Zmiany rozpoczęte…i co dalej (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Magdalena Kowalewska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu "Obroża" AK w Legionowie

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Otwartość

 • Dodano:

  22.04.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Pudełka „Moja przestrzeń” – wyraź swoją opinię.

Ewaluacje przeprowadziliśmy wśród całej społeczności uczniowskiej. Dzieci mogły wyrazić swoją opinię na kartce i wrzucić do pudełek  specjalnie dla nich przygotowanych.

Na stolikach leżały kartki z pytaniami:

 1. Czy twoim zdaniem pomysł zmiany wyglądu korytarzy (stoliki z krzesełkami, klasy, tory samochodowe, stolik do tenisa stołowego) jest dobry? TAK/NIE
 2. Co twoim zdaniem można jeszcze zmienić w naszej szkole?

Prawie na wszystkich kartkach do punktu pierwszego było podkreślone TAK. W punkcie drugim wiele osób napisało swoje pomysły co zmieniliby jeszcze w swojej szkole m.in.

- szafki w szatni dla wszystkich klas (bo na razie mają tylko klasy 4, 5)

- więcej stolików na korytarzach,

- wychodzenie na patio,

- muzyka  i filmy na przerwach,

- tablica na kredę do rysowania,

- komputery na przerwach,

- możliwość korzystania z telefonów,

- ławki na korytarzach,

- materace na korytarzach.

 „Kciuk” – ewaluacja w klasach. To była dodatkowa ewaluacja dla uczniów którzy z różnych przyczyn nie mogli wyrazić swojej opinii na kartce. Ta ewaluacja prowokowała także do rozmowy „twarzą w twarz” o tym jak dzieci postrzegają zmiany, które się pojawiły w szkole. Dzieci bardzo pozytywnie wypowiadały się o grach Klasy na korytarzach, a także o tym, że super jest pograć sobie na przerwach w ping-ponga. Uczniowie już przyzwyczaili się do noszenia swoich rakietek i piłek (na początku wuefiści wyciągali stary sprzęt aby zachęcić dzieci). W związku z tym, ze uczniowie będą mogli wychodzić na patio dopiero od 5 czerwca, pojawiło się dużo pytań o patio. Widać było, że dzieci bardzo chcą wyjść ze szkolnych korytarzy na świeże powietrze.

Tablica ewaluacyjna na Festynie Rodzinnym. Podczas festynu każdy z obecnych: rodzic, uczeń, nauczyciel lub inny gość mógł napisać swoje zdanie, wrażenie po Festynie lub po prostu  uhonorować działania szkoły poprzez naklejenie uśmiechniętej buźki. Dodam tylko, że tablica była caluteńka zapisana i tylko pozytywnymi opiniami.

Ewaluacja końcowa – ankieta dla nauczycieli i rodziców: „Szkoła jest otwarta na środowisko lokalne a współpraca wpływa na wzajemny rozwój”.

Ewaluacja dotyczyła działań podejmowanych przez środowisko szkolne (rozumiane jako społeczność Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych) na rzecz rozwoju społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z czterech źródeł: analizy dokumentacji szkolnej w postaci księgi kontaktów z instytucjami zewnętrznymi, debaty z uczniami, kwestionariuszy ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, ankiet wśród rodziców. Na podstawie zebranych danych sporządzono raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy szkoły. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie czy szkoła podejmuje działania i inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz czy uczestniczy w działaniach prowadzonych przez inne instytucje, czy szkoła współpracuje z instytucjami zewnętrznymi działającymi w środowisku lokalnym oraz czy powyższe działania i inicjatywy korzystnie wpływają na uczniów i szkołę. Poprzez badania chcieliśmy  również wskazać obszary problematyczne i wymagające dalszej pracy jeśli chodzi o podejmowane działania i inicjatywy.

Na podstawie powyższych problemów badawczych zostały sformułowane następujące pytania kluczowe:

1.            Jakie działania i inicjatywy szkoła podejmuje na rzecz środowiska lokalnego?

2.            Czy szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku i poza nim?

3.            Z jakimi instytucjami współpracuje szkoła?

4.            W jakich imprezach i inicjatywach środowiskowych uczestniczy szkoła?

5.            Czy współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój szkoły i uczniów?

Uczniowie oddziałów pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych i szóstych, ze swoimi wychowawcami odbyli debatę na temat tego jakie rozwiązania widzą i chcieliby wprowadzić w szkole odnośnie przerw. Dokładne pytania przewodnie wywiadu z uczniami brzmiały następująco:

1.            „Jak najczęściej spędzasz czas w czasie przerw?”

