Pierwsze spotkanie zespołu - (Pierwsze spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Magdalena Bażan

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa im. Brunona Strzałki

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Pasja do nauki

 • Dodano:

  08.12.2016

1) Podaj osoby, które są członkami Zespołu, ale nie zostały zarejestrowane na platformie (nie podawaj nazwisk – wystarczy imię, funkcja osoby/jej rola w szkole) lub napisz, kogo jeszcze chcecie włączyć w dalsze działania w programie.

Członkami zespołu będą :

-Małgorzata - wicedyrektor szkoły

- Ania - pedagog szkolny

- Basia - nauczyciel języka niemieckiego

- Wojtek - nauczyciel wychowania fizycznego

- Urszula - bibliotekarka

- przedstawiciele rodziców

- przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły

- Maria - sekretarz szkoły

-znane i ciekawe osoby życia publicznego, którzy rozwijają w swoim życiu różne pasje np. spotkania ze sportowcami, podróżnikami i naukowcami. 

Zespół osób, ktore zaprosiliśmy do współpracy został wybrany w ten sposób, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał osób pracujących w naszej szkole, a także aby móc najlepiej zrealizować wyznaczony cel. Część z tych osób a mianowicie pani wicedyrektor oraz pani bibliotekarka, pracowała już wcześniej w podobnych przedsięwzięciach tj w poprzedniej edycji programu. Ich wiedza i doświadczenie może z pewnością być dobrym źródłem cennych rad i wskazówek. 

Pani pedagog pomaga nam diagnozować potrzeby naszych uczniów a także wspiera wychowawców klas w codziennych zadaniach wychowawczo-dydaktycznych. Ponadto prowadzi zajęcia indywidualne z uczniami mającymi trudności w nauce. 

Pan Wojtek - nauczyciel wychowania fizycznego uczestniczył w programie w-f z klasą 3.0 i pomaga rozwijać pasję do sportu, zachęca do wszelkiej aktywności fizycznej swoich wychowanków, co z kolei wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój uczniów. 

Rodzice są dla nas nauczycieli niezastąpionym źródłem wiedzy na temat swoich uczniów, pomagają nam diagnozować potrzeby dzieci, dają wskazówki i współpracują z gronem pedagogicznym w procesie wychowawczym ich dzieci. 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego będą nam pomagać w realizacji wszelkich działań promujących wybrany cel, jak na przykład organizacja integrujących społeczność uczniowską konkursów międzyklasowych, a także w organizacji pomocy koleżeńskiej dla ucznió potrzebujących wsparcia czy też mających problemy w nauce. 

Nasza pani sekretarka z racji swojego dużego doświadczenaia zawodowego może być dobrym źródłem wiedzy na temat pracy szkoły i jej wyposażenia. 

2) Jaki cel główny wybraliście?

Wybraliśmy cel nr 2 "Pasja do nauki: szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli"

Na postawie dyskusji członków zespołu, jak również analizy zasobów i potrzeb naszej szkoły wszyscy doszliśmy do jednego wniosku – od pewnego czasu obserwujemy w naszej szkole spadek motywacji dzieci i młodzieży do nauki. Z przykrością zauważamy, że nasi uczniowie, robią tylko niezbędne minimum, niechętnie biorą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania, często naukę traktują jako zło konieczne. Zasada „3Z” ma w naszej szkole coraz częstsze zastosowanie. „Zakuć, zdać, zapomnieć”- ot, i cała filozofia. A przecież chcemy by nasze zdolne dzieci wydobyły cały swój potencjał, aby taktowały naukę nie jako cel sam w sobie, ale jako drogę – drogę pełną ciekawych i fascynujących odkryć, drogę, która jest przygodą, która jest ciekawa, i która jest fundamentem sukcesu.

