Czwarte spotkanie Zespołu: ewaluacja działań (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Grzegorz Siwiak

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Dobre relacje

 • Dodano:

  24.04.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Wychodząc naprzeciw potrzebom ustalonym na początku projektu (podczas panelu dyskusyjnego) oraz kierując się wytycznymi i wskaźnikami celu, który obraliśmy podczas realizacji projektu szkoła z klasą 2.0 wyznaczyliśmy podczas ostatniego spotkania zespołu podział obowiązków dotyczących ewaluacji podjętych działań. Ustaliliśmy, iż najbardziej obiektywnym i sprawiedliwym a także zgodnym z naszym celem głównym, (czyli dobrymi relacjami) będzie stworzenie zespołu ewaluacyjnego składającego się z przedstawicieli wszystkich grup społeczności szkolnej (ucznia, rodzica, pracownika obsługi i nauczyciela). Zespół ten współpracując z dyrekcją, członkami zespołu oraz koordynatorem miał za zadanie wypracować narzędzia, którymi najskuteczniej sprawdziłby, czy zamierzone cele zostały osiągnięte oraz jak działania projektowe wpłynęły na funkcjonowanie całej szkoły.

- Zespół ewaluacyjny przeprowadził wiele wywiadów indywidualnych w klasach 4-6 oraz z wybranymi nauczycielami, rodzicami i pracownikami obsługi a w klasach młodszych 1-3 wywiady grupowe.

- Pod koniec roku szkolnego zaplanowano również dyskusję panelową (która jeszcze się nie odbyła).

- Zespół dokonał oględzin miejsc bezpośrednio związanych z przeprowadzanymi działaniami takich jak Centrum Informacyjne czy miejsce, w którym umieszczona została skrzynia „Dobrych pomysłów” sprawdzając jak funkcjonują one, na co dzień.

- Wspólnie z członkami zespołu projektowego, zespół ewaluacyjny przeprowadził analizę „Dobrych pomysłów” jakie społeczność uczniowska zamieściła w przygotowanej skrzyni.

- Grupa uczniów z „Pomocnej dłoni” podczas wywiadu podzieliła się informacjami na temat najczęściej występujących w naszej szkole zdarzeń konfliktowych oraz wypracowanymi metodami radzenia z nimi.

- Wśród uczniów i nauczycieli przeprowadzono ankietę dotyczącą bezpieczeństwa w naszej szkole.

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Pośród najczęściej pojawiających się krytycznych uwag, opinii i sugestii dotyczących działań były:

- za mało stanowisk komputerowych w „Centrum Informacyjnym” (udało nam się zebrać fundusze na 4 jednostki centralne wraz z niezbędnymi urządzeniami wejścia i wyjścia oraz oprogramowanie)

- w skrzyni „Dobrych pomysłów” pojawiło się kilka uwag na temat akcji „Pomocna dłoń” która z początku była dość krytycznie przyjęta, z powodu niedostatecznego przygotowania grupy uczniów.

Pośród najczęściej pojawiających się pozytywnych uwag, opinii i sugestii dotyczących działań były:

- Po krytycznym okresie początkowym akcji „Pomocna dłoń” pojawiło się sporo pozytywnych opinii na jej temat, wyrażających wdzięczność za niesioną pomoc w sytuacjach konfliktowych, za wygaszanie kłótni, godzenie zwaśnionych, otwartość i indywidualne podejście do każdego.

- Dużo ciepłych słów pojawiło się pod adresem „Centrum informacyjnego”, które cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów. Wiemy już także o potrzebie zwiększenia ilości stanowisk komputerowych, jako sugestii ze strony dzieci.

Bardzo ciekawym sposobem wysłuchania uwag była skrzynia „Dobrych pomysłów”, która dała dzieciom możliwość współdecydowania o zmianach zachodzących w szkole.