2.            „Jakie możliwości spędzania przerw widzisz w szkole?”

3.            „Jakie sprzęty umiliły by Ci przerwy międzylekcyjne?”

Uczniowie z trzydziestu czterech oddziałów klasowych przedstawili za pośrednictwem przedstawicieli klasowych swoje propozycje. Władze samorządu uczniowskiego pod opieką opiekuna samorządu przeanalizowali propozycje uczniów i wybrali te, które są zgodne z zasadami bezpieczeństwa oraz możliwościami szkoły rozumianymi jako dostępność miejsca, sprzętu i funduszy.

Uczniowie jednogłośnie zagłosowali za umieszczeniem na korytarzach stolików, przy których będą mogli czytać, grać i wykonywać prace plastyczne. Chcą aby na stałe na korytarzach pozostały gry w Klasy i naklejone tory samochodowe.

Nauczyciele mieli za zadanie odpowiedzieć na dwa pytania:

1.            Jakie działania i inicjatywy podjęła/podjął Pani/Pan na rzecz rozwoju społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego i jaki mały charakter? (np. akcja charytatywna, spotkanie, lekcja otwarta; edukacyjny, )

2.            Z jakimi instytucjami i organizacjami w środowisku i poza nim współpracował/a Pan/Pani lub będzie współpracować w tym roku szkolnym? (np. muzeum, Dom Pomocy Społecznej, Straż Pożarna)

Odpowiedzi udzielone przez nauczycieli zostały podzielone na siedem grup, na podstawie głównego celu i brzmią następująco:

1.            Akcje charytatywne (Zostań zwierzęcym Mikołajem, Koncert, Zbiórka odzieży używanej przez szkolne koło PCK, Koncert Bożonarodzeniowy)

2.            Lekcje edukacyjne (PWK Legionowo, Państwowa Straż Pożarna Legionowo, Muzeum historyczne Legionowo, Filtry Warszawskie, Zamek Królewski Warszawa, Muzeum Etnograficzne Warszawa, Sanepid i Starostwo Legionowo, Filharmonia Narodowa Warszawa)

3.            Kiermasze (Zdrowej żywności, Zdrowych napojów, Festyn organizowany przez Instytut fizjologii i żywienia zwierząt w Jabłonnie, Kiermasz różności, Bożonarodzeniowy, Wielkanocny)

4.            Warsztaty kulinarne

5.            Konkursy (muzyczny, międzyświetlicowy „Cztery pory roku”, między szkolny „Anioły są wśród nas”, biblioteczne, Pluszowego Misia, Ogólnopolski Konkurs „Planeta Energii”, między szkolny „Warszawska Syrenka”, Prezydencki znajomości twórczości Henryka Sienkiewicza, między szkolny turniej szachowy, IX Międzyszkolny Turniej Gry i Zabawy Na Wesoło)

6.            Akcje innego rodzaju („Cała Polska czyta dzieciom”, „Siódemka na szóstkę” – turniej piłki nożnej, Ogólnopolski projekt „Śniadanie daje moc”, Ogólnopolski projekt „Superkoderzy”, Ogólnopolski projekt „Szkoła z klasą 2.0”, Dzień Teatru)

7.            Współpraca (Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, Piknik Rodzinny)

Ogólnie nauczyciele w szkole przeprowadzili czterdzieści cztery akcje i inicjatywy.

