Czwarte spotkanie Zespołu (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Joanna Poniatowska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  08.04.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

W naszej szkole w realizację działań w ramach programu Szkoła z Klasą zaangażowanych było 13 osób, w związku z tym na każdym etapie działań zbieraliśmy informacje o tym, co robiliśmy, po to, by można było poprawić ich jakość.  

Po przeprowadzonych zajęciach zastosowaliśmy:

Analizę wytworów prac, które powstały podczas zajęć koła technicznego – zgodnie z kryteriami sukcesu ustalonymi przed zajęciami. Wymiernym efektem pracy koła są sukcesy uczniów: dziewczynki IK, WŚ, KO  z klasy 6f zdobyły nagrody w ogólnopolskich konkursach.

Nacobezu do prac wytwórczych:

 • Potrafię pracę wykonać: zgodnie z tematem, estetycznie i starannie.
 • Umiem zastosować technikę, którą poznałem na zajęciach technicznych.

Analiza prac plastycznych, udział uczniów w zorganizowanym konkursie plastycznym „Żołnierz świętujący Dzień 3 Maja”, wyłonienie laureatów.

  

 

Emotikony (uśmiechnięty, neutralny, smutny), które od razu sprawdzały, czy zajęcia podobały się uczniom, czy też nie.

   

Metoda kciuk w górę lub kciuk w dół, to natychmiastowa informacja zwrotna od uczniów, czy zajęcia im się podobały.

Dłoń, uczniowie odrysowali dłoń na kartce formatu A4, a następnie na każdym palcu opisali:
na kciuku - Co było najlepszą stroną? 
a wskazującym - O czym opowiem znajomym?
na środkowym - Co było najsłabszą stroną?
na serdecznym - Co bym zmienił/a?
na małym - Czego się nauczyłem/am, co było zaskakujące?

Tarczę strzelniczą, która posłużyła do podsumowania działań.

   

Na bieżąco:
Prowadziliśmy rozmowy z nauczycielami uczestniczącymi w programie Szkoła z Klasą 2.0 i od razu mieliśmy informację zwrotną, czy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, jak też co należy zmodyfikować, żeby osiągnąć zamierzony cel. Dzieki temu zmodyfikowaliśmy nasz harmonogram. Zrezygnowaliśmy z wystawy prac uczniów na korytarzu szkolnym a podjęliśmy się prowadzenia lekcji, podczas których uczniowie uczyli się prezentować swoje prace na forum klasy. Uznaliśmy, że w dzisiejszym świecie dla uczniów bardzo ważnna jest umiejętność wystąpień publicznych, dlatego zaczęliśmy od wystąpień na forum klasy, dzieki temu uczniowie nieśmiali mogli pokonać swój lek, skrępowanie, tremę.

Prowadziliśmy rozmowy z rodzicami, byliśmy ciekawi jak postrzegają nasze działania w programie: wszyscy rodzice bardzo pozytywnie wypowiadali się o podjetych w tym roku szkolnym działanich w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0. Szczególnie zadowoleni byli z zajęć pozalekcyjnych, z zajęć ze specjalistami. Pochwalali też lekcje podczas których mogli sami opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, czy zaprezentować ciekawy zawód. Popierali również lekcje w terenie oraz zajęcia warsztatowe, podczas których każdy uczeń samodzielnie mógł wykonać pracę wytwórczą.

Obserwowaliśmy pracę nauczycieli, uczniów, według nas naprawdę imponująca. Wszystkie opisy zamieściliśmy szczegółówo przy realizacji zadań w punkcie 5.

Na zakończenie programu:

World cafe – podsumowujemy działania w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 – 20 czerwca w klasach 4-6, 21 czerwca w klasach 1-3.

Do zebrania opinii uczniów o wprowadzonych działaniach w ramach Szkoły z Klasa2.0 wykorzystaliśmy World cafe – metodę konwersacyjną, która umożliwia wszystkim uczestnikom aktywny udział w dyskusji. Wybór nie był przypadkowy, chcieliśmy pozyskać informacje od jak największej liczby uczniów, czy potrzeby i oczekiwania wszystkich uczniów zostały spełnione. Czy dodatkowe zajęcia rzeczywiście pomogły rozwijać pasje uczniów i jakie były wymierne efekty wszystkich działań realizowanych w drugim okresie bieżącego roku szkolnego w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0. Rozmowy odbywały się w grupach przy trzech stolikach w określonym czasie 10 minut. Przy każdym stoliku była wyznaczona osoba odpowiedzialna za zbieranie opinii na jedno z trzech zagadnień:

 • Która z form zajęć pozalekcyjnych umożliwia kreatywną pracę uczniów?
 • Które formy zajęć pozalekcyjnych motywują Cię do dodatkowej aktywności?
 • Jakie korzyści /efekty przyniosły zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i pasje uczniów?

Po upływie tego czasu następowała zmiana grup zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W praktyce wyglądało to tak, że członkowie grupy przeszli do drugiego stolika, żeby dyskutować o kolejnym problemie zaś osoba odpowiedzialna za spisywanie wypowiedzi uczniów została przy stoliku, po to by kolejnemu zespołowi zaprezentować wyniki pracy grupy wcześniejszej. Po kolejnych 10 minutach - kolejna zmiana, dzięki temu każdy uczeń mógł wypowiedzieć się na każdy z trzech tematów, dołożyć swój pomysł. Po ostatniej rundzie liderzy grup zaprezentowali wszystkim zebranym efekty ich pracy. Dyskusję Word cafe przeprowadziliśmy w dwóch grupach. W klasach IV-VI w dniu 20 czerwca 2017 r., w klasach I - III w dniu 21 czerwca 2017 r.

Na pytanie: Które z form zajęć pozalekcyjnych umożliwia kreatywną pracę uczniów?  Uczniowie najczęściej odpowiadali:
kółka: informatyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, przyrodnicze, matematyczne,
udział w przygotowaniu uroczystości: apelu, dyskoteki, …
wycieczki do straży pożarnej, do lasu, parku, wyjścia do teatru, kina opery,
zajęcia sportowe (pływanie, koszykówka, ping pong, siatkówka, rugby, piłka ręczna, nożna)
poznawanie zawodów (spotkania z ciekawymi ludźmi z pielęgniarką, oddziałowa, farmaceutka, strażakiem, kierownikiem budowy …..)
udział w konkursach.

Dyskusja wokół kolejnego zagadnienia: Które zajęcia pozalekcyjnych motywują Cię do dodatkowej aktywności? pokazała, że są to:

Zajęcia sportowe, taneczne, koła informatyczne, muzyczne, historyczne, plastyczne, teatralne, przyrodnicze, matematyczne, szachy, polonistyczne, zawody Tag ragby, pływackie, biegi, taneczne, turnieje szachowe, kiermasze, projekty.

Na kolejne pytanie Jakie korzyści /efekty przyniosły zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i pasje uczniów? uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:

 • Nagrody w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich czy miejskich,
 • większa znajomość programowania,
 • Korzyści z nauki na przyszłość,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • łatwiejszy wybór pracy w przyszłości,
 • kreatywne myślenie,
 • większa wyobraźnia,
 • łatwość nauki,
 • wzrost satysfakcji,
 • pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu,
 • mądrość życiowa,
 • bycie mistrzem,
 • pokonanie swoich lęków, nieśmiałości,
 • wyższa średnia/ lepsze oceny,
 • sprawność fizyczna,
 • powody do dumy, chwały.

Biorąc wypowiedzi nauczycieli, rodziców i uczniów chcielibyśmy w przyszłym roku szkolnym kontynuować działania zmierzające do rozwijania pasji uczniów.

