Podsumowań czas, czyli jak budowaliśmy dobre relacje w naszej szkole :) (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Justyna Mak

 • Szkoła:

  Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Dobre relacje

 • Źródło:

  zasoby własne

 • Dodano:

  25.10.2016

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Założyliśmy, że w tej edycji ewaluacja będzie nam towarzyszyć zawsze i wszędzie, na każdym kroku i przy każdym działaniu. Nawet jeśli nie była to ustrukturyzowana forma, staraliśmy się nie zapominać przede wszystkim o rozmowie, obserwacji, dialogu.

Ewaluacja bieżąca:

1. Rozmowy – przeprowadzane na godzinach wychowawczych z uczniami oraz podczas spotkań z rodzicami – skupienie się na zdiagnozowanych wcześniej sytuacjach problemowych i „przegadywanie” kolejnych kroków i działań w celu ulepszenia relacji, wyciąganie wniosków z działań. Przypominanie o programie i naszym wspólnym celu szczegółowym. Rozmowy odbyły się w 12 klasach wychowawczych członków Zespołu w programie (312 osób).

 2. Obserwacje relacji międzyludzkich (uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń) - podobnie jak wyżej. 

3. Wnioski z obserwacji oraz po rozmowach z uczniami - odbiorcami zmian, ale także uczniami - kreatorami zmian. Głównie przeprowadzano w 12 klasach wychowawczych członków Zespołu (ok. 300 osób)

Ewaluacja końcowa:

 1. 1.    Ankieta na FB szkoły. (W związku z tym, że kilka „dużych” działań będzie kontynuowanych w semestrze zimowym 2017/2018 (np. zmiana przestrzeni architektoniczne holu i świetlicy), końcowa ankieta ewaluacyjna podsumowująca wszystkie działania w programie zostanie przeprowadzona ok. grudnia)
 2. 2.    Ankiety wśród nauczycieli ze szkoleń WDN w roku szk. 2016/2017 - (w załaczniku prezentacja z wnioskami)

3. Festiwal-debata młodzieży na zakończenie programu w roku szkolnym 2016/2017 - pt. "Nauczyciel partnerem ucznia” (wnioski-poniżej; udział wzięły 23 osoby)

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Pozytywnie i z przeniesieniem na przyszłe działania:

1.    Spotkania nauczycieli-zapaleńców, edu-entuzjastów, którzy wierzą, że można zmieniać, uczyć się ciągle czegoś nowego i budować pozytywne relacje w szkole. Budowanie sieci współpracy i wsparcia, rozmowy i miliony pomysłów na lepszą szkołę, głębsze relacje z uczniami i rodzicami.

2.    Polepszamy i uskuteczniamy pracę metodą projektu, pojawia się w naszej nauczycielskiej pracy coraz więcej metody warsztatowej – uczniowie widzą polepszenie relacji i lepszą jakość kontaktu – a co za tym idzie poprawę relacji, która przekuwa się na sukces edukacyjny i zmianę metod pracy z grupą.

3.    Cieszymy się, że tworzymy takie spójne, mądre i korzystne dla społeczności szkolnej rozwiązania.

Krytyka (budująca) – dotycząca tylko spraw organizacyjnych 

1.    Większość zespołu zgodnie stwierdziła, że czas od marca do końca roku szkolnego to czas za krótki do wdrażania działań. Termin ten jest dla nas (ze względu na typ szkoły) szczególnie trudny (egzaminy zawodowe, matura).

2.    Za duża odpowiedzialność i ogrom pracy złożona jest na „barki” koordynatora. Tak naprawdę ta osoba robi wszystko od strony organizacyjnej. Platforma z poprzednich edycji (dostępna i obowiązkowa dla każdego członka zespołu) była świetnym narzędziem – sprzyjała organizacji pracy i byciu słownym i obowiązkowym. Oczywiste jest, że wszyscy uczestniczą w programie dobrowolnie i odpowiedzialnie, ale sami nauczyciele-członkowie zespołu mówili o tym, że mieli większe poczucie, że są potrzebni i działają z koordynatorem, gdy mogli wykonać swoje działanie na platformie.

