Ewaluacja działań (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Edyta Kulczewska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Ocenianie i docenianie

 • Dodano:

  09.03.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Ewaluacja końcowa:

-wywiad indywidualny z ekspertami i uczniami korzystającymi z pomocy koleżeńskiej

-ankiety online dotyczące oceniania zgodnie z ideą oceniania kształtującego, skierowane do uczniów rodziców (chmura i e-dziennik),

link do zasobów:

ankieta dla uczniów  https://goo.gl/forms/dTR2GrRZuxQQJFjB2

ankieta dla rodziców https://goo.gl/forms/VogOg0KizCdXs6Am1

-obserwacja reorganizacji przestrzeni szkolnej z arkuszem obserwacji: zastanawiając się nad zmianą przestrzeni w sali 17 po remoncie, na korytarzach, w bibliotece szkolnej i w centrum multimedialnym

-analiza zeszytów uczniowskich i zapisów w e-dzienniku dotycząca podawania celów w języku ucznia oraz kryteriów sukcesu do sprawdzianów

-ściana opinii: czy uczniowie są zadowoleni z wprowadzonych zmian dotyczących modyfikacji przestrzeni szkoły

 

Ewaluację przeprowadziliśmy wsród rodziców, uczniów i nauczycieli.

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

+Zaangażowaliśmy w realizację projektu całą społeczność szkolną: uczniów, rodziców i nauczycieli.

+Udało się pozyskać znaczne środki finansowe na remont sali nr 17 oraz materiały dydaktyczne (gry edukacyjne, książki, słowniki, lupy).

+W szkole wprowadzono elementy OK: cele, kryteria sukcesu oraz IZ.

+Rodzice i uczniowie w ankietach podkreślili pozytywny wpływ podawania celów, kryteriów sukcesu i IZ na proces uczenia się.

+Zakupiliśmy pufy, stworzyliśmy kącik czytelniczy w bibliotece i rozpoczęliśmy akcję bookcrossingu.

-Próbowaliśmy włączyć do realizacji projektu organ prowadzący, jednak mimo zainteresowania, nie otrzymaliśmy wsparcia finansowego.

-Nie udało nam się pozyskać sponsorów niezwiązanych z naszą szkołą.

-Nie zdążyliśmy wyremontować sali nr 17(w trakcie realizacji).

 

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Najważniejszym sukcesem było włączenie do działań całej społeczności społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczniowie tworzyli projekty sali, wyrażali opinie na temat zmian, jakie mają zajść w szkole, oceniali dokonywane zmiany.

Rodzice aktywnie włączyli się w akcję zbierania pieniędzy na remont sali nr 17,  wyrażali swoją opinię na temat wprowadzanych w szkole elementów OK, pani Joasia Zarzecka wykonała wizualizację sali marzeń, pan Gacki prace elektryczne.

Nauczyciele prężnie działali przy akcjach charytatywnych na rzecz wyposażenia sali 17 (zbiórki materiałów dydaktycznych, gier, książek), wspomogli finansowo projekt, szkolili się i wprowadzali kolejne elementy OK: cele, kryteria sukcesu oraz IZ.

Uczniowie chętnie uczestniczyli zarówno w konsultacjach dotyczących zmian przestrzeni szkolnej i otoczenia szkoły, jak i w plebiscycie na najciekawszy projekt sali marzeń. Poczuli się bliżej związani ze szkołą. Zyskali świadomość, że mają wpływ na to, co dzieje się w szkole, o wielu sprawach współdecydują. Dzięki inicjatywie Samorządu Uczniowskiego i efektywnej z nim współpracy udało włączyć najzdolniejszych uczniów w pomoc uczniom mniej zdolnym Powstały listy ekspertów z poszczególnych przedmiotów i zorganizowano dodatkowe zajęcia. Uczniowie uczą się współpracy i korzystania nawzajem ze swojej wiedzy.

Zaangażowanie wszystkich pozwoliło nam  odnieść sukces. Wzrosła świadomość uczniów i rodziców na temat tego, jak się uczyć, aby osiągnąć sukces dydaktyczny. Dzięki wprowadzeniu celów i nacobezu rodzice mogą pomagać swemu dziecku w karierze szkolnej. Zadowolenie uczniów i rodziców potwierdzają przeprowadzone ankiety oraz wyniki końcoworoczne.