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Pozytywne uwagi zebrane rodziców i nauczycieli:

 • Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w prowadzonych przez nauczycieli zajęciach rozwijających pasje uczniów:
  koła matematycznego – zajęcia w terenie z wykorzystaniem skali i planu, technicznego, na którym uczniowie poznali technikę: haftu, papierowej wikliny, sztukę wiązania sznurków – makramę, informatycznego, na którym poznali program do animacji 2D  Pivot, zajęcia kodowania z elementami robotyki, na których tworzyli programy w Scratchu i poznali różne roboty (Dash i Dot, Ozbot, mBot, grę planszowo-mobilną Scottie Go), szachy – integracja szachów i robotyki, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, na którym uczniowie przygotowali Dzień Brytyjski.
 • Podejmowali dodatkowe działania.
 • Brali udział w licznych konkursach.
 • W zajęciach uczestniczyli wszyscy chętni uczniowie.
 • Rodzice brali udział w zajęciach rozwijających pasje uczniów.
 • Nauczyciele pokazywali swoje pasje publicznie, wprowadzali nowe metody nauczania.
 • Wykorzystywali TIK na zajęciach.

Pozytywne uwagi zebrane od uczniów:

 • Mogliśmy brać udział w konkursach.
 • Uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (informatycznych, sportowych, plastycznych).
 • Byliśmy docenieni za pracę, byliśmy mistrzami w danej dziedzinie.
 • Nauczyliśmy się występować przed klasą, pokonaliśmy lęk, nieśmiałość.
 • Rozwineliśmy wyobraźnie.
 • Dzieki tym zajęciom łatwiej uczymy się.
 • Sprawność fizyczną. 

 

Krytyczna uwaga była tylko jedna:

Zbyt krótki okres wdrażania zmian, dlatego postanowiliśmy, że cel: Szkoła w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 poszerzy ofertę zajęć edukacyjnych o zajęcia realizowane w ramach współpracy z instytucjami i ludźmi ze świata nauki i sztuki, zajęcia poza szkołą, aby rozwinąć, ukształtować pasje uczniów i pokazać im, jak wiedzę teoretyczną można przełożyć na praktyczne działanie., będziemy kontynuowali w przyszłym roku szkolnym.

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Największym sukcesem jest zrealizowanie wszystkich działań zaplanowanych w harmonogramie oraz wykonanie zadań dodatkowych z inicjatywy nauczycieli uczestniczących w programie. Cel, który postawiliśmy sobie w pierwszym semestrze: Szkoła w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 poszerzy ofertę zajęć edukacyjnych o zajęcia realizowane w ramach współpracy z instytucjami i ludźmi ze świata nauki i sztuki, zajęcia poza szkołą, aby rozwinąć, ukształtować pasje uczniów i pokazać im, jak wiedzę teoretyczną można przełożyć na praktyczne działanie, został osiągnięty, o czym świadczą wskaźniki sukcesu.

Sukcesem jest też aktywny udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich pasje i zainteresowania a także pozytywne opinie samych uczniów o realizowanych w szkole działanaich w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0, które zebraliśmy w trakcie dyskusji World cafe.

Sukcesem jest także to, że w zajęciach uczestniczyli wszyscy chętni uczniowie, chcący rozwijać czy doskonalić swoje pasje.

Wymiernym sukcesem jest również liczny udział uczniów w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W bieżącym roku szkolnym 36 uczniów, laureatów konkursów ogólnopolskich, zostało zaproszonych na spotkanie Prezydenta M. Lublin. W bieżącym roku nasza szkoła miała największą liczbę laureatów wśród lubelskich szkół podstawowych co uplasowało nas na I miejscu. Uczniowie naszej szkoły zdobyli 40 tytułów laureata.

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Zrezygnowaliśmy z zadania 9 w ramach I rozwiązania:  Zajęcia ze specjalistami w szkole w ramach kół i lekcji. Zadanie polegało na zorganizowaniu wystawy prac plastycznych i technicznych w holu na parterze, tak, żeby były one dostępne do zwiedzania dla uczniów i ich rodziców. Zadanie łatwe do wykonania i z pewnością zostałoby wykonane, ale ze względu na to, że w maju obchodziliśmy 150 – lecie naszej szkoły, w związku z tym w holu były wystawy tematyczne związane z jubileuszem naszej szkoły i jubileuszem miasta. Dlatego ten punkt uległ modyfikacji, uznaliśmy, że dla uczniów ciekawsze będą zajęcia, na których będą doskonalili  umiejętność wystąpień publicznych, ciekawego opowiadania i prezentowania. Zamiast wystaw, uczniowie pokazywali, prezentowali swoje prace, omawiając je na forum klasy. Były to między innymi  prezentacje o mieszkańcach łąki, grach planszowych stworzonych przez dzieci.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

W pracach Zespołu 2.0 uczestniczyło w tym roku szkolnym 13 osób, dla nas trudnością była organizacja spotkań, gdyż w szkole liczącej 980 uczniów każdy nauczyciel rozpoczyna i kończy pracę w różnym czasie. Poradziliśmy sobie z tym problemem, wybierając taki termin, żeby był jak najkorzystniejszy dla wszystkich członków. Dodatkowo do kontaktu wykorzystaliśmy pocztę elektroniczną i indywidualne spotkania koordynatora z członkami Zespołu 2.0.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

 • Udało się nam stworzyć Zespół 2.0 zaangażowany w realizację zaplanowanych działań w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0, doskonalący swoje umiejętności.
 • Skoordynować działania w programie w taki sposób, żeby nie kolidowały z obchodami 150-lecia naszej szkoły.
 • Poszerzyć / wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Włączyć do działań rodziców a także nauczycieli nieuczestniczących w programie.
  Udało nam się z sukcesem wykorzystać stronę szkoły, którą  prowadzi p. Wojciech Pojęta i blog Szkoły z Klasą 2.0 prowadzony przez p. Joannę Poniatowską, do dokumentowania pracy nauczycieli i uczniów, promowania działań szkoły w środowisku nie tylko lokalnym, blog Kodujemy w 30 do promowania i wspomagania uczenia się programowania.
 • Dobrze zorganizować pracę w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Rozwijać umiejętności uczniów, pokazać jak wykorzystywać wiedzę w praktyce, zmotywować do wykonywania dodatkowych aktywności.
 • Usprawnić komunikację między nauczycielami uczestniczącymi w programie wykorzystując do tego celu pocztę służbową, dziennik elektroniczny.
 • Na uwagę zasługuje też współpraca zespołów klasowych, współpraca nauczycieli, współpraca na płaszczyźnie nauczyciel -rodzic.

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Mamy duży Zespół 2.0 liczący 13 osób,  w przyszłym roku szkolnym będziemy się starali zaangażować jeszcze większą liczbę nauczycieli, po to, żeby działaniami zostało objętych jak najwięcej uczniów naszej szkoły.

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

I rozwiązanie:  Zajęcia ze specjalistami w szkole w ramach kół i lekcji.

Lp.

Działanie

Wskaźniki sukcesu

Efekt działania

1.

Zajęcia z instruktorem szachowym i  znanym szachistą.

Rozegranie symultany – przynajmniej zagra 25 uczniów,

wspólne zdjęcie uczestników z mistrzem rozgrywającym symultanę,

autograf z dedykacją dla dzieciaków na wspólnym zdjęciu.

Dnia 29 marca zostały zorganizowane zajęcia z zaprzyjaźnionym entuzjastą królewskiej gry Panem Michałem L. Pan Michał opowiedział o swojej pasji. Były rozgrywane partie klasyczne jak i realizowane nowe pomysły jak zmiana szachownicy po wykonanym posunięciu, co powodowało ze dziecko spotykało się co chwilę z nowym problem do rozwiązania.

Zajęcia bardzo podobały się uczniom, stwierdzili, że należy je powtórzyć w przyszłości.

Zdjęcia były robione telefonem, nie wyszły tak, jak byśmy sobie tego życzyli, wyszły rozmazane, poruszone.

2.

