Ewaluacja - jak zmieniła się nasza szkoła (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Andrzej Gredecki

 • Szkoła:

  Szkoły Ekonomiczno - Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Obywatelstwo

 • Źródło:

  opracowanie własne , epodręcznik

 • Dodano:

  02.05.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Planując nasze działanie i realizując je metodą myślenia projektowego przez cały czas wykonywaliśmy ewaluację. Polegała ona przede wszystkim na prowadzeniu wywiadów z uczniami i nauczycielami . Wybraliśmy wywiad indywidualny i grupowy. Oczywiście na samym początku przeprowadziliśmy i przeanalizowaliśmy  ankietę i dokonaliśmy analizy danych zastanych . Po wykonaniu pierwszego miejsca do odpoczunku postanowiliśmy skorzystać również z obserwacji. Tu trudność sprawiło przygotowanie arkusza obserwacji, ale jego wykorzystanie razem z wywiadem indywidualnym dało nam dużo danych do przeprowadzenia analiz.  Do przeprowadzenia naszych badań wytypowaliśmy grupę uczniów biorących udział w  realizacji zadania ( wolontariusze i uczniowie klas IIM , IB i IIIM) oraz uczniów , którzy korzystali z gotowego już miejsca wypoczynku. Przeprowadziliśmy również wywiad zbiorowy wśród nauczycieli na zebraniu rady pedagogicznej. Ogółem zebraliśmy wnioski od około 30 uczniów i 26 nauczycieli. 

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Oto przekazane przez uczniów i nauczycieli uwagi pozytywne :

 Super to wygląda ;  Nareszcie jest gdzie posiedzieć i pogadać.

Uczniowe mają swoje miejsce i jest tam porządek  ; Sami potrafimy zorganizować i zadbać o miejsca w szkole.  Okazało się , że jestem potrzebny w szkole

Oczywiście , jak każde działanie tak i nasze miało również swoich krytyków . To kilka krytycznych uwag dotyczących naszych prac projektowych:

Przydałby się czajnik i herbata;      Ciekawe jak długo będzie tak czysto i ładnie?

Lepiej zaczęliby się uczyć

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Za największy sukces uznaliśmy zbudowanie relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami . Realizując główny cel naszego projektu, zaprojektowanie i zbudowanie  nowych przestrzeni szkolnych nie zdawaliśmy sobie sprawy w jaki sposób wpłynie to na rozwój właśnie relacji. Trzeba zaznaczyć, że na samym początku trudność wyboru celu polegała na wielości pomysłów oraz technicznym braku czasu na dogadywanie się. Pierwszy etap budowania zaufania pomiędzy samymi uczniami oraz pomiędzy grupą uczniów i nauczycieli nastąpił w trakcie uroczystości jubiluszu 90-lecia Szkoły. Następnie spontanicznie przeprowadzona noc filmowa pozwoliła na zaplanowanie i przygotowanie do realizacji pierwszego miejsca odpczynku w szkole. Pomysł wykonania takiej zmiany architektonicznej powstał podczas rozmów nauczycieli opiekunów z grupą wolontariuszy i uczniów uczestniczących w nocy filmowej.  Nawiązanie pozytywnych relacji pozwoliło na realizaję pozostałych zadań. Szczególnie wudać było to w czasie przygotowywania i wykonywania Dnia Dziecka pod hałem Dzieci Europy , podczas którego lażda klasa budowała kamieniczkę wylosowanego państwa europejskiego. Dodakowo zadanim było przygotowanie informacji o tradycjach , potrawach, kulturze i innych ciekawostek pochodzących z danego kraju. Wszystkie klasy i ich uczniowie mogli poczuć się zwycięzcami tej rzepięknej imprezy. Tak zbudowane relacje współpracy zaowocowały również dwoma zwycięstwami szkoły w konkursach prowadzonych przez Młodzieżową Radę Miasta Gdańska na najciekawsze zdjęcie "zalajkowane" na Facebooku. Uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami brali udział w tych konkursach.  Podsumowując możemy stwierdzić , że zmieniając przestrzeń architektoniczną udało nam się zbudować fantastyczne relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Nasz ambitny plan przewidywał zaprojektowanie i zbudowanie miejsca do wypoczynku  zlokalizowanego na terenie boiska szkolnego. To niestety nie udało się. Powodem okazały się plany Gminy Miasta Gdańsk dotyczące emontu boisku w roku 2018. Po uzyskaniu takiej informacji dyrekcja szkoły stwierdziła,że inwestowanie nawet drobnej wydawałoby się kwoty 2500 - 3000 zł w planowane przez nasz Zespół zmiany architektoniczne byłoby niegospodarnościa. Naz Zespół zgodził się z Panią Dyrektor i w harmonogramie dokonał zmian planując i wykonując inne zadania .

