Drugie spotkanie zespołu: badanie potrzeb szkoły i redefinicja celu. (Drugie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Jolanta Górska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Solidarność

 • Dodano:

  05.11.2016

1) Opisz przebieg konsultacji: kogo i jakimi metodami badaliście?

Badaniami objęto całą społeczność szkolną.

Zespół rozpoczął zbieranie informacji od warsztatów w klasach szóstych. Klasy szóste są najstarszymi klasami w naszej szkole. Są zatem reprezentantami naszej społeczności szkolnej. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji. Byli zaangażowani, aktywni, rozumieli, że omawiają ważne dla nich i ich otoczenia sprawy.Uczniowie odpowiadali na pytania i sami wypowiadali się na temat pojęcia SOLIDARNOŚĆ.

6 grudnia przeprowadzono badania ankietowe uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Uczniowie byli badani podczas zajęć z wychowawcą, rodzice w czasie zebrań, a nauczyciele w przerwie posiedzenia rady pedagogicznej. Kwestionariusze ankiet zostały przygotowane przez cały zespół.

2) Podaj przykłady pytań, np. z wywiadów, ankiet. [Skany ankiet, zdjęcia dokumentujące przebieg konsultacji i inne możesz zamieścić jako załącznik do opisu.]

Zajęcia warsztatowe.

 

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie odpowiadali na pytania:

„Jak rozumiesz pojęcie SOLIDARNOŚĆ?”

„Co oznacza solidarność w szkole i w życiu codziennym?”

„Jakie zachowania wiążą się z pojęciem solidarności w szkole?”

„Komu można pomagać, z kim można się solidaryzować?”

„Czym jest szkolny wolontariat?”

„Kto może stać się wolontariuszem?”

 

Przykładowe odpowiedzi uczniów na pytania:

„Jak rozumiesz pojęcie SOLIDARNOŚĆ?”

„Solidarność to współpraca z innymi w celu rozwiązania jakiś problemów.”

„Solidarność to bycie razem.”

„Solidarność oznacza pomoc.”

„Co oznacza solidarność w szkole i w życiu codziennym?”

„Solidarność w klasie polega na pomaganiu sobie w lekcjach.”

„Solidarność polega na nieskarżeniu na siebie nawzajem.”

„Solidarność w życiu codziennym to pomaganie w domu.”

 „Jakie zachowania wiążą się z pojęciem solidarności w szkole?”

„Solidarność to pomaganie.”

„Solidarnie można przeciwstawiać się niesprawiedliwości.”

„Komu można pomagać, z kim można się solidaryzować?”

„Pomagać można młodszym.”

„Osobom starszym i samotnym.”

„Chorym i niepełnosprawnym.”

„Tym, którzy gorzej się uczą.”

„Niewidomym.”

„Smutnym.”

„Każdemu kto potrzebuje naszej pomocy i zgodzi się ją przyjąć.”

„Czym jest szkolny wolontariat?”

„Grupa osób, która organizuje pomoc dla innych uczniów w szkole”

„Zorganizowana pomoc innym.”

„Klubem osób pomagających innym.”

„Kto może stać się wolontariuszem?”

„Dobrzy w nauce uczniowie.”

„Ten, kto lubi pomagać.”

„Każdy chętny do pomocy.”

„Uczeń, który ma dobre serce.”

 

Apel o idei pomagania.

W grudniu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu chętni uczniowie zaprezentowali inscenizację pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Głównym przesłaniem przedstawienia było wyjaśnienie pojęcia wolontariatu i zachęcenie do włączenia się do bezinteresownej pracy na rzecz innych.

 

Kwestionariusze ankiet dla ucznia, rodziców i nauczyciela – w załączniku.

3) Podsumuj wyniki konsultacji. Które wnioski lub uwagi powtarzały się najczęściej? Jakie najważniejsze potrzeby i rekomendacje zebraliście?

Z analizy wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli jednoznacznie wynika, że zdaniem badanych uczniowie powinni podejmować zadania w ramach wolontariatu w duchu solidarności, wzajemnej pomocy i dzielenia się. Większość badanych dostrzega obszary dla takich działań w swoim najbliższym otoczeniu. Największa grupa badanych uczniów deklaruje, że w ramach wolontariatu mogliby opiekować się młodszymi dziećmi (72 osoby spośród 116 badanych), nieco mniej uczniów pomogałoby w nauce innym (69 osób), podobna grupa uczniów (57 i 58 osób) zauważa,że mogliby pomagać osobom starszym spoza szkoły i osobom niepełnosprawnym. Badani uczniowie wskazują cztery grupy korzyści, które może dostarczyć działanie w ramach wolontariatu: poznawanie nowych ludzi (65 osób), zdobywanie doświadczenia(65 osób), poczucie bycia potrzebnym (62 osoby) oraz poczucie satysfakcji z działania (56 osób). Bardzo podobnie myślą badani rodzice i nauczyciele.