Zajęcia koła technicznego, na których uczniowie poznają technikę haftu, papierowej wikliny, sztukę wiązania sznurków – makramę.

Prace uczniów – po jednej pracy od uczestnika zajęć  - przynajmniej 25 - 30 sztuk.

 

Zajęcia koła odbywały się raz w tygodniu, w czwartek, przez dwie godziny lekcyjne. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wynosiła średnio 7-11 osób. Uczniowie systematycznie i chętnie przychodzili na zajęcia. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności manualne, wykonując wyroby z różnych dziedzin techniki. Mieli możliwość rozwijania zainteresowań, aktywności twórczej i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Decydowali o tematyce zajęć koła.  W I semestrze uczniowie przygotowali prace na konkursy związane ze świętami Bożego Narodzenia. Kartki świąteczne dzieci robiły różnymi technikami papieroplastycznymi: iris folding, quillingiem oraz haftem matematycznym i krzyżykowym. Ozdoby choinkowe wykonywały stosując łączenie różnych materiałów: filc, papier, cekiny, styropian, bibułę, nici, włóczkę. Najciekawsze ozdoby powstały z papierowej wikliny – serduszka, dzwoneczki, to były najczęściej wybierane przez uczniów wzory. Dziewczynki i chłopcy w równym stopniu mogli uczestniczyć w zajęciach, zdobywać te same umiejętności i wiadomości z zakresu techniki. Dzięki temu, że zajęcia odbywały się w sali informatycznej, uczniowie mogli poszukiwać w Internecie ciekawych pomysłów do swoich prac. Wybrane wzory były drukowane a następnie p. Drozdowska objaśniała uczniom, jak to można wykonać. Na prośbę jednego z chłopców, dwa ostatnie zajęcia koła poświęcone były nauce robótek na drutach. Nie było to łatwe, ale nawet chłopcy poradzili sobie doskonale: umieją już nabierać oczka na druty, przerabiać je na sposób prawy i lewy.
W II semestrze  zajęcia związane były ze świętami Wielkiej Nocy: kartki, pisanki, kurczątka, zajączki, a także prace na ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy hafciarskie: „Igiełka”, „Igłą malowane” i „Wiosna”. Uczniowie chcieli też poznać również rodzaje węzłów makramy oraz podstawowe sploty tkackie. Te umiejętności pozwoliły im wykonać prace ze sznurka i bransoletki utkane z kolorowych nici.
Założone cele koła zostały zrealizowane. Dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia, nauczyły się nowych technik, poznały nowe materiały i narzędzia pracy. Wymiernym efektem pracy koła technicznego są sukcesy uczniów: IK, WŚ, KO  z klasy 6f zdobyły nagrody w ogólnopolskich konkursach. Liczba wykonanych prac – 60, przerosła nasze  oczekiwania.

3.

Organizacja turnieju matematycznego podczas Dnia matematyki: Pieniądze to nie wszystko.

Przeprowadzenie turnieju matematycznego w klasach 4, 5 i 6, liczba uczniów biorących udział w turnieju: przynajmniej 100 uczniów.

Wpis w dzienniku, oceny w dzienniku za najlepszy wynik, informacja na stronie szkoły, prezentacja prac uczniów na temat liczby Pi (jedna wystawa na korytarzu szkolnym).

Dnia 14  marca obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Liczby ∏(Pi).Uczniowie klas IV-VI przygotowali plakaty, prezentacje  i różne ciekawostki na temat liczby Pi. Jedna uczennica napisała słowa i muzykę  do piosenki o liczbie Pi, a kilkoro uczniów wiersze o liczbie Pi. Nauczycielki matematyki przeprowadziły turniej matematyczny ”Pieniądze to nie wszystko”. korzystając z prezentacji  przygotowanej przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve a  powstałej dzięki uprzejmości e-math.pl.

http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/liczba%20pi/index.html

Konkurs o tytuł „Mistrza matematyki”

W maju nauczycielki matematyki zorganizowały i przeprowadziły  dwuetapowy konkurs o tytuł” Mistrza matematyki”. Na każdym poziomie odbyły się eliminacje klasowe do konkursu, najlepsi uczniowie wzięli udział w finale który wyłonił „Mistrza matematyki klas czwartych”, „Mistrza matematyki klas piątych”, „Mistrza matematyki klas szóstych”.

 

4.

Zajęcia z olimpijką w pływaniu Pauliną Barzycką.

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach, przynajmniej 20 uczniów.

W miesiącu maju 2017 roku gościliśmy w naszej szkole znakomitych gości. Pani Paulina Barzycka i pan Sebastian Berestek przeprowadzili zajęcia sportowe dla naszych uczniów.

Pani Barzycka, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i olimpijka w pływaniu podzieliła się swoja wiedza i umiejętnościami z najmłodszymi uczniami naszej szkoły podczas zajęć na szkolnym basenie. Jako absolwentka naszej szkoły szczególnie ciepło opowiadała też dzieciom o swojej karierze pływackiej.

Drugą osoba, która podzieliła sia swoimi umiejętnościami i wiedza, który odwiedził naszą szkołę i poprowadził zajęcia sportowe z uczniami był pan Sebastian Berestek, trener rugby KS Budowlani  Lublin. Uczniowie klas czwartych aktywnie uczestniczyli w atrakcyjnie przeprowadzonych zajęciach tak pływackich z panią Barzycką, jak i ruchowych z elementami Rugby TAG.

5.

Zajęcia otwarte z trenerem rugby SebastianemBerestkiem.

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach, przynajmniej 20 uczniów.

6.

Dokumentowanie działań na stronie szkoły, promocja działań w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0

Relacje z działań zamieszczone na stronie szkoły w terminie do dwóch tygodni od przeprowadzenia.

Na bieżąco cały rok szkolny p. Wojciech Pojęta zamieszczał relacje bezpośrednio po  wydarzeniach na stronie szkoły http://www.sp30.lublin.pl/

 a p. Joanna Poniatowska na blogu http://szkolazklasa207.blogspot.com/

7.

Integracja szachów i robotyki poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć koła komputerowego i miłośników szachów podczas których uczniowie będą rozgrywali partię szachową przy pomocy robotów.

Cyberszachy -  przynajmniej jedne zajęcia  przeprowadzone z robotami (szkoła nie posiada własnych robotów, wypożyczymy roboty od Mistrzów Kodowania)

Wskaźnik został osiągnięty, udało się przeprowadzić zajęcia inegrujące szachy i robotykę.
 W dniu 5 czerwca w ramach współpracy Pani Poniatowskiej i Pana Detiuka odbyły się zajęcia szachowo- informatyczne. Główny cel to nauka poruszania się robotem na ograniczonej szachownicy 5x5 czyli tzw. szachy Gardnera. Po wytłumaczeniu zasad: nie wolno chodzić pionkiem o dwa pola do przodu, brak roszady i brak bicia w przelocie, dzieci wykonały szachownicę i przystąpiły do rozgrywki. Świetna zabawa i możliwość podjęcia nowego ciekawego zadania spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników.

http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/robotyka%20szach/index.html

 

 

8.

Zorganizowanie zajęć gry w szachy na świeżym powietrzu (przygotowanie stolików).

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach – przynajmniej 50.

Wskaźnik został osiągnięty.
Dnia 29 marca zostały zorganizowane zajęcia na otwartym powietrzu z zaprzyjaźnionym entuzjastą królewskiej gry Panem Michałem Liskiem. Pan Michał opowiedział o swojej pasji a następnie zaproponował dzieciom eksperyment. Głównym celem było połączenie ruchu z grą w szachy. Pomysł ten pokazał, że warto włączać królewską grę wszędzie tam gdzie dzieciom się to podoba. W zajęciach wzięło udział 21 dzieci. Były rozgrywane partie klasyczne jak i realizowane nowe pomysły jak zmiana szachownicy po wykonanym posunięciu, co powodowało ze dziecko spotykało się co chwile z nowym problem do rozwiązania. Dzieci po zajęciach stwierdziły ze to fajny pomysł i chętnie go powtórzą. 

