I spotkanie Zespołu (Pierwsze spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Joanna Cyrwus-Zając

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Solidarność

 • Dodano:

  17.11.2016

1) Podaj osoby, które są członkami Zespołu, ale nie zostały zarejestrowane na platformie (nie podawaj nazwisk – wystarczy imię, funkcja osoby/jej rola w szkole) lub napisz, kogo jeszcze chcecie włączyć w dalsze działania w programie.

Beata - nauczyciel przyrody

Anna - nauczyciel bibliotekarz

Renata - edukacja wczesnoszkolna

Danuta - woźna

Maria - obsługa

Zofia - edukacja wczesnoszkolna

Maria - nauczyciel języka polskiego

Izabela - nauczyciel języka angielskiego

Wojciech - rodzic

 Oczywiście do Zespołu włączyliśmy uczniów. Uczestniczenie w programie musi przede wszystkim służyć dobru dziecka. To właśnie uczniowie objęci zostaną działaniami programu. Hasło, jakie przyświeca naszej pracy - pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi brzmi: "Jesteśmy z dziećmi i dla dzieci". Nie może zatem zabraknąć uczniów  w pracy Zespołu. Zaangażowanie uczniów w proces konstruowania, doprecyzowania, uszczegóławiania celu, w realizację projektu ma być dla nich czasem współpracy i solidarnego dążenia do osiągnięcia celu, czasem zabawy, integracji, wspólnego odkrywania wartości nauki poprzez wspólne działanie.

 

2) Jaki cel główny wybraliście?

Celem przez nas wybranym jest SOLIDARNOŚĆ. Chcemy utrzymać wspólnotę społeczności szkolnej, w której funkcjonują klasy profilowane. Chcemy wprowadzić społeczność szkolną w dobrą zmianę przy systematycznym przejmowaniu budynku gimnazjum. Dążymy do wypracowania odpowiedniego rozwiązania kontroli wejść osób trzecich do szkoły, zapobiegania hałasowi w czasie przerw. Pragniemy wypracować metody wspólnego dzielenia się wiedzą (nauczyciele dla nauczycieli, nauczyciele dla uczniów, uczniowie dla siebie i dla uczniów).

Mamy do dyspozycji ogromny zasób ludzi, sprzętu i chęci. Sprzyja nam przestrzeń i infrastruktura budynku. Chcemy wspólnie odkrywać świat nauki i wiedzy. Słowa księdza Jerzego Popiełuszki są dla nas mottem: "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze".

 

3) Na jakie potrzeby Waszej szkoły odpowiada? Co chcecie zmienić dzięki wprowadzeniu tych zmian?

Wybrany przez nas cel – SOLIDARNOŚĆ wpisuje się w nasz program wychowawczy i szkolny program profilaktyki odwołujący się do wychowania do wartości. Odpowiada zatem na następujące potrzeby:

 

 • zwiększenia potrzeby integracji, więzi, a co za tym idzie bezpieczeństwa poprzez organizację szkolnych imprez dla całej społeczności szkolnej, włączających w działania uczniów, nauczycieli i rodziców, wykorzystanie w procesie dydaktycznym edukacji medialnej, kontynuację walki z hałasem;

 • solidarności, wrażliwości na potrzeby innych poprzez zwiększenie zaangażowania Samorządu Uczniowskiego w organizację „dni eksperckich”, udzielanie wzajemnej pomocy w nauce przez uczniów;

 • poczucia wspólnoty poprzez modyfikacje przestrzeni, organizację kącików relaksacyjnych na korytarzach służących tworzeniu przyjemnej atmosfery (wykładziny, przenośne poduchy, plansze ścienne dydaktyczne), zaangażowanie Samorządu Uczniowskiego w działania zwiększające poczucie wspólnoty, budzące empatię;

 • budowania kultury dzielenia się, odpowiedzialności za innych poprzez ukierunkowanie podejmowanych działań na rzecz osób potrzebujących w naszym środowisku, wspieranie/podejmowanie inicjatyw ekologicznych;

 • komunikacji poprzez wykorzystanie w pełni możliwości e – dziennika, promocję szkoły w środowisku lokalnym (modyfikacje strony internetowej).

  Co chcemy zmienić?

   

  • w obszarze przestrzeni fizycznej i architektonicznej – stworzyć miejsca na korytarzu służące odpoczynkowi, wyciszeniu, budowaniu wspólnoty;

  • w wymiarze społecznym – podjąć działania, które służyłyby kształtowaniu poczucia solidarności, wychowaniu do wartości;

  • w aspekcie wykorzystania nowych technologii – nauczyć się nowych metod technologii informacyjno- komunikacyjnych.

   

   

   

4) Z kim będziecie konsultować wybrany cel? Kto pomoże Wam sformułować pytania do badania potrzeb i zebrania opinii?

Konsultacje przeprowadzimy wśród uczniów (pytania otwarte zamieszczone w gazetce szkolnej, spacer z kamerą) i rodziców (pytania otwarte przesłane za pomocą e-dziennika). Sformułować pytania pomogą nam nauczyciele spoza Zespołu.

Do konsultacji zachęcimy przede wszystkim grono nauczycieli i uczniów, a więc osoby tworzące bezpośrednio społeczność szkolną, wykorzystujące zasoby, infrastrukturę szkoły, wpływajace na atmosferę jedności i wspólnoty. 

Cenne będą również dla nas wnioski rodziców i pracowników obsługi - osób czuwających nad bezpieczeństwem dzieci.

W przygotowaniu i opracowaniu pytań pomoże pedagog i rodzice. Analizę wniosków przeprowadzą nauczyciele Zespołu. Za przeprowadzenie badań wśród nauczycieli odpowiada koordynator, natomista wśród uczniów - uczniowie.