Czwarte spotkanie Zespołu: ewaluacja działań (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Dorota Kudlik

 • Szkoła:

  V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Równe szanse

 • Dodano:

  15.02.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Badania ewaluacyjne prowadziliśmy w trakcie realizacji działań oraz po ich zakończeniu.

Do ewaluacji bieżącej wykorzystaliśmy obsewację, „ścianę opinii”, „walizkę i kosz” oraz ankietę.

Informacje na temat aranżacji auli, zbieraliśmy obserwując wykorzystanie tego miejsca przez uczniów, jak również poprzez „gadającą ścianę”. Grupa młodzieży zaangażowanej w dostosowanie przestrzeni wywiesiła arkusz papieru z pytaniem do rówieśników: „Czego brakuje nam na auli? Napiszcie?” (zał. 1).

Również, aby zebrać opinie na temat prezentacji zainteresowań uczniowskich zastosowaliśmy „ścianę opinii”.  Społeczność uczniowska oceniała pomysł zorganizowania „Pasjomanii” wpisując oceny i komentarze na arkuszu papieru.  Pytanie do młodzieży brzmiało: „Jak oceniasz pomysł prezentacji zainteresowań/pasji uczniowskich. Uzasadnij krótko.”

Uczestnicy zajęć dotyczących zarządzaniem sobą w czasie oraz warsztatów z obszaru identyfikowania mocnych i słabych stron wyrażali swoje opinie z wykorzystaniem metody „walizki i kosza”. Do „walizki” wrzucali karteczki z opiniami na temat,  tego co było przydatne na zajęciach, co uznają za ważne, a do „kosza” kartki z informacjami o tym, co uznali za niepotrzebne, zbędne.

Uczniowie biorący udział w projektach edukacyjnych odpowiadali na pytania zadane w ankiecie. Pytaliśmy o to, co zachęciło ich do wzięcia udziału w wybranym projekcie, czy rozwijali umiejętności samodzielnego i kreatywnego działania oraz poznawania siebie, jakie osiągali sukcesy i jakie napotykali trudności,  co by zmienili w swoich działaniach oraz czy wzięliby udział w innych projektach (zał.2).

Ewaluację końcową realizowaliśmy wykorzystując wywiad zogniskowany i ankietę. Metodą wywiadu grupowego badaliśmy uczniów i nauczycieli. Wywiad z grupą 8 nauczycieli przeprowadzały dwie osoby z naszego zespołu. Rozmowy z młodzieżą prowadzili czterej uczniowie klas drugich. Omówiliśmy z nimi zasady metodologiczne wywiadu, np. unikanie sugerowania odpowiedzi oraz przetestowaliśmy we własnym gronie badanie próbne, który następnie omówiliśmy pod względem mocnych stron i  popełnionych błędów.  Prowadzone z respondentami wywiady (z poszczególnych klas wybraliśmy losowo grupki 7-8 osobowe) nagrywaliśmy dyktafonem. Pytania dotyczyły zaspokojenia potrzeb uczniów w przygotowanej auli wypoczynkowej, korzyści wynikających z wdrożenia projektów i „Pasjomanii”, zapotrzebowania na kontynuację działań w ramach projektów,  znajomości zasad zarządzania sobą w czasie, warsztatów z doradcą zawodowym oraz pozytywnych efektów zaktualizowania strony Facebooka Samorządu Uczniowskiego V LO w Słupsku (zał.2).

Do przeprowadzenia badania ankietowego z rodzicami wykorzystaliśmy dziennik  elektroniczny Librus. Pytania, podobnie jak w wywiadzie, dotyczyły oceny realizacji poszczególnych zadań wdrożonej zmiany (zał. 2). 

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Aranżacja auli wypoczynkowej, według respondentów,  jest nowoczesna, wyposażona w wygodne siedziska z poduszkami. Według uczniów można w tym miejscu miło, wygodnie spędzić czas. Dostępny jest widoczny plan lekcji i ogłoszenia. Ze względu na chłodny kolor ścian, respondenci proponują zamieścić na ścianach grafikę. Młodzież zgłasza również potrzebę rozgałęzienia wejść do kontaktów, aby umożliwić zasilanie baterii telefonów. 

Respondentom bardzo podobał się pomysł pokazania zainteresowań uczniowskich „Pasjomania”. Zwracali uwagę na to, że prezentacje kolegów skłaniały ich do poszukiwania u siebie talentów oraz obszarów, w których aktywność dawałyby im radość. Uczniowie prezentujący swoje pasje byli zadowoleni z możliwości, jaką dało im to przedsięwzięcie. Uznanie ze strony odbiorców dostarczyło im dużo zadowolenia i wiary w siebie.