Ponieważ idea zajęć na świeżym powietrzu przy bardzo sprzyjającej pogodzie spodobała się dzieciom zajęcia zostały powtórzone na boisku szkolnym w dniu 29 maja. Okazało się ze niepotrzebne są nawet stoliki bo dzieci bardzo szybko chciały rozegrać swoje partie. W zajęciach towarzyszył nam profesjonalny zegar szachowy,  nakręcany, sprzed 30 lat.

9.

Zorganizowanie wystawy prac plastycznych i technicznych w holu na parterze, tak, żeby były one dostępne do zwiedzania dla uczniów i ich rodziców.

 

Ten punkt uległ modyfikacji, uznaliśmy, że dla uczniów ciekawsze będą zajęcia, na których będą doskonalili  umiejętność wystąpień publicznych, ciekawego opowiadania i prezentowania.

Zdjęcia z wystawy, liczba prac uczniów – przynajmniej 30.

 

 

 

Przynajmniej 3 lekcje poświęcone będą umiejętności prezentacji.

Wskaźnik został osiągnięty. Udało się na lekcjach plastyki, techniki, przyrody wdrożyć dzieci do wystąpień publicznych, ciekawego opowiadania i prezentowania. Uczniowie prezentowali swoje prace, omawiając je na forum klasy. Były to m.in  prezentacje o mieszkańcach łąki, grach planszowych stworzonych przez dzieci.

10.

Przystosowanie patio na konkurs „Pokaż talent” dla uczniów klas I - III, przygotowanie sceny, nagłośnienia.

Zdjęcia z konkursu, przygotowana scena, nagłośnienie. Liczba uczniów biorąca udział w konkursie – przynajmniej 30.

Wskaźnik został osiągnięty – 37 uczniów wzięło udział w konkursie.
2 marca mieliśmy okazję zobaczyć 37 występów podczas tegorocznej zabawy konkursowej „Pokaż talent”. Uczniowie klas I-III prezentowali swoje zdolności muzyczne, taneczne, recytatorskie, plastyczne i sportowe. Po raz pierwszy dzieci pokazywały sztuczki magiczne i cyrkowe. Organizatorzy zabawy: Maja Wolska i Marlena Ogiewa – Małek gratulują wszystkim dzieciom wspaniałych występów, rodzicom i nauczycielom dziękują za trud, który włożyli w przygotowanie dzieci do prezentacji swoich umiejętności na scenie.

http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/atalent/index.html

11.

Lekcje w ramach współpracy z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody (żołnierz, pielęgniarka, strażak, sportowiec).

Wzrost praktycznej wiedzy i umiejętności uczniów – na podstawie Kart pracy sprawdzających znajomość wybranych zawodów.

Zajęcia w PSP -  wyjazd do PSP w Lublinie.

Zdjęcia z zajęć.

Wskaźnik został osiągnięty:

We wtorek 11.04.2017 r. w ramach realizacji Programu Szkoła z klasą 2.0 odbyły się zajęcia warsztatowe z udziałem rodziców uczniów klasy II a. Celem spotkania było przybliżenie tradycji i zwyczajów świątecznych , wspólne wykonanie pisanek do wielkanocnych stroików oraz integracja zespołu klasowego i spędzenie przedświątecznych chwil w miłej, radosnej atmosferze.

Uczestnicy warsztatów  mogli wykonać swoje pisanki różnymi technikami. Największą popularnością cieszyły się technika wydrapywania jaj oraz technika pisania woskiem. Dzieci oraz przybyli goście z dużym zaangażowaniem podeszli do swojej pracy  i pod koniec zajęć  widać już było wspaniałe efekty.

Powstały ciekawe, kolorowe i niezwykle różnorodne pisanki, które będą piękną ozdobą wielkanocnych koszyczków i stroików.

Spotkanie uprzyjemnił słodki poczęstunek.

http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/pisanki/index.html

 

4.05.2017 r. Wizyta pani MR, mamy uczennicy wykonującej zawód pielęgniarki operacyjnej.

Zrealizowane cele to m.in.: Zapoznanie z pracą pielęgniarki operacyjnej. Docenianie ról pełnionych przez rodziców i innych ludzi. Wzrastanie autorytetu rodziców i innych dorosłych. Kształtowanie postaw prorodzinnych. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych i zawodowych . Zajęcia były niezwykle ciekawe. Dzieci mogły zdobyć wiele  nowych informacji na temat pracy na bloku operacyjnym. Pani R. ubrała się w fartuch, założyła maskę i przyniosła wybrane narzędzia niezbędne w swojej pracy. Opowiedziała szczegółowo o odpowiedzialnej, wielogodzinnej pracy- asystowaniu przy operacjach. Następnie dzieci mogły ubrać się w ubranie pielęgniarki, dokładnie obejrzeć wybrane narzędzia i materiały używane na sali operacyjnej,  a w prezencie dostały maseczki.

 

5.05.2017 r. Wizyta pani S., mamy ucznia JS. Zapoznanie z pracą farmaceuty. Warsztaty wykonania przez dzieci maści i kremów

5.05.2017 r. –Wyjazd do Ośrodka Szkolenia KW Państwowej Straży Pożarnej.

Cele wyjazdu :

Szczegółowe poznanie pracy strażaków oraz znaczenia tej pracy dla społeczeństwa.

Poznanie wyposażenia wozów strażackich.

Opanowanie przez dzieci niezbędnych  umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej.

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

Na zaproszenie wujka ucznia naszej klasy- JS pojechaliśmy na spotkanie ze Strażakami.

Strażacy okazali się przemili i bardzo szczegółowo opowiedzieli nam o swojej  pracy, która jest niezwykle ciekawa, ale też bardzo trudna i odpowiedzialna . Panowie strażacy pokazali  swoje mundury, sprzęt strażacki, oraz wyposażenie wozów strażackich. Przeszliśmy krótkie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Najwięcej radości sprawiło lanie wodą z węża strażackiego. Na koniec naszej wizyty zaśpiewaliśmy Strażakom gromkie „100 lat”, oni zaś ofiarowali nam breloczki.

10.05.2017 r. Wizyta pani Makowskiej-mamy Igora. Nauka strzelania z łuku.

Uczeń IM podzielił się swoją pasją i hobby- strzelaniem do tarczy z łuku. Każdy z uczestników zajęć miał możliwość praktycznej nauki strzelania. Zajęcia były wspaniałe. Niektórym udało się nawet strzelić w sam środek tarczy. Uczniowie mieli okazję poznać tę niełatwą dyscyplinę i dowiedzieć się, że na pewno wymaga ona opanowania techniki, skoordynowania ciała i umysłu oraz odpowiedniej siły.

 

02.06.2017 r.-Wizyta pana M., taty Igora-zapoznanie z pracą kierownika budowy. Pan M. z wielkim zaangażowaniem i pasją opowiedział dzieciom o tym, czym zajmuje się na co dzień , czyli o relokacji obiektów przemysłowych. Zapoznał uczniów z przepisami BHP, pokazał sprzęt i ubranie niezbędne do pracy . Zaprezentował również swoje zdjęcia. Najwięcej  radości sprawiło dzieciom  mierzenie kasków, masek , rękawic i zakładanie całego, jak się okazało  dosyć ciężkiego ekwipunku.

Relacje ze spotkań:

http://szkolazklasa207.blogspot.com/p/ii-rozwiazanie-zajecia-w-ramach.html

 

12.

„Mali przedsiębiorcy” - zajęcia dodatkowe, podczas których uczniowie rozwijają swoją samoświadomość i uczą się być przedsiębiorczymi i zaradnymi ludźmi.