3.    Nasz zespół liczy 17 osób. Okazała się to grupa za duża, nie potrafiliśmy zgrać terminów spotkań, co skutkowało niższą frekwencją. Może lepiej zrobić mniej, z mniejszym zespołem, niż więcej, ale z problemami organizacyjnymi

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Największe działania z których jesteśmy dumni, to działania w obszarze społecznym i budowania relacji. To, że idziemy w dobrym kierunku – dbamy o wzajemną życzliwość, empatię, zrozumienie i otwartą komunikację w przestrzeni uczeń-nauczyciel-rodzic-uczeń, pokazała Debata Oxfordzka „Nauczyciel partnerem ucznia”, podczas której przeważająca ilość debatujących na końcu zdecydowała się na poparcie stanowiska „ZA”.

·         http://zs1ostrzeszow.pl/index.php/827-debata-oxfordzka-nauczyciel-partnerem-ucznia

·      https://www.facebook.com/zs1.ostrzeszow/posts/1350841591666050

Wnioski:

1.    Przyjazna atmosfera na lekcji= lepsza i efektywniejsza praca nauczyciela i ucznia

2.    Nauczyciel jest wsparciem dla ucznia, pokazuje dobrą drogę, otwarta i życzliwa komunikacja.

3.    Nauczyciel nie daje sobie „wejść na głowę”, jest autorytetem

4.    Dobre relacje – brak strachu i ciekawsze lekcje

5.    Nauczyciel-partner rozwija się, aby „nadążyć” za uczniem  

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Staraliśmy się realizować działania założone w harmonogramie. Najsłabszym ogniwem okazała się współpraca z Samorządem Uczniowskim – wykorzystanie telewizora w holu szkoły i przedstawianie najciekawszych wydarzeń tygodnia, z których, w drodze głosowania na koniec każdego miesiąca wyłaniano by "wydarzenia miesiąca". Pomimo ustaleń, że w tym roku szkolnym pojawi się choć jedno sprawozdanie - nie udało się sfinalizować tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję na te działania od nowego roku szkolnego.

Być może założyliśmy zbyt wiele działań w tej edycji programu. Zadania, za które byliśmy bezpośrednio odpowiedzialni jako członkowie Zespołu były zrealizowane i dopilnowane, natomiast przerosło nas „dopilnowanie” wykonania zadań przez nauczycieli spoza zespołu.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Nasza szkoła jest bardzo duża, z wieloma oddziałami i nauczycielami. Najtrudniej jest tak planować i projektować wydarzenia, aby wiedziało i wzięło w nich udział jak największa liczba osób. Ponadto, trudnością, na którą napotykaliśmy było także zachęcenie innych nauczycieli, nie będących bezpośrednio w zespole programu, do angażowania się do działań i pomoc w realizacji różnych wyzwań.

Pomimo wielu informacji na stronie www, w e-dzienniku czy na radach pedagogicznych, większość nie miała chęci, aby angażować się w działania. Najtrudniej było namówić do sprawozdawczości i dzielenia się doświadczeniami. Np. kilku nauczycieli zgodziło się na zmianę przestrzeni w klasie (układ ławek i krzeseł), ale niechętnie opowiadali o swoich odczuciach nt. zaproponowanych zmian. Zaproponowaliśmy im zwykłą rozmowę-wywiad, a nie ankietę, i w ten sposób zdobyliśmy kilka ważnych wskazówek, które sami spisaliśmy.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Dobra diagnoza, entuzjazm i chęć działania. Myślę, że zaprojektowaliśmy także zadania, które wpisywały się w szczegółowy cel, który założyliśmy na początku i konsekwentnie dążyliśmy do ich realizacji.

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Umiejętność planowania i realizacji działań w czasie ;)

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

1.    Szkolenia dla nauczycieli dotyczące budowania relacji i integracji grupy: trzy szkolenia zrealizowane w zakresie WDN - każdy nauczyciel ze szkoły wziął udział w co najmniej jednym zaplanowanym szkoleniu (listy obecności).

