Uczeń z pasją (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Monika Poznańska

 • Szkoła:

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ojca Narcyza Jana Turchana w Trąbkach

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Pasja do nauki

 • Dodano:

  05.03.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Metody ewaluacji:

- wywiad indywidualny – wywiad przeprowadzony z wybranymi uczniami oraz z nauczycielami pozwalający zorientować się, na ile słuszne były nasze tegoroczne działania (wybrane 10 osób spośród nauczycieli i uczniów)

- obserwacja 

 

- dyskusja panelowa – jako podsumowanie naszych całorocznych działań 

- ankieta

Wywiad i ankieta przeprowadzone były wśród nauczycieli oraz uczniów klas starszych (IV-VI - łącznie 34 uczniów). W dyskusji panelowej brali udział wszyscy nauczyciele. Obserwacji podlegali uczniowie wszystkich klas (łącznie 90 osób).

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Najważniejsze uwagi pozytywne:

- w szkole zastosowano dużo działań zmierzających do rozwijania uczniowskich pasji (jako najważniejsze z nich wymieniane były liczne koła zainteresowań)

- nauczyciele odpowiednio motywują uczniów do działania

- uczniowie są zadowoleni ze spotkań z gośćmi, którzy w tym roku odwiedzili naszą szkołę

- nauczyciele stosowali na zajęciach ciekawe metody

 

Najważniejsze uwagi krytyczne:

- niektórzy uczniowie łamali zasady korzystania z komunikatorów internetowych

- nie wszyscy uczniowie czuli się odpowiednio motywowani do poszerzania wiedzy

- nie wszyscy nauczyciele odpowiednio motywowali uczniów

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Naszym sukcesem niewątpliwie było to, że udało się nam zrealizować znaczną część zaplanowanych działań. Nie jest rzeczą łatwą realizacja tylu wyznaczonych punktów w małej placówce, gdzie niewielu jest nauczycieli i mamy ograniczoną ilość dzieci.

Chcieliśmy poprzez tegoroczne działania zachęcić uczniów do nauki, zmotywować ich, aby nauka była dla nich czymś przyjemnym, a nie przykrym obowiązkiem. Zależało nam również na zmotywowaniu dzieci do udziału w konkursach, na zaktywizowaniu ich. Mamy wielu zdolnych uczniów, ale na początku roku czuliśmy w szkole marazm i zniechęcenie - uczniowie nie chcieli dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Trudno było znaleźć chętnych do reprezentowania szkoły. Kończymy rok szkolny z wieloma sukcesami i jesteśmy dumni, że udało się nam przełamać to początkowe zniechęcenie. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w Wojewódzki Konkurs Ekologiczny organizowany przez naszą szkołę i w prawie każdej kategorii tego konkursu mieliśmy laureatów. Również w innych konkursach pozaszkolnych możemy poszczycić się osiągnięciami naszych dzieci.

Podsumowując swój tegoroczny udział w "Szkole z klasą", możemy też śmiało powiedzieć, że w naszej placówce dużo się działo. Bardzo straliśmy się, aby w szkole nie było nudno, by stymulować rozwój dzieci na różne sposoby. Jak co roku ogromnym zainteresowaniem cieszyły się koła zainteresowań. Ich wybór jest w naszej szkole bardzo duży (m.in. matematyczne, czytelnicze, przyrodnicze, taneczne, fotograficzne, gier planszowych, plastyczne, rękodzieła, teatralne, filmowe, j.angielskiego, informatyczne, ekologiczne). Większość uczniów uczęszcza na kilka zajęć w tygodniu. Na pewno "oknem na świat" dla naszych uczniów okazały się zaplanowane zajęcia z osobami spoza szkoły oraz liczne wycieczki, które udało się nam zrealizować. Chcieliśmy, aby nasze wyjazdy pozwoliły poznać dzieciom najbliższą okolicę, ale też wpisywały się w hasło, które wybraliśmy w "Szkole z klasą". Byliśmy na tygodniowej zielonej szkole, w czasie której uczniowie poznawali historię Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ponadto kilkakrotnie organizowaliśmy wyjazdy do Krakowa i Wieliczki nastawione na poznawanie tych miast i zgłębianie różnych dziedzin nauki. 

