Czwarte spotkanie Zespołu (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Krystyna Szromczyk

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  03.05.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Do ewaluacji bieżącej zastosowaliśmy alternatywne metody – termometr dla klas IV – VI. Uczniowie odpowiedzieli na poniższe pytanie:

„W jakim stopniu podobają Ci się nowe formy spędzania czasu na przerwie”?

W badaniu wzięło udział 102 uczniów, z czego 92 wybrało najwyższy stopień w termometrze. Termometr miał przedział od 0 do +5 oraz od 0 do -5. Zadaniem uczniów było zaznaczenie odpowiedniej wartości.

Z kolei w klasach I-III zastosowaliśmy tarczę. W badaniu wzięło udział 120 uczniów, którzy odpowiedzieli na następujące pytanie:

„W jakim stopniu podobają Ci się nowe formy spędzania czasu na przerwie”?

Tarcza miała trzy kolory: zielony, żółty i czerwony. Zgodnie z metodą świateł stosowaną na co dzień na lekcjach kolor zielony oznacza, iż zadanie nie stwarza uczniowi kłopotów, osiąga samodzielnie sukces, kolor żółty – uczeń ma wątpliwości, potrzebuje pomocy, zaś kolor czerwony – symbolizuje konieczność natychmiastowej pomocy. W związku z tym, na tarczy kolor zielony znajdował się w centrum i oznaczał najwyższy poziom zadowolenia, kolor żółty – średni poziom zadowolenia, a czerwony niski poziom zadowolenia.  Żaden uczeń nie wybrał koloru czerwonego. Kolor zielony wybrało 96 uczniów, natomiast kolor żółty 24 uczniów.

W oddziałach zerowych nauczyciele zapytali swoich wychowanków „Czy lubisz bawić się na szkolnym podwórku (plac zabaw i siłownia zewnętrzna)”? Sto procent uczniów (43) bardzo lubi szkołę i zabawę na jej terenie.

Oprócz powyższych form na bieżąco była sprawdzana frekwencja. Nauczyciele dyżurujący w odpoczywalni, kąciku gier, na placu zabaw i podczas przerw na sportowo zliczali ilość uczestników i odnotowywali w specjalnie do tego założonym zeszycie. Z zapisów wynika, że 95% społeczności szkolnej skorzystało z wyżej wymienionych form.

Sto procent nauczycieli przeprowadziło zajęcia otwarte, w których uczestniczyło 75% rodziców.

Ewaluację końcową przeprowadziliśmy za pomocą gadającej ściany. W badaniu wzięło udział 215 uczniów, co stanowi 96% ogółu. Każdy respondent otrzymał karteczkę samoprzylepną, na której wyraził swoją opinię, odpowiadając na pytanie: „Jak oceniasz atmosferę panującą w szkole? Uzasadnij swoją wypowiedź”. Następnie każdy uczeń umieścił odpowiedź na dużej planszy.

86% uczniów jest bardzo zadowolonych z atmosfery panującej w szkole, pozostały procent jest zadowolony. Wśród najczęstszych wypowiedzi uczniów pojawiły się następujące opinie: „w szkole panuje miła atmosfera; możemy realizować własne pomysły; każdy znalazł coś dla siebie; zmniejszył się hałas na korytarzach podczas przerw; świetnie, że są takie miejsca, w których możemy odpocząć; przerwy na sportowo mogłyby być już zawsze; odkurzyliśmy gry, które w domu były nieużywane i pograliśmy razem z kolegami; podobają nam się urządzenia na siłowni; lubimy bawić się na placu zabaw; nie możemy doczekać się następnego rajdu górskiego”.

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Pozytywne uwagi:

- integracja dzieci z rodzicami, wspólnie spędzony czas,

- nauka przez zabawę,

-  poznanie swojej okolicy,

- zachęcanie do zdrowej rywalizacji,

- zachęcanie do aktywnego wypoczynku,

- odpoczynek  od hałasu, który jest na korytarzu szkolnym, wyciszenie się, relaks,

- zmniejszenie  hałasu na korytarzach,

 - możliwość uwolnienia się od napięć, emocji uczenie się wyrażania uczuć oraz rozwiązywania swoich problemów.

