"Nasi e- nauczyciele" - E-nauczyciel dla cyfrowego ucznia (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Maria Pirecka

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Nasi e-nauczyciele

 • Dodano:

  19.06.2016

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Na rok szkolny 2015/2016 wybrałam zadanie: "Nasi e-nauczyciele".
Otaczający nas świat zmienia się bardzo dynamicznie, szczególnie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Szkoła ma przygotować ucznia do pracy w przyszłości. Zatem dzieci muszą być przygotowane  do posługiwania się nowymi technologiami i mediami, które spotkają na swojej  przyszłej drodze edukacyjnej i zawodowej.

Zadanie to było realizowane rytmicznie , ale z małymi przesunięciami czasowymi, które spowodowane były głównie nałożeniem/nawarstwieniem sie innych dodatkowych obowiązków dla dyrektora i nauczycieli.

1.1.Spotkanie z Zespołem 2.0 i wybór  zadania do realizacji w szkole  - do 6.11.2015r.
1.2. Zaplanowanie i przedstawienie zespołowi nauczycielskiemu zadań w wybranym obszarze wprowadzania zmiany – koniec listopada 2016r.

1.3. Zgłoszenie udziału szkoły w programie „Mistrzowie Kodowania” – udział 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkoleniu organizowanym w ramach programu „Mistrzowie Kodowania” – (Listopad 2015- styczeń 2016).

1.4. Założenie projektu eTwinning „ Let’s  learn together” – wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w edukacji – Turcja, Hiszpania, Włochy, Grecja i Polska. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizowanie wideo konferencji, wideo lekcji . (15.11.2015r. do 24.06.2016r). Zaangażowanie nauczycieli : plastyki, muzyki, techniki, języka angielskiego, Zaj. komputerowych i edukacji wczesnoszkolnej.

1.5. Zorganizowanie biblioteczki  e- nauczyciela – przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli –  dyrektor, naucz. bibliotekarz (grudzień 2015 – czerwiec 2016).

1.6. Opracowanie wraz ze szkolnym koordynatorem „Szkoły z Klasą 2.0” tematyki szkoleń dla nauczycieli – (grudzień 2015).

1.7. Przeprowadzenie cyklu   szkoleń dla nauczycieli:
 - e- podręczniki – 26.11.2015r. – dyrektor, nauczyciel  zaj. komputerowych;

- e-dziennik w praktyce – styczeń 2016r. dyrektor, koordynator;

- zajęcia warsztatowe – luty 2016 r. „Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej”;

1.8. Udzielanie instruktażu dotyczącego korzystania z e-zasobów  narzędzi WEB 2.0 –dobre praktyki i praca w zespołach nauczycielskich. ( marzec 2016 – czerwiec 2016).

1.9. Zorganizowanie warsztatów (lub cyklu spotkań), w których uczniowie będą przewodnikami dla rodziców/dziadków/społeczności lokalnej po nowych technologiach – „Wehikuł czasu…”, „Wieczór ze Scratchem”- luty – maj 2016.

1.10. Zorganizowanie warsztatu dla nauczycieli z obsługi Skype i innych komunikatorów z udziałem uczniów – maj 2016r.

1.11. Organizowanie cyklicznych wideokonferencji z nauczycielami szkół partnerskich, w celu doskonalenia korzystania z komunikatorów, doskonalenia językowego i podnoszenia kompetencji TIK.

1.12. Gromadzenie e-zasobów w szkolnym kąciku e- nauczyciela – wydzielenie na szkolnej stronie w tzw. „Strefy dla nauczyciela” i publikowanie tam najciekawszych linków z e-zasobami. (styczeń – czerwiec 2016) – dyrektor szkoły, administrator strony.

1.13. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi WEB 2.0  i e-podręczników w ramach dobrych praktyk (marzec- maj 2016).