 

 

 

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Niestety nie udało się nam zrealizować wszystkich zaplanowanych wytycznych. Po długich przemyśleniach (co spowodowane też było wskazówkami od Państwa), zrezygnowaliśmy z wprowadzenia systemu motywacyjnego dla uczniów w takim kształcie, jak zamierzaliśmy na początku. Doszliśmy do wniosku, że może rzeczywiście nasz system jest za bardzo nastawiony na rywalizację uczniów. Niektóre elementy tego systemu zostały wprowadzone przez panie z klas I-III, ale jako system oceniający zachowanie uczniów. W klasach IV-VI z naszej pierwotnej koncepcji pozostawiliśmy tablicę-gazetkę motywacyjną, na której wieszaliśmy dyplomy naszych uczniów za wszystkie osiągnięcia. Postanowiliśmy też skłonić się ku Państwa wskazówce, aby rozwijanie pasji wiązało się z radością. Dlatego wprowadziliśmy apele, podczas których uczniowie szczególnie w danym okresie wyróżniający się otrzymywali dyplomy i drobne upominki. Okazało się, że publiczna pochwała była najskuteczniejszą zachętą dla wszystkich, aby włączać się w działania szkoły.

W trakcie roku szkolnego zmuszeni byliśmy zrezygnować z zakładania grup uczniowskich na komunikatorach internetowych.  Do końca roku pozostała grupa na Facebooku utworzona z uczniami klasy VI, która z powodzeniem służyła do komunikacji i przygotowań do konkursów. Niestety w młodszych klasach pomysł okazał się bardzo nieudany. Uczniowie nie potrafili respektować reguł, obrażali się wzajemnie. Dlatego zmuszeni byliśmy zaprzestać tej działalności.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Największą trudnością, z jaką zmierzyliśmy się przy realizacji naszego harmonogramu było ustalenie systemu motywacyjnego. W trakcie pracy nad systemem mieliśmy bardzo dużą liczbę pomysłów. Okazało się jednak, że trudno nam było opracować wspólną koncepcję. Od pewnego momentu zaczęliśmy się zastanawiać, w jakim kierunku ten system powiniem zmierzać. Czy powinniśmy mieć wszystko zapisane i opracowane, czy raczej postawić na małe działania. Po wielu dyskusjach wybraliśmy tę drugą metodę. Oparliśmy się bardziej na chwaleniu, a nie na porównywaniu dzieci ze sobą.

Trudnością było również zaangażowanie wszystkich nauczycieli w działania. Ze względu na to, że niektórzy z nich mają tylko kilka godzin lekcyjnych w tygodniu, trudno było wszystkich zaangażować w takim samym stopniu. Tu dużą rolę odegrały osoby odpowiedzialne za koordynowanie "Szkoły z klasą", które dopilnowywały, aby zadania zostały wykonane.

Dużą pomocą okazało się dla całego grona nauczycielskiego szkolenie z panią psycholog dotyczące motywowania uczniów. Udało się nam podczas tego spotkania omówić funkcjonowanie wszystkich klas w naszej szkole i spojrzeć z różnych perspektyw na każdy z zespołów. Pani prowadząca szkolenie, po wysłuchaniu charakterystyki klas, udzieliła nam wielu cennych wskazówek dotyczących motywowania do aktywności i nauki.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Mocne punkty naszych działań:

- dobra współpraca między nauczycielami; duża otwartość nauczycieli na zmiany, eksperymentowanie, nowości

- bogata oferta naszej placówki, która na potrzeby uczestnictwa w "Szkole z klasą" została dodatkowo zmodyfikowana i poszerzona

- uczniowie chętnie włączający się w działania - otwarci na nowe metody pracy, na technologie TIK, zainteresowani spotkaniami z ciekawymi ludźmi

- duży skuces naszego szkolnego Facebooka, na którym na bieżąco informowaliśmy rodziców o tym, co działo się w szkole

- wsparcie ze strony rodziców

 

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

- Dużym zainteresowaniem cieszyły sie spotkania z ciekawymi osobami spoza szkoły. Udało się nam zaprosić 4 osoby w ciągu 2 półrocza. Wydaje się nam, że ten pomysł warto kontynuować jako cykl regularnych spotkań w kolejnym roku szkolnym.

- Cały czas powinniśmy pracować nad systemem motywacji uczniów. Zwłaszcza uczniów słabszych, mających problemy z nauką. 

- W tym roku szkolnym udało się nam zrealizować cykl wycieczek szlakiem różnych krakowskich instytucji i muzeów. Chcielibyśmy ten cykl rozwinąć w kolejnym roku szkolnym, ponieważ okazuje się, że nasi uczniowie, mimo niewielkiej odległości od Krakowa, rzadko bywają w takich miejscach. 

 

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

Wskaźniki sukcesu:

 • Diagnoza zapotrzebowań – przygotowanie ankiety i przeprowadzenie jej wśród uczniów i nauczycieli.