-  przyswajanie różnych normy, uczenie się reguł w różnych sytuacjach, uczenie  się przestrzegania umów z innymi dziećmi.

 

Negatywne uwagi:

- odpoczywalnia, sala gier nie działała codziennie

- z odpoczywalni i sali gier mogła korzystać  tylko ograniczona ilość osób ,

-brak sponsora na rajdy, aby mogli skorzystać uczniowie mający trudną sytuację materialną w domu,

- ograniczona ilość osób wyjeżdżających na rajdy.

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Największym sukcesem okazało się zorganizowanie rajdów i odpoczywalni.   Rajdu rowerowy miał na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jazdy w kaskach rowerowych wśród uczniów i ich rodziców. Trasę rajdu rowerowego wyznaczył nauczyciel wychowania fizycznego Kasia, która ustaliła punkty do zaliczenia na trasie i rozwiesiła lampiony. Podczas rajdu utworzyliśmy grupy składające się z osoby dorosłej i sześciorga dzieci. W rajdzie uczestniczyły całe rodziny uczniów, absolwenci i zainteresowani ze społeczności lokalnej. Uczestnicy rajdu otrzymali mapy z wyznaczoną trasą i punktami (jazda na orientację). Mapy te przygotowała Beata. Podczas rajdu zapewniona była pomoc techniczna (Gabriela i Zbyszek) i medyczna (pielęgniarka Danuta). Grupy uczestników startowały w kilkuminutowych odstępach czasowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Nad tym zadaniem czuwały Krysia i Ala. W punktach na trasie na uczestników czekali nauczyciele z przygotowanymi zagadkami przyrodniczymi. Zagadki przygotowały i czekały w poszczególnych punktach: Beata, Kasia, Agnieszka, Michalina. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które zaprojektowała Agnieszka. Rajd rowerowy zakończył się piknikiem rodzinnym z pieczeniem kiełbasek i wspólnymi zabawami. Zorganizowaniem ogniska zajął się Zbyszek oraz rodzice Mirek i Tomasz. Trasa rajdu rowerowego wyznaczona była na terenie naszej gminy i wynosiła 12 kilometrów, w rajdzie wzięło udział 146 uczestników. Rajd odbył się 3 czerwca 2017 r.

Kolejnym przedsięwzięciem integracyjnym i promującym zdrowy tryb życia był rajd górski. Na miesiąc przed planowanym terminem rajdu Kasia ogłosiła szkolny konkurs na projekt plakietki rajdu górskiego. Powstało kilkanaście ciekawych projektów, spośród których wybrano drogą głosowania najciekawszą pracę. Laureatką konkursu została Ania z klasy piątej. W porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego, dyrektorem i rodzicami zostały opracowane trasy: łatwiejsza i trudniejsza na Stożek Wielki. Rajd odbył się 27 maja 2017 r. Brało w nim udział 100 uczestników , którym został zapewniony transport autokarowy (Adam) i opieka medyczna (Danuta). Każdy uczestnik miał możliwość wyboru trasy. Po zdobyciu szczytu wszyscy otrzymali plakietkę, sfinansowaną przez sponsora spośród rodziców. Odbyło się wspólne ognisko, które przygotował Zbyszek oraz gry i zabawy przygotowane przez  Gabrysię, Bernadkę i Michalinę.

Rajd rowerowy i górski cieszyły się ogromną popularnością, dlatego na stałe wpiszą się w kalendarz imprez szkolnych.

 Dużą popularnością cieszyła się odpoczywalnia, która od 13 marca br. została udostępniona uczniom naszej szkoły. Na tydzień przed jej otwarciem Ala z Beatą i Lilką przygotowały salę i niezbędne sprzęty (płyty, piłki, karimaty, kulę lustrzaną). Odpowiedzialne nauczycielki opracowały harmonogram korzystania z odpoczywalni oraz regulamin. Harmonogram został wywieszony na drzwiach wyznaczonej sali, a regulamin w sali w widocznym miejscu, tak, aby każdy korzystający mógł się z nim zapoznać. Opracowany został również harmonogram dyżurów w odpoczywalni. Dyżury pełnili: poniedziałek i środa – Kasia, piątek – Bożena.

