Pierwsze spotkanie Zespołu - ocenieny i doceniamy. (Pierwsze spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Edyta Kulczewska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

  (Podstawowy)

 • Dodano:

  26.10.2016

1) Podaj osoby, które są członkami Zespołu, ale nie zostały zarejestrowane na platformie (nie podawaj nazwisk – wystarczy imię, funkcja osoby/jej rola w szkole) lub napisz, kogo jeszcze chcecie włączyć w dalsze działania w programie.

W związku z tym, że cel, który wybraliśmy, Szkoła ocenia tak, by wspierać uczenie się i rozwój uczniów, docenia wysiłek i buduje poczucie wartości, dotyczy całej szkoły, postanowiliśmy oprócz członków Zespołu, zaangażować wszystkich pozostałych nauczycieli uczących w szkole. Chodzi o to, aby nasze działania były spójne, objęły całą społeczność, ponieważ tylko wówczas, możemy odnieść sukces edukacyjny. Zorganizowaliśmy więc szkoleniową radę pedagogiczną i przedstawiliśmy plany zmian w obszarze oceniania. Ustaliliśmy, że w kolejnych miesiącach wszyscy nauczyciele będą wprowadzali elementy ocenienia kształtującego na swoich lekcjach, wymienią się doświadczeniami, zmienią sposób myślenia o ocenieniu, zmniejszając liczbę ocen sumujących na rzecz ocen kształtujących.

Poza tym, do projektu właczyliśmy panią Teresę, pedagoga, opiekuna Samorząd Szkolnego. Dzięki tej współpracy będziemy konsultować nasze działania z uczniami. Nawiązaliśmy współpracę z Radą Rodziców, dzięki czemu włączymy w nasze działania rodziców. Ogólnie mówiąc, chcemy zaangażować całą społeczność naszej szkoły: nauczycieli, uczniów i rodziców. Do wymiany informacji wykorzystamy dziennik elektroniczny, pracę w chmurze. Planujemy także zapraszać specjalistów, przedstawicieli różnych zawodów, którzy poprzez zaplanowane wizyty na lekcjach uatrakcyjnią proces nauczania.

2) Jaki cel główny wybraliście?

Na pierwszym spotykaniu zespołu przeanalizowaliśmy potrzeby, zasoby i plany szkoły na najbliższy rok szkolny. Dokonaliśmy następujących wniosków.

Ludzie:

 • kilku nauczycieli w szkole ma wykształcenie informatyczne
 • nauczyciele potrafią korzystać z e-dziennika i TIK w nauczaniu
 • kilku nauczycieli prowadzi stronę internetową szkoły
 • wielu uczniów świetnie radzi sobie z obsługą komputera i sprzętu

Umiejętności:

 • znajomość obsługi: e-dziennika,  aplikacji do tworzenia gier i obróbki zdjęć, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych, platform edukacyjnych, multibooków

Sprzęt:

 • szkoła posiada 1 pracownię komputerową z 24 komputerami, w której znajduje się tablica interaktywna i 2 drukarki
 • szkoła posiada ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym znajduje się 5 komputerów i drukarka,
 • szkoła posiada gabinet terapeutyczny, w którym znajdują się 4 stanowiska z komputerami dla uczniów, 1 laptop i drukarka
 • pokój nauczycielski wyposażony jest w 2 komputery i drukarkę
 • do dyspozycji nauczycieli jest 16 laptopów,15 rzutników i 4 drukarki
 • w 12 salach lekcyjnych  znajdują się  tablice interaktywne
 • 4 routery

Infrastruktura:

 • internet, Wi-Fi, okablowanie, gniazdka elektryczne w pomieszczeniach

Jakie są nasze największe wyzwania? Gdzie widzimy potrzebę zmiany?

- Czy przestrzeń szkoły jest przyjazna i sprzyja uczeniu/ nauczaniu i budowaniu dobrych relacji?

- Czy nauczyciele i uczniowie potrafią  posługiwać się informacją zwrotną.