- ilość uzyskanych informacji o słabych i mocnych stronach naszej szkoły

- ilość uzyskanych informacji o tym, jakie działania można podjąć

- ilość zgromadzonych ankiet wypełnionych przez  uczniów i nauczycieli

 • Omówienie ankiety, dyskusja w gronie wszystkich nauczycieli.

- ustalenie konkretnych działań w ramach naszego udziału w programie „Szkoła z klasą”

 • Przygotowanie systemu motywacyjnego dla uczniów klas I-III i IV-VI.

- przedyskutowanie różnych pomysłów i wybór najlepszych

- wypracowanie metody, z której zadowoleni są wszyscy nauczyciele

 • Wprowadzenie systemu motywującego uczniów w klasach I-III  i IV-VI.

- przygotowanie na szkolnych korytarzach gazetek motywacyjnych, które w jasny sposób przekazują uczniom informacje o ich postępach w nauce i zachowaniu

-  uczniowie zwracają uwagę na informacje umieszczane na szkolnych gazetkach „motywujących”, śledzą, jakie nowości pojawiają się na nich

-  uczniowie starają się podejmować takie działania, które spowodują, że będą zdobywać punkty w szkolnym rankingu

- do każdego konkursu, w którym szkoła chce/powinna wziąć udział same zgłaszają się chętne osoby

- uczniowie są dumni, że mogli coś osiągnąć

- rodzice czytają o postępach i sukcesach swoich dzieci na szkolnych gazetkach i profilu fb (sprawdzanie ilości wyświetleń poszczególnych postów)

 • Przeprowadzenie lekcji metodą „Uczymy innych” – wszyscy nauczyciele uczący w szkole prowadzenie jednej ze swoich lekcji powierzają uczniowi, wcześniej go do tego odpowiednio przygotowując. Termin: marzec/kwiecień 2017, osoba odpowiedzialna: wszyscy nauczyciele.

- uczniowie sami zgłaszają się do prowadzenia lekcji

- w czasie przygotowania do lekcji uczniowie wykazują się inwencją

- uczniowie konkurują ze sobą o możliwość poprowadzenia lekcji

 • Wykorzystywanie TIK - wykorzystywane podczas lekcji tabletów, smartfonów, aplikacji i gier edukacyjnych .

- uczniowie chętniej angażują się w przebieg lekcji

- nauczyciele poznają nowe metody pracy, częściej korzystają z tablic multimedialnych, z programów i aplikacji

- nauczyciele dzielą się ze sobą pomysłami na przeprowadzenie lekcji

- dzieci są zainteresowane „nowościami” wprowadzanymi podczas lekcji

 

 • Utworzenie grup na Facebooku /Skype

- wszyscy uczniowie klasy VI korzystają z możliwości kontaktu internetowego z nauczycielami

- duża część nauczycieli korzysta z możliwości kontaktu internetowego z uczniami klasy VI

- uczniowie część prac przesyłają za pomocą Internetu

 

Pomoc uczniów w Wojewódzkiem Konkursie Ekologicznym:

- uczniowie przychodzą do szkoły w dniu organizacji konkursu, który jest w naszej szkole dniem wolnym od nauki i pomagają nauczycielom

- w każdej dziedzinie konkursu reprezentuje nas jeden uczeń

- uczniowie uczą się ról i przedstawiają teatrzyk ekologiczny w Urzędzie Gminy

 • Organizacja zielonej szkoły.

-  uczniowie chętnie zgłaszają się na wyjazd na zieloną szkołę

- uczniowie są zadowoleni z wyjazdu na zieloną szkołę, wracają z nowymi wiadomościami i umiejętnościami

-większość uczniów deklaruje, że w kolejnym roku szkolnym znów pojedzie na zieloną szkołę

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi

- udaje się nam zaprosić do szkoły ciekawe osoby

- raz w miesiącu udaje się nam zorganizować spotkanie

- uczniowie chętnie biorą udział w spotkaniach z osobami zapraszanymi do szkoły, słuchają z zaciekawieniem, sami zadają pytania

Realizaca wskaźników sukcesu:

- Skonstruowaliśmy i przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów i nauczycieli. W ten sposób uzyskaliśmy informacje oo słabych i mocnych stronach naszej szkoły, o tym, jakie działania powinniśmy podjąć. Dane z ankiet zostały przeanalizowane i w ten sposób ustaliliśmy nasz plan działań w ramach programu "Szkoła z klasą".

- Wprowadzenie systemu motywacyjnego - zrezygnowaliśmy z pierwotnej wersji systemu i ze szkolnego rankingu uczniów. Wprowadziliśmy gazetkę z sukcesami uczniów, którą na bieżąco śledzili uczniowie i rodzice. Organizowaliśmy apele nagradzające, w czasie których uczniowie otrzymywali dyplomy i nagrody. Rodzice i uczniowie na bieżąco śledzili wieści ze szkoły na Facebooku - tu zamieszczane były informacje o osiągnięciach. 

