywy szkolne, wykorzystujące indywidualne mocne strony uczniów zdolnych i uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

O przystąpieniu do programu nauczyciele zostali poinformowani na Radzie Pedagogicznej, po czym informacja ta została przekazana przez nauczycieli dzieciom, a rodzicom na pierwszym zebraniu Rady Rodziców (październik 2018) . W działania zespołu włączyli się wychowawcy klas 0 – 3, nauczyciele wspomagający oraz nauczyciele przedmiotowi w klasach 4-6, oraz przedstawieciele Rady Rodziców podczas pierwszego spotkania RR z dyrektorem.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

mocne strony:

- szkoła od roku stosuje elementy OK, w bieżącym roku szkolnym nauczyciele uczestniczyli w dwóch szkolenia z OK (dwa etapy OK)

- akceptacja przez nauczycieli metody pracy z OK.

- mały, znający się zespół nauczycieli, otwarty na zmiany

- dobra komunikacja i współpraca nauczycieli

- stałe monitorowanie procesu edukacyjnego uczniów poprzez dokumentację (teczki uczniów na każdym poziomie edukacyjnym) dostępną dla nauczycieli i rodziców

- rozbudowana przestrzeń, w której uczniowie mogą rozwijać uzdolnienia i zainteresowania

 

słabe strony:

- brak rozbudowanej pomocy koleżeńskiej wśród uczniów

- w małym stopniu wykorzystywanie i prezentowanie pozaszkolnych osiągnięć uczniów

- brak opracowanego systemu ewaluacji stosowania  OK

 

szanse:

- realizacja projektów edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych w partnerstwie z innymi podmiotami

- współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim  

 

zagrożenia:

- stereotypowe myślenie rodziców o kryteriach sukcesu edukacyjnego uczniów

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Przeprowadzimy badanie ankietowe:

Nauczyciele: będziemy pytać o obszary OK., w których czują się najmocniej i o obszary, z którymi mają kłopoty,  jakiego wsparcia oczekują i potrzebują, czy potrafią dokonać ewaluacji własnych działań

Uczniowie: będziemy pytać czy ocena kształtująca pomaga w uczeniu się, czy motywuje do regularnej nauki, pomaga rozwijać zdolności, informuje ucznia o jego mocnych i słabych stronach; będziemy pytać, jakie ich inicjatywy możemy włączyć do procesu edukacyjnego

Rodzice: czy stosowanie OK. wpływa pozytywnie na motywację i chęć dzieci do nauki, czy zwiększa ich zaangażowanie i daje widoczne efekty ich pracy