W szarym habicie i czarnym kapturze czyli jak cystersi pierwsze polskie zdanie zapisali (Planowanie projektu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Beata Mazur

 • Szkoła:

  Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera - Krotowskiego w Mosinie

  (Podstawowy)

 • Źródło:

  Beata Mazur

 • Dodano:

  05.06.2016

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

   Projekt zrealizuję z grupą uczniów z klasy III i II gimnazjum.  Trzy uczennice, które już wcześniej zajmowały się pismem bardzo chciały, mimo wielu zadań w trzeciej klasie, kontynuować pracę nad tym projektem. Do tego grona dołączyły dwie uczennice z klasy drugiej, które pracowały nad pierwszym projektem zatytułowanym „Dzieje pisma”. Praca z taką grupą pozwala na realizację nowych pomysłów ponieważ znana jest im idea i zasady pracy nad projektem. Uczniowie sami poszukują nowych rozwiązań w prezentowaniu efektów swojej pracy. Proponują także nowe sposoby zaangażowania kolegów w odkrywanie pozornie nieciekawych informacji.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Projekt dotyczy okoliczności powstania i zapisania pierwszego zdania w języku polskim. Jak i kiedy je zapisano. Dlaczego zapisano je w Księdze Henrykowskiej? Kim byli bohaterowie tego zdania? Dlaczego mówimy o wielokulturowości Śląska w tych czasach? Jaką rolę odegrali cystersi w rozwoju tych ziem? Dodatkowym obocznym zadaniem realizowanym w projekcie jest zwrócenie uwagi uczniów na pismo i jego rolę w kulturze. Zadania praktyczne polegające na pisaniu gęsim piórem mają na celu zwrócenie uwagi uczniów na trud wkładany przez mnichów w tę czynność, a także jak piękne może być staranne i kształtne pismo.                                    

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

1. Gdzie i kiedy zostało zapisane pierwsze zdanie po polsku. 2. W jakim miejscu zapisano to zdanie. 3. Kim byli cystersi i jaka rolę odegrali w dziejach Śląska i Polski? 4. Czym jest Księga Henrykowska, co zawiera i o czym opowiada? 5.Dlaczego w średniowieczu na Śląsku mieszkali Czesi, Niemcy i Polacy? Co Księga Henrykowska mówi o ich wspólnym życiu na tym terenie. 6. Jak żyli ludzie ówcześni ludzie? Jak wyglądały narzędzia opisywane w Księdze np. żarna. 7. Jak funkcjonowało średniowieczne skryptorium? 8. Jak wyglądała techniczna strona pisania: pióra, pergamin, atrament, miejsce, 9. Czym są palimpsesty faksymile? 10. Jak należy pisać gęsim piórem.  Zazwyczaj o zdaniu z Księgi Henrykowskiej pojawia się tylko prosta informacja o miejscu jego powstania. Uczniowie jednak maja wiele pytań związanych z miejscem, czasem i osobami, których dotyczy to zdanie. Często nie maja odwagi pytać o to czym są wymieniane żarna, gdzie znajduje się opactwo i dlaczego właśnie cystersi zapisali pierwsze polskie zdanie? Księga Henrykowska jest niezastąpionym źródłem informacji o dziejach nie tylko Śląska ale i Polski. Wspaniale ilustruje życie średniowiecznych opactw, które niosły chrześcijaństwo, kulturę i nowe technologie miejscowej ludności. Wpisanie Księgi Henrykowskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie wśród uczniów i zmotywowało ich do poszukiwań informacji.  

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne - nie podawaj ich pełnych imion i nazwisk, mogą to być jedynie imiona lub inicjały - i zasady monitorowania pracy]

I  Przygotowanie do pracy nad projektem. Spotkanie organizacyjne – 18.03.16

W tym projekcie temat został przedstawiony przez opiekuna. (Zainteresowanie tym zagadnieniem pojawiło się już podczas realizacji projektu dotyczącego „Dziejów pisma”)

Uczniowie odpowiedzieli na pytania:

 • Co już wiemy o Księdze Henrykowskiej?
 • Co chcielibyśmy pokazać lub opowiedzieć innym uczniom?
 • Jak pozyskać informacje na temat Księgi i zakonu cystersów?
 • Z jakich źródeł zebrać informacje na temat dziejów Śląska w średniowieczu?
 • Jak przygotować warsztaty pisania gęsim piórem?
 • Jak przestrzegać praw autorskich pozyskując informacje?
 • Jak zaprezentować innym uczniom wyniki swojej pracy?