Dlatego też, nasz zespół wspólnie wybrał cel nr 2 – pasja do nauki. Chcemy podjąć działania mające na celu rozwinięcie zainteresowań uczniów   w szkole i poza nią. Chcemy zmotywować do nauki, chcemy angażować i rozwijać pasje uczniów i nauczycieli. Chcemy aby nasi uczniowie rozwinęli kompetencje językowe, czytelnicze, matematyczne i fizyczne, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami. Zaś nauczyciele aby poszerzali swoje kompetencje i zdobywali nowe doświadczenia być może nie tylko zawodowe. 

Nasza analiza zasobów szkolnych w dużej mierze skupiła się na takich dokumentach szkolnych jak: wnioski z przeprowadzonego sprawdzianu po klasie 6 oraz wniosków z egzaminu gimnazjalnego, Plan Pracy Szkoły na rok 2016/2017, plan wychowawczy, program profilaktyczny oraz kalendarz imprez szkolnych. 

Pmiżej zamieszczam skany naszych indywidualnych kart pracy, które wypełnił każdy z nas indywidualnie podczas analizy ww dokumentów. 

 

3) Na jakie potrzeby Waszej szkoły odpowiada? Co chcecie zmienić dzięki wprowadzeniu tych zmian?

Naszym celem nadrzędnym będzie pokazanie uczniom, że nauka naprawde pomaga w realizacji marzeń i pasji. Chcielibyśmy, aby mieli możliwość poznać nowe niezwykłe miejsca, ciekawych ludzi i doświadczyć dotąd nieznanych rzeczy. W tym celu można zaplanować wyjazdy klasowe do miejsc, w których nie mają możliwości bywać zbyt często np. wyjazd uczniów do stolicy, organizacja obozu językowego czy zielonej szkoły.

Doskonałą formą uatrakcyjnienia procesu lekcyjnego wydaje się być innowacja pedagogiczna.

Poza tym jest jeszcze możliwość podjęcia innych działań, których celem bedzie motywowanie uczniów do nauki jak na przykaład: turnieje sportowe, koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludzmi, wieczory szkolne o określonej tematyce np. wieczór poetycki, basniowy czy filmowy.

Pragniemy zachęcić jak największą grupę naszych uczniów do udziału w konkursach zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych, kółkach pozalekcyjnych, zajęciach sportowych czy pokazach talentów.

Wszystkie podejmowane zadania mają zachęcić naszych uczniów do odkrywania swoich talentów i pasji oraz motywować do nauki. Wspolnie podejmowane działania, jak również zapraszanie do współpracy rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły pomogą zintegrować zespoły klasowe oraz całą społeczność szkolną i lokalną. 

4) Z kim będziecie konsultować wybrany cel? Kto pomoże Wam sformułować pytania do badania potrzeb i zebrania opinii?

Do współpracy zaprosiliśmy wszystkich nauczycieli uczących w naszej szkole, panią dyrektor, pedagoga szkolnego, panią bibliotekarkę, panie wychowawczynie świetlicy szkolnej, oraz przedstawicieli rodziców.

Pani pedagog przeprowadziła na początku roku szkolnego ankietę na temat zainteresowań naszych uczniów oraz analizę potrzeb dydaktycznych.

Przeanalizowane zostaną raz jeszcze wnioski ze sprawdzianu po klasie 6 i egzaminów gimnazjalnych w celu dopasowanie zajęć pozalekcyjnych uczniów do ich autentycznych potrzeb i możliwości.

Przeprowadzona zostanie rozmowa z panią dyrektor na temat pracy nauczycieli na lekcjach, spostrzeżeń z obserwacji lekcji otwartych. 

Na lekcjach wychowawczych odbędą się dyskusje na temat motywacji do nauki, potrzeb, organizacji zajęć pozaszkolnych, sposobie spędzania czasu wolnego. 

Przeprowadzona zostanie rozmaowa z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Pragniemy się dowiedzieć które kółka cieszą się największym powodzeniem wśród uczniów i dlaczego na niektórych z nich jest tak niska frekwencja. Rodziców chcemy zapytać czy organizowane w naszej szkole koła zainteresowań odpowiadają ich potrzebom oraz co jeszcze zmieniliby w zakresie organizacji zajęć dodatkowych.