Etap I - wybór obszaru (Etap I)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    30.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wyboru obszaru do pracy w bieżącym roku szkolnym dokonał Zespół Nauczycieli 2.0 na pierwszym spotkaniu w dniu 15 listopada 2018 r., po analizie 10 obszarów. W spotkaniu uczestniczył koordynator oraz zapisani nauczyciele. Na początku spotkania koordynator zapoznał nauczycieli z programem Szkoła z Klasą 2.0, etapami zadań, harmonogram ich realizacji oraz zasadami i terminami zamieszczania opisów działań na platformie, zasadami ukończenia programu. Następnie omówiliśmy szczegółowo każdy z obszarów, aby określić kierunek zmian na bieżący rok szkolny. Po wnikliwej dyskusji wspólnie zadecydowaliśmy, że w bieżącym roku szkolnym dużo możemy zdziałać w obszarze Otwartość.

Wybraliśmy obszar „Otwartość”, ponieważ chcemy rozwijać i doskonalić otwartość szkoły na nowe technologie, metody nauczania, wykorzystywać  TIK do wspierania procesu nauczania, inspirować uczniów do samodzielnego poszukiwania treści, czuwać nad ich rozwojem. Chcemy także, aby uczniowie umieli radzić sobie z zasobami informacji dostępnymi w coraz to większym zakresie we współczesnym świecie tak, aby umieli je wykorzystać w codziennym życiu w szkole na zajęciach różnych przedmiotów oraz w domu, w celu pogłębienia wiedzy i właściwego przygotowania się do lekcji.
Dążymy do tego, żeby nasza szkoła jeszcze skuteczniej uczyła uczniów otwartości na inne kultury, szacunku, tolerancji i otwierała im drogi do kariery.
Mamy nadzieję, że wszystkie działania w ramach tego obszaru przyniosą wymierne efekty w przygotowaniu uczniów do dalszej edukacji, ale też do życia  w rozwijającym się społeczeństwie.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Informacje o przystąpieniu naszej szkoły po raz ósmy do programu Szkoła z Klasą 2.0 zostały podane przez szkolnego koordynatora poprzez dziennik elektroniczny. Następnie nauczyciele poinformowali uczniów na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych.

Na stronie internetowej szkoły został opublikowany artykuł promujący działania Zespołu 2.0 w ubiegłym roku szkolnym a także zakładka do tegorocznej edycji Szkoły a Klasą 2.0, dzięki temu wszyscy zainteresowani rodzice, uczniowie i nauczyciele mogą zapoznać się z działaniami w programie i uczestniczącymi nauczycielami. Szkolny koordynator rozmawiał również indywidualnie z nauczycielami oraz pracownikami szkoły o programie, zachęcał i motywował do podjęcia działań w programie. W efekcie do programu Szkoły z Klasą 2.0 przystąpiło 17 gotowych do działania nauczycieli a także chętni do pomocy uczniowie – liderzy – koordynatorzy uczniowscy, przedstawiciele RR.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Mocne strony w odniesieniu do wybranego obszaru:

Zasoby ludzkie – wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kwalifikacje, dobre relacje, nauczyciele otwarci na współpracę, przyjazna atmosfera w pracy.
Udział w akcjach i programach lokalnych i ogólnopolskich.
Realizacja projektów, imprez szkolnych, zawodów sportowych.
Szkoła dobrze wyposażona w sprzęt, stale doposażana.
Infrastruktura dostosowana do potrzeb uczniów.
Bogata oferta kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych dla uczniów.
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

Słabe strony w odniesieniu do wybranego obszaru:

Ograniczenia czasowe (ze względu na dużą liczbę uczniów i nauczycieli utrudnione spotkania Zespołu 2.0, utrudnione spotkania z uczniami ze względu na dużą liczbę zajęć obowiązkowych i dodatkowych szczególnie w klasach 7 i 8).

Szanse zewnętrzne w odniesieniu do wybranego obszaru:

Współpraca z uczelniami wyższymi, Osiedlowym Domem Kultury, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, włączenie do współpracy Rodziców.

Ograniczenia zewnętrzne w odniesieniu do wybranego obszaru:

Ograniczenia czasowe.

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb uczniów i rodziców będzie miało formę debaty plenarnej, czyli swobodnej dyskusji  w małych grupach.  Do badania opinii nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi (ze w względu na liczbę nauczycieli - w naszej szkole uczy 120 nauczycieli), wykorzystamy wywiad gdyż jest to badanie jakościowe a nie ilościowe. Zdecydowaliśmy się na wywiad indywidualny, jawny z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych i zespołów zadaniowych. W ten sposób chcemy uzyskać szczegółowe informacje, opinie od przewodniczących zespołów.
Badanie potrzeb społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, pracowników administracyjnych i obsługi) przeprowadzimy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia 2018 r.  

Przykłady pytań do rodziców:

1. Które z działań podejmowanych w szkole uważa pan/pani za najbardziej sprzyjające kształtowaniu postawy otwartości na świat oraz umiejętności rozwiązywania problemów?
2. Które z działań podejmowanych w szkole uważa pan/pani za innowacyjne?
3. Na jakie innowacje i nowe trendy szczególnie powinni zwrócić nauczyciele w procesie nauczania i wychowania?
4. Jakie działania powinni podejmować nauczyciele w celu pogłębienia otwartości na społeczność lokalną i współpracę z nią?

Przykłady pytań do nauczycieli:

1. Jakie działania podejmuje pan/pani w celu kształtowania u uczniów postawy otwartości i tolerancji wobec innych społeczności i kultur?
2. Jakie innowacje i nowe trendy uważa pan/pani za najbardziej sprzyjające kształtowaniu postawy otwartości na świat oraz umiejętności rozwiązywania problemów?
3. Które metody uważa pan/pani za najbardziej efektywne w procesie nauczania i wychowania?

Przykłady pytań do uczniów:

1. Które metody nauczania uważasz za najbardziej pomocne w poznawaniu otaczającego cię świata?
2. Jakie działania n-li uważasz za najbardziej innowacyjne i zgodne z nowymi trendami?
3. Które z metod uczenia się uważasz za najbardziej skuteczne?
4. W jaki sposób poznajesz swoje najbliższe otoczenie? Skąd czerpiesz informacje na jego temat?