Harmonogram korzystania z odpoczywalni przedstawiał się następująco: poniedziałek: klasy I, IIb i IIIb, środa: klasy IIa, IIIa, IIIc, piatek – klasy IV – VI. Dyżurujący nauczyciele notowali frekwencję uczniów, z której wynika, że większym zainteresowaniem odpoczywalnia cieszyła się wśród uczniów klas młodszych. Tygodniowo z odpoczywalni korzystało 60 osoby, z czego 44 to uczniowie klas młodszych. Podczas relaksacji uczniowie słuchali muzyki w zaciemnionej klasie, a raz w tygodniu  utworów literackich  czytanych przez wyznaczonych uczniów.

Powyższe przedsięwzięcia skupiły największą ilość uczestników - łącznie 306 zainteresowanych. Do szkoły napływały pochwały, podziękowania i chęć kontynuacji.

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Nie udało się zrealizować pomysłu z radiowęzłem. Po konsultacji z konserwatorem i informatykiem okazało się, że uruchomienie radiowęzła jest nie możliwe z przyczyn technicznych, których naprawa przekroczyłaby budżet szkoły. Po konsultacji z dyrektorem szkoły planujemy realizację tego pomysłu w nowym roku budżetowym.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

- konieczność stworzenia nowego grafiku dyżurów pełnionych przez nauczycieli podczas przerw – do pełnienia dodatkowych dyżurów zgłosiły się chętne koleżanki: Kasia, Bożena, Ula i Magda,

- zorganizowanie środków finansowych na: zakup plakietek, dyplomów – wystosowanie pisma  do Rady Rodziców i zaprzyjaźnionego Koła Łowieckiego Bażant,

- zorganizowanie transportu na rajd górski - prośba do rodzica, który jest właścicielem firmy transportowej,

- zapewnienie opieki dzieciom podczas rajdów – zwróciłyśmy się z prośbą do rodziców o wsparcie nas w sprawowaniu opieki nad nieletnimi uczestnikami rajdów,

- stworzenie harmonogramu korzystania z odpoczywalni i przerw na sportowo dla uczniów z pierwszej i drugiej zmiany, tak, aby każdy uczeń miał możliwość skorzystania z wybranej formy aktywności – Michasia podjęła się zadania i opracowała harmonogramy korzystania z w/w form aktywności.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

    Wysoko oceniamy atrakcyjne formy spędzania czasu na przerwie. Przerwy na sportowo, kącik gier i odpoczywania spełniły oczekiwania uczniów, uatrakcyjniły pobyt w szkole, a nade wszystko zmniejszyły poziom hałasu na przerwach. Dzięki wyżej wspomnianym działaniom uczniowie mieli możliwość zrealizować swoje pomysły, co było jednym z głównych naszych założeń.

   Kolejnym mocnym punktem , naszym zdaniem, są rodzinne rajdy rowerowe i górskie. Kilkugodzinne imprezy sportowe wymagające dotarcia drużyn do celu za pomocą mapy, następnie animacje dla dzieci oraz wspólne ognisko sprawiły, iż zacieśniły się relacje szkoły z rodzinami uczniów. Rodzice oraz dzieci docenili zaangażowanie i starania pracowników szkoły w te przedsięwzięcia.

  Atutem naszych działań jest również powołanie do życia Szkolnego Klubu Wolontariatu „Parantela”, który funkcjonował na wielu płaszczyznach i zaangażował w różnym stopniu wszystkich uczniów. Nasi podopieczni pomagali potrzebującym, zarówno ludziom jak i zwierzętom, ale również pomagali sobie wzajemnie. Ucząc się empatii, współpracowali w grupie, a przez to mogliśmy kształtować właściwe ich postawy, pełne zrozumienia i pokojowego rozwiązywania napotkanych problemów.

