ETAP I (Etap I)


 • Kategoria:

  Obywatelstwo

 • Dodano:

  15.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar 6. OBYWATELSTWO.

Dokonaliśmy takiego wyboru po długich rozmowach i konsultacjach w oparciu o:

 • całoroczną diagnozę środowiska wychowawczego szkoły (Drabina Rozwoju)
 • program wychowawczo - profilaktyczny
 • plan wychowawcy klasy
 • ewaluację wewnętrzną szkoły

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Społeczność szkolną poinformowaliśmy o programie "Szkoła z Klasą 2.0" w połowie października 2018r. Nauczyciele zostali poinformowani na Radzie Pedagogicznej; uczniowie podczas godzin wychowawczych; rodzice na spotkanich z wychowawcami.

Do działania w Zespole włączyli się nauczyciele (wychowawcy klas); szkolny pedagog i psycholog; opiekun Samorządu Szkolnego wraz z uczniami będącymi w zarządzie Samorządu Szkolnego; uczniowie z Trójek Klasowych; opiekun szkolnego wolontariatu.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

                                                                                                            WYBRANY OBSZAR: OBYWATELSTWO

JAKIE SĄ NASZE MOCE STRONY W RAMACH WYBRANEGO OBSZARU? JAKIE SĄ NASZE SŁABE STRONY W RAMACH WYBRANEGO OBSZARU?

- bardzo dobra atmosfera panująca w szkole

- bardzo dobry wizerunek szkoły w społeczności lokalnej

- rodzice i nauczyciele obserwują wzrost znaczenia przyjaciół

- duże zaangażowanie w akcje społeczne - wolontariat (kwesta na cmentarzach; zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt; Szlachetna Paczka; wyprawki dla ubogich dzieci; Wigilia dla osób potrzebujących)

- duże zaangażowanie do organizacji ogólnoszkolnych wydarzeń - pikniki sportowe, pikniki rodzinne, wspólne czytanie książek, wycieczki szkolne

- dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami odpowiedzialnymi za kulturę i oświatę (Wydział Edukacji i Młodzieży, Biblioteka Powiatowa, Park Kulturowy - Miasto Tkaczy)

- dbanie o edukację obywatelską; duża rola i zaangażowanie Samorządu Uczniowskiego

- zbyt małe wykorzystanie umiejętności członków społeczności szkolnej

- za mała komunikacja w ramach poszczególnych grup społeczności szkolnej i pomiędzy nimi

- zbyt mała aktywność dużej liczby uczniów (powtarzająca się grupa młodzieży angażującej się w działania)

JAKIE OKOLICZNOŚCI ZEWNĘTRZNE MOŻEMY WYKORZYSTAĆ JAKO SZANSĘ DO ZMIANY? CO POWINNIŚMY UWZGLĘDNIĆ, JAKO OGRANICZENIA ZEWNĘTRZNE (ZAGROŻENIA), PODCZAS PLANOWANIA ZMIANY?

- uwzględnienie propozycji Samorządu Uczniowskiego w planowaniu zadań szkoły

- tworzenie lub wspóltworzenie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych z udziałem przedstawicieli różnych instytucji oraz rodziców, ale wybieranych, proponowanych a przynajmniej identyfikowanych jako atrakcyjne przez uczniów

- nieostrość i brak spójności w różnych przepisach określających relację szkoła/rodzic/inne instytucje

- organizacja spotkań, głównie o charakterze wykładów, z niskim poziomem interakcji ze słuchaczami

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Wykonując badania chcielibyśmy dowiedzieć się od społeczności szkolnej między innymi:

 • jak czują się w naszej szkole nowi uczniowie (ankieta dla uczniów klas IV i VII oraz ankieta dla rodziców uczniów klas I, IV, VII)  - listopad 2018r.
 • jakimi umiejętnościami dysponują członkowie naszej społeczności szkolnej (wywiad grupowy przeprowadzony w klasach VIII przez szkolne dziennikarki) - grudzień 2018r.
 • jakie inne rodzaje inicjatyw społecznych, chcieliby zaproponować nasi uczniowie (list - telegram do Samorządu Uczniowskiego; Ściana Życzeń) - styczeń - luty 2019r.
 • co bym dodał, a co usunął, aby komunikacja w ramach poszczególnych grup społeczności szkolnej była na wyższym poziomie (walizka i kosz - przedstawiciele Trójek Klasowych) - marzec 2019r.