Młodzież  zwracała uwagę na potrzebę kontynuowania warsztatów z obszaru zarządzania sobą w czasie oraz poznawania zasobów własnych w formie praktycznych działań, w małych grupach. 

Uczestnicy wywiadów grupowych jednogłośnie zwracają uwagę na potrzebę zaangażowania szerszej grupy osób redagujących stronę Samorządu Uczniowskiego V LO Słupsku na Facebooku. Strona ta wymaga według nich postów z codziennego życia społeczności szkolnej.

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Bardzo pozytywnie odebrana została prezentacja zainteresowań uczniowskich „Pasjomania”. Uczniowie początkowo z pewnymi oporami decydowali się na udział w przedsięwzięciu, jednak możliwość samodzielnego określenia zakresu i formy prezentacji, zmotywowała ich do udziału w pokazie. Co istotne, udało się również zachęcić uczniów, którzy są skryci, pozostają zwykle w cieniu i potrzebują wzmocnienia wiary w siebie. Odbył się koncert, w trakcie którego swoje umiejętności  muzyczne zaprezentowała młoda kapela „Bez nazwy” (złożona z uczniów naszej szkoły) oraz występy wokalne chętnych solistów. Zespól teatralny „Tommoroww” uchylał kulisy swojej działalności wykorzystując mini scenki, a doskonalące warsztat plastyczny i fotograficzny uczennice przygotowały wystawy swoich prac. Wystawione kolekcje rysunków i fotografii, które rozmieszczone zostały w różnych miejscach korytarzy szkolnych, można było oglądać przez trzy dni. Publiczność dopisała, a wszystkie prezentacje zyskały ogromną aprobatę widzów.

Za największe sukcesy wynikające z realizacji projektów uczniowie uznają poszerzenie wiedzy i umiejętności, osiąganie wyznaczonych celów oraz doświadczanie współpracy z rówieśnikami. 

Wszyscy respondenci badań fokusowych oraz 86% uczniów realizujących projekty uważa, że warto kontynuować realizację przedsięwzięć projektowych i „Pasjomanii”. Dają one bowiem możliwość wspólnego działania uczniom, zdobywania wiedzy, umiejętności i doświadczeń poza ławką szkolną oraz są ciekawie i kreatywnie spędzonym czasem.

 

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Aktualizacja strony Samorządu Uczniowskiego V LO w Słupsku na Facebooku nie przyniosła oczekiwanych rezultatów – zbyt mała liczba odbiorców, pojedyncze polubienia strony, brak komentarzy. Ewaluacja końcowa dostarczyła nam informacji o czynnikach wpływających na niezadowalający wynik realizacji tego zadania. Po pierwsze, wielu respondentów nie znało strony. Po drugie,  strona jest mało atrakcyjna, gdyż brakuje bieżących informacji z codziennego życia społeczności szkolnej (są tylko realizowane na terenie szkoły przedsięwzięcia). Zabrakło również pomysłu i działań w kierunku zaangażowania większej grupy uczniów do redagowania i promowania strony. 

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Najczęściej napotykane trudności to ograniczenia czasowe realizatorów projektów . Trudno było ustalać dogodne dla uczestników grup projektowych terminy spotkań, dlatego szereg swoich działań młodzież konsultowała ze sobą poprzez komunikatory Skype, Messenger.

Kolejną trudnością było dotarcie z informacjami o przedsięwzięciach do wszystkich uczestników życia szkolnego. Potrzebne było kilkukrotnie ponawiane ogłoszeń w klasach,  przekazywanie informacji w formie papierowej i poprzez dziennik elektroniczny.

Pojawiły się także konflikty w zespołach projektowych. Wówczas nauczyciele koordynujący prace uczniów mediowali między stronami sporu, co skutkowało znalezieniem satysfakcjonujących rozwiązań. 

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Propozycje projektów, w różnorodnych obszarach problemowych, zachęciły znaczną grupę uczniów do ich realizacji (98 osób). Przedsięwzięcia te dostarczyły realizatorom możliwość pracy zespołowej, poznawania siebie wzajemnie, nawiązywania nowych relacji.

Wybrane przez młodzież produkty finalne projektów, w postaci turniejów („Dzień Sportu”, „Śladami Zamenhofa”, "Eko-żywienie"e), zaangażowały całe klasy w przygotowanie, uczestnictwo i kibicowanie kolegom/koleżankom. Co istotne, udział w tych potyczkach dostarczał uczestnikom dobrej zabawy, radości ze wspólnie realizowanych wyzwań, poczucia integracji w klasach.