II  Przydział zadań – 30.03.16

 • Maria: Zakon cystersów: powstanie, reguła, przybycie na Śląsk, powstanie opactwa henrykowskiego;
 • Julia: okoliczności powstania księgi Henrykowskiej, kto i jakie informacje w niej zapisywał, dlaczego była ważna dla henrykowskich cystersów?
 • Julia II: życie codzienne na Śląsku w czasach Księgi Henrykowskiej, jak żył chłop o imieniu Brukał? Czym zajmowała się jego żona? (co to są żarna? co uprawiano i najczęściej jedzono?) Jak wyglądało opactwo cystersów?
 • Julia III: materiały pisarskie wykorzystywane w średniowieczu: pergamin – jak powstawał i jak był wykorzystywany?, atrament – powstanie, gęsie pióra – przygotowanie do pisania;
 • Sara: funkcjonowanie średniowiecznego skryptorium, średniowieczne style pisma, zasady pisania gęsim piórem;

III  Przygotowanie do pracy z materiałami źródłowymi – 08.04.16

 • Przypomnienie o przestrzeganiu praw autorskich wszystkich materiałów pozyskiwanych z Internetu i innych źródeł.
 • Omówienie zasad prezentacji różnych treści: ilustracji ( wielkość, jakość, treść) tekstu                           ( wielkość, kolor, czcionka, bez animacji) muzyka ( jako tło do prezentacji lub ilustracja prezentowanych treści, głośność, akustyka sali) 

 

IV Konsultacje z opiekunem projektu – bez terminów  - każdy dzień tygodnia oraz e-mail

 • Konsultacje mogą odbywać się nie regularnie. W trakcie poszukiwań i odkryć odpowiednich materiałów uczniowie każdego dnia mogą konsultować się z nauczycielem.
 • Dobór odpowiednich programów do tworzenia prezentacji i filmów.

 

 

V  Omówienie powstałych prezentacji w gronie uczestników projektu – 28.04.16 oraz 04.05.16

 • Wspólne omówienie słabych i mocnych stron przygotowanych prezentacji.
 • Zwrócenie uwagi na wagę spójności prezentowanych informacji tak aby tworzyły całość wzajemnie uzupełniających się treści.
 • Wybór muzyki ilustrującej prezentację.
 • Selekcja treści i wyeliminowanie zbędnych szczegółów.

 

VI Przygotowanie warsztatów w średniowiecznym skryptorium. – 13.05.16

 • Przygotowanie pulpitu do pisania z kartonu;
 • Przygotowanie odpowiednich gęsich piór i atramentu;
 • Przygotowanie kserokopii fragmentu tekstu z Księgi Henrykowskiej do kopiowania podczas warsztatów;
 • Przygotowanie pulpitu do eksponowania faksymile Księgi Henrykowskiej (własność prywatna)

 

VII Przygotowanie do publicznej prezentacji projektu – 16.05.16 oraz 23.05.16

 

 • Przypomnienie zasad prezentacji własnej pracy na forum publicznym ( strój, poprawność językowa, dykcja, tempo prezentacji, zwroty grzecznościowe, "prezentowanie zamiast odczytania")
 • Zabezpieczenie warunków technicznych na sali gdzie odbędzie się prezentacja: nagłośnienie, oświetlenie, dekoracje.
 • Przygotowanie zaproszeń dla gości i koleżanek i kolegów na stronie szkoły.

 

VIII Publiczna prezentacja projektu w szkole – 13.06.16

 

5) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

·         komunikacja między autorami projektu: e-mail, Facebook, Skype, ·         dokumentacja wyjazdu do opactwa w Henrykowie aparat fotograficzny Sony 200; ·         program do przygotowania prezentacji multimedialnej; PowerPoint 2007; ·         zaproszenia na szkolnej stronie internetowej dla społeczności szkolnej; ·         poszukiwanie informacji - przeglądarki internetowe: Firefox, Internet Explorer i wyszukiwarka Google; ·         powielanie materiałów do kopiowania historycznego tekstu: kserokopiarka  

6) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Kryteria oceny projektu: - zaangażowanie w realizację zadań; - terminowość wykonywania zadań; - umiejętność poszukiwania ciekawych źródeł i ich selekcji; - współpraca z innymi członkami zespołu; - stosowanie się do bieżących uwag nauczyciela;