Przeprowadzenie przynajmniej trzech zajęć z przedsiębiorczości.

Wskaźnik został osiągnięty.
- Rozpropagowanie idei przedsiębiorczości,

- Adekwatne poczucie własnej wartości uczniów,

- Rozwój samoświadomości u dzieci,

- Nabycie umiejętności komunikacyjnych,

- Wiedza na temat tego, jak zarządzać sobą  w czasie,

- Umiejętne wykorzystanie technologii
  informacyjno-komunikacyjnych w życiu  codziennym,

- Zdobycie wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej.

- Nabyli nawyki gospodarowania pieniędzmi.

- Uczniowie potrafią korzystać z własnych kont poczty e-mail, dziennika elektronicznego i bankowości internetowej.

Działania są dokumentowane na blogu założonym przez p. Izabelę Litwin: http://maliprzedsiebiorcy.blogspot.com/

 

13.

Zorganizowanie Dnia Brytyjskiego, podczas którego uczniowie poznają kulturę krajów anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Irlandii.
Uczniowie mieli możliwość wzięcia udział w konkursie Kraje anglojęzyczne w oczach dziecka oraz w konkursie na krzyżówkę tematyczną po angielsku.

Zorganizowanie wystawy prac uczniów na korytarzach szkolnych, dwóch  konkursów Kraje anglojęzyczne w oczach dziecka oraz w konkursu na krzyżówkę tematyczną po angielsku.

Wskaźnik został osiągnięty. Tydzień brytyjski odbył się pomiędzy 8 a 12 maja,  podczas tygodnia brytyjskiego uczniowie brali udział w konkursach: dyktando z języka angielskiego, konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii, oraz w konkursie na projekt koszulki, czapeczki, torby z hasłem w języku angielskim. P. Anita Pasik uczestniczyła w przygotowaniu dyktanda dla klasy 5 oraz w konkursie na projekt, z zebranych prac wykonałam dekoracje na korytarzu szkolnym.

http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/Regulamin%20konkursu%20na%20projekt%20koszulki%20(1).pdf

Zadaniem uczniów klas 4-6 było wykonanie projektu koszulki, czapeczki, torby itp. z hasłem w języku angielskim oraz z brytyjskim symbolem. Zebrane prace zostały ponumerowane i wywieszone na korytarzu szkolnym. 30 maja odbyło się głosowanie na najlepszy projekt. Uczniowie wszystkich klas 4-6 wybierali numery trzech najlepszych według nich prac. Po zliczeniu głosów I miejsce zajął uczeń klasy 4b JN (opiekun Anita Pasik). Wyróżnienia otrzymali:

MK kl. 5c (opiekun Anita Pasik)

MS kl. 4f (opiekun Anita Huzarek-Gwardjak)

KJ kl. 5b, MP kl. 5b (opiekun Małgorzata Zdańkowska), JK kl. 4c (opiekun Małgorzata Cholewa), KM kl. 4b (opiekun Anita Pasik), ND kl. 3e (opiekun Małgorzata Zdańkowska)

CS kl. 4e (opiekun Małgorzata Cholewa)

OS kl. 4e (opiekun Małgorzata Cholewa)

Jury w składzie nauczycieli języka angielskiego przyznało dodatkowe I miejsce JW z klasy 4d (opiekun Anita Huzarek-Gwardjak).

Efekty:

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury krajów anglojęzycznych. Wzbogacenie słownictwa poprzez możliwość wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz w dyktandzie z języka angielskiego. Rozwijanie zdolności plastycznych poprzez możliwość wzięcia udziału w konkursie na projekt koszulki, czapki z logo w języku angielskim.

Konkurs  na krzyżówkę  odbył się w lutym 2017, przeznaczony był dla uczniów klas II i III. Celem było rozwijanie i wzbogacanie słownictwa, logicznego myślenia oraz umiejętności plastycznych

Ilość osób: 30

Wyniki:

Kl. 3- I miejsce LB, II miejsce SW, III miejsce ND, wyróżnienie AL

Kl. 2 –I miejsce JR, II miejsce, PN,  III miejsce JŁ, wyróżnienie: LS, MS.

 

14.

Warsztaty kulinarne w klasie II c 

Upieczenie czekoladowych  ciastek według przepisu.

P. Renata Grulich w dniu 19 czerwca 2017 r. zorganizowała warsztaty kulinarne w klasie 2c. Efekt pracy:

pyszne ciasteczka. http://szkolazklasa207.blogspot.com/p/blog-page.html

 

 

II. rozwiązanie  Zajęcia zorganizowane w ramach współpracy z instytucjami.

 

Lp.

Działanie

Wskaźniki sukcesu

Efekt działania

1.

Lekcje folkloru na żywo: Spotkanie z Zespołem Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej.

Odbyte lekcje z Zespołem Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej – przynajmniej dwie.

Napisanie przez uczniów klasy II sprawozdania ze spotkania, prace plastyczne – przynajmniej 20.

Wskaźnik został osiągnięty.
Kontynuacją realizacji programu Szkoła 2.0 był występu Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej., w którym uczestniczyły klasy drugie. Zespół gościliśmy w SP nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie 12 kwietnia 2017 r..

Historia Zespołu sięga roku 1948, kiedy to w Lublinie powstał Teatr Młodego Widza, założony przez Wandę Kaniorową, znakomitego pedagoga i choreografa, twórczynię wielu inscenizacji bajek oraz widowisk, zarówno scenicznych, jak i plenerowych.

Zespół przez te lata stał się fenomenem na skalę krajową i międzynarodową, prawdziwym uniwersytetem ludowych tańców i pieśni. A przy tym – zważywszy na to, że przewinęło się przezeń blisko 30 tys. członków, na trwałe zarażonych folklorem – niezwykłym zjawiskiem socjologicznym.

Nasi uczniowie poznali dzięki członkom zespołu dawne zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi, poznali stroje i tańce ludowe. Występ Zespołu bardzo podobał się uczniom naszej szkoły. Mali artyści dostali owacje na stojąco.

Pozdrawiamy wszystkich uczniów naszej szkoły, należących do zespołu i doceniamy pasję do tańca, którą nie zawsze łatwo pogodzić z obowiązkami szkolnymi.

Uczniowie II c napisali sprawozdanie ze spotkania oraz wykonali prace plastyczne, przedstawiające strój ludowy.

http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/kliszcz12/index.html

 

2.

Zajęcia z twórcą ludowym: Technika pisania jajek.

Wytwory prac uczniów po odbytych zajęciach – każdy uczeń wykona jedną pisankę (20 prac).

„Akademia Sztuki Ludowej” to całoroczny cykl warsztatów połączony z prelekcjami, spotkaniami i wystawami. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji Ogólnopolskiego  Programu Szkoła 2.0. Uczestnicy mieli okazję poznać regionalne wzory i różne formy tradycyjnych wyrobów z różnych dziedzin sztuki ludowej, a następnie umiejętnie wykorzystywać je we współczesnych przejawach życia codziennego. 

Nasza szkoła miała przyjemność uczestniczyć w kwietniowych warsztatach z Panem TK. W ramach Akademii dzieci wykonały pisanki tradycyjną techniką ludową. W warsztatach wzięły udział klasy drugie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. 
http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/pisanki%201/index.html

3.

Lekcja z żołnierzem.

 

 Liczba uczniów biorących w zajęciach świetlicowych – przynajmniej 25 uczniów.

Żołnierz świętujący Dzień 3 Maja

Dnia 27.04.17r., gościliśmy w naszej świetlicy szkolnej Żołnierzy z jednostki Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część Polska) w Lublinie. Pani Marlena Sobieszczańska we współpracy z panią Justyną Michalską i panią Małgorzatą Strzelec - Matuszkiewicz zorganizowały spotkanie tak, by celem wizyty było szerzenie wartości patriotycznych oraz przybliżenie dzieciom zawodu wojskowego. Z okazji Dnia 3 Maja żołnierze przybyli w mundurach galowych i przygotowali prezentację na temat obchodów uroczystości związanych ze Świętem Uchwalenia Konstytucji.

