Drugie spotkanie zespołu. (Drugie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Edyta Kulczewska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Ocenianie i docenianie

 • Dodano:

  03.01.2017

1) Opisz przebieg konsultacji: kogo i jakimi metodami badaliście?

Chcąc dobrze zdiagnozować wybrany cel: Oceniamy i doceniamy, podjęliśmy szereg działań, które umożliwiły nam zdefiniowanie celu szczegółowego.

I. Przygotowaliśmy trzy ankiety online dotyczące sposobu oceniania, skierowane do społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców. Linki zamieszczono w  e-dzienniku.

II. Przeprowadziliśmy burzę mózgów w klasach I-VI. Poprosiliśmy uczniów, aby w grupach przedyskutowali swoje propozycje zmian dotyczące przestrzeni szkolnej i otoczenia szkoły. Na kartkach przyklejali swoje propozycje na plakaty.

III. Zorganizowaliśmy prezentację plakatów uczniowskich, w której uczestniczył dyrektor i nauczyciele.

IV. Opiekun Samorządu Uczniowskiego, pedagog szkolny, zorganizował spotkanie SU, podczas którego dyskutowano na temat współpracy uczniów w szkole i sposobów wzajemnego uczenia się. Uczniowie wysunęli propozycję, aby stworzyć bazę ekspertów z danego przedmiotu, którzy pomogliby innym uczniom w nauce.

V.  Na spotkaniach z rodzicami przedyskutowaliśmy pomysł zmian w naszej szkole. Rozmawialiśmy na temat oceniania i doceniania uczniów.

VI. Rozmawialiśmy o planowanych zmianach wśród nauczycieli. Dzieliliśmy się doświadczeniami na temat wprowadzonych stopniowo w szkole elementów OK.

VII. Zorganizowaliśmy spotkania Zespołu 2.0, podczas którego dokonaliśmy analizy potrzeb i oczekiwań uczniów na podstawie zebranej dokumentacji.

2) Podaj przykłady pytań, np. z wywiadów, ankiet. [Skany ankiet, zdjęcia dokumentujące przebieg konsultacji i inne możesz zamieścić jako załącznik do opisu.]

Ankieta skierowana do uczniów.

1.      Czy lepiej się uczysz, jeśli wiesz po co i czego się uczysz?

2.      Czy chcesz wiedzieć co zrobiłeś dobrze, jak powinieneś poprawić i jak możesz rozwijać się dalej?

3.      W jakiej dziedzinie czujesz się ekspertem (np. w sporcie, historii, matematyce, plastyce, itp.)

4.      Czy w szkole możesz osiągnąć sukces edukacyjny?

5.      Czy masz możliwość korzystania z wiedzy koleżanki/kolegi?

6.      Jeśli tak, to gdzie?

 

Ankieta dla nauczycieli

1.     Co oznacza dla ciebie określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się?

2.     Jakie korzyści płyną z określania i wyjaśniania uczniom kryteriów sukcesu do lekcji lub zadania edukacyjnego?

3.     W jaki sposób można pozyskać rodziców do współpracy?

 

Ankieta skierowana do rodziców.

1.      O co pytacie Państwo swoje dziecko po jego przyjściu ze szkoły?

2.      Jaką informację uzyskujecie Państwo dzięki ocenie wyrażonej stopniem?

 

Pytanie do burzy mózgów: Czy chcielibyście zmienić coś w szkole, aby uczyło wam się lepiej i efektywniej?

Pytanie do Samorządu Uczniowskiego: Czy wzajemne nauczanie ma sens?

3) Podsumuj wyniki konsultacji. Które wnioski lub uwagi powtarzały się najczęściej? Jakie najważniejsze potrzeby i rekomendacje zebraliście?

I. Przeanalizowaliśmy wyniki ankiet, dokonaliśmy analizy propozycji zmian przestrzeni szkolnej i otoczenia szkoły, podsumowaliśmy sugestie, doświadczenia: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Na podstawie analizy ankiet dokonaliśmy następujących wniosków:

1. Rodzice

Rodzice nie pytają dzieci o postępy w nauce, zwracają uwagę na samopoczucie, co było, wydarzyło się w szkole, czy zjadły obiad.

20% ankietowanych wypowiedziało się, że ocena wyrażona stopniem nie informuje ich o postępach w nauce, poziomie opanowanych wiadomości i umiejętności. Pozostali stwierdzili, że ocena - stopień daje im informację, na ile praca ich dziecka jest zbliżona do zakładanego ideału lub na ile od niego odbiega. Inne, częste odpowiedzi to podanie cyfry, która określa poziom ich dziecka. Większość rodziców wyraziła pozytywną opinię na temat oceniania sumującego. Padały także odpowiedzi, nie rozumiem, nie wiem.

