Technologie informacyjne i multimedia w życiu naszej szkoły (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Krzysztof Zieliński

 • Szkoła:

  I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Spacer edukacyjny TIK

 • Dodano:

  16.02.2016

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Spacer edukacyjny TIK

W oparciu o harmonogram realizacji zadania przygotowałem grafik obserwacji zajęć nauczycieli róznych przedmiotów i realizowałem obserwacje w miarę systematycznie, na ile pozwalała codzienna praca szkoły. Na bieżąco gromadzone były materiały, przygotowywane przez nauczycieli oraz przez uczniów, którzy niezwykle aktywnie korzystają z multimediów, przygotowując materiały do zajęć szkolnych i przedstawiając je na forum klasy lub publikując na przedmiotowych stronach internetowych.

Najczęstszym sposobem wykorzystania i gromadzenia materiałów jest tworzenie banku materiałów gromadzonych na komputerach w pracowniach przedmiotowych oraz w pokoju nauczycielskim.

Nie udało się zgromadzić tych materiałów na stronie internetowej szkoły ponieważ zdaniem nauczycieli sa to materiały do użytku wewnętrznego.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Udało się wykazać, że technologie informacyjne i multimedia sa w powszechnym użyciu na zajęciach szkolnych oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Wszyscy nauczyciele stosują te formy pozykiwania i przekazu informacji.

Cieszy mnie ogromnie fakt, że stosunkowo duże nakłady poniesione na wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny w ciagu ostatnich kilku latach, maja swoje odzwierciedlenie w jego codziennym wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Sądzę, że ważne jest aby w okresie planowania zadania uzgodnić z wszystkimi zainteresowanymi, czy zgadzają się na wykorzystanie powszechne i publikacje przygotowywanych materiałów. Dla uniknięcia sytuacji, w której bez zgody zainteresowanych nie można publikowac i wykorzystywać publikacji, prezentacji, opracowań itp

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

Więszośc założónych celów udało się osiągnąć.

Najbardziej budujący jest fakt powszechności stosowania nowoczesnych narzędzi pracy, uwzględnianie w planowaniu swojej pracy przedmiotowej wykorzystania najnowszych inforacji z różnych dziedzin nauki publikowanych za pośrednictwem TIK.

Wnioski z przerowadzonych obserwacji zajęć, analiza wykorzystywanych materiałów pozwolą na przygtowanie wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego i wskażą dalsze kierunki działań w tym zakresie jak np wzmocnienie współpracy nauczycieli w zespołach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych dla przygotowania materiałów służących róznym przedmiotom.

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

Wnioski z obserwacji zajęć, ropzmowy z nauczycielami pozwolą na przygotowanie takiego planu pracy na kolejny rok szkolny, który uwzględni możliwość wzajemnej obserwacji zajęć przedmiotowych i zajęć pozaszkolnych.

Ważne będzie także uwzględnienie w budżecie szkoły środków na zakup coraz nowocześniejszego sprzętu i stopniową wymianę dotychczas wykorzystywanego.

Częste i powszechne korzystanie z zasobów TIK będzie także stałym elementem przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

1. Stale unowocześniać posiadany sprzęt multimedialny.

2. Rozwijać współpracę w zespołach szkolnych.

3. Doskonalić umiejętności nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i kursach.

4. Ciągle rozbudowywać bazę materiałów dydaktycznych i informacyjnych do wykorzystania w szkole.

5. Nagradzać nauczycieli za przygotowywanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych.

 

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Nauczyciele i uczniowie sa zadowoleni z możliwości powszechnego korzystania z zasobów TIK. Chętnie współpracują ze sobą przy przygotowaniu materiałów i dzielą się nimi. Uczniowie chętniej uczestniczą w zajęciach przygotowywanych z uzyciem nowoczesnych środków przekazu informacji. Sami chętnie uczestniczą w przygotowywaniu takich materiałów, wykazując przy tym znajomośc zasad korzystania z zasobów internetu w zgodzie z wypracowanym w poprzednim roku szkolnym KODEKSEM KORZYSTANIA Z TIK.