W muszelkach naszych dłoni (Etap I)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    10.12.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

W tym roku szkolnym wybraliśmy jako główny obszar działana „Pasję do nauki”. Warto zaznaczyć, że kontynuujemy udział w obecnej formule programu Szkoła z klasą 2.0 trzeci rok. W związku z tym, wybór obszaru działania jest kontynuacją naszej pracy z lat poprzednich. Dwa lata temu wybierając obszar działań zrobiliśmy wśród uczniów ankietę, w której królowały dwa obszary. Były to: Dobre relacje i Pasja do nauki. Wówczas wybraliśmy „Dobre relacje”, które wydawały nam się, że są podstawą pracy każdej grupy i dobrego w niej funkcjonowania. Po skończeniu roku szkolnego zauważyliśmy, że dobry kontakt i współpraca między nauczycielami szkoły podstawowej i gimnazjum okazał się bezcenny, i zaowocował realizacją bardzo wielu ciekawych zadań i projektów. Warto zaznaczyć, że odbudowaliśmy również relację z absolwentami szkoły, mieszkańcami wsi i przedstawicielami lokalnych instytucji tj. świetlica wiejska czy parafia by wspólnymi siłami zbudować boisko trawiaste na terenie przyszkolnym. Dzięki ciężkiej pracy, dowiedzieliśmy się, że potrafimy i możemy działać razem. W zeszłym roku pomagaliśmy naszym uczniom wyjść z komfortu bycia w małej, wiejskiej szkole, gdzie wszyscy ich znają i uczyliśmy ich odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań. Otwieraliśmy ich nie tylko na społeczność lokalną, ale na otaczający świat poprzez udział w projektach naukowych i artystycznych, wyjazdach na konkursy, udział w Szkolnym Festiwalu Naukowym, Spotkaniu z piosenką niemiecką, zajęciach teatralnych, udział w wolontariackich akcjach związanych z pomocą innym. W tym roku postanowiliśmy zaszczepić w uczniach „Pasję do nauki”, rozbudzić w nich chęć do rozwijania swoich zainteresowań, pogłębianie drzemiącego w nich potencjału artystycznego i naukowego.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Kontynuacja programu została ogłoszona na radzie pedagogicznej. Społeczność uczniowska została poinformowana przez nauczycieli oraz za pośrednictwem gazetki ściennej programu Szkoły z klasą 2.0. Gazetka programu jest miejscem informacji także dla rodziców uczniów naszej szkoły, wszystkich odwiedzających nas gości oraz pracowników niepedagogicznych. W tym roku szkolnym do programu włączyła się pani prowadząca lekcje z języka niemieckiego. Podczas naszych zajęć z uczniami zawsze mamy zapewnioną pomoc pedagoga i socjoterapeuty, którzy wspierają nas metodycznie poprzez dostarczanie sposobów komunikacji z młodzieżą. Ważną rolę w prowadzeniu naszych działań w programie stanowią również rodzice, którzy pracują w naszej szkole jako personel niepedagogiczny. Ich wskazówki są bardzo istotne i cenne, ponieważ wynikają z pełnienia podwójnej roli - jako rodziców lub rodziny uczniów biorących udział w zajęciach pozaszkolnych i pracowników szkoły.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Większość nauczycieli naszej szkoły korzysta z różnorakich szkoleń, które udoskonalają ich pracę dydaktyczno- metodyczno- wychowawczą w szkole. Podczas lekcji wykorzystywany jest sprzęt elektroniczny, który urozmaica metody nauczania w  o elementy TIK. Nauczyciele wprowadzają na swoich lekcjach elementy oceniania kształtującego i starają się angażować w przebieg lekcji wszystkich uczniów poprzez dostosowywanie do nich wymagań edukacyjnych.  Osoby związane z administracją i sprzątaniem szkoły dbają o czystość i porządek. Szkoła jest głównym miejscem kulturalnym we wsi, ponieważ w godzinach popołudniowych otwarta jest jedynie świetlica wiejska z odziałem bibliotecznym. Klasy są małoliczne, co w wielu przypadkach jest plusem, ale również minusem, który utrudnia proces nauczania. Część rodziców współpracuje z nauczycielami w procesie uczenia swoich dzieci i chętnie uczestniczy w różnorodnych projektach oraz pracach na rzecz społeczności szkolnej. Budynek szkolny ma niewielkie korytarze i w większości małe sale przedmiotowe dostosowane do nielicznych klas. Brakuje dużej sali, która skupiłaby całą społeczność szkolną. Przy pomocy uczniów (także absolwentów), rodziców, mieszkańców wsi i zaangażowania nauczycieli zbudowaliśmy trawiaste boisko. Stosunkowo blisko szkoły jest las, łąki i pola co pozwala, w zależności od pogody, na prowadzenie tematów przyrodniczych w terenie. Mamy szkołę dobrze wyposażoną w sprzęt elektroniczny (6 tablic interaktywnych, 3 laptopy, tablety w klasie drugiej, 3 telewizory, oraz  pracownię komputerową na 10 stanowisk w szkole podstawowej i 6 stanowisk w oddziale gimnazjalnym. Mocną stroną naszej szkoły są pracujące i uczące się w niej osoby czyli kadra pedagogiczna, niepedagogiczna oraz uczniowie. Nauczyciele bardzo mocno angażyją się w zajęcia pozaszkolne z uczniami i chętnie wyjeżdzają z nimi na wycieczki, zielone szkoły, zajęcia na uniwersytecie i biora udział w akcjach ogólnopolskich i światowych. Warto zaznaczyć, że podczas wykonywania różnych projektów, wiele osób, niezależnie od pełnionej w szkole funkcji, pomaga w realizacji pomysłów.  Zawsze znajdzie się grupa uczniów, która bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i projektach. Słabą stroną szkoły jest natomiast brak sali gimnastycznej, w której uczniowie mogliby spożytkować swoją energię oraz korytarza/holu czyli miejsc, gdzie można odpocząć pomiędzy lekcjami, usiąść, porozmawiać spokojnie z przyjaciółmi lub poczytać czy posłuchać muzyki przed kolejną lekcją, odwozy dzieci gimbusem gminnym o wyznaczonej godzinie, co uniemożliwia obecność niektórych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

W okresie grudniowym, od uczniów chcielibyśmy dowiedzieć się jakie projekty rozwinęłyby ich zainteresowania, w jakiej formie można byłoby przedstawić ich pasje, jakich zajęć brakuje w szkole. Do uzyskania informacji na te pytania wykorzystamy gadającą ścianę rozwieszoną na korytarzu szkolnym oraz uczniów Samorządu Uczniowskiego, którzy przejdą po klasach ze skrzynką pomysłów. Starsze klasy na godzinie wychowawczej popracują z „papierowymi bohaterami”: ciastkiem lub kretem. Na zebraniach z wychowawcą rodzice odpowiedzą na pytania dotyczące zainteresowań swoich i swoich dzieci w formie np. kuponu i ankiety. Gadającą ścianę chcemy zawiesić również w pokoju nauczycielskim z podobnymi pytaniami co otrzymali uczniowie.