Z tej okazji zorganizowany został również szkolny konkurs plastyczny pt." Żołnierz świętujący Dzień 3 Maja". Podczas wizyty nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu a w jury zasiedli żołnierze zaproszeni do szkoły.

Goście wyłonili trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.

http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/zolnierz/index.html

 

4.

Relacja z zajęć , spotkań na stronie szkoły.

Relacje z działań zamieszczone na stronie szkoły w terminie do dwóch tygodni od przeprowadzenia.

Na bieżąco cały rok szkolny p. Wojciech Pojęta zamieszczał relacje bezpośrednio po  wydarzeniach na stronie szkoły http://www.sp30.lublin.pl/

 a p. Joanna Poniatowska na blogu http://szkolazklasa207.blogspot.com/

 

III rozwiązanie: Lekcje w terenie

Lp.

Działanie

Wskaźniki sukcesu

Efekt działania

1.

Lekcje w terenie z wykorzystaniem skali i planu.

Wzrost praktycznej wiedzy i umiejętności uczniów - wyniki sprawdzianu (średnia ocen sprawdzianu (średnia ocen - 4,00), wykorzystanie wiedzy praktycznej na lekcjach przyrody.

Wskaźnik został osiągnięty.

Prowadząc lekcję w terenie uczniowie wykorzystali wiadomości  i umiejętności z zakresu skali i planu w praktyce.  W trakcie zajęć wykonywali praktyczne ćwiczenia. Mierzyli długość i szerokość boiska szkolnego, rabaty kwiatowej, a następnie dobierali  odpowiednią  skalę i rysowali plan boiska  czy rabaty.

Po przeprowadzonej lekcji w terenie z tematu „Skala i plan” uczniowie napisali sprawdzian. Kryteria oceny zgodnie ze statutem szkoły przedstawiały się następująco:

12 pkt.-ocena celująca,

11pkt.-ocena bardzo dobra,

10-9 pkt.-ocena dobra,

8-6pkt.-ocena dostateczna,

5-4pkt.-ocena dopuszczająca.

Jak wynika z zestawienia sześciu uczniów napisało sprawdzian powyżej zaplanowanej średniej, w tym dwóch na ocenę celującą. Tylko dwóch uczniów napisało nieco poniżej 9 pkt. ale uczniowie ci mają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie bardzo ładnie poradzili sobie z zadaniami. Każdy uczeń umie przyporządkować fragment mapy do odpowiedniej skali, potrafią obliczać rzeczywiste wymiary obiektów narysowanych w skali, jak również kreślić prostokąty w skali. Wykonując praktyczne ćwiczenia uczniowie lepiej wykorzystują swoje wiadomości i umiejętności, nabyte podczas lekcji teoretycznej. (wyniki sprawdzianu w załączniku)

2.

Lekcje dla wszystkich klas drugich: Najbliższa okolica, ogródki działkowe, łąka, zalew, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Wzrost praktycznej wiedzy i umiejętności uczniów  - test wiedzy przyrodniczej w klasach drugich. Przynajmniej 70% uczniów klas drugich:

- rozpoznaje kwiaty wiosenne,

- wymienia oznaki wiosny,

- rozpoznaje kwiaty znajdujące się pod ochroną.

W ramach realizacji Programu Szkoła 2.0 klasa II c odbyła wycieczkę na ogrody działkowe. Wycieczka jest lekcją patrzenia, słuchania, myślenia i mówienia. Zadaniem dydaktycznym wycieczki była konfrontacja wiadomości książkowych z roślinami rosnącymi na łąkach, ogrodach i skwerach. Naszym zadaniem było zwrócenie uwagi na różnorodność roślin rosnących na działkach oraz rozbudzenie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym. Rozpoznawaliśmy rośliny zielne, krzewy i drzewa. Prowadziliśmy ciekawe rozmowy z działkowiczami. Szukaliśmy ślimaków i motyli. Uczniowie zadowoleni wrócili do szkoły.

Po przeprowadzonej lekcji w terenie została sprawdzona wiedza uczniów za pomocą tarczy strzelniczej. Z analizy odpowiedzi wynika, że ponad 70% uczniów
- rozpoznaje kwiaty wiosenne,

- wymienia oznaki wiosny,

- rozpoznaje kwiaty znajdujące się pod ochroną,

Ale są też tacy uczniowie, którzy jeszcze mają z tym problem.

http://szkolazklasa207.blogspot.com/p/iii-rozwiazanie-lekcje-w-terenie.html

 

3.

Zajęcia  „Może będę lotnikiem lub stewardessą?” Poznanie infrastruktury i pracy ludzi na lotnisku – wycieczka do Portu Lotniczego Lublin w Świdniku.

Wyjazd przynajmniej dwóch klas:

II c i Ia.

W ramach  realizacji Ogólnopolskiego Programu Szkoła z Klasą 2.0 uczniowie klasy II c i I amieli okazję odwiedzić lotnisko i poznać pracę personelu lotniska w Świdniku.

Podczas wycieczki realizowaliśmy  jeden z tematów dotyczących środków komunikacji lotniczej. Mieliśmy okazję:

-        zapoznać się z zasadami funkcjonowania lotniska,

-        obejrzeć lądowanie i start samolotu,

-        poznać specyfikę pracy służb lotniskowych.

Na zakończenie wycieczki wszyscy skorzystali ze słodkiego poczęstunku. W drodze powrotnej przewodnik sprawdził wiedzę uczniów. Wszyscy zdali na 6!!!.

Po przeprowadzonych zajęciach na lotnisku została sprawdzona wiedza uczniów.

http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/swidnik/index.html

 

4.

Relacje z zajęć, z wycieczki na stronie szkoły.

Relacje z działań zamieszczone na stronie szkoły w terminie do dwóch tygodni od przeprowadzenia.

Na bieżąco cały rok szkolny p. Wojciech Pojęta zamieszczał relacje bezpośrednio po  wydarzeniach na stronie szkoły http://www.sp30.lublin.pl/

 a p. Joanna Poniatowska na blogu http://szkolazklasa207.blogspot.com/

Dodatkowo udało się nam zrealizować:

5.

Lekcja w terenie: Nazwy miejsc w mieście: Szlakiem zabytków.

Prezentacja miejsc w mieście podczas pieszej wycieczki po angielsku.

Wskaźnik został osiągnięty.
Lekcja w terenie odbyła się 15 maja 2017. Wraz z uczniami kl 4b  wybrałam się na Stare Miasto w Lublinie, zwiedzali jego zabytki: Ratusz Trybunał Koronny, Bramę Krakowską, Grodzką, Plac Po Farze opowiadali o nich w języku angielskim, następnie opisywali wybrane przez siebie miejsce, które widzieli po angielsku.

Efekty: poszerzenie słownictwa, poszerzenie wiedzy o swoim mieście, nauka opisu miejsca po angielsku.

 

6.

Lekcja w terenie:

Z wizytą w Górach Świętokrzyskich

Zorganizowanie wycieczki w Góry Świętokrzyskie dla wszystkich klas V (czterech klas).

 

 

Udało się zorganizować wyjazd w Góry Świętokrzyskie dla wszystkich klas V.

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

Święta Katarzyna - Muzeum Minerałów, lekcja muzealna z pokazem szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnych.

Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się co to jest minerał, skała, mogli podziwiać wspaniałe,  kolorowe, duże okazy między innymi największy kryształ górski ważący 100 kg, kamienie szlachetne jak rubiny, szafiry, szmaragdy i wiele innych. Zobaczyli naturalne kości dinozaurów i innych prehistorycznych gadów, minerały Gór Świętokrzyskich, najpiękniejszą i najcenniejszą kolekcję krzemienia pasiastego. Zobaczyli też w jaki sposób szlifuje się kamienie ozdobne i szlachetne.

