Nasz pomysł na e-zasoby czyli "Bujając w obłokach" (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Renata Matla - Kocot

 • Szkoła:

  Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Nasz pomysł na e-zasoby

 • Źródło:

  "Bujając w obłokach" - cloud computing czyli nasz pomysł na e-zasoby.

 • Dodano:

  29.05.2016

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru – przebieg realizacji zadania, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Nasz pomysł na e-zasoby czyli "Bujając w obłokach"  - cloud computing

Wszystkie punkty harmonogramu zostały zrealizowane

 1. Przygotowanie do stworzenia e-zasobów zaplanowane zostało na jeden rok szkolny - ZREALIZOWANO
 2. Zbieranie danych o dodatkowych potrzebach - ZREALIZOWANO przy udziale liderów zespołów przedmiotowych i zadaniowych.
 3. Wybór aplikacji - ZREALIZOWANO dokonano wyboru darmowej przestrzeni dyskowej w serwisie GOOGLE. Pomocny w dokonaniu decyzji okazał się fakt, że rok wcześniej podjęto decyzję o ustaleniu jednolitej formy skrzynek pocztowych dla całej rady pedagogicznej i wszystkich pracowników administracji w serwisie webmail GOOGLE GMAIL. Wdrożenie wymiany informacji w oparciu o dysk było więc naturalnym kolejnym etapem wdrażania e-zasobów.
 4. Prezentacja wyboru - informacje wstępne - GRUDZIEŃ - ZREALIZOWANO w zespołach nauczycielskich
 5. Zakładanie kont - GRUDZIEŃ/STYCZEŃ - BRAK KONIECZNOŚCI REALIZACJI. Punkt ten zaożono ponieważ gdyby wybór dotyczył nowej platformy to wówczas założenie kont byłoby wymagane. Ponieważ wszyscy pracownicy posiadali już konta okres grudnia i stycznia poświęcono na ustalenia struktury danych na dysku.
 6. Szkolenie RP - ZREALIZOWANO - wyznaczono lidera zmiany, którego zadaniem było zbieranie ewentualnych pytań lub problemów do rozwiązania.
 7. Praca z pocztą elektroniczną, wstępna praca z dyskiem - ZREALIZOWANO - etap ten miał za zadanie poznanie mechanizmów dysku w zakresie pracy z dostępnym pakietem biurowym.
 8. Bieżące rozwiązywanie problemów, które pojawią się w związku z użytkowaniem kont - ZREALIZOWANO - wprowadzenie listy najczęściej popełnianych błędów oraz tzw RNN czyli Reakcja Na Niepowodzenie. Dzięki temu przy kolejnej podobnej sytuacji każdy nauczyciel  wiedział jak poradzić sobie z problemem.
 9. Przeprowadzenie badania wśród nauczycieli czy potrzebne jest dodatkowe szkolenie - ZREALIZOWANO ustalono brak potrzeby dodatkowego szkolenia dla nauczycieli. Konieczność dalszego wsparcia dla pracowników administracji.
 10. Wyznaczenie pomocnika administratora, który na bieżąco rozwiązywać będzie pojawiające się problemy ZREALIZOWANO podczas szkolenia RP
 11. Budowanie struktury e-zasobów - zbieranie informacji - tworzenie struktury STYCZEŃ/LUTY. W budowanie struktury zasobów zaangażowani zostaną Liderzy i przewodniczący zespołów przedmiotowych, zadaniowych, koordynatorów i osób funkcyjnych. Przewodniczący odpowiedzialni będą za zbieranie informacji od członków poszczególnych zespołów wchodzących w skład danej grupy i przekazanie informacji o potrzebach liderom, liderzy odpowiedzialni będą za zebranie i uporządkowanie potrzeb związanych z zasobami i przekazanie ich dyrektorowi szkoły ZREALIZOWANO - z uwagi na wstępne prace postanowiono JUŻ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA, że pierwsze zasoby opracuje dyrektor szkoły i udostępni do pracy.
 12. Dyrektor szkoły tworzy wstępny szablon zasobów na dysku i udostępnia dostęp dla liderów i przewodniczących poszczególnych zespołów - ZREALIZOWANO - opracowano pierwsze zasoby dla nauczycieli w tym bazę podstawowych aktów prawnych szkoły, wzory dokumentów, zasoby dla wychowawców, liderów zespołów, rady pedagogicznej. 
 13. Udostępnienie materiałów szkoleniowych - obsługa dysku wirtualnego początkowo przez liderów i przewodniczących - koordynacja i pomoc udzielana przez dyrektora szkoły - LUTY - ZREALIZOWANO - pierwsza wymiana plików to okres podsumowania 1 półrocza, składanie raportów i sprawozdań.
 14. Praca na dysku wirtualnym wspólne budowanie zasobów, udostępnianie zasobów, praca na 1 dokumencie - zbieranie i wymiana danych - liderzy, przewodniczący i dyrektor szkoły - ZREALIZOWANO - opracowano dokumenty do pracy dotyczące zbierania informacji o osiągnięciach, konkursach, olimpiadach, WDN itp.
 15. Praca liderów i przewodniczących zespołów nad upowszechnianiem, budowaniem i pracą z zasobami, WDN i samopomoc koleżeńska LUTY/MARZEC - ZREALIZOWANO - w okresie marca pojawiły się już zasoby udostępniane przez Liderów dla nauczycieli.
 16. Korzystanie i rozbudowa e-zasobów MARZEC - CZERWIEC - REALIZACJA W TOKU - modyfikowanie zasobów tworzenie archiwów.
 17. Ewaluacja, wnioski, działania- NASTĄPI W CZERWCU podczas konferencji podsumowującej.
 18. Jeśli działania przyniosą zamierzony efekt to w kolejnych etapach można włączyć: pracowników ADM, społeczności uczniowskiej do e-zasobów WRZESIEŃ 2016 oraz społeczności rodziców. - ZREALIZOWANO CZĘŚCIOWO - włączono pracowników administracji.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Cele zostały zrealizowane.