- Udział uczniów w konkursach - uczniowie sami zgłaszali się do konkursów. Raczej rzadkością były sytuacje, kiedy trzeba było poszukiwać osób chętnych.

- Przeprowadzenie lekcji metodą „Uczymy innych” - większość nauczycieli w szkole przeprowadziła lekcje tą metodą. Uczniowie chętnie podejmowali się prowadzenia zajęć. Byli dumni z tego, że mogą zaprezentować swoją wiedzę z konkretnej dzieny kolegom i koleżankom. Ta metoda pozwoliła pokazać, że nawet słabsi uczniowie mają swoje mocne strony.

- Wykorzystywanie TIK - wykorzystywane podczas lekcji tabletów, smartfonów, aplikacji i gier edukacyjnych. Nauczyciele chętnie wykorzystywali nowe metody. Dzielili się swoimi pomysłami na szkolnym Facebooku. Aktywnie poszukiwali nowych pomysłów na różnych stronach i blogach nauczycielskich (hitem okazały się znalezione w Internecie pomysły na wykorzystanie na lekcji fidget spinnera). Dzięki tym metodom lekcje bardziej podobały się dzieciom.

- Utworzenie grup na Facebooku /Skype - na Facebooku powstały grupy nauczycielsko-uczniowskie do kontaktu z uczniami z klasy VI. Zostały wykorzystane także do przygotowań do konkursów.

- Pomoc uczniów w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym- uczniowie chętnie włączyli się w pomoc przy organizacji konkursu. Pomagali nauczycielom w dniu Turnieju Wiedzy, reprezentowali szkołę we wszystkich kategoriach i odnieśli znaczące sukcesy, przygotowali teatrzyk zatytułowany "Królewna Przyroda i siedmiu krasnoludków" wystawiony w Urzędzie Gminy podczas obrad jury.

- Organizacja zielonej szkoły. Uczniowie chętnie wzięli udział w wyjeździe. Na 90 uczniów w zielonej szkole brało udział 53. Podczas wyjazdu z dużą ciekawością poznawali historię Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wzięli udział w ciekawych zajęciach historycznych, w warsztatach naukowych w Parku Doświadczeń w Ogrodzieńcu, zapoznali się z pracowniami Straży Pożarnej i poznali tajniki ich pracy, uczestniczyli w licznych zajęciach sportowych. Wszyscy uczniowie byli zadowoleni z udziału w wyjeździe.

Spotkania z ciekawymi ludźmi. Zgodnie z planem udało się nam zrealizować 3 zaplanowane spotkania. Uczniowie spotkali się z panią sołtys, która jest członkiem grupy folklorystycznej i wraz ze swoim zespołem podróżuje po całej Europie. Naszą szkołę odwiedziała też uczennica jednego z prestiżowych krakowskich liceów i opowiedziała o nauce w szkole średniej. Wraz z koleżankami przygotowała też dla uczniów warsztaty, podczas których dzieci wykonywały prace przeznaczone na kiermasz, z którego dochód przeznaczony był na dom dziecka. Ostatnią z zaproszonych osób był pan pszczelarz, który opowiedział uczniom o życiu pszczół, zdradził tajniki pszczelarstwa. Dużą niespodzianką był czwarty z naszych gości, którego nie planowaliśmy w harmonogramie. Jeden z rodziców - geolog sam zaproponował zorganizowanie zajęć dla dzieci, w czasie których obejrzały bogatą kolekcję kamieni i poznały ich rodzaje.

 

9) Co planujecie dalej?

W kolejnym roku szkolnym chcielibyśmy kontynuować wszystkie podjęte w tym roku działania. Jesteśmy małą placówką, prowadzoną przez stowarzyszenie, dlatego szczególnie zależy nam na tym, by nasza szkoła miała dobrą opinię, by kojarzona była jako miejsce, w którym dużo się dzieje, gdzie dzieci nie są zniechęcone, ale wszelkimi sposobami zachęcane do aktywności i motywowane do rozwijania się. Ponieważ w przyszłym roku szkolnym przybędą nam dwie klasy - klasa 7 i otwierany u nas pierwszy raz oddział 0 - będziemy musieli zastanowić się nad dostosowaniem naszych działań dla najmłodszych i dla najstarszych. Na pewno dokładnego przemyślenia będzie wymagała pod tym kątem oferta zajęć pozalekcyjnych.