OceniaMY i doceniaMY (Pierwsze spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Mateusz Łysek

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  02.11.2016

1) Podaj osoby, które są członkami Zespołu, ale nie zostały zarejestrowane na platformie (nie podawaj nazwisk – wystarczy imię, funkcja osoby/jej rola w szkole) lub napisz, kogo jeszcze chcecie włączyć w dalsze działania w programie.

Do Zespołu zgłosiło się 17 nauczycieli szkoły, co jest niewątpliwie rekordem i stanowi  ponad 50% grona pedagogicznego. Sukcesem jest dla nas również to, że nasz Zespół w porównaniu z rokiem ubiegłym powiększył się o nowych nauczycieli.  Ważne dla działań w ramach programu jest różnorodność specjalistów, są bowiem wśród nas nauczyciele j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, muzyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowawcy świetlicy  i  pedagog szkolny oraz bibliotekarka, która będzie nas wspierać, udostępniając zasoby biblioteki czy materiały metodyczne, multimedialne. Do działań włączymy rodziców i uczniów. Zorganizowaliśmy spotkanie koordynatora programu z Radą Rodziców i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego (3 listopada 2016 r.) . Pozytywnie przyjęli oni informacje o programie (nie jest im on obcy, bo włączyliśmy ich już w roku ubiegłym np. do imprezy  Festiwal Nauki)  oraz naszą propozycję włączenia ich do działań. Zagadnienia wybranego przez nas celu głównego bezpośrednio dotyczą uczniów i rodziców, dlatego uznaliśmy, że bez ich obecności nie da się go realizować. Włączymy oczywiście oddziały przedszkolne, które w tym roku szkolnym funkcjonują w naszej szkole. Jest grupa nauczycieli, którzy jeszcze do tej pory nie wyrazili chęci uczestniczenia w edycjach „Szkoły z klasą”, nie pozostaną oni jednak na uboczu naszych działań, bo realizacja celu wymaga udziału całej społeczności szkolnej. Chcielibyśmy zainteresować programem także pracowników niepedagogicznych. Nie będą oni uczestniczyć bezpośrednio w realizacji zadań, ale poprzez obserwację, wywiady, ankiety, włączymy ich do działań „Szkoły z klasą”. Chcemy promować program, swoją szkołę, działania, dlatego włączymy także inne instytucje współpracujące z nami na co dzień ( np. sąsiadujące szkoły, bibliotekę miejską, organizacje pozarządowe), czyli lokalne środowisko.

2) Jaki cel główny wybraliście?

Po dokonaniu wstępnej analizy potrzeb, zasobów i planów dokonaliśmy wyboru celu głównego. Kierowaliśmy się także chęcią podwyższania jakości pracy szkoły i dotychczasowymi działaniami i osiągnięciami w tej dziedzinie. Wybraliśmy cel nr 5: OCENIANIE I DOCENIANIE. Jesteśmy w trakcie wdrażania elementów oceniania kształtującego, na bieżąco uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach, mamy nauczycieli praktyków zeszytów OK, grupę pasjonatów w tej dziedzinie – kreatywnych, innowacyjnych, podejmujących niełatwe okejowe wyzwania. » Szkoła wprowadza lub stosuje ocenianie kształtujące – jasno stawia przed uczniami cele poszczególnych lekcji, pokazuje, co powinni wiedzieć/zrobić, aby uzyskać pozytywną ocenę, wskazuje mocne strony i punkty do poprawy. Uczy nauczycieli i uczniów posługiwania się informacją zwrotną »- te sposoby realizacji celu są nam już znane, ale wiele jeszcze w tej dziedzinie mamy do zrobienia, aby  oceniać tak, by wspierać uczenie się i rozwój uczniów, doceniać wysiłek i budować poczucie wartości.

3) Na jakie potrzeby Waszej szkoły odpowiada? Co chcecie zmienić dzięki wprowadzeniu tych zmian?