- Czy szkoła  pozwala uczniom tworzyć przestrzeń, w obrębie której mogą wyrażać siebie i pielęgnować swoje pasje?

- Czy szkoła włącza najzdolniejszych uczniów w pomoc uczniom mniej zdolnym?

 

Po głebokiej analizie, w wyniku dyskusji, dodszliślimy do wniosku, ze naszym celem w roku szkolnym 2016/2017 będzie:

Szkoła ocenia tak, by wspierać uczenie się i rozwój uczniów, docenia wysiłek i buduje poczucie wartości.

3) Na jakie potrzeby Waszej szkoły odpowiada? Co chcecie zmienić dzięki wprowadzeniu tych zmian?

Od kilku oststnich lat obserwujemy w naszej szkole spadek zarówno efektywności procesu nauczania/uczenia się, jak i zaangażowania uczniów. Większość nauczycieli stosuje ocenianie sumujące. Zatem nasuwa się wniosek, że jeśli stopnie nie motywują uczniów do lepszej nauki, to powinniśmy podjąć inne działania, aby nasi uczniowie chcieli się uczyć i aby osiągali lepsze wyniki (jak podnieść efektywność nauczania?). Nasz cel odpowiada potrzebie zmiany sposobu oceniania. Zatem powinniśmy ograniczyć ocenę sumującą na rzecz oceny kształtującej. Analizy i badania naukowe dowodzą, że informacja zwrotna jest koniecznym elementem każdego skutecznego, zorganizowanego procesu nauczania i uczenia się.

Co chcemy zmienić?

 • sposób przekazywania uczniom celów lekcji ( formułowanie dla uczniów celów uczenia się i komunikowanie ich w sposób zrozumiały)
 • uszczegółowianie celów lekcji w postaci kryteriów sukcesu (powinny być na tyle konkretne, aby każdy uczeń mógł sam sprawdzić, czy je osiągnął)
 • przekazywanie poleceń i zadań edukacyjnych oraz wyjaśnianie standardów ich wykonania (podstawa programowa ed. wczesnoszkolnej)
 • ograniczyć ocenę sumującą na rzecz oceny kształtującej
 • modyfikację nauczania dzięki monitorowaniu pracy ucznia

4) Z kim będziecie konsultować wybrany cel? Kto pomoże Wam sformułować pytania do badania potrzeb i zebrania opinii?

Wybrany ptrzez nas cel, planujemy skonsultować z nauczycielami, rodzicami, uczniami. Chcemy postawić ważne pytania, które pomogą nam zdiagnozować problem, i podjąć szczególowe dzialania, w celu poprawy jakości uczenia się/nauczania.
Będziemy pytać o obecny stan za pomocą ankiet zmieszczonych w chmurze. Wykorzystamy do tego e-dziennik. Uczniów bedziemy diagnozować poprzez wypełnienie ankiet na zajęciach informatycznych, poprzez rozmowy na lekcjach, godzinach wychowawczych.

Planujemy zapytać o obecne ocenienie nauczycieli, uczniów i rodziców.

Nauczyciele:

 • Zastanów się, co oznacza dla ciebie określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu/ udzielanie IZ?
 • W jaki sposób można pozyskać rodziców do współpracy?

Rodzice:

 • O co pytacie Państwo swoje dziecko po jego przyjściu ze szkoły?
 • Jaką informację uzyskujecie Państwo dzięki ocenie wyrażonej stopniem?

Uczeń:

 • Czy lepiej się uczysz, jeśli wiesz po co i czego się uczysz?
 • Czy lepiej się uczysz, jeśli nauczyciel rozmawia z Tobą o postępach?
 • Czy chcesz wiedzieć co zrobiłeś dobrze, ci i jak powinieneś poprawić i jak możesz rozwijać się dalej?
 • W jakiej dziedzinie czujesz się ekspertem?
 • Czy w szkole możesz osiągnąć sukces edukacyjny?
 • Czy masz możliwość korzystania z wiedzy koleżanki/kolegi? Jeśli tak, to gdzie?

a) w szkole, na lekcji

b)w szkole, po lekcjach np. w świetlicy szkolnej