Św. Krzyż – kościół i klasztor pobenedyktyński, Muzeum Misyjne O. Oblatów, kaplica Oleśnickich z Relikwią Drzewa Krzyża Św. i kryptami grobowymi, gołoborza.

Pieszą wycieczkę na Święty Krzyż uczniowie rozpoczęli od zakupu pamiątek na straganach znajdujących się przed wejściem do ŚPN, po drodze minęli kamienną figurę pielgrzyma. Legenda głosi, że pielgrzym ze względu na swoją pychę został zamieniony w kamień. Co roku przesuwa się o ziarenko piasku w stronę klasztoru, gdy pielgrzym dotrze do bram klasztoru nastąpi koniec świata. Podejście na Święty Krzyż nie było trudne, uczniowie mogli podziwiać naturalny las. Po dotarciu na szczyt uczniowie zwiedzili klasztor wraz z katakumbami, gdzie pochowany jest książę Jeremi Wiśniowiecki. Uczniowie zwiedzili też Muzeum Misyjne. Następnie uczniowie schodami dotarli do  platformy widokowej, z której mogli podziwiać gołoborze.

Park Miniatur Sabat - Krajno 

To była niesamowita podróż, w ciągu kilku godzin uczniowie zobaczyli wszystkie kontynenty świata, poznali kulturę, zobaczyli miniatury najsłynniejszych budowli, miejsca stworzone przez naturę. Wszystkie miniatury zostały wykonane w skali 1:25, a Bazylika Świętego Piotra w skali 1:13. Zobaczyli nieistniejące już wieże World Trade Center.

Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór.

Uczniowie zwiedzali  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, który jest zabytkiem klasy międzynarodowej.

 

Uczniowie zwiedzili najstarsze sanktuarium, w którym przechowywane są Relikwie Drzewa Krzyża Świętego, Muzeum misyjne.

http://szkolazklasa207.blogspot.com/p/iii-rozwiazanie-lekcje-w-terenie.html

 

7.

Szlakiem ginących zawodów

Zorganizowanie wycieczki dla dwóch klas

W ramach realizacji programu Szkoła 2.0 dwa odziały SP 30 brały udział w kolejnym punkcie działań zaplanowanych na obecny rok szkolny.
12 czerwca klasa II c i oddział ,,O’’ uczyły się poza murami szkoły. Zgłębialiśmy wiedzę o ginących zawodach, wędrowaliśmy szlakiem metalu. W Wojciechowie uczniowie dowiedzieli się o pracy kowala. Udział w warsztatach plastyczno - technicznych przybliżył wiedzę na temat podkowy końskiej. Każdy miał szansęna wykonanie swojej własnej podkowy z masy solnej.


Nowy Gaj i ,,Młyn Hipolit’’ przybliżyły czasy poszukiwaczy złota. Uczniowie pogłębili wiedzę o minerałach, obserwowali doświadczenie obrazujące wybuch wulkanu.


Pszczela Wola to doskonała lekcja o pszczołach, pasiekach oraz właściwościach miodu. Zakończenie naszego szlaku ginących zawodów to wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.
http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/teren/index.html

 

 

IV rozwiązanie: TIK na zajęciach koła i lekcjach.

Lp.

Działanie

Wskaźniki sukcesu

Efekt działania

1.

Szkolenia dla nauczycieli dotyczące obsługi i  wykorzystania tablicy interaktywnej na zajęciach różnych przedmiotów.

Liczba przeszkolonych nauczycieli – przynajmniej zostało przeszkolonych 10 chętnych nauczycieli.

Nauczyciele zostali przeszkoleni, szkolenie dotyczyło obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej na różnych przedmiotach (na przyrodzie, historii, plastyce, języku polskim, języku angielskim i matematyce).

2.

Zajęcia, na których uczniowie poznają ciekawe programy do animacji 2D np. Pivot oraz inne programy do obróbki zdjęć.

Prace uczniów wykonane w programie Pivot reklamujące Szkołę z klasą 2.0 – przynajmniej 10 prac.

Wskaźnik został osiągnięty, uczniowie klas VI i IV wykonali animacje na obchody dnia patrona szkoły.

 

Uczniowie korzystali z darmowego  programu do tworzenia animacji 2D - Pivot Animator. Program pozwala na szybkie przygotowanie prostej animacji wykorzystując do niej tzw. "patyczkowego ludzika".

Tworzenie animacji postaci ogranicza się do jej narysowania, a następnie modyfikowanie na kolejnych kadrach animacji.

Uczniowie tworzyli animacje z sekwencji kolejno ułożonych klatek, które ręcznie przygotowali.

Gotową animację zapisywali w postaci pliku wideo AVI i animacji GIF.

Bardziej zaawansowani wstawiali wcześniej przygotowane rysunki. Wstawione elementy rysunku odpowiednio ustawiali, a następnie modyfikowali  na kolejnych kadrach animacji.

Uczniowie klas VI i IV wykonali animacje na obchody dnia patrona szkoły.

 

3.

Zajęcia, na których nauczyciele i uczniowie wykorzystują zakupiony sprzęt, m.in. tablice interaktywne.

Mamy trzy tablice interaktywne – liczba przeprowadzonych lekcji z tablicą interaktywną – przynajmniej 3 lekcje.

Wskaźnik został osiągnięty, nauczyciele wykorzystują tablicę na swoich zajęciach, między innymi na przyrodzie, języku angielskim, historii.

 

24 kwietnia 2017  w grupie dziewcząt w klasie 4b  odbyła się lekcja otwarta z udziałem wszystkich nauczycieli języka angielskiego. Tematem lekcji było pożywienie i upodobania kulinarne. Podczas lekcji otwartej wykorzystałam element TIK. Uczennice powtórzyły nazwy owoców, które poznały na poprzedniej lekcji za pomocą ćwiczenia na tablicy interaktywnej, które polegało na dopasowywaniu odpowiednich słów do obrazków (ćwiczenie pochodziło ze strony internetowej British Council Learn English Teens). Następnie dziewczynki zapoznały się z nowym słownictwem (produkty spożywcze) oraz przećwiczyły tworzenie pytań dotyczących upodobań żywieniowych. Kolejną część lekcji stanowiło jeszcze jedno ćwiczenieze strony internetowej British Council Learn English Teens. Tym razem ćwiczenie polegało na dopasowywaniu produktów spożywczych do obrazków. Uczennice miały jednak największą frajdę, kiedy pod koniec lekcji mogły rzucać specjalną kostką  z umieszczonymi na niej kartami obrazkowym i z produktami spożywczymi.

4.

Praca na platformie Moodle, udostępnianie instrukcji, dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania nowymi technologiami w domu.

Platforma Moodle, liczba uczniów korzystających z platformy w domu, przynajmniej 50.

Wskaźnik został osiągnięty, p. Szydłowski wykorzystuje platformę we wszystkich klasach, w których uczy. Uczniowie (90) korzystają z materiałów w domu.

W czasie zajęć uczniowie korzystają z kont na platformie Moodle. Moodle to internetowa platforma służąca do zdalnego nauczania i uczenia się.

Jest prosta w obsłudze, bezpieczna i przede wszystkim darmowa. Jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treściami edukacyjnymi. Od momentu zainstalowania jest wyposażona w funkcje takie jak: dziennik ocen, moduły pozwalające na przygotowanie i zamieszczenie w różnej formie treści nauczania, szybkie sprawdzanie wiedzyoraz przesyłanie plików.  W zależności od potrzeby wybrane tematy lub pojedyncze moduły mogą być widoczne lub ukryte. Przesłane przez uczniów  prace zostają zapisane na platformie i są dostępne w każdej chwili. Można je zablokować przed skasowaniem i zmianą ich zawartości. Uczeń logując się na swoje konto może sprawdzić jaką dostał ocenę za wykonaną pracę i przeczytać informację zwrotną napisaną przez oceniającego.