2. Uczniowie

Inaczej wyrażali się uczniowie. Według wyników ankiety, 95% uczniów lepiej się uczy, znając cel.  90% lepiej się uczy, jeżeli nauczyciel rozmawia z nim o postępach w nauce. 100% ankietowanych odpowiedziało, że chce wiedzieć co zrobił dobrze, jak może się poprawić i  rozwijać dalej. Innymi słowy ważna jest dla nich informacja zwrotna. 94% uczniów czuje, że może w szkole osiągnąć sukces edukacyjny. Czują się ekspertami w sporcie, plastyce, matematyce, polskim, historii. Padła także odpowiedzi we wszystkim. 88 % ma możliwość korzystania z wiedzy koleżanki/kolegi. Najczęściej spotykają się w domu, w szkole, na przerwach. Uczniowie podawali także wspólne nauczanie jako pracę w parach, grupach.

3. Nauczyciele

Nauczyciele dostrzegają ogromną rolę podawania celów i kryteriów sukcesu na lekcji. W ankietach pisali, że cele ukierunkowują pracę na lekcji, wyznaczają drogę uczniowi do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Podkreślali, że informowanie ucznia o celu lekcji powoduje, że odpowiedzialność za uczenie się staje się wspólną sprawą, nie tylko ich, ale i uczniów.  Dzięki tej informacji  uczniowie wiedzą, czego nauczą się na danych zajęciach. Zdaniem nauczycieli, uczeń posiadający wiedzę o celu, znacznie szybciej i skuteczniej opanowuje wymaganą wiedzę i umiejętności. Nauczyciele zwrócili też uwagę, że wyznaczanie celów, porządkuje też pracę nauczyciela.

 

Ankietowani uważają, że określanie i komunikowanie kryteriów sukcesu sprzyja procesowi nauczania/ uczenia się, zachęca uczniów do nauki i wysiłku. Dzięki nacobezu uczniowie wiedzą, czego będzie od nich wymagał nauczyciel. Pozwalają na bieżąco śledzić własne postępy w nauce, sprzyjają wzięciu przez ucznia odpowiedzialności za swoją naukę.

 

Nauczyciele podawali szereg pomysłów na pozyskanie rodziców do współpracy. Przede wszystkim należy wyjaśniać rodzicom zasady OK, wykorzytstywać wywiadówki do konsultacji. Innym, powtarzającym się pomysłem, jest egzekwowanie podpisów pod kryteriami sukcesu wklejonymi lub podanymi w zeszytach uczniowskich. Poza tym należy podawać kryteria sukcesu do sprawdzianów w e-dzienniku, aby rodzice mogli pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny.

 

Na podstawie ankiet wnioskowaliśmy, że uczniom bardzo zależy na precyzyjnych wskazówkach do nauki, jakie dają cele i kryteria sukcesu. Zdają sobie sprawę z tego, że dzięki nim łatwiej im się uczyć, mają motywację do nauki i osiągania sukcesów. Wspierająca informacja zwrotna daje im poczucie bezpieczeństwa, wskazuje kierunek rozwoju, pozwala pokonywać trudności, zdobywać wiedzę wiedzę i umiejętności. Podobnie uważają nauczyciele. Jedynie niewielka grupa rodziców wyraziła podobne poglądy. Pozostali są mocno osadzeni w tradycyjnym modelu ocenienia sumującego i nie widzą innej perspektywy. Widać, że brakuje im potrzebnej wiedzy na temat oceniania kształtującego. Trzeba położyć więc większy naciski na dialog i edukację rodziców.

 

 

II. Na podstawie analizy burzy mózgów: „Czy chcielibyście zmienić coś w szkole, aby uczyło wam się lepiej i efektywniej?”, wybraliśmy najczęściej powtarzające się propozycje zmian wysuwane przez uczniów. Dotyczyły:

 

1. systemu oceniania i form pracy na lekcji:

 •  cele i kryteria sukcesu do lekcji i sprawdzianów na każdej lekcji
 •  więcej pracy w grupie
 •  informacja, co zrobiłem źle, wskazówki jak mam poprawić sprawdzian
 •  mniej zadań na spawdzianach

 2. obszaru TIK:

 •  dostępna i dobrze działająca sieć wi-fi
 •  możliwość pracy z tabletami, komórkami na lekcjach

 3. zagospodarowania przestrzeni szkolnej:

 •  miejsca do wypoczynku, siedzenia na korytarzach (ławki, krzesła, pufy)
 •  piłkarzyki na korytarzach do wykorzystania podczas przerw, okienek
 •  nowa klasa, miejsce do nauki i wypoczynku
 •  zmiany w bibliotece - kącik do czytania z pufami, więcej książek
 •  plakaty, ciekawe gazetki, wierszyki na korytarzach
 •  ławeczki przed szkołą
 •  więcej miejsc do rekreacji w szkole i przed szkołą, łatwo dostępny sprzęt sportowy
 •  więcej zieleni w szkole
 •  pokój gier
 •  reaktywacja gazetki szkolnej „Jedynka”
 •  lusterka w łazienkach

 Rozpoczęliśmy już dyskusje na temat zdobycia dodatkowych środków finansowych na zakup potrzebnego sprzętu, pozyskania sponsorów.  


III. Na spotkaniu SU jednogłośnie zapadła decyzja o powołaniu uczniowskich grup ekspertów, którzy pomogliby innym w nauce. Ustalono, że kolejnym krokiem będzie stworzenie listy chętnych do dzielenia się wiedzą. Przedstawiciele klas IV-VI postanowili zapytać swoich kolegów o ich oczekiwania i potrzeby.

4) Podaj cel szczegółowy i napisz, jak wyniki badań społeczności szkolnej wpłynęły na ostateczne brzmienie celu.

W szkole, w drugim semestrze, wprowadzone zostaną elementy oceniania kształtującego i stworzona przestrzeń do nauki, aby uczniowie samodzielnie zdobywali  wiedzę.

 

Nasz cel odpowiada potrzebie zmiany sposobu oceniania, którą wyraziła społeczność szkolna.Wzięliśmy pod uwagę najczęściej pojawiające się propozycje zmian, sugestie uczniów, rodziców i nauczycieli. Doszliśmy do wniosku, że w naszym celu szczegółowym słowa klucze to : ocenianie kształtujące jako nowa wizja oceniania i doceniania ucznia, wspierania jego osobistego rozwoju, zaadaptowanie przestrzeni szkolnej (korytarze, sala nr 17., biblioteka), aby wspomóc proces edukacji.

 

Obserwujemy w naszej szkole spadek zarówno efektywności procesu nauczania/uczenia się, jak i zaangażowania uczniów. Większość nauczycieli stosuje ocenianie sumujące, które tylko mierzy poziom opanowanej wiedzy. Nasi podopieczni nie mają szansy osiągać sukcesów edukacyjnych na miarę ich możliwości i zaangażowania. Zatem powinniśmy podjąć działania związane z wprowadzaniem OK, aby nasi uczniowie chcieli się uczyć i aby osiągali lepsze wyniki.

5) Zamieść poniżej wypełnioną tabelkę.

 

cel

szczegółowy

W szkole, w drugim semestrze,  wprowadzone zostaną  elementy oceniania kształtującego i stworzona przestrzeń do nauki, aby uczniowie samodzielnie zdobywali  wiedzę.

 

I

rozwiązanie

Co może

pomóc

(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

II

rozwiązanie

Co może

pomóc

(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

III

rozwiązanie

Co może

pomóc

(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

obszar RELACJE

Wprowadzenie elementów OK

dyrekcja, mentorzy, konsultacje i warsztaty z nauczycielami stosującymi OK,materiały dydaktyczne na stronie CEO (artykuły, prezentacje,webinaria eksperckie prowadzone przez Danut Sternę,filmy online), dobre praktyki nauczycielskie OK, bezpłatne publikacje (http://www.ceo.org.pl/pl/ok/news/do-pobrania), e-dziennik, dysk google

Włączenie najzdolniejszych uczniów w pomoc uczniom mniej zdolnym  

konsultacje z uczniami,Samorząd Uczniowski,strona internetowa szkoły- lista ekspertów

   

obszar TIK

Szybkie łącze

dyrekcja

dostęp do internetu dla uczniów

informatycy

wyposażenie w komputer i internet sali nr 17

 

dyrekcja,organ prowadzący

obszar FAR

Zaadaptowanie sali nr 17, wyposażonej tak, aby sprzyjać rozwojowi ucznia.

dyrekcja,organ prowadzący, sponsorzy, konserwator,rodzic-architekt wnętrz (który zrobiłby wizualizację), konsultacje z uczniami, głosowanie społeczności szkolnej,akcja charytatywna na rzecz sali nr 17

stworzenie w bibliotece kącika czytelniczego

dyrekcja,organ prowadzący,sponsorzy, konsultacje z uczniami

zagospodarowane korytarzy - zwiększenie liczby miejsc do siedzenia na korytarzach, piłkarzyki.   

dyrekcja, zasoby własne, sponsorzy

inne