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Wszystkie zaplanowane działania pragniemy zrealizować, zabrakło nam czasu i specjalistów. Jesteśmy w trakcie remontu sali nr 17, potrzebujemy specjalisty do prac stolarskich, w trakcie wakacji zakupimy ławki na szkolne korytarze. Nie otrzymaliśmy dofinansowania ze strony organu prowadzącego na zakup nowych komputerów do centrum informatycznego w bibliotece szkolnej i rzutnika do sali marzeń, ale nie poddamy się. Mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć dodatkowe fundusze.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Dużym wyzwaniem było pozyskanie funduszy na zmianę przestrzeni fizycznej szkoły. Stworzyliśmy listę potencjalnych darczyńców. Jednak nie wszyscy, do których zwróciliśmy się o wsparcie, wyrazili wolę partycypowania w naszym projekcie. Postawiliśmy na metodę małych kroków, współpracę i otwartość. Okazało się, że każdy nauczyciel może znaleźć w swojej klasie sprzymierzeńców projektu-rodziców.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Uczyniliśmy uczniów i rodziców współuczestnikami procesu dydaktycznego. Od samego początku projektu badaliśmy ich oczekiwania, świadomie planowaliśmy działania tak, aby wspierały ucznia w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości. Dzięki celom, jasnym kryteriom, nasi podopieczni mogli zdobywać wiedzę i umiejętności i rozwijać się zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z udzielanej IZ. Pracowali świadomie i bez zbędnego stresu i niepotrzebnej rywalizacji. Wprowadzone w szkole elementy OK przełożyły się na wyższe wyniki nauczania oraz zadowolenie uczniów, rodziców i nauczycieli.

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Planujemy kontynuować pracę z OK. Mamy nadzieję, że cele, kryteria sukcesu i IZ zagoszczą na wszystkich lekcjach. Będziemy szkolić nowych nauczycieli, którzy od września rozpoczną pracę w naszej szkole.

Uczniom bardzo spodobał się kącik czytelniczy w bibliotece, planujemy stworzyć w szkole jeszcze kilka takich miejsc do odpoczynku i rozrywki.

 

Nadal będziemy angażować najzdolniejszych uczniów (ekspertów) z klas IV-VII w pomoc uczniom mniej zdolnym. Mamy nadzieję, że współpraca z ekspertami szkolnymi będzie tak samo owocna jak w tym roku szkolnym. Może uda się również zaprosić uczniów klas I-III.

 

W dalszym ciągu będziemy starali się włączać rodziców w życie szkoły i działania edukacyjne. Niezmiennie zależy nam na zwiększeniu liczby rodziców- sojuszników. Stawiamy na pracę zespołową, integrację całej społeczności szkolnej.

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

Obszar Relacje - wskaźniki sukcesu do poszczególnych rozwiązań:

I. Wprowadzenie elementów OK:

-wszyscy nauczyciele stosują I strategię oceniania kształtującego: podają cele zrozumiałe w języku ucznia i kryteria sukcesu :)

Stan końcowy:

cele - klasy I-III  97% nauczycieli, klasy IV-VI 98% nauczycieli

kryteria sukcesu (nacobezu) - kl.I-III  94% nauczycieli, klasy IV-VI 93%

-przynajmniej 60% nauczycieli stosuje informację zwrotną pisemną :)

ankiety: informacja zwrotna - kl.I-III 88%, klasy IV-VI 98%

-odbył się przynajmniej jeden spacer edukacyjny :)

Dyrektor wraz z wicedyrektorem odbyli dwa  spacery edukacyjne.

-zorganizowano dwa szkolenia dotyczące idei oceniania kształtującego (atmosfera w klasie, cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna):)

Odbyły się 4 szkolenia:

(1)Szkolenie Rady Pedagogicznej „Cele i kryteria sukcesu”

(2)Szkolenie zespołu edukacji wczesnoszkolnej „Atmosfera w klasie – jako istotny czynnik uczenia się”.

(3) Szkolenie zespołu edukacji wczesnoszkolnej „Wstęp do informacji zwrotnej: mocne strony ucznia”

(4) Szkolenie zespołu humanistyczno-artystycznego “Wspierająca rozwój ucznia IZ”

II. Włączenie najzdolniejszych uczniów w pomoc uczniom mniej zdolnym:

- wyznaczono przynajmniej 20 ekspertów z klas IV-VI, którzy udzielali pomocy koleżeńskiej :)

Wyznaczono 70 ekspertów z klas IV-VI.

- odbyło się przynajmniej 15 zajęć prowadzonych przez ekspertów -

- w każdych zajęciach uczestniczyło przynajmniej 6 uczniów -

Odbyło się 10 lekcji przeprowadzonych przez ekspertów na następujących przedmiotach: język polski, przyroda, historia, matematyka, wychowanie fizyczne oraz edukacja wczesnoszkolna - język polski. W zajęciach uczestniczyły całe klasy.