1.14. Ewaluacja realizacji zadania – „Szkolne mini targi nowych mediów – e-nauczyciel dla cyfrowego ucznia” - czerwiec 2016r.

wszystkie wyzej opisane działania były szczególowo zaplanowane na poszczególne miesiące roku.

Sierpień 2015 – diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

Wrzesień 2015 – opracowanie planu doskonalenia zawodowego, w tym z zakresu TIK;

Zgłoszenie szkoły do udziału w programie „Mistrzowie Kodowania”;

Październik  2015  – spotkanie z zespołem 2.0 – wybór zadania do realizacji zamiany w szkole.

Październik/Listopad 2015 – opracowanie planu realizacji zadania.

Listopad 2015

Szkolenie dla zespołu nauczycieli – e-podreczniki w edukacji dzieci. Założenie projektu na platformie eTwinning. Założenie projektu z Indiami w ramach programu ISA  British Council.

Grudzień 2015 – przygotowanie i dystrybucja materiałów z przydatnymi stronami i linkami. Opracowanie materiałów w wersji elektronicznej i papierowej. Zamieszczenie ich na Strobie szkoły w „Strefie dla nauczyciela”.

Grudzień 2015 – zorganizowanie wideo konferencji z Indiami oraz ze szkołami partnerskimi projektu eTwinning.

Styczeń 2016 - Skierowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie w ramach programu „Mistrzowie Kodowania”.

Szkolenie –e-dziennik w  dokumentowaniu przebiegu nauczania – korzyści płynące z zastosowania e- dziennika w praktyce szkolnej dla nauczycieli i rodziców.

Luty 2016 – zorganizowanie zajęć warsztatowych w małych grupach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, gier dydaktycznych itp.;

Luty 2016 – przeprowadzenie instruktażu dla rodziców – „Bezpieczne korzystanie z e- dziennika”;

Luty 2016 – Organizacja „Dnia Bezpiecznego Internetu” na terenie szkoły,

Luty  2016 – Uczniowie jako przewodnicy po nowych technologiach dla babć i dziadków podczas realizacji projektu szkolnego „Wehikuł czasu, czyli z babcią i dziadkiem w jednej ławce”

Marzec 2016 – obserwacja lekcji  - wykorzystanie Narzędzi WEB 2.0 w procesie lekcyjnym.

Marzec  2016 – Bezpieczeństwo w sieci cyfrowego ucznia  - zebranie z rodzicami.

Kwiecień 2016 – Skype , Hangounts , Facebook .. jako przestrzeń edukacyjna – warsztaty, które będą prowadzili nauczyciele dla nauczycieli i uczniowie dla nauczycieli - to zadanie zrealizowano w niepełnym stopniu.

Maj 2016 – zorganizowanie warsztatów , zajęć dla wszystkich zainteresowanych kodowaniem – „Wieczór ze  Scratchem” (zamieniono na Dzień ze Scratchem”).

Maj 2016 – prezentacja szkolnych e-zasobów na stronie projektu „Let’s learn together” i szkolnej stronie.

Czerwiec 2016 – opracowywanie dokumentów na analityczną radę pedagogiczna z wykorzystaniem narzędzi GOOGLE.

Czerwiec 2016 – organizacja „Szkolnych mini targów nowych mediów, czyli e-nauczyciel dla cyfrowego ucznia".


Nasze działania wzbogaciliśmy o szkolny projekt edukacyjny realizowany w 1050. rocznicę chrztu Polski - "Państwo polskie od Mieszka I po współczesność" oraz projekt ekologiczny "Kwiatek dla matki Ziemi".