Również dostosowanie auli do potrzeb uczniów łączyło społeczność szkolną w działaniach. Pomysł  Samorządu Uczniowskiego na wykorzystanie mebli z palet okazał się strzałem w dziesiątkę. Wypożyczone ławy i stoliki celem przetestowania zostały zaakceptowane przez uczniów. Rozpoczęły się działania na rzecz pozyskania palet. Dzięki jednemu z  rodziców do szkoły dostarczono palety. Panowie konserwatorzy skonstruowali kilka próbnych modeli siedzisk, które były testowane przez młodzież. Włożyli też wiele starań, aby meble były dostosowane ergonomicznie. Sukcesywnie, dzięki ich pracy, na auli pojawiały się kolejne stoliki i siedziska oraz regały stanowiące przepierzenia. W celu zwiększenia komfortu korzystania z mebli, uczniowie, nauczyciele i rodzice poszukiwali pomysłu na  pozyskanie poduszek. I tu znowu z pomocą przyszedł jeden z rodziców, który we współpracy z lokalną firmą podarował szkole materace i poduchy na oparcia.

Na regałach zaczęły pojawiać się książki i szachy przyniesione przez młodzież i nauczycieli. Można więc teraz poczytać w czasie wolnym, czy też rozruszać „szare komórki”.

Woźna, pani Iwonka, wspierała wszelkie działania organizacyjne. Zawsze można było liczyć na jej pomoc, kiedy coś nieoczekiwanie było potrzebne.

Uczniowie gromadnie spędzają czas wolny na auli, lubią to miejsce. Wszyscy jesteśmy dumni z nowocześnie dostosowanego miejsca dla młodzieży.

Wdrożenie powyższych przedsięwzięć sprzyjało współpracy i integracji całej społeczności szkolnej.

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Najważniejszym zadaniem na przyszły rok szkolny jest znalezienie sposobu na włączenie większej grupy uczniów do dokumentowania bieżącego życia szkoły i redagowania atrakcyjnej strony Samorządu Uczniowskiego V LO Słupsku na Facebooku. W trakcie ewaluacji padły już nawet pierwsze pomysły, do których wrócimy po wakacjach.

Chcemy również  kontynuować warsztaty doskonalące kompetencje miękkie uczniów. Mamy pomysł, aby szukać sojuszników do współpracy wśród uczelni wyższych, których studenci  mogliby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami w wyznaczaniu celów edukacyjno-zawodowych, zarządzaniu sobą w czasie.

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

Rozwiązanie 1.  ARANŻACJA AULI

wskaźniki

 1. Poprawa warunków wypoczynku, nauki uczniów – dostosowana aula.
 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów związanych z wypoczynkiem.
 2. Zaspokojenie potrzeb uczniów związanych z doraźną naukę uczniów.

Z pozyskanych, dzięki rodzicom, europalet, panowie konserwatorzy skonstruowali stoliki oraz siedziska z oparciami. Również dzięki jednemu z rodziców, firma zewnętrzna wykonała dla szkoły materace i poduszki na meble. Wstawione zostały dwie ławki i krzesła, co umożliwia uczniom doraźna naukę. Spędzając czas wolny uczniowie mogą poczytać książkę lub pograć w szachy, znajdujące się na regałach (zał. 3).

Młodzież licznie i chętnie spędza czas na auli (obserwacja, rozmowy z młodzieżą). Miejsce to zaspokaja potrzeby związane z wypoczynkiem i doraźną nauką (100% respondentów wywiadów fokusowych i 83% ankiety dla rodziców).

 

Rozwiązanie 2.  ZARZĄDZANIE CZASEM – WARSZTATY

wskaźniki

 1. Uczestnictwo klas I i II w warsztatach.
 2. Uczeń zna zasady efektywnego gospodarowania czasem oraz korzyści płynących z jego stosowania.

W jednogodzinnych warsztatach z obszaru zarządzania sobą w czasie (realizowanych przez pedagoga szkolnego) uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Młodzież klas drugich wzięła udział w spotkaniu z psychologiem z Akademii Pomorskiej w Słupsku na temat „Prokrastynacja, czyli jak nie odwlekać”.

Uczniowie poznali matrycę D. Eisenhowera, zasadę Pareto, Pomodoro i inne efektywne sposoby gospodarowania sobą w czasie.