Cała społecznośc szkolna jednoznacznie twierdzi, że warto podejmować działania w ramach pomocy innym.

Z przeprowadzonych badań można wysnuć wniosek o tym, że prawie połowa wszystkich badanych nie wie dokładnie jakie są potrzeby najbliższego otoczenia dotyczące działań w ramach wolontariatu. Badani deklarują, że widzą potrzeby tych osób, ale nie mają wiedzy jakiej konkretnie pomocy należałoby im udzielić.

Zatem bardzo ważna wydaje się rola Zespołu, który ma za zadanie postawić przed społecznością szkolną konkretne zadania, będące odpowiedzią na aktualne potrzeby środowiska szkolnego.

Potrzeby te zostały zdiagnozowane poprzez indywidualne rozmowy z potrzebującymi, konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz poprzez współpracę z instytucjami świadczącymi pomoc osobom znajdującym się przejściowo lub trwale w trudnej sytuacji życiowej.

4) Podaj cel szczegółowy i napisz, jak wyniki badań społeczności szkolnej wpłynęły na ostateczne brzmienie celu.

Cel szczegółowy – Uczymy się solidarności tworząc Szkolny Klub Woluntariuszy.

Cel ten jest zgodny z potrzebami całej społeczności szkolnej. Uczniowie, rodzice i nauczyciele w przeprowadzonych badaniach deklarowali ogromne zainteresowanie ruchem wolontariackim oraz wskazywali korzyści dla uczniów i całego środowiska z podejmowania takich działań.

5) Zamieść poniżej wypełnioną tabelkę.

 


cel
szczegółowy

Uczymy się solidarności tworząc Szkolne Koło Wolontariuszy.

(tutaj wpiszcie Wasz nowy, szczegółowy cel)

 

I
rozwiązanie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

II
rozwiązanie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

III
rozwiązanie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

IV

rozwiązanie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

obszar RELACJE

Prowadzimy zajęcia dla dzieci młodszych ze świetlicy szkolnej:

 • spotkania z bajką,
 • zajęcia tematyczne,
 • pomoc w nauce.
 
 • wychowawcy świetlicy doświadczeni w udzielaniu pomocy rówieśniczej,
 • starsi uczniowie chętni do udzielania pomocy rówieśniczej.

Pomagamy dzieciom  z niepełno sprawnościami:

 • Zajęcia ruchowe prowadzone przez trenera/specjalistę rehabilitanta

Budujemy wzajemne relacje/Sprawiamy innym radość

 • Listy pisane przez dzieci młodsze
 • Prezenty /origami/ robione przez dzieci młodsze.

 

 • uczniowski klub sportowy działający przy szkole
 • rodzice/opiekunowie dzieci z niepełno sprawnościami
 • wychowawcy klas młodszych

Zbieramy dary wspierające fundacje, działające na rzecz dzieci.

 • dzieci i rodzice chętni do niesienia pomocy,
 • opiekunki Dużego Samorządu Uczniowskiego

 

 

Spotykamy się z kombatantami ze Zgrupowania AK „Chrobry II”

 

 • kombatanci ze Zgrupowania AK „Chrobry II”
 • starsi uczniowie chętni do spotkań/interesujący się historią
 • nauczyciel historii/koło historyczne

obszar TIK

Dziennik sieciowy Szkolnego Koła Wolontariuszy.

 • ekspert przestrzeni multimedialnej,
 • zdjęcia i filmy pokazujące zajęcia

Dziennik sieciowy Szkolnego Koła Wolontariuszy

 • Ekspert przestrzeni multimedialnej,
 • zdjęcia i filmy pokazujące zajęcia ruchowe

Dziennik sieciowy Szkolnego Koła Wolontariuszy

 • Ekspert przestrzeni multimedialnej,
 • zdjęcia i filmy pokazujące zbiórkę darów.

Dziennik sieciowy Szkolnego Koła Wolontariuszy

 • Ekspert przestrzeni multimedialnej
 • zdjęcia i filmy pokazujące zajęcia

obszar FAR

 

 

 

Hala sportowa udostępniona w czasie zajęć sportowych uks-u

Budowa przestrzeni do zbiórki darów.

 • plastyk do zaprojektowania  przestrzeni
 • konsultacje z uczniami/koło techniczne/sekcja dekoratorska
 • dofinansowanie

 

 • Szkolna izba pamięci udostępniona na spotkania.

inne

Tworzymy Szkolne Koło Wolontariuszy.

Lista wolontaruszy na tablicy Samorządu Uczniowskiego