Człowiek bez pas­ji jest jak okręt, który nie wie dokąd zmie­rza. (Pierwsze spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Justyna Dziubak - Sobiechowska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  21.10.2016

1) Podaj osoby, które są członkami Zespołu, ale nie zostały zarejestrowane na platformie (nie podawaj nazwisk – wystarczy imię, funkcja osoby/jej rola w szkole) lub napisz, kogo jeszcze chcecie włączyć w dalsze działania w programie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie

Arek - administrator szkoły (informatyk)

Gosia - nauczyciel historii i techniki

Bernarda - nauczyciel przyrody

Marysia - pedagog szkoły

Jola i Ula - panie bibliotekarki

Ania - wicedyrektor szkoły

rodzice

nauczyciele 1-3 (niezarejestrowani)

panie z PPP w Chojnowie, które nie tylko diagnozują naszych uczniów i dają wskazówki nam i rodzicom do pracy z naszymi uczniami, ale również prowadzą w naszej szkole warsztaty dla uczniów i Rodziców

Będzie nas wspierać szkolny pedagog, która prowadzi szereg działań w szkole, mających na celu wzbudzanie zainteresowania nauką uczniów o specyficznych trudnościach edukacyjnych. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne. Pani pedagog przeprowadza też cykl zajęć na godzinach wychowawczych, które dotyczą naszego wybranego celu.

Poza tym chcemy również zaangażować panie bibliotekarki, które poprzez realizację swoich działań oraz wielu konkursów, będą dla nas ogromnym wsparciem.

W celu promocji programu w naszej szkole, postaramy się włączyć także inne instytucje współpracujące z nami na co dzień ( np. MOKSiR, biblioteka miejska, przedszkola, muzeum).

 

 

2) Jaki cel główny wybraliście?

Wybraliśmy cel numer 2 - Pasja do nauki: szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli.

 

Na podstawie rozmów, uwag członków Zespołu, analizy zasobów i potrzeb szkoły oraz z uwzględnieniem innych planów szkoły na ten rok szkolny, Zespół wspólnie wybrał jeden z 10 celów głównych, który będzie realizowany w programie przez cały rok szkolny, a mianowicie PASJA DO NAUKI: szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli. Do pracy w tegorocznej edycji programu „Szkoła z Klasą” zgłosiło się 9 nauczycieli szkoły, co stanowi około ¼ zespołu szkolnych nauczycieli. Są wśród nas nauczyciele matematyki, zajęć komputerowych, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej.  Wszyscy uczestniczyliśmy w poprzedniej edycji, tylko jedna osoba dołączyła do nas w tym roku – jest to p.Dorota Chopkowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (po raz pierwszy mamy swojego przedstawiciela w klasach 1-3, co nas bardzo cieszy). Zachęceni ubiegłorocznym sukcesem i zdobyciem łącznie 24 Dobrych Praktyk, a tym samym tytuł „Szkoły eksperckiej”, z wielką niecierpliwością czekałyśmy na kolejną edycję. Ponieważ wybraliśmy jako cel: Pasja do nauki, postanowiliśmy zaangażować całą społeczność szkolną.  Nasz cel główny nie da się przecież realizować bez pozostałych nauczycieli, ale najważniejszym ogniwem są tu uczniowie, bo to im pragniemy pokazać „pas­ja trwa przez całe życie...pochłania nasz naj­cenniej­szy czas- ale to nie jest czas stracony...to miłość do rzeczy, które na­wet w naj­mniej­szej pos­ta­ci dają nam wielką radość...”  Do działań włączymy również Rodziców, bo uważamy, że będą oni wsparciem dla swoich uczniów i dla nas w realizacji wybranego celu.

Chcemy, aby uczniowie mogli poznawać nowe interesujące miejsca, ciekawych ludzi (artystów, specjalistów w różnych dziedzinach), co wpłynie na uatrakcyjnienie procesu nauczania.

3) Na jakie potrzeby Waszej szkoły odpowiada? Co chcecie zmienić dzięki wprowadzeniu tych zmian?

Jesteśmy szkołą, która chce, aby jej absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do dalszego kształcenia. Chcemy stworzyć uczniom takie warunki, aby każdy uczeń czuł się dobrze, miał możliwości rozwoju swojej osobowości i uzdolnień, miał poczucie bezpieczeństwa. Chcemy, aby nasza szkoła cieszyła się zaufaniem dzieci i rodziców, była postrzegana i ceniona w środowisku. Dbamy o to, aby nasi uczniowie pozytywnie patrzyli na otaczający ich świat, siebie i innych ludzi. Chcemy, aby nasi uczniowie byli twórczy, starali się rozwiązywać napotkane problemy, żeby naukę traktowali jako coś naturalnego, żeby mieli określone zainteresowania, którym poświęcają swój czas i starają się je rozwijać. Zabiegamy o to, aby każdy uczeń zdobywał wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł, aby dostrzegał złożoność świata, żeby był aktywny umysłowo.