5 grup badanych wywiadem fokusowym zgłasza potrzebę kontynuacji tego zagadnienia w formie praktycznych zajęć w mniejszych grupkach, a jedna grupa fokusowa w formie indywidualnych konsultacji dla zainteresowanych.

 

Rozwiązanie 3.  IDENTYFIKOWANIE ZASOBÓW WŁASNYCH – WARSZTATY

wskaźniki

 1. Uczestnictwo klas I i II w warsztatach.
 2. Uczeń wskazuje zasoby własne, obszary do rozwoju.

Doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zrealizował dwugodzinne warsztaty w klasach pierwszych i drugich. Uczniowie klas pierwszych zapoznali się z teorią inteligencji wielorakich i dokonali autodiagnozy swoich dominujących inteligencji kierunkowych. Młodzież klas drugich  określała swoje cechy w obszarze kompetencji miękkich (sposobów komunikowania się, współpracy w zespole), pełnionych ról społecznych, jak również identyfikowała swoje wartości i cele życiowe.

Uczestnicy tych zajęć doceniali pobudzenie do refleksji nad własnymi predyspozycjami  i celami/wartościami. Dostrzegali wagę wiedzy o sobie samym w planowaniu przyszłości zawodowej. Wskazywali, że lepsze poznanie siebie pozwala pracować nad sobą i motywuje do działania.

W  ewaluacji końcowej  uczniowie wskazują jednoznacznie na potrzebę kontynuacji takich zajęć w formie warsztatowej.

 

 

Rozwiązanie 4.  NAUKO, JAK CIĘ WYKORZYSTAĆ? – WDROŻENIE PROJEKTÓW

wskaźniki

 1. Pojawi się oferta projektów w obszarze nauk  humanistycznych, przyrodniczych, językowych i matematycznych.
 2. Odbędą się spotkania projektowe.
 3. Produkty projektów.
 4. Samodzielność i kreatywność uczniów w trakcie realizacji i prezentacji projektów wykazane w kartach projektów.
 5. Rozwijanie umiejętności samodzielnego, kreatywnego działania – ocena uczniów z grupy projektowej.
 6. Rozwijanie umiejętności identyfikowania swoich mocnych i słabych stron oraz obszarów do rozwoju – ocena uczniów z grupy projektowej.

Nauczyciele przedmiotowi zaproponowali grupy tematów projektowych w sześciu obszarach: chemicznym, biologicznym, matematycznym, humanistycznym, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego.

Uczniowie zrealizowali następujące projekty:

 • „W krainie mydeł i pachnideł” – wytwarzanie mydełek i świeczek zapachowych w warunkach domowych ;
 • „Eko-żywienie” – zdrowe odżywianie; 
 • „Poszukiwania matematyki” – powiązanie matematyki z otaczającą rzeczywistością;
 • „Mannequin Challenge” – film ukazujący życie społeczności szkolnej;
 • „Śladami Zamenhofa” – przybliżenie idei esperanto;
 • „English Corner - Świat Harry’ego Pottera” – warsztaty dla gimnazjalistów;
 • „Dzień Sportu” – promowanie aktywności sportowej i zdrowych przekąsek.

Młodzież w trakcie spotkań projektowych wybierała tematy projektów, sposoby ich realizacji oraz prezentacji rezultatów, ustalała harmonogramy prac, podsumowywała realizacje poszczególnych etapów projektu. Nauczyciele  koordynujący systematycznie monitorowali działania uczestników projektów, wspierali prace uczniów, obserwowali, doradzali.

Produktami realizowanych projektów były:

 • wytworzone mydełka i świeczki zapachowe;
 • konkurs międzyklasowy o zdrowym odżywianiu składający się z części praktycznej (stoiska ze zdrowymi przekąskami) oraz Quizu;
 • prezentacje multimedialne na temat zastosowania proporcjonalności prostej i odwrotnej w życiu codziennym;
 • film pokazujący uczniów zastygających w bezruchu w trakcie różnych aktywności szkolnych;
 • gra terenowa dla przedstawicieli klas na temat poznania postaci Ludwika Zamenhofa i miejsc z nim związanych;
 • warsztaty poszerzające zasób słownictwa dla uczniów gimnazjum;
 • Przygotowanie Dnia Sportu dla uczniów (turnieju siatkarskiego i „potyczek z uśmiechem”).

71% uczniów realizujących projekty uważa, że biorąc w nich udział rozwijało umiejętności samodzielnego działania, 83% - kreatywnego działania a 79% identyfikowania swoich mocnych i słabych stron/obszarów do rozwoju (wyniki ankiety dla ucznia uczestnika projektu – aneks 2).