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w naszej szkole oceniania kształtującego dwa lata temu m.in. ze względu na niskie wyniki ówczesnego sprawdzianu szóstoklasisty i badań wewnętrznych. Ocena cyfrowa nie odzwierciedla w pełni ani osiągnięć ucznia, ani nie wskazuje, czego on nie potrafi, nad czym powinien popracować. To zrozumiała większość, ale oczywiście nie wszyscy nauczyciele. Wybrany cel ma pomóc w zaspokojeniu tej potrzeby, chcielibyśmy, aby 100% nauczycieli było pozytywnie nastawionych i przekonanych do konieczności zmian w ocenianiu ucznia i docenianiu jego wysiłku, możliwości. Większość deklaruje, że określa cel, nacobezu, stosuje informację zwrotną, ale droga, metoda osiągania tego jest nie zawsze nowatorska, zaczerpnięta z idei OK, często jest to po prostu wg zasady: „kazali, to robię…” Są przedmioty, na których oceniania wspierającego nie stosuje się, mimo że uczniowie tego oczekują. Otrzymujemy także informację zwrotną od rodziców, że przekazywane nacobezu do zadania domowego czy sprawdzianu pomaga w uczeniu się. Stąd potrzeba przekonania w ciekawy sposób, także dzięki działaniom programu „Szkoła z klasą”, wszystkich nauczycieli do tego, że służy to wspieraniu uczenia i rozwoju dzieci, docenianiu ich osiągnięć i sukcesów. Wstępna analiza potrzeb wskazuje także na nasze niedociągnięcia w zakresie tworzenia w szkole przestrzeni, w obrębie której dziecko może wyrażać swoje pasje, wymiany umiejętności i  doświadczeń oraz prezentowania działań edukacyjnych np. projektów- ta metoda pracy jest słabo wykorzystywana i eksponowana w naszej szkole, włączenie najzdolniejszych uczniów w pomoc mniej zdolnym poprzez np. stworzenie forum internetowego czy platformy edukacyjnej. Tu mamy odpowiedź na potrzeby uczniów i to właśnie ich w tym miejscu zaangażujemy w realizację naszego celu. Chcemy zmienić nastawienie do problemu  oceniania i doceniania – chcemy przekonać siebie i innych (nauczycieli, rodziców, uczniów), że naszym celem nie jest udowadnianie uczniowi, czego nie umie, ale docenianie jego wysiłku, możliwości, pokazanie, że w każdym ukryty może być jakiś większy czy mniejszy talent.  Dzięki wprowadzeniu tych zmian chcemy także zmienić wzajemne uczenie się nauczycieli, także w idei OK. Jesteśmy po warsztatach z zakresu spaceru edukacyjnego, dlatego naszym wyzwaniem w realizacji celu głównego programu jest  „uczenie się” spaceru edukacyjnego, przyswajanie i przekonanie do niego – nie jako obserwacji  i krytyki nauczyciela, ale jako drogi do oceniania wspierającego ucznia.

4) Z kim będziecie konsultować wybrany cel? Kto pomoże Wam sformułować pytania do badania potrzeb i zebrania opinii?

Wstępnie wybrany cel skonsultowaliśmy z pozostałymi nauczycielami ( w czasie czwartkowego dyżuru –konsultacji), z rodzicami i Samorządem Uczniowskim ( w czasie wspólnego spotkania Rady Rodziców, Zarządu SU, dyrekcji i koordynatora programu). Planujemy w najbliższym czasie dokonać głębszej diagnozy, skupić się na pytaniach:

-np. do uczniów:  jaki sposób nauczyciel informuje Cię o celach lekcji? Czy często otrzymujesz informację zwrotną od nauczyciela i w jakiej formie? W jaki sposób IZ mobilizuje Cię do dalszej pracy? Czy czujesz się doceniony przez swoich nauczycieli? Jakie masz możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań w szkole?

np. do nauczycieli: 

 • Jak prezentujesz cel lekcji, nacobezu, itd.?
 • Jak promujesz osiągnięcia swoich uczniów?
 • Jak pracujesz z informacją zwrotną?
 • Jakie metody i techniki OK stosujesz na co dzień w pracy?
 • Czy stosujesz inne  sposoby, metody, techniki  zaczerpnięte z OK ? Jakie?

Planujemy wykorzystać m.in. takie narzędzia analizy potrzeb i oczekiwań, jak: narzędzia dostępne w Google - interaktywny kwestionariusz ankiety, analiza dokumentów oraz IZ zawartych w dzienniku elektronicznym, debaty: osobną dla klas I-III i klas IV- VI, debata dla rodziców.

Systematycznie korzystamy ze szkoleń CEO, SUS, OK, współpracujemy z moderatorami i edukatorami z WOM w Rybniku i PODN w Wodzisławiu Śląskim, na bieżąco korzystamy z doświadczeń i pozycji książkowych p. D. Sterny, z portali na fb- ocenianie kształtujące, zeszyt OK, OK humaniści, OK nauczyciela j. polskiego.

Współpracujemy z p. dr Lidią Wollman, która jest wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku.  Prowadziła ona dla nas prelekcje i  lekcje otwarte z  zakresu innowacji „Uczę się, jak się uczyć” oraz zagadnień ściśle związanych z rozwijaniem potencjału uczenia się (BLP) Guy’a Claxtona.

Niewątpliwie badanie potrzeb, zebranie opinii, analiza wniosków  to będzie wyzwanie dla nas, członków Zespołu, podejmiemy próby ich samodzielnego formułowania. Jednakże jesteśmy przekonani, że wybrany cel to nie tylko uczenie, ale i uczenie się, więc o konsultacje poprosimy wspomnianą p. dr L. Wollman.