 

Obszar TIK-wskaźniki sukcesu do poszczególnych rozwiązań:

I. Szybkie łącze:

-sala nr 17 została podłączona do światłowodu - w trakcie realizacji

II. Dostęp do Internetu dla uczniów:

- uczniowie korzystają przynajmniej z dwóch komputerów z dostępem do Internetu - uczniowie korzystają z 3  komputerów w centrum multimedialnym w bibliotece oraz w sali informatycznej.

III. Wyposażenie w komputer i Internet sali nr 17:

- zainstalowano przynajmniej dwa gniazda -zadanie zrealizowane (p.Gacki)

- w sali znajdują się dwa komputery skonfigurowane z wi-fi- planowany zakup w trakcie wakacji

IV. Wymiana komputerów w bibliotece:

- zakupiono i wymieniono 4 komputery do centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej - brak środków, planowany zakup w nowym roku szkolnym 2017/2018

 

 

Obszar FAR- wskaźniki sukcesu do poszczególnych rozwiązań:

 

I. Zaadaptowanie sali nr 17:

- w wyniku szkolnej akcji charytatywnej na rzecz adaptacji sali 17 zgromadzono przynajmniej 20 gier dydaktycznych:)

pozyskano: 57 gier, 10 książek, 2 słowniki, 2 lupy, ołówki, zestaw pomocy dydaktycznych z wydawnictwa Nowa Era

- do konkursów plastyczno-informatycznego i plastyczno-technicznego zgłosiło się i wykonało prace plastyczne lub makiety przynajmniej 40 uczniów :)

w konkursach wzięło udział 137 uczniów

- w plebiscycie szkolnym na najciekawszy projekt wymarzonej sali nr 17 wzięło udział 100 uczniów z klas I-VI :)

w plebiscycie wzięło udział  uczniów dużo większa niż zakładano liczba osób: na prace plastyczne oddano 515 głosów, a na makiety 297.

link do zasobu: https://docs.google.com/presentation/d/1J2GacZ2HsfgAb_M4OdSLBmso6JrDVP5JOVQdff6DeKc/present#slide=id.p

- pozyskano wystarczające środki na modernizację sali 17 -6386,83 zł

-ekspert- rodzic wykonał wizualizację sali 17 zgodnie z wizją uczniów :)

p.Joanna Zarzecka zaaranżowała wnętrze nowej sali zgodnie z wizją uczniów

link do zasobu: http://www.sp1.pisz.pl/index.php/8-startowa/101-wizualizacja

 

II. Stworzenie w bibliotece oraz przed biblioteką kącika czytelniczego:

-zaaranżowano kącik czytelniczy-zakupiono 3 pufy i stolik -zadanie zrealizowane

-w wyniku akcji Bookcrossing zebrano przynajmniej 20 woluminów - w trakcie realizacji

 

III. Zagospodarowanie korytarzy -zwiększenie liczby miejsc do siedzenia na korytarzach:

-zwiększono liczbę siedzisk na korytarzach szkolnych- przynajmniej po dwie ławki na każdym piętrze

-zakupiono przynajmniej 2 stoliki i 6 krzeseł -

Po zaaranżowaniu sali nr 17, w trakcie wakacji, planowany jest zakup wyżej wymienionych sprzętów.

 

link do zasobu:

https://docs.google.com/presentation/d/19oPTKJ2LvUoVL1AvjoetbapdWAVgtQ1_VGzgZ5tyBvE/present#slide=id.p

9) Co planujecie dalej?

W przyszłym roku szkolnym mamy zamiar pójść krok dalej w OK i wdrażać uczniów do samooceny oraz oceny koleżeńskiej. Zależy nam na tym, aby wykształcić u uczniów zdolność do samooceny i spojrzenia krytycznym okiem na pracę swoją i kolegów.

 

Przed nami wyzwanie związane z realizacją obszaru TIK (szybkie łącze, rzutnik do sali nr 17). Z obszaru FAR planujemy zagospodarowanie korytarzy, zakup miejsc siedzących, większej liczby puf do siedzenia.

Pragniemy podnosić komfort nauki oraz wyniki nauczaniaw naszej szkole, dlatego też będziemy nadal zbierać informacje od uczniów, rodziców, nauczycieli na temat ewentualnych zmian, jakich należy dokonać w naszej placówce.