  Uważamy, iż mocnym punktem są również nasze działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania bullyingowi, poprzez prowadzenie zajęć z wychowawcą zgodnie z przewodnikiem metodycznym prof. Jacka Pyżalskiego „ROBUSD – redukcja przemocy szkolnej, rozumienie odmienności”. Ponadto zorganizowanie warsztatów dla uczniów klas piątych i klasy szóstej z pedagogiem resocjalizacyjnym, pogadanki na lekcjach wychowawczych, apele „Bezpieczeństwo w sieci” miały na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy i kształtowaniu bardzo dobrych relacji rówieśniczych. Między innymi dzięki tym działaniom nie odnotowaliśmy w szkole działań dyskryminacyjnych.

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Dużym zainteresowaniem i popularnością wśród uczniów naszej szkoły cieszy się kącik gier planszowych. Postanowiliśmy zorganizować na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 „Noc gier planszowych”.

Gry planszowe mogą być znakomitą zabawą, jak również dobrym procesem uczenia się i przyswajania nowych wiadomości. Właściwie dobrane gry mogą spełnić wiele pozytywnych funkcji w procesie nauczania i dać wiele korzyści dzieciom. Gry planszowe stanowią doskonałe narzędzie motywujące do pracy, szczególnie dla dziecka nieśmiałego lub przekonanego o swoim braku zdolności w danej dziedzinie. Dziecko kontaktuje się ze swoim kolegą, jako równorzędnym partnerem, co w zdecydowany sposób ogranicza elementy stresu i lęku. Gra kojarzy się z pewnymi elementami luzu, zabawy, co poprzez odpowiednie zaangażowanie emocjonalne pozwala przezwyciężyć obawy przed włączeniem się do wspólnego działania.

Pomysł ma zapewnić wszystkim alternatywny sposób spędzenia piątkowego, czerwcowego wieczoru oraz dać wyśmienitą możliwość integracji. Zależy nam na stworzeniu atmosfery wspólnoty, bycia razem w sytuacjach innych, niż lekcyjne, na stworzeniu przestrzeni do poznania się na zupełnie innym gruncie i przy innych zasadach. Stworzymy regulamin, z którym zapoznani będą uczniowie oraz rodzice. Jeśli nasz pomysł okaże się atrakcyjny dla uczniów planujemy powtórzyć go w przyszłym roku szkolnym.

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

Wskaźniki sukcesu:

- powstaną trzy nowe formy spędzania czasu na przerwie,

- co najmniej 50% uczniów skorzysta z kącika gier, odpoczywalni i przerw na sportowo,

- 100% nauczycieli przeprowadzi zajęcia otwarte jeden raz w roku szkolnym,

- co najmniej 60% rodziców będzie obecnych na zajęciach otwartych,

- współpraca z 11 instytucjami,

- odbędą się dwa rajdy: górski i rowerowy,

- w rajdzie górskim weźmie udział ok. 50 osób, natomiast w rajdzie rowerowym ok. 80 uczestników,

- 100% uczniów zaangażuje się w działania SKW Parantela, znajdując zadanie bliskie swemu sercu,

- zorganizowanych zostanie łącznie osiem uroczystości (4 klasowe i 4 środowiskowe),

- zorganizowanie przynajmniej raz warsztatów profilaktycznych,

- 100% wychowawców przeprowadzi zajęcia wg wskazówek prof. Jacka Pyżalskiego,

- każde wydarzenie w szkole jest zamieszczane na Facebooku szkolnym,

- 80% uczniów wyrazi pozytywną opinię w ewaluacji końcowej.

Wszystkie ustalone wskaźniki sukcesu udało się nam osiągnąć.

9) Co planujecie dalej?

- w dalszym ciagu prowadzić przerwy na sportowo,

- w okresie jesienno - zimowym zorganizować odpoczywalnię oraz kącik gier,

- kontynuować rajdy górskie i rowerowe,

- prowadzić działalność SKW Parantela,

- zorganizować na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 „Noc gier planszowych”,

- zaproszenie prof. Jacka Pyżalskiego na warsztaty dla rodziców,

- stworzenie bloga,

- uruchomienie radiowęzła,

- częstszy kontakt uczniów z dziećmi niepełnosprawnymi.