Działania szkoły prezentowaliśmy na „Gminnym Seminarium Oświatowym” zorganizowanym przez Organ prowadzący Szkołę – gminę Łobżenica.
Wielość i złożoność działań wymagała od nauczycieli niesamowitej systematyczności. Z przedstawionego harmonogramu zrealizowano wszystkie zadania. Jednakże , zadanie "Wieczór ze Scratchem" zamieniono na "Dzień ze Scratchem" i dodano dla uczniów " Kodujemy  na platformie code.org"

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Najbardziej zadowolona jestem z faktu, iż nauczyciele odczuwają faktyczna potrzebe doskonalenia siebie w zakresie TIK, ze szczególnym wykorzystaniem e-podręczników w edukacji. Udaje się nam realizować wszystkie zadania stawiane przed polską oświatą: korzystanie e-podręczników, korzystanie z nowych technologii w procesie lekcyjnym, w tym  kodowanie oraz  realizowanie projektów międzynarodowych, gdzie głównym aspektem jest korzystanie dla celów komunikacyjnych i wymiany doświadczeń technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Wielopłaszczyznowe podejście do edukacji ucznia przełożyło się na wyniki uczniów ze sprawdzianu zewnętrznego.

Nasi uczniowie mają najlepsze wyniki ze sprawdzianu w gminie, porównywalne z wynikami w województwie i kraju. Wdrożeni są do pracy projektowej i zespołowej. Chętnie biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Dumna jestem z projektu szkolnego "Let's Learn Together", "Państwo polskie od Mieszka I po współczesność", "Wehikuł czasu, czyli z babcią i dziadkiem w jednej ławce" oraz projekty realizowane z udziałem British Council. Projekty te faktycznie angażowały całą społeczność szkolną. Stały się okazją do prezentowania osiągnięć szkoły. Promowały szkołę XXI wieku. Ich realizacja wymagała od nauczycieli wzorowej współpracy i umiejętności wykorzystania TIK.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

W przyszłości należy jednak zwrócić uwagę na planowanie pracy przez nauczycieli zgodnej z działaniami szkoły, aby ich projekty były adekwatne do celów szkoły. Chodzi o to, aby nie było zbyt dużo projektów, które są zbyt dużym obciążeniem dla ucznia. Jest to bardzo ważne szczególnie w takiej szkole jak moja ( 117 uczniów).

Większą uwagę należy zwrócić na systematyczność wpisów  w e-dziennik i udzielanie e-pomocy nauczycielom, których nowe technologie wciąż przerażają.

Szkolenia, warsztaty i e-biblioteczka nauczyciela jest dobrą praktyką. W przyszłości jednak oprócz tego będę preferowała indywidualne instruktaże i ćwiczenia z nauczycielem, które rozpoczęłam wdrażać w tym roku. Przynoszą one efekty większe, niż szkolenia całych zespołów, gdyż odpowiadają one na  potrzeby konkretnego nauczyciela.

Obszar nad którym należy pracować, to efektywna  praca zespołowa nauczycieli.

W przyszłości należy jednak zwrócić uwagę na planowanie pracy przez nauczycieli zgodnej z działaniami szkoły, aby ich projekty były adekwatne do celów szkoły. Chodzi o to, aby nie było zbyt dużo projektów, które są zbyt dużym obciążeniem dla ucznia. Jest to bardzo ważne szczególnie w takiej szkole jak moja ( 117 uczniów).

Większą uwagę należy zwrócić na systematyczność wpisów  w e-dziennik i udzielanie e-pomocy nauczycielom, których nowe technologie wciąż przerażają.

Szkolenia, warsztaty i e-biblioteczka nauczyciela jest dobrą praktyką. W przyszłości jednak oprócz tego będę preferowała indywidualne instruktaże i ćwiczenia z nauczycielem, które rozpoczęłam wdrażać w tym roku. Przynoszą one efekty większe, niż szkolenia całych zespołów, gdyż odpowiadają one na  potrzeby konkretnego nauczyciela.

Obszar nad którym należy pracować, to efektywna  praca zespołowa nauczycieli.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

Zaplanowane na rok szkolny 2015/2016 zostały zrealizowane.