I.                   Trener „zewnętrzny” – Anna Życka

 1. „W drodze do wartości – Widzę – Słyszę – Rozumiem, czyli o modelowaniu postaw uczniowskich i budowaniu relacji nauczyciel - uczeń”  - 4 marca 2017 (uczestniczyło 25 osób)
 2. „Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego – o przywództwie i roli nauczyciela – wychowawcy oraz partnerskiej współpracy z rodzicami” – 8 kwietnia 2017 (uczestniczyło 23 nauczycieli)
 3. „Dialog skoncentrowany na rozwiązaniach”  - 27 maja 2017 (uczestniczyło 25 osób)

II.                Warsztat - wykorzystanie nowoczesnych technologii w planowaniu i prowadzeniu zajęć „Praktyczne narzędzia TIK nowoczesnego nauczyciela”: - 12 grudnia 2016, 14 uczestników, prowadząca: Justyna Mak

III.    Cztery warsztatowe spotkania zespołu projektowego programu „Szkoła z Klasą”. Metoda: Design Thinking w 3 obszarach: Relacje-TIK-Przestrzeń architektoniczna

Uczestniczyło 16 nauczycieli.

Cel szczegółowy: Zespół Szkół nr 1 jest przyjaznym miejscem angażującym uczniów, nauczycieli i rodziców w proces podejmowania partnerskich decyzji, pozwalającym na rozwój pasji, potrzeb i inicjatyw.

2.    Przygotowanie przez wychowawców zajęć nt. pozytywnych relacji w grupie oraz zorganizowanie przez wychowawców co najmniej jednego wyjazdu na wycieczkę/wyjścia poza szkołę z klasą – pod koniec roku szkolnego sprawdzaliśmy odnotowane tematy godzin wychowawczych w Librusie.  

Odbyło się 61 wycieczek w całym roku szkolnym. Większość były to wycieczki jednodniowe w kraju. Głównym tematem wycieczek była integracja zespołu klasowego, ale około 1/3 wycieczek były to wycieczki przedmiotowe, organizowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Po przeanalizowaniu, które klasy odbyły wycieczki, okazało się, że wszystkie zespoły klasowe uczestniczyły w jakimś rodzaju wyjazdu, chociaż zdarzyły się klasy, które wyjeżdżały tylko na wyjazdy "zawodowe".

3.    Wyzwanie dla klas – „Pokaż (swoją) klasę)” – ilość klas biorących udział (ok.40%) – na 31 klas w szkole, udział wzięło 12 klas   -

 - Konkurs na najlepszy film „Pokaż swoją klasę- https://www.facebook.com/zs1.ostrzeszow/photos/a.602373629846187.1073741825.379625305454355/1173701972713347/?type=3&theater

-  Zwycięski film: https://www.youtube.com/watch?v=8PJ03ePlu7s  

- Fotorelacja z rozdania nagród: https://www.facebook.com/pg/Obiektywni-Trota-1870289449874936/photos/?tab=album&album_id=1897963637107517

4.Komunikacja  – położenie nacisku na kontakt i informowanie o życiu szkoły:

•      Fanpage FB szkoły - https://www.facebook.com/zs1.ostrzeszow/?fref=nf

•      www szkoły - http://zs1ostrzeszow.pl/

•      fanpage nauczycielski koordynatorki-Justyny Mak - https://www.facebook.com/uczymyzpomyslem/

   4.    Próba zbudowania przestrzeni w klasach, sprzyjających budowaniu dobrych relacji, bliskości i otwartości – sprawozdanie dwóch nauczycielek zajmujących się tym działaniem.

 1. Przestawienie ławek odbyło się w trzech salach lekcyjnych, w klasie 309, 211, 214 podczas jednego pełnego tygodnia szkolnego (5 dni).

Uczniowie zbudowali tzw. wyspy z ławek oraz pozmieniali wystrój w klasach, tak aby czuć się w nich dobrze i bezpiecznie. W takim wystroju klas funkcjonowali przez tydzień. Przeprowadzenie wywiadu z uczniami i nauczycielami,  uczącymi w „pozmienianych” salach lekcyjnych.