100 % nauczycieli korzysta z pracy na jednym dokumencie o czym świadczą wypełnione dokumenty.

90 % nauczycieli korzysta z zasobów zgromadzonych i udostępnionych na dysku o czym świdczy pobieranie dokumentów

nauczyciele przechowują i udostępniają zasoby o czym świadczą informacje dostępne w narzędziach GOOGLE DYSK - informacja o korzystaniu z zasobów przeglądaniu i pobieraniu.

Ocena całego wdrożenia jest pozytywna, choć wymagała dużego nakładu pracy, zaangażowania, dyscypliny i samodyscypliny.

Mimo iż wdrożenie nadal trwa to już widać pierwsze efekty - nauczyciele chętniej korzystają z e-zasobów i sami je tworzą.

Zaoszczędzono cenny czas gdyż każdy jest w stanie uzupełnić i pobrać dane oraz pracować na nich w dogodnym dla siebie czasie.

Nauczyciele są gotowi do kolejnych zmian. Kolejny już raz udowodniliśmy sobie wzajemnie, że chcieć to móc. W chwili obecnej szybciej i łatwiej będzie można wprowadzić kolejny wspólny projekt. Łatwiejsze stanie się delegowanie uprawnień i szybkie zbieranie niezbędnych danych.

Cieszę się, że mogę pracować z tak otwartym na zmiany zespołem i wspólnie możemy cieszyć się z sukcesów wspólnie wypracowanych.

Najmilsze słowa jakie usłyszałam kiedy chciałam zebrać dane w formie tradycyjnej to sprzeciw grona i hasło "udostępnijmy to na dysku do wypełnienia będzie szybciej"

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

1. podczas budowania pierwszych zasobów nie należy tworzyć ich zbyt wiele - powstaje szum komunikacyjny.

2. Nie zmieniać nazw zasobów tylko trzymać się ustalonego wzorca.

3. Komunikować o zmianach - wprowadzając nowy zasób informować użytkowników o tym co i dlaczego zostało stworzone.

4. Uniedostępniać zrealizowane projekty - np. praca na jednym dokumencie po zebraniu danych należy uniedostępnić chyba że ma służyć jako baza.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu.

Bardzo szczegółowo opisano w pkt 1 i 2

5) W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły?

W nowym roku szkolnym 2016/2017 będziemy monitorować efekty wdrożenia projektu. Zostanie sprawdzony niemożliwy do zbadania w bieżącym roku punkt  - "Zdecydowane obniżenie czasu poświęconego na zbieranie danych i wymianę informacji oraz zasobów" - porównanie efektów z półroczem gdzie już częściowo wykorzystano dysk wirtualny.

Planuję rozpocząć wdrożenie kolejnego modułu terminarz i aplikacje mobilne.

6) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Jak wskazano w pkt 1

Jeśli działania przyniosą zamierzony efekt to w kolejnych etapach można włączyć: pracowników ADM, społeczności uczniowskiej do e-zasobów WRZESIEŃ 2016 oraz społeczności rodziców. - ZREALIZOWANO CZĘŚCIOWO - włączono pracowników administracji.

Już trwają prace nad włączeniem początkowo tylko Rady Rodziców

7) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania i inne osoby, które mogą skorzystać pośrednio na realizacji zadania.

Nauczyciele zgodnie ze wskazaniami w pkt 2. korzystają z e-zasobów mimo iż dopiero ukończono etap wdrażania.

Zasoby zostały już rozbudowane i częściowo zmodyfikowane.

Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że ocena wdrożenia jest pozytywna.