Dziennik dostępny wszędzie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Jolanta Rudka

 • Szkoła:

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Szkoła z e-dziennikiem

 • Dodano:

  04.01.2016

1) Napisz jakie zadanie wybrałeś/aś w kategoriach znajdujących się nad okienkami treści?

Wybrałam szkoła z e-dziennikiem.  

2) Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby nauczycieli zebrane przez koordynatora? Sięgnij do zdiagnozowanych problemów oraz wyrażonych postulatów i odnieś się do nich w swoim planowaniu. Sformułuj cele (konkretne dla twojej szkoły), które chcesz zrealizować poprzez wybranie przez siebie zadanie.

W naszej gminie wprowadzono w II semestrze zeszłego roku obowiązkowo e-dziennik we wszystkich szkołach. Był to dla nas okres testowania go i prowadzenia zarazem dziennika w formie papierowej. W każdej sali mamy tablicę multimedialną lub przynajmniej rzutnik. Wielu nauczycieli posiada także szkolne tablety, z których korzystają w czasie lekcji. Pracownię komputerową wymieniono nam dwa lata temu. Stronę internetową szkoła posiada od ponad 10 lat i jest ona na bieżąco prowadzona i modernizowana. Wielu nauczycieli prowadzi blogi szkolne, w ramach Szkoły z Klasą czy to osobiste. Wybór zadania nasunął się sam bo e-dziennik był dla nas nowością a w tym roku szkolnym nie prowadzimy już wersji papierowej.

Z rozmów z nauczycielami wiem, że nasza sieć wewnętrzna jest zbyt słaba i trzeba będzie ją wzmocnić aby można było swobodnie korzystać z e-dziennika nie tylko za pomocą komputerów, które mamy w każdej klasie ale aby można było także skorzystać z wersji mobilnej, o której wspominali także nauczyciele. Nie korzystaliśmy jeszcze ze wszystkich opcji e-dziennika a w tym roku pojawiły się nowe np. umożliwiające zapis także zajęć realizowanych w ramach godzin dodatkowych. Z dziennika elektronicznego, w tym roku, korzysta także szkolny pedagog.

Cele jakie wiążemy z wprowadzaniem e-dziennika to:

 • Usprawnienie monitoringu zapisów zajęć obowiązkowych.

 • Usprawnienie monitoringu zapisów zajęć dodatkowych.

 • Poprawa komunikacji dyrektor – nauczyciele, sekretariat - nauczyciele, wychowawcy – rodzice.

 • Zwiększenie systematyczności kontroli przez rodziców i uczniów postępów w nauce.

 • Usprawnienie zapisu zadań domowych i zarządzanie kartkówkami, sprawdzianami i pracami klasowymi.

 • Usprawnienie obliczeń związanych z opłatami za posiłki dla uczniów w przypadku dłuższych nieobecności.

3) Zaplanuj szczegółowo i przedstaw w przejrzysty sposób kroki, które podejmiesz aby zrealizować zadanie. Nie zapomnij o określeniu przybliżonych terminów realizacji poszczególnych działań i czasu ich trwania. Napisz, kogo i w jakim zakresie będziesz potrzebował/a do realizacji tych działań. [Pamiętaj, że możesz skorzystać z zasobów szkoły i wiedzy oraz umiejętności Twoich nauczycieli.]

1. Konsultacje dla nauczycieli w zakresie korzystania z e-dziennika gdyż nie wszystkie funkcje są wykorzystywane na co dzień. Zadanie to będzie powierzone administratorowi, który jest nauczycielem zajęć komputerowych. Grono nauczycieli nie jest bardzo duże więc jedna osoba powinna wystarczyć a z obserwacji wiem, ze wielu nauczycieli konsultuje się w sprawach TiK z innymi nauczycielami więc sądzę, ze i w tym zakresie nie będzie większych kłopotów.

2. Konsultacje dla rodziców korzystania z e-dziennika . Do tego zadania będzie potrzebna pomoc wychowawców ewentualnie drugiego nauczyciela zajęć komputerowych. Wiem, że może się to wiązać także z pomocą w założeniu konta e-mail potrzebnego do dostępu do dziennika bo niektórzy rodzice go nie posiadają.

3. Monitorowanie na bieżąco zapisów w e-dzienniku dotyczących zajęć obowiązkowych jak i zajęć dodatkowych. To zadanie dla wicedyrektora.

4. Rozbudowa szkolnej sieci, tak aby w każdej sali lekcyjnej oraz salach, w których odbywają się zajęcia dodatkowe był stale dostęp do internetu. Wymaga to rozbudowania okablowania i dokupienia swicha do poprawnej pracy sieci w całej szkole. To zadanie wiąże się z pozyskaniem funduszy więc pozostaje w gestii dyrektora.

5. Dostęp do e-dziennika dla uczniów i rodziców nie posiadających komputera w domu. Tu pomocą będzie służyć biblioteka szkolna ewentualnie nauczyciele wychowawcy.

6. Dostęp do e-dziennika dla osób dokonujących obliczeń za posiłki dla uczniów. Pomocą będzie służył wicedyrektor lub sekretarka.

4) Zamieść w opisie harmonogram zadania. [W każdej chwili będziesz mógł/mogła się do niego odnieść. Uporządkuje to działania, nie pozwoli umknąć żadnemu szczegółowi, a pod koniec wdrażania rozwiązań ułatwi ewaluację.]

 

Lp.

Zadanie

Terminy

odpowiedzialny

1.

Konsultacje dla nauczycieli dotyczące korzystania z e-dziennika

Wg potrzeb

administrator

2.

Konsultacje dla rodziców dotyczące korzystania z e-dziennika

W czasie wywiadówek, dyżurów lub indywidualnych spotkań

Wychowawcy, nauczyciel zajęć komputerowych

3.

Bieżąca analiza wprowadzanych danych.

Cały rok szkolny

wicedyrektor

4.

Rozbudowa szkolnej sieci LAN

Ferie zimowe

dyrektor

5.

Dostęp do e-dziennika dla uczniów i rodziców nie posiadających komputera w domu.

Cały rok szkolny

bibliotekarki

6.

Dostęp do e-dziennika dla osób dokonujących obliczeń za posiłki dla uczniów.

Cały rok szkolny

wicedyrektor, sekretarka

5) Napisz jak zamierzasz sprawdzić, czy zadanie zostało odpowiednio zrealizowane i przyniosło spodziewane efekty? Zaplanuj i opisz konkretne metody ewaluacji. Ważne, abyś zastanowił/a się, jakie są kryteria sukcesu (czyli wskaźniki, które zamierzasz osiągnąć) – podaj je w opisie.

 Kryteria sukcesu:

- bezproblemowy dostęp do e-dziennika w czasie wszystkich zajęć (rozmowa z nauczycielami),

- systematyczność zapisów w dzienniku w I i II semestrze (obserwacje w e-dzienniku)

- wzrost zainteresowania postępami w nauce i zachowaniem uczniów przez rodziców (rozmowa z nauczycielami)

- komunikacja wewnątrzszkolna i z rodzicami (obserwacja korespondencji dyrektor-nauczyciele, rozmowa z paniami sekretarkami, rozmowa z wychowawcami)

- zadowolenie nauczycieli z e-dziennika (ankieta)