Każdą z inicjatyw i podjętych przez nauczycieli działań oceniono także pod względem charakteru jaki miały. Każda akcja i inicjatywa mogła posiadać wieloraki charakter. Charakter przeprowadzonych działań i inicjatyw sklasyfikowano jako dziesięć następujących grup:

1.            Charakter edukacyjny - 40,67 % wszystkich inicjatyw

2.            Charakter promocyjny zdrowia - 8,47 % wszystkich inicjatyw

3.            Charakter promocyjny wiedzy - 5,1 % wszystkich inicjatyw

4.            Charakter promocyjny twórczości dziecięcej - 3,39 % wszystkich inicjatyw

5.            Charakter promocyjny czytelnictwa - 8,47 % wszystkich inicjatyw

6.            Charakter pomocowy w tym pozyskanie funduszy na leczenie chorego na nowotwór ucznia - 20,33 % wszystkich inicjatyw

7.            Charakter integracyjny uczniów  -  3,39 % wszystkich inicjatyw

8.            Charakter promocyjny aktywności fizycznej - 1,69 % wszystkich inicjatyw

9.            Charakter pozyskiwania funduszy na zakup sprzętu do szkoły - 5,1 % wszystkich inicjatyw

10.          Charakter innowacyjności rozwiązań na terenie szkoły - 3,39 % wszystkich inicjatyw.

Rodzice anonimowo oceniali wpływ, pięciu kategorii inicjatyw i działań podjętych i zorganizowanych przez nauczycieli umieszczonych w ankiecie, na rozwój Szkoły, Uczniów i Środowiska lokalnego:

 1. Akcje charytatywne
 2. Lekcje edukacyjne w tym warsztaty kulinarne
 3. Kiermasze
 4. Konkursy
 5. Akcje innego rodzaju

Każda z grup inicjatyw mogła zostać przez rodzica oceniona na skali 1 – 2 – 3, gdzie 1 – oznacza mało korzystny wpływ na rozwój Szkoły, Uczniów i Środowiska lokalnego, 2 – oznacza umiarkowany wpływ, a 3 – oznacza bardzo korzystny wpływ. Minimalna ilość punktów, jaką mogła uzyskać każda z kategorii wynosiła 300 punktów, a maksymalna to 900. Po zliczeniu wyników, każda z kategorii otrzymała następującą liczbę punktów:

I.     811 pkt.

II.    839 pkt.

III.  825 pkt.

IV.  799 pkt.

V.  834 pkt.

Nasza ewaluacja pokazała jak wiele działań o różnym charakterze prowadzą nauczyciele na rzecz rozwoju środowiska szkolnego i  lokalnego, i jak wysoko jest to oceniane przez rodziców.

 Całe podsumowanie ewaluacji wraz z zaleceniami znajduje się w załączniku.

 

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Gdy uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób mamy im zagospodarować przestrzeń, to sami dopytywali się kiedy to się w końcu stanie. W marcu na korytarzu powoli pojawiały się klasy, tory samochodowe, stoliki z grami, kolorowankami, stół do ping-ponga oraz duża gazetka mówiąca o tym jak ciekawie spędzić czas na przerwie.  Nauczyciele, którzy na początku sceptycznie podchodzili do pomysłu zobaczyli na własne oczy, że tak zorganizowana przestrzeń dla ucznia ma sens. Czy były jakieś negatywne sugestie – zdecydowanie nie.

Pozytywnych uwag było dużo. Przede wszystkim docierały do mnie sygnały od nauczycieli dyżurujących, że uczniowie potrafią kreatywnie wykorzystać czas 20 minutowej przerwy, że nie kłócą się podczas oczekiwania na swoją kolej (ping – pong, gra Klasy), tylko respektują zasady. Nauczyciele wspomagali także swoje klasy w realizacji ich pomysłów – wychowawca 3d nakleił na stole grę kółko/krzyżyk inni kserowali kolorowanki, klasy przynosiły swoje gry planszowe, puzzle.

 Prosiłam  nauczycieli o informację zwrotną, co mówią uczniowie na temat zmian. Nauczyciele wuefu, którzy mieli dyżury koło stołu do ping – ponga, powiedzieli, że uczniom bardzo zależało na pograniu sobie podczas przerwy dlatego respektowali  regulamin, który tam wisi, wielu uczniów mówiło: „To najfajniejsza rzecz w szkole”, „Dopiero teraz nauczyłem się grać w ping-ponga”. Dowiedziałam się niedawno, że stół także łączy. Jest w naszej szkole uczeń, który bardzo izoluje się od klasy i ma problem z zaklimatyzowaniem się ogólnie w szkole.  Jego nauczyciel wspomagający powiedział mi, że chłopak zaczął przychodzić i oglądać grę kolegów. Pewnego dnia przyszedł z rakietką do gry. Pani pedagog zachęciła go do gry. Opowiadała mi później, że stół okazał się pomocny w integracji jej podopiecznego z resztą uczniów i nie był to jednorazowy zryw, tylko chłopiec przychodził co przerwę. Mama chłopca przekazała nam, że stół do ping-ponga stał się narzędziem integracji jej syna z innymi uczniami, powiedziała: „Zaobserwowałam pozytywną zmianę. Mój syn opowiada z kim grał, jak długo, kto wygrał”.