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Naszym największym sukcesem jest niewątpliwie „Centrum Informacyjne” z dostępem do Internetu oraz drukarki dla wszystkich chętnych. Jednak ze względu na małą ilość stanowisk jest ono obecnie intensywnie eksploatowane, dlatego dyrekcja szkoły udostępniła również salę komputerową by sprostać zapotrzebowaniu. To zapotrzebowanie przekłada się również na plan rozbudowy „Centrum” w najbliższej możliwej przyszłości.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się skrzynia „Dobrych pomysłów”, która w konsekwencji okazała się również ciekawym sposobem na ewaluację, ponieważ oprócz pomysłów i życzeń (zgodnie z jej regulaminem) znalazły się w niej także opinie uczniów na temat działań podejmowanych w szkole. Mogliśmy dowiedzieć się, które z nich były „strzałem w dziesiątkę” a które trzeba było poprawić.

W konsekwencji powyższego dowiedzieliśmy się, że akcja „Pomocna dłoń” została bardzo dobrze przyjęta, nawet jeżeli na początku uczniowie podchodzili do niej niechętnie i z dystansem, a członkowie grupy „pomocnej dłoni” narażeni byli na krytykę ze strony rówieśników, to ostatecznie okazała się ona ciekawą alternatywą i pomocą dla „dyżurujących” nauczycieli oraz zmiany „atmosfery” wśród samych uczniów na bardziej życzliwą. 

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Jak dotąd nie przeprowadziliśmy jeszcze planowanej modernizacji infrastruktury drogi dojazdowej dla autobusów szkolnych. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się ja zrealizować w czasie wakacyjnym lub na początku roku szkolnego 2017/2018.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Sporą trudność sprawiło nam wdrożenie akcji „Pomocna dłoń”, z powodu oporu samych uczniów (problemem był brak autorytetu u rówieśników), jednak z czasem po oswojeniu z nową sytuacją a także po ingerencji psychologa szkolnego akcja „zadziałała” i można było uznać ją, jako „strzał w dziesiątkę”.

Dzięki dobrej woli wielu osób trzecich podczas działań projektowych, pomniejsze trudności udawało nam się rozwiązywać bardzo szybko i na bieżąco.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Z wywiadów z uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami obsługi dowiedzieliśmy się, że wszystkie działania w efekcie końcowym przyniosły pożądane przez nas skutki w postaci integracji całej społeczności szkolnej oraz podniesienia poziomu zaufania.

Dzięki centrum informacyjnemu zwiększyliśmy dostęp dla dzieci z uboższych rodzin do Internetu oraz możliwości wydruku treści wykorzystywanych podczas zajęć lekcyjnych, co również przełożyło się na poprawę ich wyników.

Poznaliśmy bolączki i potrzeby społeczności szkolnej, dzięki czemu możemy spróbować znaleźć dla nich rozwiązanie a tym samym poprawić wizerunek szkoły.

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Mając na uwadze najczęściej powtarzające się pomysły w skrzyni „Dobrych pomysłów” (o ile uda się wygospodarować na to środki) przymierzamy się do budowy w przyszłym roku szkolnym placu zabaw dla klas 1-3 a także zainstalowania szafek w szatniach oraz zwiększenia liczby ławek na korytarzach (również podążając za sugestią uczniów).

W wyniku dużego zainteresowania Centrum Informacyjnym zamierzamy w niedalekiej przyszłości przy pomocy Rady Rodziców dokupić stanowiska komputerowe.

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

- Mobilizacja społeczności szkolnej do większego działania na rzecz poprawy wzajemnych stosunków (Skrzynia „Dobrych pomysłów”, „Pomocna dłoń”).

Dzięki wywiadom oraz informacjom przekazanym za pośrednictwem skrzyni „Dobrych pomysłów” dowiedzieliśmy się o wyraźnej poprawie wzajemnych relacji w szkole, które zgodnie z głównym celem projektu możemy nazwać dobrymi.

- Zadowolenie uczniów z udostępnienia Centrum Informacyjnego, przekładające się na korzyści w postaci opracowywanych za pomocą komputerów zadań przedmiotowych oraz zwiększonej świadomości TIK (Budowa Centrum Informacyjnego).

Popularność Centrum jest niezaprzeczalna, ilość użytkowników przerasta jego możliwości, nad czym musimy jeszcze w przyszłości popracować. Zadowolenie wyrażone jest w pozytywnych komentarzach spływających do skrzyni „Dobrych pomysłów” oraz podczas przeprowadzonych wywiadów; daje się również zauważyć zwiększone zapotrzebowanie na wydruki komputerowe, które wykorzystywane są podczas zajęć przedmiotowych.