Poprzez realizację powyższego celu chcemy, aby:

-koła zainteresowań rozwijały zainteresowania uczniów

-nauczyciele wykorzystywali na lekcjach nowatorskie metody, angażując w ten sposób wszystkich uczniów

-uczniowie angażowali się przy organizacji różnych imprez i uroczystości szkolnych

-nauczyciele dzielili się wiedzą z innymi nauczycielami, prowadząc lekcje otwarte

-nauczyciele korzystali jak najczęściej z TIK (4 tablice interaktywne w szkole, dwie sale komputerowe)

-prowadzone były lekcje metodą lekcji odwróconych i "
Uczymy innych"

-były organizowane wycieczki do muzeum, na ciekawe wykłady i wydarzenia naukowe

-były organizowane wyjścia z uczniami poza szkołę, aby w ten sposób uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak teoretyczna wiedza może przełożyć się na praktyczne działania

-były zapraszane do szkoły osoby, które są specjalistami w dziedzinach, które leżą w kręgu zainteresowań uczniów

-były organizowane ciekawe konkursy, które pozwolą na rozwój zainteresowań uczniów (tematy w nich zawarte wykraczają często poza podstawę programową)

 

Nasza baza:

 • 5 nauczycieli ma wykształcenie informatyczne
 • nauczyciele i rodzice korzystają z e-dziennika
 • nauczyciele wykorzystują TIK w nauczaniu
 • kilku nauczycieli prowadzi stronę internetową szkoły
 • uczniowie radzą sobie z obsługą komputera, umieją właściwie korzystać z Internetu
 • w szkole jest prowadzona strona internetowa przez kilku nauczycieli
 • w szkole jest 1 rzutnik i 4 tablice interaktywne
 • w szkole są 2 pracownie komputerowe
 • w salach lekcyjnych są komputery, z których korzystają nauczyciele
 • w szkole jest sieć wi-fi

4) Z kim będziecie konsultować wybrany cel? Kto pomoże Wam sformułować pytania do badania potrzeb i zebrania opinii?

Wybrany cel będziemy konsultować z nauczycielami, Radą Rodziców i innymi Rodzicami, uczniami i ich przedstawicielem - Samorządem Uczniowskim.

We wrześniu zostały przeprowadzone wśród Rodziców uczniów klas 1 ankiety, które  miały na celu wskazanie nauczycielom zainteresowań uczniów.

Każdy nauczyciel wychowawca prowadzi teczkę wychowawcy, w której ma kartkę z tabelą z rejestrem, na jakie koła zainteresowań uczęszczają uczniowie danej klasy.

Konsultacje z Rodzicami będziemy prowadzić na zebraniach rodzicielskich, w czasie zebrań Rady Rodziców oraz za pomocą dziennika elektronicznego. Zostanie przeprowadzona krótka ankieta. Na zebraniu Zespołu wspólnie opracujemy pytania.

Będziemy prowadzić obserwacje naszych uczniów oraz prowadzić z nimi dyskusje.

Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań przeprowadzą na koniec swoich zajęć ewaluację.

Pani pedagog w czasie zajęć z uczniami będzie prowadzić rozmowy grupowe z elementami warsztatu.

Na szkolnej stronie internetowej prowadzona jest zakładka Szkoła z Klasą (istnieje już trzeci rok, bo tyle czasu jesteśmy w programie), w której będą pojawiać się na bieżąco informacje dotyczące realizacji programu. Pojawiła się też informacja na szkolnej stronie internetowej, informująca Wszystkich Rodziców o naszym przystąpieniu do tegorocznej edycji programu.

Link do strony http://www.sp4.chojnow.eu/index.php?strona=5281&menu=45

Myślę, że skorzystamy z "pytania na sznurku". Mamy w szkole duże obszerne korytarze, na których zmieszczą się linki z kartonikami, a na nich informacje, jakie pasje mają nasi uczniowie. Przy okazji kolorowe kartoniki ożywią nasze korytarze.

W maju planujemy w szkole Tydzień Projektów, w czasie którego uczniowie będą mogli również zaprezentować swoje talenty.