Uczniowie mówili także, że chcieliby więcej gier na stolikach i ogólnie więcej stolików.

Nauczyciele klas 1-3 wrócili do mnie z informacją, że rodzice bardzo przychylnie ocenili zmiany na korytarzach, np.: „Pamiętam, jak sama grałam w Klasy, cieszę się, że teraz może moje dziecko”, „Niektórzy zapomnieli już o Klasach, super, że się pojawiły”.

Nic mi nie wiadomo o negatywnych opiniach rodziców i uczniów.

 

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Za największy sukces uważamy zdecydowanie Festyn Rodzinny i Edukacyjny, który odbył się 27 maja. Rodzice zaskoczyli nas tym jak wspaniale się zmobilizowali i wspomogli szkołę swoją obecnością – zorganizowali swoje stoiska z sokami, ciastami, goframi, zdrowymi przekąskami. Wszystko odbywało się w radosnej i przyjaznej atmosferze. Widać było, że rodzice czują się związani ze swoją szkołą. Miło było słuchać wypowiedzi dzieci i ich rodziców, że festyn jest wspaniałym przedsięwzięciem.

Było także dużo stoisk edukacyjnych m.in. kuchnia molekularna zorganizowana przez Instytut Żywności PAN, pokazy sportowe, taneczne, gry po angielsku, gry matematyczne. Uczniowie klas 1 grali po angielsku w przedstawieniu pt. ”Brzydkie kaczątko”.

 „W szkole jak w rodzinie” – tak brzmiał tytuł w lokalnej telewizji, więc chyba większej pochwały nie potrzebujemy.

Jest to link do lokalnej telewizji w Legionowie:

https://www.youtube.com/watch?v=nrJbrp2DJFM

 

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

W maju mieliśmy zachęcić uczniów do wyjścia na  patio, ale w związku z różnymi przeszkodami niezależnymi od nas musieliśmy przesunąć termin na początek czerwca. W tym czasie niestety dzieci musiały spędzać przerwę w szkole. Dodam , że uczniowie bardzo dopytywali się, czy na pewno spełnimy  obietnicę i patio zostanie otwarte. 

Na drzwiach do patio wywiesiliśmy kartkę, kiedy patio będzie otwarte, w tym czasie zostały popodcinane drzewa, aby nie zagrażały bezpieczeństwu uczniów. Zostało też wydzielone  miejsce zabaw dla dzieci – zaznaczono je  taśmą. 

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Na początku czerwca zaprosiliśmy uczniów do korzystania na długich przerwach z patio. Niestety pierwsza przerwa była straszna – dzieci zachowywały się jakby zapomniały o wszystkich zasadach. Dlatego drzwi patia ponownie zamknięto. Nauczyciele debatowali jak nauczyć dzieci umiejętnego korzystania z wychodzącej przerwy. Postanowiono dać uczniom szansę, jeszcze raz przypomniano zasady korzystania z patio, z placu „Radosna Szkoła” i zaproszono dzieci na przerwę. Na szczęście, społeczność uczniowska się zmobilizowała i zaczęła respektować zasady. Widać było, że bardzo zależy im na wychodzeniu na świeże powietrze. Bardzo chcemy kontynuować te wyjścia, dlatego w następnym roku będziemy kontynuować pracę nad tym, aby dzieci korzystały umiejętnie z tych przerw.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Bardzo mocnym punktem naszych działań jest poczucie wspólnoty jaka powstała między nauczycielami, uczniami, rodzicami podczas realizacji  zadań jakie postawiliśmy sobie w tym roku szkolnym.

Szkoła w środowisku lokalnym odbierana jest jako otwarta i przyjazna uczniom. Uczniowie natomiast widzą, że nie jest nauczycielom  obojętne, to jak spędzają oni wolny czas na przerwie. Nauczyciele wykazują duże zaangażowanie w rozwój, życie szkoły i pracę dla ucznia.