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Największe trudności to oczywiście finanse. Ale oczywiście pojawiały się także drobne i wydawałoby się może prozaiczne trudności jak np. za krótki materiał do obszycia materaca czy farba , która skończyła się nie w tym momencie. W przezwyciężaniu tych wydawałoby się prozaicznych trudności pomocni byli rodzice uczniów oraz pomysłowość samych uczniów. A to ktoś przyniósł nowy materiał do obszycia materaca wyproszony od Babci albo znowu wspólna zbiórka wśród uczniów i nauczycieli i zakup puszki farby. Większość prac fizycznych uczniowie wykonywali z pomocą Pana Ryszarda i Pani Ani - pracowników szkoły, którzy również często mieli pomysły pomagające przezwyciężyć pojawiający się kryzys. Za to wszystko serdecznie im dziękujemy.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Mocne punkty naszych działań to przede wszystkim wspólna zespołowa praca nauczycieli, uczniów , pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. Dzięki temu lepiej się poznaliśmy, potrafimy wspólnie podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność. Udało się nam również rozbudzić obywatelskie działania wśród dużej części młodzieży we wszystkich klasach. Najlepszym dowodem na to stała się wspólna praca nad przygotowanie i przeprowadzeniem Dnia Dziecka pod hasłem Dzieci Europy. Również udało się zarazić działaniem na rzecz innych osób. Grupa wolontariuszy skupiona wokół Doroty i ks. Piotra . Przez cały rok uczniowie wraz z nauczycielami oddawali również krew. 

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

W najbliższym roku szkolnym pragniemy rozwinąć działalność Samorządu Uczniowskiego. Chcemy aby uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w pracach Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i odgrywali tam ważną rolę. Uczniowie bardzo chcą zorganizować jeszcze dwie przestrzenie architektoniczne na terenie szkoły. W trakcie realizacji tegorocznego zadania udało się uruchomić platformę Moodle dlatego i chcemy ją jeszcze rozwinąć. 

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

Poprzednio postanowiliśmy iż, uznamy , że odnieśliśmy sukces jeżeli :

 1. Stworzymy  1 przyjazne  miejsce do spędzania czasu w szkole zaprojektowane i wykonane przez uczniów i nauczycieli- udało się nam to zrealizować w 100 %
 2. Stworzymy 1 projekt oraz przygotujemy całe otoczenie boiska szkoły do stworzenia miejsca do przyjemnego spędzania czasu na boisku - nie udało się zrealizować ze względu na plany modernizacji boiska przez samorząd gminny
 3. W czasie przerw  w stworzonym miejscu odpoczynku będzie przebywało średnio 20-30 uczniów- w ramach prowadzonego przez uczniów monitoringu stwierdziliśmy , że nowe miejsce odpoczynku cieszy się dużą popularnością. Na każdej przerwie przynajmniej jedna klasa spędza tam czas co w pełni wypełnia kryterium naszego sukcesu.
 4. Uczniowie chociaż 1 raz dziennie będą korzystali ze znajdujących się w tym miejscu gier planszowych -  uczniowie nie tylko korzystają z gier planszowych ale także cztają znajdujące się w tym miejscu książki

Jako wskaźnik sukcesu  w działaniu  uruchomienie WiFi dla uczniów oraz platformy Moodle  określiliśmy :

 1. We wrześniu 2017 r.  50% powierzchni szkoły jest objęte dostępem do sieci WiFi -   obecnie 75% powierzchni szkoły ma dostęp do sieci WiFi
 2. W konkursie dla uczniów Gimnazjów weźmie udział co najmniej  15 osób ze szkół z terenu Gdańska -  w konkursie aktywny udział wzięło 27 uczniów Gimnazjów. Udało się również przeprowadzić na platformie Moodle Konkurs Mistrz Rachunkowości dla 23 uczniów oraz próbny pisemny egzamin zawodowy dla technika handlowca w jednej z kwalifikacji dla 21 uczniów.

Wskaźniki dla pozostałych działań :

 1. W działaniach wolontariatu zaangażowanych będzie stale 10 uczniów -   na zakończenie roku szkolnego zostało nagrodzonych 17 uczniów za pracę w wolontariacie
 2. 2 razy w roku szkolnym uczniowie i nauczyciele oddadzą honorowo krew -  zadanie zostaało zrealizowane przez 5 uczniów
 3. W nocy filmowej weźmie udział  10 uczniów -  w trakcie trwania nocy filmowej udział brało w niej 14 uczniów
 4. Noc Bibliotek pozwoli zwiększyć czytelnictwo w szkole o 2%-  nie jesteśmy w stanie określić czy udało uzyskać się dany wskaźnik
 5. W zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka imprezie udział wezmą przedstawiciele co najmniej 2 konsulatów państw europejskich -  w imprezie udział wzieli Konsul Generalny Ukrainy i Konsul Honorowy Francji

 

9) Co planujecie dalej?

W przyszłym roku szkolnym chcielibyśmy przede wszystkim : 

1. Przystąpić kolejny raz do programu Szkoła z Klasą 2.0

2. Zaplanować , zaprojektować dwa nowe miejsca w wymiarze architektonicznym . Jedno miejsce chcemy odnowić - jest to miejsce znane pod nazwą "Tu się czyta". Pragniemy również zwrócić więcej uwagi na działania związane z czytelnictwem.

3. Chcemy rozwinąć i upowszechnić  nauczanie na platformie Moodle

4. Podtrzymywać relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.