 - Większe bezpieczeństwo podczas przerw oraz wyjazdów i wycieczek a także podczas dowozów uczniów do szkoły (Przebudowa wjazdu, „Pomocna dłoń”).

Dzięki akcji „Pomocna dłoń” daje się zauważyć realnie mniejszą ilość zachowań niewłaściwych, nadal zdarzają się wśród uczniów wyzwiska i wulgaryzmy jednak system wypracowany przy pomocy akcji nagradzający pozytywne postawy przynosi wyraźną poprawę wzajemnych relacji.

- Zwiększenie świadomości wpływu własnych decyzji na realne działania zaistniałe w szkole wśród uczniów i rodziców (Skrzynia „Dobrych pomysłów”, „Pomocna dłoń”).

Skrzynia „Dobrych pomysłów” oraz wywiady z uczniami na temat decyzji i działań podejmowanych w ramach projektu; ich praca w „Pomocnej dłoni”, stały się miarodajnym narzędziem wskazującym na pogłębione zrozumienie odpowiedzialności za współdecydowanie o środowisku, w którym przebywają, czyli o szkole.

- Poczucie solidarności i odpowiedzialności wobec wspólnie obranych celów i realizowanych działań.

Miarodajność tego wskaźnika wynika bezpośrednio ze wskaźnika poprzedniego, poszerzonego o świadomość zbiorowości, czyli działania w grupie i celowości tych działań. Ważnym punktem projektu było dla nas to by uczniowie poznali, że przez demokratyczne, jasno określone decyzje podejmowane wspólnie można osiągnąć więcej i rozumieć lepiej.

- Realizacja większości działań wg założonego harmonogramu.

Nie wszystkie działania udało nam się zrealizować w wyznaczonych terminach, jednak większość z nich pozytywnie dobiegło końca, a pozostałą część mam nadzieję uda nam się dokończyć w niedalekiej przyszłości.

- Doświadczenie, wiedza i znajomości zdobyte podczas pracy nad poszczególnymi działaniami.

Ten trudno mierzalny wskaźnik zaowocuje na pewno jeszcze nie raz wspólnymi projektami gdzie zdobyte doświadczenie, wiedza i znajomości pomogą nam zrealizować coś lepiej, sprawniej i szybciej.

- Zacieśnienie współpracy między uczniami/rodzicami/nauczycielami/dyrekcją.

Na pomoc grupy zaangażowanych rodziców w naszej szkole zawsze możemy liczyć. W tym projekcie naszym celem było, aby większa ich ilość wzięła na swoje barki część działań; niestety udało się to tylko częściowo, tym niemniej dzięki tej współpracy mogliśmy lepiej się poznać i pokazać, że dzięki wspólnemu przedsięwzięciu możemy zdziałać dużo więcej. Z wywiadów z rodzicami wynikało, że  ocieplone zostało oblicze szkoły w ich oczach, że dzięki naszej otwartości poczuli większą swobodę we współdecydowaniu. Ocieplenie relacji rodzic – szkoła wpłynęło również na odbiór szkoły przez dzieci, które w wywiadach wypowiadały się bardzo pozytywnie o współpracy z nauczycielami i rodzicami zaangażowanymi w ten projekt.

9) Co planujecie dalej?

Mamy zamiar kontynuować rozbudowę „Centrum Informacyjnego”.

Chcemy, aby nadal funkcjonowała w naszej szkole akcja „Pomocna dłoń”, zamierzamy w związku z tym (biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte podczas trwania projektu szkoła z klasą 2.0) przygotować na przyszły rok szkolny warsztaty dla uczniów z grupy „Pomocna dłoń”.

Liczymy również na dalszą owocną współpracę z uczniami, rodzicami, gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi przy nowych wyzwaniach, które stawiać będzie przed nami nadchodząca przyszłość, by Dobre Relacje, które ustanowiliśmy swoim celem posłużyły dobru wspólnemu, jakim jest przyjazna do nauki, bezpieczna i nowoczesna szkoła.