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Na pewno będziemy pracować nad przestrzenią dla uczniów, po to aby na przerwach było ciekawie. Uczniowie już teraz przyzwyczajali się, że na długiej przerwie można pooglądać film lub nauczyć się czegoś – były wyświetlane filmy na tablicy interaktywnej, klasy 2 mogły przyjść do sali komputerowej i nauczyć się podstaw programowania w Baltie.

Są także plany aby  uatrakcyjnić przestrzeń dla uczniów na patio szkolnym.

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

Wskaźnikami sukcesu miała być satysfakcja uczniów i nauczycieli. Uczniowie mieli mieć satysfakcję ze sposobu spędzania czasu na przerwie – i to się udało. 

W szkole mamy (bez klas 0) 814 uczniów. Szkoła jest dwuzmianowa. Zmianami jakie powstały na korytarzach szkolnych objęta była cała społeczność uczniowska. Do gry w Klasy na początku była duża kolejka, ale później sytuacja się unormowała, miłym zaskoczeniem było to, że dzieci nie kłóciły się. Zakładaliśmy, że w grę będą grały tylko najmłodsze dzieci, ale okazało się, że jest to atrakcyjne także dla starszych. Zatem z gry w Klasy korzystało więcej uczniów niż założyliśmy.

Dzieci mają świadomość, że te zmiany są dla nich i widzą potrzebę kontynuowania i rozszerzania ich (np.: więcej stolików, ławki na korytarzach itp.).

Nauczyciele także są zadowoleni ze zmian, ponieważ uczniowie na przerwie mniej biegają, czas wykorzystują aktywniej, np. grają w ping - ponga. Stół do ping- ponga oblegany jest zazywczaj przez starsze dzieci, mimo, że w klasach ogłaszane było, że mogą z niego wszyscy korzystać. Z klas 1-3, tylko trzecioklasiści systematycznie przychodzą pograć.

Wielkim sprawdzianem był dla nas Festyn Rodzinny – i tu odnieśliśmy wielki sukces, który wręcz można przeliczyć. Ponieważ wszystkie zebrane fundusze ( a było ich bardzo dużo) podczas Festynu będą przeznaczone na potrzeby szkoły. Rodzice o tym wiedzieli i wspólnie z nami włożyli ogrom pracy aby wszystko się powiodło i abyśmy miło spędzili czas.

Głównymi koordynatorkami Festynu były dwie panie nauczycielki, które już od listopada ustalały szczegóły. Dlatego był bardzo solidnie przygotowany i wszelkie założenia poczatkowe zostały zrealizowane.Na festynie było 31 stoisk, m.in. stoiska żywnościowe ( kawiarenka słodkości, gofry, wata cukrowa, grill, kącik zdrowej żywności, centrum szkolenia barmanów, soki owocowe), kącik kreatywny, kiermasz książek, loteria, biżuteria handmade, stoisko kwiatowe, służb mundurowych, orgiami, kącik malucha, malowanie twarzy. Były stoiska przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego, religijne. Nauczyciele organizowali  grę terenową, atrakcje sportowe. Odbywały się także pokazy sportowe i występy taneczne lokalnych klubów,  była fotobudka, zamek dmuchany. Festyn urozmaicały występy wokalne nauczycieli, dzieci i zaproszonych gości. Sukcesem było także to, że nauczyciele mieli odwagę wystapić (taniec, śpiew) oraz, że udało się przygotować grupę najmłodszych dzieci (klasy zero) do występu tanecznego.

9) Co planujecie dalej?

Chcemy aby nasz Festyn Rodzinny odbywał się co roku. Chcemy być wspólnotą. Chcemy aby cel, który przyświecał nam w tej edycji „szkoła jest otwarta na społeczność szkolną, lokalną i świat oraz uczy rozwiazywania problemów” został już u nas na zawsze.

Bardzo chcielibyśmy  w następnym roku szkolnym nadal pracować nad uatrakcyjnieniem przerw dla dzieci. Wyjścia na patio nabierają pozytywnej formy – uczniowie respektują zasady. W szkolnych murach zostaje około 10% uczniów, zatem w upalne majowe i czerwcowe miesiące otwieranie patia ma sens i cieszy mnie to, że nauczyciele także to dostrzegają.