Wszyscy uczestnicy badań fokusowych (uczniowie oraz nauczyciele) uważają, że udział młodzieży w realizacji projektów umożliwiał im samodzielne i kreatywne działanie oraz poznanie siebie i obszarów do swojego rozwoju.

Również dokumentacja projektowa wskazuje na samodzielne i kreatywne działania uczniów.

 

Rozwiązanie 5.  PASJOMANIA

wskaźniki

 1. Uczniowie zaprezentują swoje pasje w ramach Dnia Prezentacji Zainteresowań „Pasjomania” społeczności szkolnej.
 1. Samodzielne, kreatywne realizowanie przydzielonych zadań – ocena uczniów  prezentujących zainteresowania.
 2. Poznanie mocnych stron oraz obszarów do rozwoju – ocena uczniów  prezentujących zainteresowania.

Ogłosiliśmy pomysł „Pasjomanii”- zaprezentowania przez uczniów swoich zainteresowań/pasji. Uczniowie chętni do wzięcia udziału w przedsięwzięciu samodzielnie określali formę prezentacji, przygotowywali repertuar/kolekcje swoich prac. Prezentacja zainteresowań odbyła się w Dniu Otwartym szkoły, dzięki czemu młodzież podzieliła się swoimi pasjami zarówno ze społecznością szkolną oraz uczniami odwiedzającymi naszą szkołę. W ramach „Pasjomanii” zagrała kapela muzyczna „Bez nazwy” (większość składu to uczniowie naszej szkoły), zaśpiewało kilku solistów, zespół teatralny „Tommorrow” dzielił się swoim warsztatem artystycznym, można było obejrzeć prace fotograficzne i rysunkowe kilku uczennic. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem licznych odbiorców,  którzy wyrażali duże uznanie dla twórców (zał. 4).

Wszyscy uczniowie prezentujący swoje pasje uważają, że rozwijali umiejętności samodzielnego działania, kreatywności oraz poznania siebie. Także wszyscy uczestnicy badań fokusowych podkreślali, że „Pasjomania” umożliwiała uczniom samodzielne, kreatywne działanie, sprzyjała poznaniu siebie. Młodzież zwracała uwagę również na to, że przedsięwzięcie jest okazją do refleksji odbiorców nad własnymi obszarami do rozwoju i  pozwala ukierunkować zainteresowania, odkryć własne talenty.   

 

Rozwiązanie 6.  AKTUALIZACJA FACEBOOKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

wskaźniki

 1. Uczniowie systematyczne zamieszczają informacje o wydarzeniach szkolnych, pasjach, sukcesach koleżanek/kolegów ze szkoły na stronie Facebooka.
 2. Liczba odwiedzin strony.

Pomysł aktualizacji strony Samorządu Uczniowskiego V LO w Słupsku został przyjęty pozytywnie przez uczniów. Dwóch chętnych uczniów przystąpiło do redagowania i publikowania postów z bieżącymi informacjami o wydarzeniach szkolnych, zainteresowaniach i sukcesach kolegów/ koleżanek.

Liczba odwiedzin strony zwiększyła się, jednak widoczny jest brak stałego zainteresowania uczniów tym co zostaje zamieszczane (niewielka liczba użytkowników, polubień strony, komentarzy).

 

Podsumowując: sukces osiągnęliśmy w obszarze wdrażania projektów, „Pasjomanii”, dostosowania auli szkolnej do potrzeb uczniów, zorganizowania zajęć doskonalących kompetencje miękkie uczniów.

Niestety aktualizacja strony Samorządu Uczniowskiego na Facebooku nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. 

9) Co planujecie dalej?

Z pewnością planujemy pracę metodą projektu edukacyjnego w różnorodnych obszarach problemowych. Tegoroczne doświadczenia wyniesione z nauczania projektowego wskazują, że dla uczniów jest to atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy, umiejętności i doświadczeń, będący okazją do wspólnego planowania i organizacji pracy, wyzwalający kreatywność w uczniach. 

Jeżeli chodzi o aulę wypoczynkową, to uczennice zaangażowane w jej aranżację przygotowały  już wstępne projekty grafiki ściennej. W nowym roku szkolnym wykonany zostanie prototyp w formie rysunku i zaprezentowany uczniom z prośbą o opinię. Po czym, po naniesieniu ewentualnych poprawek, grafika naniesiona zostanie na ściany auli. 

Rozpatrzona zostanie także, pod względem technicznym, możliwość podłączenia listew rozgałęziających wejścia do kontaktów, aby umożliwić zasilanie baterii telefonów.