Dodatkowo udało się nam zrealizować:

5.

Lekcja otwarta dotycząca programowania w Baltie dla nauczycieli klas I – III.

Przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli klas I - III

Temat lekcji przeprowadzonej przez p. Tadeusza Szydłowskiego w dniu 10.05.2017 r.: Uczymy się programować w programie Baltie. Lekcja została przeprowadzona w kl. 2 h. W lekcji uczestniczyło 4 nauczycieli.

 

 

 

V rozwiązanie: Kodowanie i podstawy robotyki

Lp.

Działanie

Wskaźniki sukcesu

Efekt działania

1.

Zapoznanie nauczycieli i rodziców z działalnością w dziedzinie programowania i robotyki.

Zapoznanie wszystkich nauczycieli na radzie, informacja o kodowaniu dla rodziców na stronie szkoły.

Podczas rady pedagogicznej w dniu 8 marca 2017 r. p. Poniatowska przedstawiła innowację pedagogiczną dotyczącą programowania i robotyki.

 

Dla nauczycieli, rodziców, absolwentów szkoły i uczniów zostały przeprowadzone pokazy robotyki.

 

Interaktywne pokazy robotyki z udziałem Dasha i Dota w SP 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego pod tytułem „Pracownia XXI wieku” odbyły się 18 maja 2017 r.  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci szkoły, którzy tego dnia przybyli na uroczystość 150-lecia.

Pokazy zostały przygotowane przez uczestników koła Kodujemy w 30 pod kierunkiem p. Joanny Poniatowskiej. Uczniowie, pasjonaci nowych technologii, wcielili się w rolę animatorów, po to by pokazać uczniom, że programowanie w Scratchu i robotyka może by świetną zabawą, pasją, która w przyszłości może przyczynić się do zdobycia intratnego zawodu.

Uczniowie scharakteryzowali XXI, a następnie pokazali jak w naszej szkole wykorzystywana jest technologia informacyjna. Prezentację zaczęli od Scratcha, ponieważ jest to bardzo przyjazny język pozwalający w sposób wizualny tworzyć prezentacje, animacje, gry, historyjki, w których występuje dźwięk, ruch, interakcja. Pochwalili się też swoimi sukcesami odniesionymi w konkursach ogólnopolskich.

Następnie uczennice  AD, WK i AK zaprezentowały własny projekt pt. Księżniczka oraz program, przygotowany na 150 lecie szkoły, który wykonały w programie Scratch. Na koniec odbył się quiz: 150 lat SP 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w pytaniach i odpowiedziach. Uczniowie mogli sprawdzić czy znają historię szkoły, ale również nauczyć się czegoś nowego, gdyż od razu mogli poznać prawdziwą odpowiedź.

Po Quizie młodzi animatorzy przedstawili zebranym parę niebieskich robotów, Dasha i Dota, które gościmy w szkole dzięki uprzejmości Mistrzów Kodowania.

Uczniowie zaprezentowali zgromadzonym, że roboty potrafią się poruszać do przodu, do tyłu, skręcać w prawo i w lewo, poruszać głową, mówić, zmieniać światła. Reagować na głos czy wykrywać przeszkody z przodu i z tyłu za pomocą czujników. Pokazali, jak działa wyrzutnia piłeczek, która pozwala na zaprogramowanie rzutu piłeczką do celu, co podobało się szczególnie najmłodszym uczestnikom pokazów.  Uczniowie zademonstrowali również zebranym jak nauczyli Dasha gry na cymbałkach oraz jak działają ich własne programy, w których zastosowali zmienne i funkcje.

Podczas prezentacji możliwości Dasha wszyscy zgromadzeni mogli chociaż na chwilę dotknąć, przekonać się co potrafi i w końcu przytulić robota Dota.

Interaktywne pokazy robotyki pokazały, że można się bawić i równocześnie  zdobywać nowe umiejętności programistyczne, logicznego myślenia, rozwijać kreatywność.

http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/robotyka/index.html

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka programowania w języku Scratch z elementami robotyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo – wpisy w dzienniczku zajęć, liczba uczestników 15 (15 komputerów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W II okresie roku szkolnego 2016/2017 uczniowie rozwijali umiejętności programowania w języku Scratch na dwugodzinnych zajęciach koła komputerowego „Kodujemy w 30.

Przygotowanie uczennic do konkursu Scratch Mecz, przygotowanie do wystąpienia i zaprezentowania projektu w siedzibie Facebooka.

Przygotowanie uczniów do interaktywnych pokazów robotyki z udziałem robotów Dash i Dot podczas 150 – lecia naszej szkoły.

http://mistrzowiesp30lublin.blogspot.com/

3.

Publikowanie prac uczniów, skryptów  na blogu – dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje pasje po zajęciach lekcyjnych w domu.

Publikowanie prac uczniów na blogu Kodujemy w 30. (wpisy przynajmniej 2 razy w miesiącu).

Projekty uczniów dostępne na blogu „Kodujemy w 30”: http://mistrzowiesp30lublin.blogspot.com/p/blog-page_11.html

Prace i wpisy były zamieszczane na bieżąco, nawet częściej jak dwa razy w miesiącu.

4.

Zajęcia robotyki w naszej szkole: Ozobot, mBot i Scottie Go

 

Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem robotów.

6 marca uczniowie klasy VI c i VI a na lekcji informatyki poznali jednego z najmniejszych robotów jakim jest Ozobot. Ten nieskomplikowany robot kształtem zbliżony do kulki wyposażony jest w koła i czujniki kolorów, dzięki którym rozpoznaje sekwencje kolorowych linii.  Od razu po uruchomieniu robot gotowy był do pracy, nie wymagał podłączenia do sieci ani oprogramowania. Wystarczyły białe kartki papieru xero i  kolorowe flamastry aby napisać/narysować pierwszy program. Po zapoznaniu się z tabelą kodów, uczniowie rozpoczęli rysowanie i kodowanie trasy dla robota, dbając o to, aby linie nie były za cienkie i nie miały ostrych zakrętów. Kiedy trasa była gotowa uczniowie testowali, czy Ozobot porusza się tak, jak tego oczekiwali.  

Po testowaniu przyszedł czas na grę planszowo-mobilną Scottie Go, która polega na sterowaniu bohaterem za pomocą programu ułożonego z kartonowych klocków. Uczniowie układali klocki (na których jest kod QR), tak aby powstała instrukcja dla bohatera a następnie za pomocą darmowej aplikacji, zainstalowanej na telefonie, skanowali ułożony kod i sprawdzali na ekranie jego działanie.

Na koniec uczniowie poznali mBota, sterowanego za pomocą bezpłatnego, dostępnego w polskiej wersji językowej,  programu mBlock, podobnego do Scratcha 2.0, ale dodatkowo wyposażonego w bloczki z poleceniami do programowania robotów. Ważne, że komunikacja z robotem odbywała się bezprzewodowo. Uczniowie dowiedzieli się jakie czujniki posiada mBot i w jaki sposób z tych czujników korzysta, a następnie obserwowali jak robot pokonuje trasę w kształcie ósemki, jak omija przeszkody jeżdżąc po sali.

http://www.sp30.lublin.pl/2016-2017/roboty/index.html

 

 

 

9) Co planujecie dalej?

Planujemy kontynuować udział w projektach ogólnopolskich, do których przystąpiła szkoła. Chcielibyśmy rozpropagować program Szkoła z Klasą 2.0, naszym celem jest zachęcenie w przyszłym roku jeszcze większej liczby nauczycieli, którzy prężnie działaliby w Zespole 2.0, będziemy wdrażali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, TIK na zajęciach lekcyjnych.