UCZNIOWIE:

 • przyznają, że takie ustawienie ławek sprzyja budowaniu dobrych relacji, bliskości i otwartości
 • zgadzają się, że w klasach zrobiło się przyjaźnie i sympatycznie a oni mają większą ochotę na podejmowanie inicjatyw  i rozwijanie pasji.
 • są jednak zdania, że na dłuższy czas takie ustawienie ławek jest męczące i nie praktyczne, a w klasach zrobiło się ciasno.
 • sprawdza się to ustawienie tylko do prac w grupie, co zbyt często się nie zdarza na lekcjach, gdzie nie ma podziału na grupy.
 • niektórzy uczniowie nie czują się przy takim ustawieniu  bezpiecznie i komfortowo
 • duża część uczniów jest na nie, bo jak mówią jest jakoś „dziwnie”.

NAUCZYCIELE:

 • nie wiedzą, czy uczniowie ich słuchają i wykonują polecenia, zwłaszcza jeśli siedzą do tablicy lub nauczyciela plecami.
 • takie rozstawienie ławek trochę „zagraca klasę” i utrudnia dojście do uczniów.
 • sprawdza się to tylko w mniejszych klasach ,z podziałem na grupy
 • jest to dobra zmiana, ale tylko na niektóre zajęcia,wtedy gdy uczniowie pracują w grupach
 • koncentracja na lekcjach generalnie jest mniejsza

5.    Zaprojektowanie wspólnej przestrzeni w holu oraz świetlicy – konkurs.

Wyniki Konkursu pt. "Moja przestrzeń" na najlepszy projekt aranżacji holu oraz świetlicy szkolnej jako przestrzeni do nauki oraz spędzania wolnego czasu.

19 czerwca komisja konkursowa w składzie: trzech nauczycieli budownictwa, ojciec ucznia-architekt oraz p. dyrektor wyłoniła najlepszą pracę konkursową. W

konkursie wzięły udział cztery zespoły uczniów (dwie drużyny po dwie osoby i dwa zespoły-po trzy osoby).

Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

1) Walory artystyczne, pomysł, czytelność projektu

2) Walory graficzne profesjonalizm, wybór programu

3) Walory użytkowe, możliwość wykonania proponowanej aranżacji przez uczniów szkoły.

 Wszystkie prace były niezwykle ciekawe. Proponowane przez uczniów rozwiązania są innowacyjne. Przygotowanie prac wymagało umiejętności posługiwania się programami komputerowymi do wizualizacji, którymi uczniowie nie posługują się na lekcjach. Komisja konkursowa zauważyła w każdej pracy elementy, które będzie można wprowadzić w aranżację holu oraz świetlicy szkolnej  Mamy nadzieję, że wkrótce uda się zobaczyć proponowane w projektach zmiany.

Zwycięska drużyna – walor podstawowy. Meble z palet – tanio i prosto i wygodnie.

 Wartość dodana – jeden z uczniów z klasy drugiej przygotował i udostępnił uczestnikom inwentaryzację holu oraz świetlicy. Poświecił także czas, żeby pokazać uczniom z pozostałych drużyn, jak posługiwać się programem  Sketchup, w którym były wykonywane projekty.

Wykonanie pomysłów, które znalazły aprobatę p. dyrektora rozpoczniemy od września – będą się tym zajmować szkolni drzewiarze (meble z palet) oraz krawcowe (szycie poduch). Zaproponowano też wysokie stoliki przy parapetach na holu (stolarze) oraz zmianę kolorów ścian.

  7. Skrzynka pozytywnych pomysłów i pytań w holu szkoły dla wszystkich uczniów- udział młodzieży w kreowaniu wizerunku centralnego miejsca w szkole.  Wykonanie - drzewiarze i tapicerzy pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych (wykonanie z drewna + tapicerowane siedzisko) ( https://www.facebook.com/uczymyzpomyslem/posts/453824018319655

 

Zapraszamy na podsumowanie naszych działań - https://www.youtube.com/watch?v=7N1eWi4q39Q  

9) Co planujecie dalej?

Chcielibyśmy dalej szerzyć ideę Design Thinking w edukacji, jako tej, która mądrze i systemowo wspiera kreatywne działania społeczności szkolnych. Musimy dokończyć zmianę przestrzeni architektonicznej w szkole – nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na projekt – od września, pan dyrektor potwierdził chęć wdrożenia kilku zaproponowanych rozwiązań (działania dla stolarzy, tapicerów i krawców szkolnych przy budowaniu mebli z palet, malowanie ścian, grafitti).