 1. Nauczyciele swobodnie korzystają z tablicy interaktywnej w procesie lekcyjnym, e-dziennika do dokumentowania przebiegu nauczania, potrafią dobrać odpowiednie narzędzie do zaprezentowania materiału dydaktycznego.
 2. Potrafią komunikować się za pomocą Skype i innych komunikatorów oraz korzystają z narzędzi Google do opracowania dokumentów szkolnych – sprawozdania na zakończenie roku szkolnego, opracowywanie materiałów na szkolenia itp.
 3. Potrafią samodzielnie opracować gry edukacyjne, zmodyfikować  dostępne gry  w sieci i orzystać z nich w czasie lekcji: np. Learning Apps, Kahoot ect.
 4. Wypracowano wiele materiałów w ramach dobrych praktyk. Stworzono - "Bank pomysłów".
 5. Zwiększyła się aktywność uczniów w życiu szkoły.
 6. Nauczyciele chętniej, niż wcześniej korzystali z tzw. otwartych zasobów narzędzi WEB 2.0 w edukacji.
 7. W doskonaleniu zawodowym nauczyciele chętniej, niz wcześniej wybierali szkolenia e- learningowe i webinaria np. na platformie eTwinning, Aktywna Edukacja.
 8. Lekcje były bardziej atrakcyjne dla ucznia.
 9. Usprawniono komunikację z rodzicami poprzez zastosowanie e-dziennika.
 10. Udoskonalono i zmodernizowano sprawozdawczość szkolną poprzez zastosowanie narzędzi Google.

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

Wyniki ewaluacji projektu zamierzam wykorzystać do usprawnienia działania szkoły i planowania jej działalności na rok szkolny 2016/2017.

Z uwagi na fakt, iż jakość pracy szkoły zależy w dużej mierze od efektywności pracy zespołów nauczycielskich. Realizowane projekty dostarczyły mi dużo informacji na temat efektywności pracy zespołów nauczycielskich. W roku szkolnym 2016/2017 zamierzam zająć się planowaniem pracy zespołów nauczycielskich i efektywną ich pracą.

W szkole będzie usprawniane korzystanie z e-dziennika, szczególnie w zakresie korespondencji z rodzicami i systematyczności jego wypełniania.

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Uzyskane efekty zamierzam potrzymać poprzez wybór nowych ciekawych projektów szkonych i europejskich.  Podtrzymać wspólpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej I SUS.

Wzięcie udziału w pilotażu ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym  programowania.

W szkole będzie usprawniane korzystanie z e-dziennika, szczególnie w zakresie korespondencji z rodzicami i systematyczności jego wypełniania.

W roku szkolnym 2016/2017 chciałabym wprowadzić wideolekcje do nauczania dzieci chorych i nauczanych indywidualnie, których stan zdrowia uniemożliwia udział w zajęciach szkolnych.

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Bezpośrednimi beneficjentami działań projektowych byli uczniowie i nauczyciele, ale również i rodzice.

 1. Nauczyciele swobodnie korzystają z tablicy interaktywnej w procesie lekcyjnym, e-dziennika do dokumentowania przebiegu nauczania, potrafią dobrać odpowiednie narzędzie do zaprezentowania materiału dydaktycznego.
 2. Potrafią komunikować się za pomocą Skype i innych komunikatorów oraz korzystają z narzędzi Google do opracowania dokumentów szkolnych – sprawozdania na zakończenie roku szkolnego, opracowywanie materiałów na szkolenia itp.
 3. Uczniowie sprawnie posługują się technologią komunikacyjno- informacyjną.
 4. Dzieci chętnie uczestniczą w lekcjach, gdyż sa one dla nich atrakcyjniejsze,
 5. Zarówno nauczyciele , jak i uczniowie zadowoleni są z realizowanych projektów i wybranej ścieżki "Nasi e-Nauczyciele" (swiadcza o tym konkretne produkty projektów: plakaty, kartki, scenki dramowe, konkursy, quizy, gry i zabawy, książeczki, eksperymenty, pozytywne  wypowiedzi zarówno uczniów i nauczycieli).